Skip to main content

Full text of "Praktiný slovensko-anglický tluma. The practical Slovak American interpreter. K snadnému a rýchlemu naueniu sa anglitiny pre slovensky l'ud v Amerike, [sostavil P. Kadak ...]"

See other formats


PRAKTICNY 

SLOVENSKO-ANGLICKY 

TLUMAČ THE PEAOTIUAL SLOVAK 
AMERICAN INTERPRETER I » k snadnému a rýchlemu 

naučeniu sa angličtiny 

Pre Slovensky ľud v Amerike. 

Sostavil 

P. DOJÁČEK. 
i 660 Main Street, 
Winnipeg, Canada. l_^ ^N . ^J^ r i^- PRAKTIČNÝ SLOVENSKO-ANGLICKY TLUMAC THE PRACTICAL SLOVAK 
AMERICAN INTERPRETER k snadnému a rýchlemu 

naučeniu sa angličtiny 

Pre Slovensky ľud v Amerike. 

G. KLEIN & SON ' 

72 Park Place 
NEW YORK CITY Copyright 1905 PREDMLUVA. 

Každý prisťahovalec má sa vynasnažovať, abý 
sa čím skoršie a čím lepšie naučil anglicky. 

Kto zná anglicky, ten ďalej zájde, aj skoršie 
polepší si svoj stav. 

Anglicky hovoriaci robotník má vždy pred- 
nosť, aj lepšiu plácu skoršie obsiahne. 

Anglická reč je ťažká, najmä pre svoju zvlá- 
štnu výslovnosť, preto sa ju treba učiť usilovne z 
knihy i cvičiť v živej reči. 

Náš ľud cítil už od dávna potrebu knihy, z 
ktorej by sa snadno a rýchle mohol naučiť angli- 
cky. To ma pohlo k vydaniu tohto "Praktičného 
Tlumača," v ktorom som všetko zrczumitelne, 
krátko a jadrne napísal, aby každý Slovák, aj 
nezvyklý učiť sa reč z knihy, všetko bez ťažkostí 
pochopil. Napísal som všetky vo všeobecnom 
živote potrebné mluvničné pravidlá, výrazy a 
rozhovory, a priložil som aj slovmiji, z ktorého 
môže sa každý naučiť potrebné m.u slová. 

Aby som ct. rodákom oblahčil učenie sa, 
vyhnul som všetkým zbytočným opletkám, a 
popri správnej spisovnej angličtme uviedol sem 
všade aj výslovnosť a preklad, takže každý krajan 
môže sa razom učiť čítať, hovoriť aj rozumeť slová 
a vety anglické. TV. 

Kto sa do veci rozumie a dostane tento Pra- 
ktičný Tlumač do ruky, zaiste uzná, že je to 
najlepšia kniha tohto druhu. Žiaden iný tlumač 
nevyrovná sa tejto knihe, ani čo do obsahu, ani čo 
do praktičncsti. 

Keď kto protrebuje tlumač, vysvetlite mu 
vec a poraďte mu, aby si kúpil len moj prak- 
tičný Tlumač a žiaden iný aby zaií neprijal. 

Pre tých, čo už znajú koľko toľko hovoriť 
anglicky, vydal som Praktičný Anglicko-Slovenský 
a Slovensko-Anglický Slovník, ktorý je o mnoho 
väčší a dôkladnejší než iné slovníky. Obsahuje 
okolo 20,000 slov. Moj slovník je tak zostavený, 
že hoc jaké slovo nájdete hneď, už či anglické lebo 
slovenské, a pri Som zároveň ako ho treba čítať a 
čo znamená na slovensky poťažne na anglicky. 
Žiaden Slovák by nemal byť bez tohto slovníka, 
ale treba vždy pýtať len môj Praktičný Slov- 
ník, lebo ten je najväčší a najlepší, o čom sa môže 
každý sám presvedčiť. 

Praktičný Tlumač i Praktičný Slovník budú 
zaiste slúžiť k dobru a k prospechu nášmu milené- 
mu slovenskému národu v Amerike. Daj Pane 
Bože, aby tak bolo ! 

:-AUL K. KADAK CAST PRVÁ, Mluvnicne Ulohy, ÚLOHA 1. ANGLICKA ABECEDA. 

(The E7i^lish Alphabet — dhy inglis el^ebet.>> VYSLOV 


VYSLCV 


A a 


ej 


N n 


en 


B b 


bi 


o 


o 


C c 


si 


P P 


PÍ 


D d 


dý 


Q q 


k:ú 


E e 


í 


R r 


cíľ 


F f 


ef 


S s 


<»c 


G g 


dží 


T t 


tv 


H h 


ejč 


IJ u 


^^\ 


I i 


aj 


v v 


"Vi 


J i 


QŽej 


Ww 


dablju 


K k 


kne: 


X x 


eks 


L 1 


el 


Y y 


váj 


M m 


em 


Z z 


z: 6 

Z tohto vidno, že anglická abeceda sa tak píše 
ako slovenská, ale niektoré písmeny sa celkom 
ináč vyslovujú. 

Zapamätať si treba, že v slovách anglických 
nečítajú sa litery tak, ako v abecede alebo keď sú 
osve, to jest niektoré sa čítajú tak isto ako v 
abecede, iné zas čítajú sa v rozličných slovách 
rozdielne, a zas iné čítajú sa v slovách celkom ináč 
než v abecede. — Príklad: God (Boh) číta sa: gad, 
a hláskuje sa: dží-o-dý; bread (chlieb) vyslovuje 
sa: bred, kdežto hláskuje (speli) sa takto: bi, ár, 
í, ej, dý. 

Každý človek má sa naučiť dobre nazpämať an- 
glickú abecedu. Amerikáni nedovedú napísať cu- 
dzé slová dľa výslovnosti, ale sa im musí meno 
hláskovať. Keď prisťahovalec vstupuje dakde do 
práce, pýtajú sa ho, ako sa menuje. On vypovie 
svoje meno, ktoré pisár tak zkolomútene napíše, že 
dotyčný krajan by sa ani sám nepoznal podľa toho 
mena. Keď chce mať svoje meno správne zapí- 
sané, čo je veľmi vážna vec, musí ho hláskovať, 
alebo ako americký Slováci hovoria: spelovať. Na 
príklad Sabol chce dať cvc^e meno zapísať správne, 
teda povie: Sabol, -es, ej, bi, o, el; Hudák, ejč, jú, 
dý, ej, khej: Kadák, khej, ej, dý, ej, khej; Varga, 
vi, ej, ár, dží, ej; Slovák, es, el, o, vi, ej, khej. ULOMA 2. 

ANGLICKA VÝSLOVNOSŤ'. (The English Prominciation — dhy inglis pronan- 
siejšn.) 

Anglická vý-slovnosť je pre Slováka veľmi 
ťažká, poneváč angličtina má zvuky a hlásky 
Slovákovi neznáme. Kto prvý raz slyší Ameri- 
kána hovoriť, zdá sa mu, že on hovorí leptavé, 
nečisto. Úplne správne naučiť sa anglickú výslov- 
nosť môže sa len dieťa; kto už v dospelom veku 
príde do Ameriky, ten nikdy nebude úplne čisto 
hovoriť anglicky; bár sa aj naučí hovoriť plynné a 
ináče správne, predsa ho po rečí poznať, že nie je 
rodeným Amerikánom. 

No keď sa nemôžeme naučiť úplne správne 
vyslovovať anglické slová, naučme sa aspoň 
hovoriť zrozumitelne, aby sme boli v stave vypo- 
vedať, čo chceme, a naši anglicky hovoriaci spolu- 
občania aby nás rozumeli. To môže každý do' 
cieliť pri dobrej vôli. 

Z knihy sa človek najskoršie a najviac naučí, 
lež ja odporúčam každému, aby sa usiloval v 
rozhovore osvojiť si výslovnosť anglickú, poneváč 
slovenskými písmenami nemožno správne vypísať 
výslovnosť každého anarlického slova. Tu ešte dokladám, že ktorí krajania neučia sa 
anglicky z kníh, tí obyčajne horšie hovoria 
anglicky, než tí, čo sa len z kníh učili, a písať 
vôbec nič nevedia. Oni naučia sa slová, ktoré 
slyšia hovoriť, lež dobre nedoslyšia jernné zvuky 
angličtiny a potom len tak v zlomkoch hovoria 
anglicky. Slyšal som, že slovo: certainly (zaiste) 
vyslovovali "sedne", kdežto má sa povedať: 
sortenly. 

Ja v tomto tlumači usilujem sa slovenskými 
písmenami udať anglickú výslovnosť čo najlepšie 
možno. Aby krajania nemali ťažkostí, vyhybujem 
všetkým značkovaniam litier, len jednu cudzú literu 
upotrebujem a síce: o, kotorá je každému známa, 
kto sa učil maďarsky lebo nemecky. Vyslovuje 
sa asi ako keby sa litery "o" a "e" splietly a ra- 
zom vyslovily, pričom ale treba ústa viac do trúbky 
skrútiť a hrdlom to vysloviť. Na príklad výslov- 
nosť slova girl (dievča) pissm takto: gorl, biiá 
(vták) bord. 

Upotrebujem aj slovenské 3, Vtorč číta f:a polo 
"a" a polo " e," ako v slove mäiro. Ostatné litery 
sú krajanom známe. 

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ O VÝSLOVNOSTI 
Samohlásky a, e, i, o, u, y líšia sa veľmi vo 
výslovnosti od slovenských, a niektoré z nich majú 
aj še«ť rozličných zvukov. Preto treba sa učiť 
výslovnosť týchto samohlások v celých slovách. A — e — vyslovuje sa ako " e," letter — letr — 
list; ako " ej," pale — pejl — bľadý; ako " ä," draft 

— draft — poukážka; ako "á," palm — pám — 
dlaň; ako "a" pácha — pasii — basa. 

E — i — vyslovuje sa ako "i," listen — lisn — 
poslúchať; ako ''aj," pipe — pajp — trúba, fajka; 
ako " o," bird — bord — vták. 

Y — váj — vyslovuje sa ako "aj," by — baj — 
u, pri, vedia; tiež ako "i" lebo "y," lady — lejdy — 
pani; labyrinth — lebyrinth — bludište. 

O — o — vyslovuje sa ako "ó," fork — fork — 
vidly; ako "o," work — vork — robota; ako " a," 
plow — plau — pluh; ako " ú," do — dú — učiň. 
zrob. "OO" zneje ako "ú." 

U — jú — vyslovuje sa ako "a," bug — bag — 
chrobák; ako "ju" use — júz — potreba; ako " o," 
hurt — hort — ublížiť. 

Krém tu uvedených hlások majú anglické sa- 
mohlásky iné zvuky, ktoré treba sa v slovách 
naučiť. 

C — si — vyslovuje sa vždy ako slovenské "s" 
pred e, i a y. Príklad: acid — esid — kyselina, 
center — sentr — stred. — Keď je C pred inými 
písmenami, vyslovuje sa ako "k" lebo "k h." Cap 

— khep — čiapka, catholic — khetolik — katolícky. 
Q — dží — vyslovuje sa niekedy ako slovenské 

"g." Príklad: gate — gejt — brána, glass — gläs — 
sklo. Inokedy zas vyslovuje sa "e" íikj *dž," na 10 

príklad: gentleman — džentlmen — pán, gipsy 
— džipsi — cigán. 

J — džej — vyslovuje sa ako mäkké "dž," na prí- 
klad: joke — džók — žart, July — džuláj — júli. 

K — khej — vyslovuje sa ako "kh," na prí- 
klad: keep — khýp — držať, inokedy zas ako slo- 
venské — "k," skin — skyn — koža. 

CK vyslovuje sa vždy ako "k," kick — khyk — 
kopať. 

Q — kjú — stoji vždy pri "u" a obe "qu" vyslo- 
vu;ú sa ako "kv," na príklad: quit — kvit — 
opustiť. 

R — ár — vyslovuje sa vždy ako "r," ale nikdy 
nie tak tvrdo ako v slovenskej reči, V rozličných 
slovách vyslovuje sa rozdielne, mäkkšie lebo 
tvrdšie, ale vždy viac hrdlom než jazykom, aby 
nebolo také tvrdé. 

S — es — \^yslovuje sa ako slovenské "s," na 
príklad* snow — snó — sňah, speed — spíd — 
rýchlosť; niekedy ale aj ako "z," rose — róz — 
ruža. 

W — dabljú — vyslovuje sa polo ako "v" a 
polo ako "ú," ja som použil "v," kde je ono 
bližšie než "ú," a naopak. 

Písmeny: b, d, f, h, 1, m, n, t, v, x, z vyslovujú 
sa v angličtine najčastejšie tak ako v slovenskej 
reči. 11 

ZVLÁŠTNE ANGLICKÉ HLÁSKY. 

CH — sí-ejč — vyslovuje sa najviac ako slo- 
venské č, chapel — čepl — kaplnka, cheap — cíp 

— lacný; inokedy zas ako š, machine — meiin — 
stroj; zas v iných slovách ako k lebo kh, christen 

— krisn — krstiť, chord — khórd — struna. 

Qli dží-ejč — vyslovuje sa ako g: ghoul — gúl — 
príšera; niekedy ako f, laugh — laf — smiať sa. 

Pli — pí-ejč — vyslovuje sa obyčajne ako f, 
physician — ŕizisn — lekár. 

SCH — es-sí-ejč — vyslovuje sa ako sk, scnooi 

— skúl — škola, alebo ako s, schism — si^m — 
rozkol. 

Sli — es-ejč vyslovuje sa ako š, sharp — šarp — 
ostrý, shame — šejm — hanba. 

TH — tý-ejč — vyslovuje sa tak, že to sloven- 
skými literami nedá sa úplne správne ani vypísať. 
Slovákovi veľmi ťažko padne naučiť sa výslovnosť 
týchto hláskov. Zneje ono raz asi tak ako th, 
theft — theft — krádež; inokedy zas ako dh, there 

— dhér — tam 

WH — dabljú-ejč — vyslovuje sa asi tak, ako 
keby h stály pred v, white — hvajt — biely. 

Y — váj — vyslovuje sa na počiatku slov ako j, 
young — jang — mladý; niekedy ako i, deadly 

— dedli — smrtelný; niekedy ako aj, why — hvaj 

— prečo. 12 

Koncovka "ing" vyslovuje sa tak, aby to g bolo 
len slabo slyšatelné, a treba to g viac nosom 
vysloviť. 

CE, Ci, Si a Ti vyslovujú sa niekedy ako s, keď 
po nich nasleduje samohláska, na príklad: confes- 
sion — khonfešn — zpoveď, nation — nejšn — 
národ. 

Si a zi vyslovujú sa niekedy ako š, excursion 

— ekskhoršn — výlet; inokedy ako ž, fusion 

— fjúžn — slúčenie. 

NEMÉ PISMEXY. 

Anglická reč má aj takzvané nemé písm^eny, 
ktoré sa len píšu, ale sa nevyslovujú, na príklad 
half — häf — polovica, write — rajt — písať, know 

— nó — vedeť, knife — najf — nôž. 

prízvuk. 

Prízvukom nazývame dôraz, ktorým jednotlivé 
slabiky v slovách vyslovujeme, to jest keď niektoré 
slabiky slov hlasnejšie vyslovujeme. Tento prízvuk 
kladie sa v angličtine na prvú, druhú lebo ďalšiu 
slabiku slova, a dlhšie slová majú aj viac prizvu- 
kovaných slabík. Kto by sa nazdával, že prízvuk 
nenie potrebný, ten by sa veľmi mýlil. Bez zna- 
losti prízvuku nemožno správne, ba ani zrozumi- 
telne hovoriť. V takejto knihe, určenej pre obecný 
ľud, nenie možno naznačovať prízvuky, lebo to by 13 

čitateľov len poplietlo a obťažilo im učenie. Ale 
poneváč prízvukovanie je veľmi potrebné, radím 
každému, aby sa ho učil v živej reči. Dajte pozor, 
kotrú slabiku — časť — slova Amerikán vysloví s 
dôrazom, hlasnejšie a učte sa od neho. ÚLOHA 3. V anglickej reči kladie sa pred podstatné meno 
skoro vždy "a" — vyslov : e — alebo "an" — vy- 
slov : en — jeden, jedna, jedno. V určitom páde 
užíva sa "the" — čítaj : dhy — ten, tá to. 

A man — e mén — človek, muž. An apple — en 
epl — jablko. John is a good man — džan iz e 
gúd mén — Ján je dobrý človek. 

The míne — dhy majn — baňa. The city — dhy 
sity — mesto. The book — dhy buk — kniha. 

A — e — lebo an — en — kladie sa pred takú 
osobu lebo vec, ktorá je neurčitá, neznáma, ne- 
prítomná. 

The — dhy — kladie sa pred určitú osobu lebo 
vec, ktorú vidíme, známe, ktorá je prítomná, alebo 
na ktorú ukazujeme. 14 
ÚLOHA 4, I — aj — ja It — it — ono 

Thou — dhau — ty We — vi — my 

He — hý — on You — jú — vy 

5he — ŠÍ — ona They — dhej — oni 

Poznámka : Druhá osoba v jednotnom čísle 
ty — thou sa neužíva v anglickej reči, len veľmi 
zriedkavé v básnach lebo v modlitbe. Anglič:.n 
len Bohu lebo milenke povie ty, ináče vždy hovorí 
you — vy, ešte aj dieťatu lebo zveru. Preto mnohí 
myslia, že you je ty a nie vy, lež to je mýlna 
mienka. — I — aj — ja, píše sa vždy veľkou literou. 

I am — aj em — ja som ; It is — it iz — ono je 

You are — jú ár — vy We are — vi ár — my 

ste lebo ty si sme 

He is — hý iz — on je They are — dhej ár — 
She is — ŠÍ iz — ona je oni sú Am I — em aj — som j Is it — iz it — je onoí 

ja? ; lebo je to? 

Are you — ár jú — ste | Are we — ár vi — sui^ 

vy lebo si ty ? | my ? 

Is he — iz hý — je on ? j Are they — ár dhej — 

Is she — iz ŠÍ — je ona? | sú oni ? 15 

I am a workman — aj em e värkmen — ja som 
robotník. 

You are a girl — jú ár e gorl — vy ste dievča. 

He is a good man — hý iz e gúá men — on je 
dobrý človek. 

It is a dog — it iz e dag — to je pes. 

We are poor — vi ár púr — my sme chudobní. 

They are rich — dhej ár rič — oni sú bohatí. 

Are we strong — ár vi strong — sme my silní? ÚLOHA 5. 


My 


— máj — 


- môj, moje 


Her - 


You 


r — júr ■ 


— váš lebo 


It's - 
tvoj 
Our - 


His 


— hýz - 


- jeho 


Their hor — jej 
its — jeho 
aur — náš 
— dhejr — ich 

My house — maj haus — môj dom. 
Your mother — júr madhr — tvoja matka lebo 
vaša matka. 

His hat — hýz het — jeho klobúk. 
Her father — hôr fadhr — jej otec. 
Our home — aur hóm — náš domov. 
ľheir book — dhejr buk — ich kniha. 16 ÚLOHA 6. I have aj hev — ja You have — ju hev — ty 
máš, lebo vy máte 

Me has — hý hez — 
on má 

She has — ši hez — 
ona má It Has — it bez — ono 

má 
We have — vi hev — 

my máme 
They have — dhe j hev — 

oni majú O zveroch hovorí sa v angličtine ono -"it," a 
nie on lebo ona, ako v slovenskej reči. Len keď 
sa chce naznačiť rod zvera, či je totiž samec lebo 
samica, vtedy sa povie he — hý — on lebo she 
— ši — ona. 

Slovesá zostávajú v každej osobe nezmenené, 
len v jednotnom počte v tretej osobe pridáva sá 
*"s," Teda v každej osobe povie sa have, len v 
tretej povieme has. 

Have I — hev aj — mám j Have we — hev vi — jar 
Have you — hev ju — 

máte vy ? 
Has he — hez hý — má 

on? mame my .'' 
Have they — he v dhe j — 

majú oni ? 17 

I have a father — aj hev e fadhr — ja mám otca. 

He has a good mother — hý hez e gúd madhr — 
on má dobrú matku. 

We have a cat — vi hev e khet — my máme 
mačku. 

You have a son — jú hev e san — vy máte syna. 

They have fine bread — dhej hev fajn bréd — 
oni majú dobrý chHeb. I go — aj gó — ja idem 
You go — jú gó — vy 

idete lebo ty ideš 
He goes — hy góz — on 

ide 
She goes — ši góz — 

ona ide It goes — it góz — ono 

ide 
We go — vi gó — my 

ideme 
They go — dhej gó — 

oni idú. I go home — aj gó hó m — ja idem domov. 

You know too much — j ú no tú mac — vy viete 
priveľa. 

He reads a book — hý rids e buk — on číta 
knihu. 

We work hard — vi vórk hard — my robíme 
ťažko. 

1 hey drink anything — dhej drink enythyng — 
oni pijú bár čo. 18 I love — aj lav — mi lu- 

jem 
He loves — hý lavz — 

miluje 
We love — VÍ lav — mi 

lujeme You love — jú lav — mi 

lujete 
They love — dhej lav — 

mi lujii I dress — a j dres — ob- 
liekam sa 

He dresses — hý dresez — 
oblieka sa 

We dress — vi dres — 
obliekame sa You dress — jú dres - 

obliekate sa 
They dress — dhej dres- 

obliekajú sa I love my dear mother — aj lav maj dýr madhr — 
milujem svoju drahú matku. 

He loves his little brother — hý lavz hyz litl 
bradhr — miluje svojho malého brata. 

She loves her sick father — ši lavs hor sik fadhr — 
miluje svojho chorého otca. 

We love a good man — vi lav e gúd men — milu- 
jem dobrého muža. 

They love money — dhej lav many — milujú 
peniaze. 

I dress the child — aj dres dhy cajld — obliekam 
dieťa. 

Rosy drinks some sweet milk — rózi drinks sam 
svit milk — Ružena pije trochu sladkého mlieka. 19 John drinks some beer — džán drinks sam bir — 
Ján pije trochu piva. 

We like to work — vi lajk tu vork — my radi 
pracujeme. ^ ULOHA 7. To do — tu du — robiť, činiť užíva sa veľmi 
často v anglickej reči. Podobne aj can — khen — 
môct, byť v stave, a may — me j — môcť, smeť, 
možno môct. I do — aj dú — činím 
He does — hý daz — činí 
She does — ši daz — 

— ona — činí 
It does — it daz — ono 

činí I do not — aj dú nat — 

nečiním 
He does not — hý daz 

nat — nečiní 
She does not — si daz 

nat — nečiní 
It does not — it daz nat — 

nečiní , We do — VÍ dii — činíme 
I You do — ji'i dú — činíte 
They do — dhej dú — 
činia We do not — vi dú nat — 

nečiníme 
You do not — jú dú nat — 

nečiníte lebo nečiníš 
They do not — dhej dú 

nat — nečinia 
Do not! — dú nat — 

nečiiiťe! 20 Do I love — dá a j lav — 

milujem? či milujem? 
Does he dress — daz hý 

dres — oblieka sa? 
Does she drink — daz ši 

drink — pije ona? Do we see — dú vi si — 

vidíme? či vidíme? 
Do you give — dú jú 

giv — dáte? dáš? 
Do they like — dú dhej 

lajk — majú radi ? Do I sing — dú aj sing — zpievam ? 

Yes, you do — jes, ju dú — áno, zpievate. 

Does Michael drink — daz majkl drink — pije 
Michal ? 

No, he does not — no, hý daz nat — nie, nepije. 

Do they work — dú dhej vork — pracujú oni ? 

No, they do not — no, dhej dú nat — nie, 
nepracujú. 

Who sits here — hú sits hýr — kto tu sedí ? 

The old woman sits here — dhy old vumen sits 
hýr — tá stará ženská tu sedí. 

I see it in the water — aj si it in dhy vátr — 
vidím to vo vode. 

Does your father give you any money — daz júr 
fadhr giv ju eny many — dáva vám otec nejaké 
peniaze ? 

No, he does not give me any — no, hý daz nat 
giv mi eny — nie, nedáva mi nič. 

Why do you run — hváj dú jú ran — prečo bežíte? 

Because I must — bikház aj mast — poneváč 
musím. 21 

What do you say — hvat du jú sej — čo hovoríte? 

What does he get — hvat daz hý get — čo dostane? 

Where does she go — hvér daz ši go — kam 
ona ide? 

Joseph goes to church — džózef gós to core — 
Jozef ide do kostola. 

Paul comes from work — pól khams fram vork — 
Pavel prichádza z roboty. 

Can you do the work — kheii jú dú dhy vork — 
môžeš vykonať tú robotu? 

No Sir, I can not — no sor, aj khen nat — nie. 
pane, nemôžem. 

May I trust you — mej aj trast jú — môžem vám 
dôverovať? 

I think so — aj thynk so — ja tak myslím. 

Can you lift this stone — khen jú lift dhýs ston — 
môžete podvihnúť tento kameň? 

I may, but I am not sure — aj mej, bat aj em nat 
súr — snáď môžem, ale nie som istý. I can not —aj khen nat — 

nemôžem. 
You can not — jú khen 

nat — nemôžete. 
He can not — hý khen 

nat — nemôže. We can not — vi khen 

nat — nemôžeme. 
They can not — dhej 

nat — nemôžu. Vo vetách záporných lebo otázkových času mi- 
nulého mení sa **do'* na **diď\ 22 

Did you see me — did jú si mi — videli ste tna? 
No. we did not see you — no, vi did nat si jú — 
nie, nevideli sme vás. 

I did not see — aj did nat si — nevidel som. 
You did not see — jú did nat si — nevideli ste. 
We did not see — vi did nat si — nevideli sme. 
They did not see — dhej did nat si — nevideli. -^ ULOHA 8. Množný počet tvorí sa obyčajne tak, že ku slovu 
pridáme písmenu **s'* lebo "es." 

House — haus — dom: houses — hauses — domy. 
Boy — boj — chlapec: boys — bójs — chlapci. 
Book — buk — kniha: books — buks — knihy. 
Shoe — š ú — topánka: shoes — šús — topánky. 
Table — tejbl — stôl: tables — tejbls — stoly. 

Ale niektoré slová majú nepravidelný množný 
počet, a tie sa treba naučiť, a síce: 

Man — men — muž, človek: men — men — 
mužovia. 

Woman — vumen — žena: women — vimen — 
ženy. 

Child — čajld — dieťa: children — čildren — deti. 23 

Foot — fut — noha: feet — fit — nohy. 

Goose — gús — hus: geese — gís — husy. 

Tooth — túth — zub: teeth — týth — zuby 

Ox — aks — vol: oxen — aksen — voly. 

Cow — kau — krava: kine — khajn — kravy. 

Mouse — maus — myš: mice — majs — mysy. 

Louse — laus — ves: lice — lajs — vši. 

Brother — bradhr — brat : brothers — bradhrs — 
bratia. Užíva sa aj brethren — bredhren — bratia. 

Penny — peny — peniaz: pennies — penys — 
aj pence — pens — peniaze. 

German — džormen — Nemec: Germans — džor- 
mens — Nemci. 

Roman — romen — Riman: Romans — romens — 
Rimania. 

Množný počet všetkých iných slov tvori sa pri- 
daním písmeny "s," lebo **es*' ako som vyšej udal. 

Pri slovách končiacich sa na "y," mení sa táto 
litera na **ie," jestli pred nou stoji samohláska: 
fly — fláj — mucha: flies — flájs — muchy. 

Je niekoľko slov, ktoré sa len v množnom počte 
užívajú: lungs — langs — pľúce. -^ 24 

Úloha 9. J one (von) 

? two (tú) 

3 three (thrí) 

4 four (fór) 

5 five (fajv) 

6 six (siks) 

7 seven (sevn) 

8 eight (ejt) 

9 nine (najn) 

10 ten (ten) 

11 eleven (ilevn) 

12 twelve (tvelv) 

13 thirteen (thortýn) 

14 fourteen (fórtýn) 

15 fifteen (fiftýn) 

16 sixteen (sikstýn) 

17 seventeen (sevntýn) 

18 eighteen (ejtýn) 

19 nineteen (najntýn) 

20 twenty (tventy) 

21 twenty-one (tverty-von) at^. 

30 thirty (thorty) 

31 thirty-one (thorty-von) atď. 

40 forty (forty) 

41 forty-one (forty-von) atď, 25 50 fifty (fifty) 

51 fifty-one (fifty-von) atď. 

60 sixty (siksty) 

61 sixty-one (siksty-von) atrJ*. 

70 • seventy (sevnty) 

71 seventy-one (sevnty-von) at^ 

80 eighty (ejty) 

81 eighty-one (ejty-von) atď 

90 ninety (najntv) 

91 ninety-one (najnty-von) atď. 
100 one hundred (von handrd) 

200 two hundred (tú handrd) atď. 

1000 one thousand (von thauznd). 

Radové číslice tvoria sa tak, že k obyčajným 
pridáme *'th," len prvé sú v odchýlke. 

First — forst — prvý \ Fifth — fifth — piaty 

Second — seknd — druhý K ostatným pridá sa len 

Third — thdrd — tretí "th" 
Fourth — forth — štvrtý 

Násobné číslovky tvoria sa dodatkom ''times." 
Len prvé tri majú nepravidelné útvary. Once — vons — raz 
Twice — tvajs — dva 

razy 
Thrice — thrajs — tri 

raz v Užíva sa aj three times 

— thrí tajms — tri 
razy. 26 

K ostatným čísliciam treba pridať len times, four 
times, five times, six times, seven times, atď. 

Single — singl — jednotlivý: double — dabl — 

dvojnásobný, — užíva sa ale aj twofold dvojnásobný 
— triple — tripl — alebo threefold trojnásobný; 
quadruple — kvodrupl — alebo fourfold štvorná- 
sobný. U ostatných číslic treba len pridať fold, 
fivefold, sixfold, sevenfold, atď. 

Pri spočítaní povie sa len and — end — a, na 
príklad: two and two are four — tú end tú ár fór — 

dve a dve sú štyri. 

Pri násobení užíva sa times — tajms — ráz: two 
times two are four — tú tajms tú ár fór — dva razy 
dva sú štyri. 

Pri deleni: two in four goes twice — tú in fór góz 

tvajs — dve v štyroch sú dva razy. -^ ÚLOHA 10. Slová *'some'* — sam — trochu, niečo, niekto, 
istý, niekoľko, niektorí a **any'* nejaký, ktorýkoľ- 
vek, každý užívajú sa v anglickej reči veľmi 
často a mnohí robia v ich užívaní chybu, aj takí, čo 
sa nazdávajú, že znajú dobre anglicky. 27 

Some dáva sa vždy tam, kde sa niečo tvrdí 

I have some — aj hev sam — mám nejaké, máa 
trochu. 

I see somebody — aj si sambady — vidím niekoho. 

I have something — aj hev samthyng — mam 
niečo. 

Any upotrebuje sa naproti tomu vtedy, keď niečo 
tajíme alebo keď sa pýtame. 

Have you any — hev ju eny — máš nejaké? 

I have not any — aj hev nat eny — nemám 
žiadne. 

Have you anything — hev jú enythyng — máš 
niečo? 

I have not anything — aj hev nat enyufíyng — 
nemám ničoho. 

I have nothing — aj hev nathyng — nemám nič. 

."OM ycii get any money — did jú get eny ir.any — 
dostali ste nejaké peniaze? 

No, sir; I did not get any — no, sor; aj did nat 
get eny — nie, pane; nedostal som žiadne. 

Somebody — sambady — niekto a something — 
samthyng — niečo užívr. sa práve tak ako some, tc 
jest vo vetách, keď niečo tvrdíme. Naproti tomu 
anybody — enybady — niekto, anything — any- 
thyng — niečo, kladie sa len vtedy, keď sa pýtame 
alebo niečo tajime. 28 

Do you see anybody — du si enybady — vidíte 
niekoho? 

I do not see anybody — aj du nat si enybady — 
nevidím nikoho. 

I see nobody — aj si nobady — nevidím nikoho. 

I see somebody — aj si sambady — vidím niekoho. 

Do you hear anything — du jú hýr enythyng — 
slyšíte niečo? 

Yes, I hear something — jes, aj hýr samthyng — 
áno, slyším dačo. 

Podobné pravidlo platí o všetkých slovách s 
predložkami *'some'* lebo "any." -<t|o 29 

Úloha u. Privlastnováci spôsob tvori sa v angličtine pri- 
daním písmeny *'s" na koniec slova s čiarkou: 
father's (fadhrs) otcov, otcova, otcovo; king's 
(kings) kráľov, kráľova, kráľovo; mother's child 
(madhrs čajld) matkino dieťa; sister's book (sis- 
ters buk) sestrina kniha. 

Privlastnováci spôsob tvori sa aj pomcou "of": 
the house of your father (dhy haus av júr fadhr) 
dom vášho otca; the book of this man (dhy buk 
av dhy s men) kniha tohto muža; the hat of our 
sister (dhy het av aur sistr) klobúk našej sestry. -<^ ÚLOHA 12. Prídavné mená v stupňovaní tvoria sa v druhom 
stupni pridaním koncovky *'er," v treťom stupni 
pridaním koncovky "est": strong (strong) silný; 
stronger (strongr) silnejší; strongest (strongest) 
najsilnejší; cold (khóld) chladný; colder (khóldr) 
chladnejší; coldest (khóldest) najchladnejší. 

Jestli sa končí slovo na **y," vtedy sa táto 
písmena mení na "i": pretty (prity) pekný; pret- 30 

tier (prityer) peknejsí; prettiest (prityest) naj- 
peknejší; happy (hepi) blažený; happier (hepier) 
blaženejší; happiest (hepiest) najblaženejší. 

D'alej tvori sa stupňovanie pomocou slov"inore" 
V druhom a "most" v treťom stupni: diligent 
(dylidžnt) pylný; more diligent (mór dylidžnt) 
pylnejší; most diligent (most dylidžnt) najpylnejší; 
useful (júzful) potrebný; more useful (mór júzful) 
potrebnejší; most useful (most júzful) najpotreb- 
nejší. 

Niektoré slová stupňujú sä nepravidelne: good 
(gud) dobrý; better (betr) lepší; best (best^ naj- 
lepší; bad (béd) zlý; worse (vors) horší; w^orst 
(vorst) najhorší; little (litl) malý; less (les) menší; 
least (list) najm.enší; much (mač) mnoho; more 
(mór) viac; most (most) najviac; many (meny) 
mnoho; more — most; far (fár) ďaleko; farther 
(fárthr) ďalej; farthest (farthest) najďalej; miesto 
nearest (nýrest) najbližší užíva sa aj next (nekst) 
najbližší; miesto older (óldr) starší, užíva sa aj 
elder (eldr) starší, oldest (oldest) najstarší, eldest 
(eldest) najstarší. ^ 31 ÚLOHA 13, Príslovká z prídavného mena tvoria sa príponou 
'*ly"; great (grét) veľkolepý; greatly (grétli( 
veľkolepé; loving (laving) milujúci; lovingly (la- 
vingli) láskavé; body (bady) telo; bodily (badyli) 
telesne. 

Príponou "ing" tvorí sa príčasie prítomného 
času: to love (tu lav) ľúbiť; loving (laving) mi- 
lujúci; to ask (tu esk) žiadať; asking (eskyng) 
žiadajúc, žiadajúci. 

Minulý čas tvorí sa pridaním "d" lebo "ed": 
asked (eskd) žiadal, žiadaný; loved (lavd) miloval, 
milovaný. Either (ídhr) buďto, lebo, or (or) alebo; neither 
(nýdhr) ani, nor (nor) ani: He is either in the 
house or in the garden (hý iz idhr in dhy haus or 

in dhy gárdn) on je buďto v dome alebo v záhrade. 
He is neither in the house nor in the garden (hý 

iz nýdhr in dhy haus nor in dhy gárdn) on nie je 
ani v dome ani v záhrade. 

Pomocné **do" užíva sa aj v zápovedi: Do not 
speak (dú nat spík) nehovor. Užíva sa ďalej keď 
niekoho žiadame alebo rozkazujeme: do tell me 
(dú tel mi) povedzte mi, predsa mi povedzte. 32 
ÚLOHA U. Minulý čas u pravidelných slovies tvorime pri- 
daním koncovky "ed": to like (tu lajk) mať rád; 
liked (lajkd) mal rád; to jump (tudžamp) skočiť*' 
jumped (džampd) skočil; to sail (tu sejl) plaviť 
sa; sailed (sejld) plavil sa, odplavil, odplul. 

Ale je mmoho nepravidelných slovies, u ktorých 
tvoľi sa minulý čas rozmanité. Ja tu uvádzam len 
tie najpotrebnejšie, ktoré b}^ sa mal každý dobre 
naučiť, poneváč ich bude v živote potrebovať často. am (em) som — was (vaz) bol 
arise (erajz) povstať — arose (eróz) povstal 
awake (evejk) vzbudiť — awoke (evók) vzbudil 
bear (bér) nosiť — bore (bor) nosil 
bear (bér) rodiť — bore (bor), bare (bér) rodil 
beat (bit) biť — beat (bit) bil 
become (bekham) stať sa — became (bikhejm) 
stal sa 

begin (begin) začať — began (bigen) začal 
bend (bend) ohnúť — bent (bent) ohnul 
beseech (bisíč) prosiť — besought (bisát) prosil 
bet (bet) staviť sa — bet (bet) stavil sa 
bid (bid) veliť— bade (béd) bid (bid) velil 
bind (bajnd) viazať — bound (baund) viazal 
bite (bajt) kúsať — bit (bit) kúsal 33 

bleed (blíd) krvácať — bled (bled) krvácal 
bless (bles) žehnať — blest (blest) požehnal 
blow (bl(5) fúkať — blew (blú) fúkal 
break (brejk) lámať — broke (brok) lámal 
breed (bríd) chovať — bred (bred) choval 
bring (bring) niesť — brought (brat) nosil 
build (bild) stavať — built (bilt) staval 
burn (born) páliť — burnt (bornt) pálil 
burst (borst) puknúť — burst (borst) puknul 
buy (báj) kúpiť — bought (bát) kúpil 
catch (kheč) chytiť — caught (khát) chytil 
choose (čúz) vyberať — chose (čdz) vybral 
cling (kling) Inúť — clung (kiang) Inul 
clothe (klódh) odievať — clad (kled) odieval 
come (kham) prísť — came (khejm) prišiel 
cost (khast) stáť, koštovat — cost (khast) stál 
cenu, koštoval 

creep (kríp) liezt — crept (krept) liezol 

cut (khat) rezať — cut (khat) rezal 

dare (der) odvážiť sa — durst (dorst) odvážil sa 

deal (dýl) jednať — delt (delt) jednal 

dig (dig) kopať — dug (dag) kopal 

die (dáj) zomreť — died (dájd) zomrel 

do (dú) činiť — did (did) činil 

draw (drá) ťahať — drew (drú) ťahal 

dream (drím) snívať — dreamt (dremt) sníval 

drink (drink) piť — drank (drenk) pil 

drive (drajv) hnať — drove (dróv) hnal 34 

eat (it) jesť — ate (ejt) jedol 

fall (fál) padať — fell (fel) padnul 

feed (fid) kŕmiť — fed (fed) krmil 

feel (fil) cítiť ~ felt (felt) cítil 

fight (fajt) biť sa — fought (fát) bil sa, bojoval 

find (fajnd) nájsť — found (faund) našiel 

flee (flí) utekať — fled (fled) ušiel 

fly (flaj) lietať — flew (flú) lietal 

forget (forget) zabudnúť — forgot (forgat) za- 

budnul 

freeze (ťríz) mrznúť — froze (fróz) mrznul 
get (get) dostať — got (gat) dostal 
girt (gort) opásať — girt (gort) opásal 
give (giv) dať — gave (gejv) dal 
go (gó) ísť — went (vent) išiel 
grind (grajnd) mleť — ground (graund) mlel 
grow (gro) rastnúť — grew (grú) rastnul 
hang (heng) vešať, viseť — hung (hang) visel 

vešal 

have (hev) mať — had (hed) mal 

hear (hýr) slyšať — heard (hôrd) slyšal, čul 

hew (hjú) sekať — hewed (hjút) sekal 

hide (hajd) kryť — hid (hyd) kryl 

hit (hyt) udreť — hit (hyt) udrel 

hold (hold) držať — held (held) držal, trímal 

hurt (hort) ublížiť — hurt (hort) ublížil 

keep (khýp) držať — kept (khept) držal 

kneel (nýl) kľačať — knelt (nelt) kľačal 35 

knit (nyt) pliesť — knit (nyt) plietol 
know (no) vedeť, znať — knew (nú) vedel, znal 
lay (lej) klásť — laid (led) kládol 
lead (lid) viesť — led (led) viedol 
lean (lýn) opierať sa — leant (lent) opieral sa 
leap (líp) skákať — leapt (lept) skočil 
learn (lorn) učiť sa — learnt (lornt) učil sa 
leave (lív) opustiť — left (left) opustil 
lend (lend) požičať — lent (lent) požičal 
let (let) nechať — let (let) nechal 
lie (laj) ležať — lay (lej) ležal 
lie (laj) luhať — lied (lajd) luhal 
light (lajt) zažať, zapáliť — lit (lit) zažnul, za- 
pálil 

load (lód) nakladať — loaded (lóded) nakladal 
lose (lúz) ztratiť — lost (last) ztratil 
make (mejk) robiť — made (mejd) zrobil 
mean (mín) mieniť — ment (ment) mienil 
meet (mít) potkať — met (met; potkal, stretnul 
melt (melt) liať, rozpúšťať — melted (melted) 
lial, rozpúšťal, topil 

mow (mó) žať — mowed (mód) žal, kosil 
pass (päs) minúť — past (päsť) minul 
pay (pej) platiť — paid (pejd) platil 
prove (prúv) dokazovať — proved (prúvd) do- 
kazoval 

put (put) klásť, položiť — put (put) kládol, 
položil 36 

quit (kvit) zanechať — quit (kvit) zanechal 

read (rid) čítať — read (red) čítal 

rid (rid) zbaviť — rid (rid) zbavil 

ride (rajd) jazdiť — rode (rod) jazdil 

ring (ring) zvoniť — rang (reng) zvonil 

rise (rajz) vstať — rose (roz) vstal 

roast (rdst) smažiť — roast (róst) zmažil 

run (ran) bežať — ran (ren) bežal 

saw (so) rezať, píliť — sawed (sód) rezal, píli! 

say (sej) povedať — said (sed) povedal 

see (si) videť — saw (sá) videl 

seek (sík) hľadať — sought (sát) hľadal 

sell (sel) predať — sold (sold) predal 

seethe (sídh) variť — sod (sad) varil 

send (send) poslať — sent (sent) poslal 

shake (šejk) triasť — shook (šuk) triasol 

shave (šejv) holiť — shaved (šejvd) holil, 

bľitvil 

shear (sír) strihať — shore (šor) strihal 

shed (sed) rozliať — shed (šed) rozlial 

shine (šajn) svietiť, lišťať — shone (son) svietil, 

blišťal 

Show (§6) ukázať — showed (šód) ukázal 

shoot (šút) streliť — shot (šat) ctrelil 

shrink (šrink) sbehnúť sa — shrunk (šrank) 

sbehnul sa 
shut (šat) zavreť — shut (šat) zavrel, zatvoril 
sing (sing) spievať — sang (seng) spieval 37 

sink (sink) klesať — sank (senk) klesnul 

sit (sit) sedeť — sat (set) sedel 

slay fslej) zabiť — slew (slú) zabil 

sleep (slip) spať — slept (slept) spal 

slide (slajd) kĺzať — slid (slid) klzal, poklznul 

smell (smel) voňať — smelt (smelt) voňal 

sow (so) siať — sowed (sód) sial 

sew (so) šiť — sewed (sód) šil 

speak (spík) hovoriť — spoke (spók) hovoril 

spend (spend) troviť — spent (spent) trovil 

spill (spil) vyliať — spilt (spilt) vylial 

spin (spin) priasť — spun (span) priadol 

spit (spit) pľuť — spit (spit) pľul 

split (split) štiepať — split (split) štiepal 

spoil (spojl) kaziť — spoilt (spojlt) kazil 

spring (spring) skočiť — sprang (spreng) skočil 

stand (stend) stáť — stood (stud) stál 

stay (stej) zostať — staid (stejd) zostal 

steal (štýl) kradnúť — stole (stôl) kradnul 

stick (styk) bodať — stuck (stak; bodnul, strčil 

stink (stynk) smrdeť — stunk (stank) smrdel 

strike (štrajk) štrajkovať, udreť — struck (strák) 

štrajkoval, udrel 

strow (stró) sypať — strowed (stród) sypal 
swear (svér) prisahať — swore (svór) prisahal 
sweat (svet) potiť sa — sweat (svet) potil sa, 

znojil sa 

sweep (svíp) zametať — swept (svept) zametal 38 

swim (svim) plávať — swam (svem) plával 
swing (sving) kolísať — swung (svang) kolísal 
take (tejk) brať, vziať — took (túk) vzal, bral 
teach (týč) učiť — taught (tát) učil 
tear (tér) trhať — tore (tor) trhal 
tell (tel) povedať — told (told) povedal 
think (thynk) mysleť — thought (that) myslel 
throw (thró) hodiť — threw (thru) hodil, rútil 
tread (tred) šliapať — trod (trad) šliapal 
wake (vejk) prebudiť — woke (vók) prebudil 
wear (vér) nosiť, šaty — wore (vor) nosil 
weave (vív) tkať — wove (vóv) tkal 
wed (ved) ženiť sa — wed (ved) ženil sa 
weep (víp) plakať — wept (vept) plakal 
win (vin) vyhrať — won (van) vyhral 
wind (vajnd) natáčať — wound (vaund) natáčal 
work (vork) robiť — worked (vorkd) i wrought 
(rót) robil 
wring (ring) vykrúcať — wrung (rang; vykrúcal 
write (rajt) písať — wrote (rót) písal. 39 
ÚLOHA 15 I should (aj sud) ja by som 

he, she, it would (hý, ši, it vud) on, ona, ono by 

we should (vi sud) my by sme 

you would (jú vud) vy by ste, ty by si 

they would (dhej vud) oni by. 

This will not do (dhys vil nat dú) to nepôjde, to 

nepostačí 

At all (et Ó1) docela, úplne, celkom 

Me used to go (hý júzd tu go) on chodieval 

I used to be (aj júzd tu bi) býval som 

Slovo "used" užíva sa vo vetách opakovacích, 

ako vyššie dva príklady ukazujú. 

To grow (tu gro) užíva sa v nasledovných 
vetách: He is growing fond of him (hý iz gróing 
fond av hym) počína ho mať rád. To be fond of 
(tu bi fond av) mať rád. 

She Is growing old (ši iz gróing old) ona starne. 

You ure growing f«^ ''iú ár gróing fet) vy 
tlstnete. 

They are growing poor C dhej ár gróing púr) oni 
chudnú, oni chudobnejú. 

To look for (tu luk for) hľadať 

to look at (tu luk et) pozerať 

to keep still (tu khip stil) byť ticho .40 

to look out (tu luk aut) dať pozor 

to keep quiet (tu khíp kvajet) mlčať, byť ticho 

Made up his mind (mejd ap hj^z majnd) umie- 
nil si. 

Pomocou ''have" tvori sa minulý čas: I havt 
seen (aj hev sin) videl som; I have done (aj hev 
dan) urobil som; he has seen (hý hez sin) videl; 
they have seen (dhej hev sin) oni videli; I have 
not seen (aj hev nat sin) nevidel som; we have 
not done (vi hev nat dan) nezrobili sme; we have 
not seen (vi hev nat sin) nevideli sme. 

Priechodnik minulého času: having had (heving 
bed) mav, mavse; having seen (heving sin) videv. ULOHA 16, Zvratné slovesá: I dress myself (aj dres maj- 
self) obliekam sa; she dresses herself) ši dreses 
horself) ona sa oblieka: we dress ourselves (vi 
dres aurselvs) my sa obliekame; they dress them- 
selves (dhej dres dhemselvs) oni sa obliekajú. 

V anglickej reči neužíva sa slovo *'aby'*, a slovo 
"že" sa tiež často vynecháva: ask her to go (ask 41 

hor tu go) povedzte jej, aby išla; ask him to play 

(esk hym tu plej) požiadajte ho, aby hral; I think 
he will not gc (aj thynk hy vil nat go) myslím, že 
nepôjde, we thought she would die (vi that ši vud 
dáj) mysleli sme, že zomre. 

I am glad (aj em gled) ja som rád 
you are done (jú ár dan) vy ste hotový 
I hope so (aj hop só) úfam 
we believe so (vi belív só) my veríme 
I hope not (aj hop nat) neúfam. 

I made up my mind (aj mejd ap maj majnd) 
umienil som si. 

Qo ahead (gó ehéd) len ďalej, napred. 
Go on (gó an) napred, ďalej. 

Let me alone (let mi elón) nechajte ma, dajte 
mi pokoj 

To take care (tu tejk khér) dať pozor. To no 
purpose (tu no porpos) k ničomu, na nič. 

The other day (dhy adhr dej) onehdy. What 
next (hvat nekst) čo ďalej? What of that (hvat 
av dhet) čo z toho? Never mind (nevr majnd) 
to nič nerobí, nič za to, nechajte to. Of course 
(av khórz) zaiste, to sa rozumie. To get rid (tu 
get rid) zbaviť sa. To call and see (tu khal end 
si) navštíviť. To pay a visit (tu pej e vizit) 
navštíviť. To be sure (tu bi šúr) zaiste. To find 
fault with (tu fajnd ŕált widh) vyt3^kať, viniť. 42 

Both (both) oba. Both he and I were present 

(both hý end aj vor preznt) oba sme boH prítomný 
(on a ja). Had better (hed betr) mal by radsie. 
As far as that is concerned (es fár es dhet iz khon- 
sornd) čo (dokiaľ) sa toho týka. -^ ÚLOHA 17. Be that as it may (bi dhet es it mej) nech je 
ako chce. Be perfectly easy (bi porfektly ízi) 
budte celkom bez starosti. I can't afford it (aj 
khent eford it) nemôžem, si to dovoliť. I have 
taken fancy to (aj hev tejkn fensi tu) zaľúbilo sa 
mi, obľúbil som si. 

It is of no use (it iz av no júz) to je na nič, nie 
je to k ničomu. It is none of your business (it iz 
nan av júr bizriys) vám do toho nič. I have no 
hand in it (aj hev no hend in it) nemám s tým nič 
do roboty. 

I can't stand it (aj khent stend it) nemôžem to 
vystáť. Don't bother me (dont badhr mi) netrápte 
ma. Don't mention it (dont menčn it) nehovorte 
o tom, nespomínajte to. Have you any objection 
to it (hev jú eny obdžekšn tu it) máte niečo proti 43 

tomu? Not at all (nat et 6\) celkom nie, docela 
nL. 

I can do without it (aj khen dú vidhaut it) 
môžem byť bez toho. Get it done (get it dan) 
dajte to zrobiť. Do drop me a line (dú drap mi e 
lajn) napíšte mi pár riadkov. It is your turn (it 
iz ]úľ torn) teraz prídete vy, na vás je rad. tie 
meant no harm (hý ment nó harm) nemyslel nič 
zlého. He has a head of his own (hý hez e héd 
av hyz ón) je svojhlavý, hlavatý. 

I anti no match for him (aj em nó meč for hyiii,.' 
nemôžem sa mu vyrovnať, nie som mu rovný. 

I think much of him (aj thynk mac av hym) ja 
s: ho vážim, mnoho o ňom myslím (dobréhc ) 
mám o nom vysokú mienku. 

I had some words with him (aj hed sam vords 
widh hym) mal som s nim hádku. 

Are you in cash (ár jú in kheš) máte peniaet ľ 
No, I am short (nó, aj em sort) nie, nemám. 

He was cheated out of his money (hý vaz cited 
aut av hyz mony) bol oklamaný o svoje peniaze. 

I am right (aj em rajt) mám pravdu. 

You are wrong f jú ár rong) nem.áte pravdu. 

Help yourself (help jurself) poslúžte si. 

Excuse me (eksjúz mi), beg a pardon (beg e 
rárdn) odpusťte, prepáčte. 

Let us go (let as go) poďme. 

Anírličania obľubuiú sťahovanie slov, preto 44 

nachádzame v anglickej reči hodne zkrátenín, ako: 
I am — ľm, ja som; he is — he's, on je; we are — 
we're, my sme; you are — youVe, vy ste; I will — 
I'll, učiním to; it is — it's, to je; is not — isn't, nie 
je; was not — wasn't, nebolo; have not — havn't, 
nemám; do not — don't, nerob; did not — didn't, 
necinil; can not — can't, nemohol; will not — won't, 
nechce, atď. ÚLOHA 18. Pomocné slovesá užívané sú veľmi často v an- 
glickej- reči v rozličnom čase, preto potrebné je 
naučiť sa ich. 

To be (tu bi) byť. 
Prítomný čas : 

I am (aj em) ja som 

You are (ju ár) vy ste (lebo ty si) 

He, she, it is (hý, si, it iz) on, ona, ono je 

We are (vi ár) my sme 

They are (dhej ár) oni sú 
Minulý čas: 

I was (aj vaz) bol som 

You were (jú vor) boli ste 45 

He, she, it was (hý, ši, it vaz) bol, bola, bolo 
We were (vi vor) boli sme 
They were (dhej vor) oni boli 

Pominulý čas: 

I hava been (aj he v bin) ja som bol 

You have been, atď 
Predminulý čas: 

I had been (aj hed bin) ja som bol 

You had been, atď 
Budúci čas : 

I shall be (aj šel bi) budem 

You will be (ju vil bi) budete 

He, she, it will be (hý, ši, it vil bi) on, ona, 
ono bude 

We shall be (vi šel bi) budeme 

They will be (dhej vil bi) oni budú 
Žiadajúci spôsob: 

I should be (aj sud bi) mám byť, mal by som 
byť 

You should be, atď 
Žiad. minulý čas: 

1 should have been (aj sud hev bin) mal som 
byť 

You should have been , atď 
Podmienečný spôsob: 

If I was (if aj vaz) keby som bol 

If you were, atď 46 Rozkazováci spôsob: 

Let me be (let mi bi) daj mi byť, nech som 

Be, do you be (bi, dií jú bi) buďte 

Let him, her, it be (let hym, hor, it bi) nech 
je on, ona, ono 

Let us be (let as bi) nech sme, buďme 

Let them be (let dhem bi) nech sú, ať budú 
Tázací spôsob: 

Am 1? (em aj) som ja? 

Are you? (ár jú) ste vy? 

Is he, she, it? (iz hý, ši, it) je on, ona, ono? 

Are we? (ár vi) sme my? 

Are they? (ár dhej) sú oni? 
Tázací minulý: 

Was I? (vaz aj) bol som ja? 

Were you? (vor jú) boli ste? 

Was he, she, it? (vaz hý, ši, it) bol on, ona, 
ono? 

Were we? (vor vi) boli sme my? 

Were they? (vor dhej) boli oni? 
Tázaci budúci: 

Shall I be? (šel aj bi) mám byť, budem ja? 

Will you be? (vil jú bi) budete vy? 

Will he, she, it be? Atď. 
To have (tu hev) mať 
Pritomný čas: 

I have (aj hev) ja mám 

You have (jú hev) máte 47 

He, she, it has (hý, ši, it hez) on, ona, ono má 

We have (vi hev) máme 

They have (dhej hev) majú 
Minulý čas: 

I had (aj hed) mal som 

You had (jú hed) mali ste 

He, she, it had (hý, ši, it hed) mal on, ona, 
ono 

We had (vi hed) mali sme 

They had (dhej hed) oni mali 
Pominulý čas: 

I have had (aj hev hed) ja som mal 

You have had atď. 
Predminulý čas: 

I had had (aj hed hed) mal som 

You had had, atď 
Budúci čas: 

I shall have (aj šel hev) budem mať 

You will have (jú vil hevj budete mať 

He, she, it will have (hý, ši, it vil hev) on, 
ona, ono bude mať 

We shall have (vi šel hev) budeme mať 

They will have (dhej vil hev) oni budú mať 
Žiadajúci spGsob: 

1 should have (aj sud hev) mám mať, mal by 
som mať 

You should have, atď. 48 

Žiad. minulý čas: 

I should have had (aj sud hev hed) mal som 
mať 

You should have had, atď. 
Podmienečný spôsob: 

If I have (if aj hev) jestli mám 

If you have, atď. 

If I had (if aj hed) keby som mal 

If you had, atď. 
Rozkazováci spôsob: 

Let me have (let mi hev) nech mám, dajte mi 

Have, do have (hev, dú hev) majte 

Let him, her, it have (let hym, hor, it hev) 
ať má on, ona, ono, dajte mu 

Let us have (let as hev) majme 

Let them have (let dhem hev) nech majú 
Pomocné slovesá: will, shall, do, may, can, 
must a ought. 
Prítomný čas: 

I will (aj vil) chcem, budem 

You will, atď. 

I shall (aj sel) mám (niečo činiť) 

You shall, atď. 

I do (aj dú) činím 

You do, atď. 

1 may (aj mej) smiem, snáď môžem 

You may, atď. 49 

I can (áj khen) môžem 

You can, atď. 

1 must (aj mast) musím 

You must. atď. 

I ought (aj ot) mal by som, mám 
Minulý čas: 

I would (aj vud) chcel som, bol by som 

You would, atď. 

1 should (aj sud) mal som 

You should, atď. 

I did (aj did) činil som 

You did atď. 

I might (aj majt) smel som, snáď som mohol 

You might, atď 

I could (aj kud) mohol som 

You could, atď 
Keď sa niečo pýtame, postavíme sloveso na prvé 
miesto to jest pred osobu. Tak utvoríme si tázací 
spôsob. Príklad: ! have (aj he v) ja mám, have 
I? (he v aj) márni ja? You have (jú he v) vy 
máte, have you? (hev jú) máte vy? V prvom 
páde tvrdíme, v druhom pýtame sa. 50 ÚLOHA 19. Angličtina má nasledovné spôsoby časovania 
slovies: To move (tu múv) hnúť, hýbat sa, pohy- 
bovať, navrhnúť, sťahovať sa. 

1 I move (aj múv)hýbem sa 

You move (jú múv) hýbete sa lebo hýbeš sa 
He, she, it moves (hý, si, it múvz) hýbe sa 

on, ona, ono 
We move (vi múv) hýbeme sa 
They move (dhej múv) hýbu sa 

¥ ¥ ¥ 

2 1 moved (aj múvd) hýbal som sa 
You moved (jú múvd) hýbali ste sa 

He, she, it moved (hý, ši, it múvd) hýbal, 

hýbala, hýbalo sa 
We moved (vi múvd) hýbali sme sa 
They moved (dhej múvd) hýbali sa 
¥ ¥ ¥ 

3 I shall move (aj šel múv) budem sa hýbať 
You will move (ju vil múv) budete sa hýbať 
He, she, it will move (hý, ši, it vil múv) 

budem sa hýbať on, ona, ono Si 

We shall move (vi sel miiv) budeme sa 

hýbať 
They will move (dhej vil múv) oni budú sa 

hýbať 

¥ ¥ ¥ 

4 I have moved (aj he v múvd) hýbal som sa 

(mám hnuto) 
You have moved, atď. 
¥ ¥ ¥ 

5 I had moved (aj hed múvd) hýbal som sa 

(mal som hnuto) 
You had moved, atď. 

¥ ¥ ¥ 
3 I shall have moved (aj šel he v múvd) budem 
sa hýbať (budem mať hnuto) 
You shall have moved, atd. 
¥ ¥ ¥ 
ľ I am about to move (aj em ebaut to múv) 
idem sa hýbať (hotovím sa k hýbaniu) 
You are about to move, atď. 
¥ ¥ ¥ 

8 1 was about to move (šiel som sa hýbať) 

(hotovil som sa k hýbaniu) 
You were about to move, atď. 
¥ ¥ ¥ 

9 I shall be about to move (aj šel bi ebaut tu 

múv) budem sa hýbať (budem sa hotoviť 52 

k hýbaniu) 
You will be about to move, atď. 

¥ V ¥ 

10 I am moving (aj em múving) hýbem sa 

(práve) 
You are moving, atď. 

¥ ¥ ¥ 

11 1 was moving (aj vaz múving) hýbal som sa 

(práve) 
You were moving, atď. 

¥ ¥ ¥ 

12 I shall be moving (aj sel bi muving) budem 

sa hýbať (práve) 
You will be moving, atď 

¥ ¥ ¥ 

13 I have been moving (aj hev bin muving) 

hýbal som sa (práve) 
You have been moving, atď. 
¥ ¥ ¥ 

14 I had been moving (aj hed bin muving) hýbal 

som sa (práve predtým) 
You had been moving atď. 
¥ ¥ ¥ 

15 1 shall have been moving (aj sel hev bin 

múving) budem sa hýbať (budem práve 
mať hýbano) 53 

You will have been moving, atď. 
¥ ¥ ¥ 

16 I do move (aj dú múv) h ý be m sa 
You do move, atď. 

¥ ¥ ¥ 

17 I did move (aj did múv) hýbal som sa 
You did move, atď. 

¥ ¥ ¥ 

18 I am moved (aj em muvd) som hýbaný 

(hnutý) 
You are moved, atď. 

¥ ¥ ¥ 

19 I was moved (aj vaz muvd) bol som hýbaný 

You were moved, atď. 
¥ ¥ ¥ 

20 I shall be moved (aj sel bi miivd) budem 

hýbaný (hnutý) 
Vou will be moved, atď. 
¥ ¥ ¥ 

21 Do I move? (dú aj múv) hýbem sa? (či sa 

hýbem?) 
I o you move? atď. 

¥ ¥ ¥ 

22 Did I move? (did aj múv) hýbal som sa? 

(či som sa hýbal '*i 
Did you move? atď. 54 

23 5hall I move? (sel aj múvj budem sa hýbať"' 

(či sa mám hýbať?) 
Will you move? atď. 

WWW 

24 Have I moved? (hev aj múvd) hýbal som 

sa? (mám hnuto?) 
Have you moved? atď. 

WWW 

25 Had I moved? (hed aj múvd) hýbal som 3a? 

(mal som hnuto? 
Had you moved ? atď. 

26 Shall I have moved? (šel aj hev múva) 

budem sa hýbať? (budem mať hnuto?) 
Will you have moved? atď. 
WWW 

27 Am I about to move? (em aj ebaut tunriuv) 

či sa idem hýbat? (chystám sa k hýbaniu?) 
Are you about to move? atď. 
WWW 

28 Was I about to move? (vaz aj ebauc tu 

múv) šiel som sa hýbať? (práve) 
Were you about to move? atď. 
WWW 

29 Shall I be about to move? (sel aj bi ebaut 

tú múv) budem sa hýbať? (či sa budem 
hotoviť k hýbaniu?) 
Will you be about to move? atď. 55 

30 Am I moving? (em aj múving) hýbem sa? 

(práve) 
Are you moving? atď. 

¥ ¥ ¥ 

31 Was I moving? (vaz aj múving) hýbal som 

sa? (práve) 
Were you moving? atď. 
¥ ¥ ¥ 

32 Shall I be moving? (sel aj bi muving) budem 

sa hýbať? (práve) 
Will you be moving? atď. 
¥ ¥ ¥ 

33 Have I been moving? (hev aj bin muving) 

hýbal som sa? (práve) 
Have you been moving? atď. 
¥ ¥ ¥ 

34 Had I been moving? (hed aj bin muving) 

hýbal som sa? (práve predtým) 
Had you been moving? etď. 
¥ ¥ ¥ 
3ô Shall i have been moving? (šel aj hev bin 
muving) budem sa hýbať? (či budem mať 
po hýbaní?) 
Will you have been moving? atď. 
¥ ¥ ¥ 
36 Am I moved? (em aj múvd) som sa hýbaný? 
(hnutý) 56 

Are you moved ? aťď. 
¥ ¥ V 

37 Was I moved? (vaz aj múvdy bol som 

hýbaný? (hnutý) 
Were you moved? atď. 
¥ ¥ ¥ 

38 5hall I be moved? (sel aj bi múvd) budem 

ja hýbaný? (hnutý) 
Will you be moved? atď. 
¥ ¥ ¥ 

39 I do not move (aj du nat múv) ja sa nehýbem 
You do not movel atď. 

¥ ¥ ¥ 

40 I did not move (aj did nat múv) ja som sa 

nehýbal 
You did not move, aťď. 
¥ ¥ ¥ 

41 I shall not move (aj sel nat mdv) ja sa ne- 

budem hýbať 
You will not move, atď. 
¥ ¥ ¥ 

42 1 have not moved (aj he v nat múvd) nehý- 

bal som sa (nemám hnuto) 
You have not moved, atď. 
¥ ¥ ¥ 

43 I had not moved (aj hed nat múvd) nehýbal 

som sa (nemal som hnuto) 57 You had not moved, atď. 
¥ ¥ W 

44 I shall not have moved (aj sel nat hev muvd) 

nebudem sa hýbať (nebudem mať hnuto) 
You will not have moved, atcT. 
¥ ¥ ¥ 

45 I am not about to move (aj em nat ebaut tu 

muv) ja sa nejdem hýbať (nehotovím sa k 
hýbaniu) 
You are not about to move, atď. 
¥ ¥ ¥ 

46 1 was not about to move (aj vaz nat ebaut 

tu muv) ja som sa nešiel hýbať (nehoto- 
vil som sa k hýbaniu) 
You were not about to move, atd. 
¥ ¥ ¥ 

47 I shall not be about to move (aj sel nat bi 

ebaut tu muv) nebudem sa hýbať (nebu- 
dem sa hotoviť k hýbaniu) 
You will not be about to move, atd. 
¥ ¥ ¥ 

48 I am not moving (aj em nat muving) nehý- 

bem sa (práve) 
You are not moving, atď. 
¥ ¥ ¥ 

49 I was not moving (aj vaz nat múving) nehý- 

bal som sa (práve) 58 

You were not moving, atď. 
¥ ¥ ¥ 

60 I shall not be moving (aj sel nat bi múving) 
nebudem sa hýbať (práve) 
You will not be moving, atď. 
¥ ¥ ¥ 

51 I have not been moving (aj hev nat bin múv- 

ing) nehýbal som sa (nemám práve hnuto) 
You have not been moving, atd". 
¥ ¥ ¥ 

52 I had not been moving (aj hed nat bin múv- 

ing) nehýbal som sa (nemal som práve 
hnuto) 
You had not been moving, atď. 
¥ ¥ ¥ 

53 I shall not have been moving (aj sel nat hev 

bin múving) nebudem sa hýbať (nebudem 
mať po hnutí) 
You will not have been moving, atď. 

¥ ¥ ¥ 

54 I am not moved (aj em nat múvd) nie som 

hýbaný (hnutý) 
You are not moved, atď. 

¥ ¥ ¥ 

55 I was not moved (aj vaz nat múvd) nebol 

som hýbaný (hnutý) 
You were not moved, atď. 59 

56 I shall not be moved (aj sel nat bi milvd) 

nebudem hýbaný 
You will not be moved, atď. 
¥ ¥ ¥ 

57 move (you)! (rniiv) (jú) hýbajte, hýbte sa! 
have moved! (hav múvd) majte hýbano! 

(hnuto) 

be about to move! (bi ebaut tu múv) chystaj- 
te sa k hýbaniu! 

be moving! (bi múving) hýbajte sa! (práve) 

do move! dú múv) hýbajte sa! 

be moved! (bi múvd) buďte hýbaný! (pohnutý! 

let me move! (let mi múv) dajte sa mi hýbať! 
Ať sa hýbem! (nechajte ma hýbať sa) 

ht him, her, it move! (let hým, hor, it múv) 
nech sa hýbe on, ona, ono (dajte sa mu, 
jej, jemu hýbať. 

let us move! (let as múv) hýbajme sa! 

let them move! (let dhem múv) ať sa hýbu! 
nechajte ich hýbať sa) f m CAST' DRUHA. 

Rozhovory a Výrazy. o RECI. 

Hovorte! — speak! (spík) 

Nehovorte! — do not speak! (dú nat spík) 

Slovenská reč — the Slovak language (dhy 
slovek lengvidž) 

Anglická reč — the English language (dhy 
ingliš lengvidž) 

Materinská reč — the mother tongue (dhy 
madhr tang) 

Hovoríte anglicky? - člo you speak English? 
(dú jú spík ingliš)? 

Znám hovoriť trochu anglicky — I can speak a 
little English (aj khen spík e litl ingliš) 

Nehovorte slovensky! — do not speak Slovak (dú 
nat spík slovek) 61 

On hovorí zle anglicky — he speaks English 
badly (hý spíks ingliš bédli) 

Hovoríte dobre anglicky ? — do you speak Eng- 
lish well? (dú jú spík inglis vel)? 

Ešte nehovorím dobre — I do not speak it well 
yet (aj dú nát spík it vel jet) 

Prečo sa neučíte? — why do you not learn? 
(hváj dú jú nat lorn) ? 

Rozumiete mi? do you understand me? (dú jú 
andrstend mi)? 

Nerozumieme vám — we do not understand you 
(vi dú nat andrstend jú) 

To nerozumiem — I do not understand it — aj 
dú nat andrstend it) 

Hovoríte prirýchle — you speak too fast (jú spík 
tú fest) 

Hovorte pomaly — speak slowly (spík slóli) 

Počúvajte! — listen 1 (lisn) 

Čo hovoríte? — what do you say? (hvat dú jú 
sej)? 

Čo chcete povedať? what do you want to say? 
(hvat dú jú vant tu sej)? 

Povedzte to lepšie — say it better — (sej it betr) 

Povedzte mi všetko — tell me all (tel mi ól) 

Čo vám (on) hovorí? what does he tell you? 
(hvat daz hý tel jú) 

Povedzte mi niečo nového — tell me something 
new (tel mi samthyng nú) 62 

Kto to vie? who knows it? (hú nóz it) 

Nikto to nevie — nobody knows it (nobady 
ndz it) 

Nepýtajte sa ich — do no not ask them (dú nat 
esk dhem) 

Ktorú reč hovoríte? — what language do you 
speak? (hvat lenvidž dú jú spík) 

Som Slovák a hovorím trochu anglicky — I am 
a Slovak and speak English a little (aj em e 
Slovek end spík ingliš e litl) 

Hovorím slovensky, nemecky, maďarsky a an. 
glicky — I speak Slovak, German, Hungarian and 
English (aj spík slovek, dzormen, hangérien end 
ingliš) 

Znáte anglicky čítať? — can you read English? 
(khen ju rid ingliš) 

Znám čítať a písať trochu — I can read and 
write a little (aj khen rid end rajt e litl) 

Jak dlho sa učíte už anglicky? — how long have 
you been studying English? (hau long hev jú bin 
stadying ingliš)? 

Započal som sa učiť asi pred rokom — I com- 
menced to learn about a year ago (aj khamensd 
tu lorn ebaut e jír egó) 

Ako dlho ste v tejto krajine? how long have 
you been in this country? (hau long hev ju bin in 
dhys khantri) 

Len dva roky — only two years (onli tú jírs) 63 

Každý počiatok je ťažký — every beginning is 
hard (evri beginyng iz hard) 

O čom hovoríte ? of what do you speak ? what 
are you speaking of? (av hvat du jil spik? hvat 
ár jú spíkyng av) 

Amerika je teraz mojou novou vlasťou — Amer- 
ica is now my new country (emerike iz nau máj 
ml khantri) 

Amerika je svobodná zem — America is a free 
country (emerike iz e frí khantri) 

Boh žehnaj nasu novú vlasť! — God bless our 
new country 1 (Gad bles aur nú khantri) -^ POZDRAVY, ĎAKOVANIE, ATD'. Dobré ráno! — good morning! (gud mornyng> 

Dobrý den, pane! — good day, sir! (gud dej, 
sor) 

Dobré popoludnie, pani! — good afternoon, 
madaml (gud äftrnún, medem) 

Dobrý večer, môj milý! — good evening, my 
dear! (gud ivnyng, maj dýr) 

Dobrú noc všetkým! — good night to ail! (gud 
najt tu Ó1) 

Jak sa máte? — how are you? how do you do? 
(hau ár jú, hau dú jú dú) 64 

Veľmi dobre — very well (veri vel) 

Nemám sa dobre — I am not well (aj em nat vel) 

Rád som, že vás vidím — I am glad to see you 
(aj em gled tu si jil) 

Čo vám je! — what is the matter with you? 
(hvat iz dhy metr vidh jú) 

Prechládnul som a mám kašeľ — I caught cold 
and have a cough (aj khát khóld end he v e kháf) 

Vstúpte! — come in! (kham in) 

Sadnite si, pane — take a seat, sir (tejk e sít, 
sor) 

i\ko sa má váš brat, pane D'uriš ? — how is 
your brother, fir. Duris? (hau iz júr bradhr, 
mistr D'uriš) 

Dobre, ako obyčajne — pretty well, as usual 
(prity vel, es júžuel) 

Ponáhlate sa? — are you in a hurry? (ár jú in 
e hori) 

Prídem zas onedlho — I will come again soon 
(aj vil kham egen sun) 

ľ^íoja úcta (moje najlepšie pranie), pane — my 
best wishes, sir (maj best vises, sor) 

S Bohom! — Adieu! good bye! (edjú, gud baj) 

Majte sa dobre! — farewell! (fervel) 

Môj pekný pozdrav vašej ctenej rodine ! — my 
best regards to your family! (maj best rigárds tu 
jur femili) 65 

Ráčte prísť zase! — please, call again I (plís, 
khal egen) 

Prosím za odpustenie! — I beg your pardon I 
(aj beg jur párdn) 

Prepáčte! — excuse me I (ekskjúz mi) 

D'akujem vám! — thank you! (thenk jú) 

D'akujem, pane! — thanks, sir! (thenks, sor) 

Som vám veľmi povďačný — I am very much 
obliged to you (aj em veri mac oblajdzd tu jú) 

Ľutujem veľmi — I am very sorry (aj em veri 
sori) 

Nehovorte o tom — do not mention it (dú nat 
mensn it) 

Nemôžem za to — I can not help it faj khen nat 
help it) 

Berte si, pane (pomôžte si sám) — help your- 
self, sir (help júrself, sor) 

Dajte mi pokoj! — let me alone! (let mi elon) 

Mlčte (zavrite ústa)! shut up your mouth! (šat 
ap júr mauth) 

Dajte pozor! — look out! (luk aut) 

Majte sa na pozoru! — take care of yourself I 
(téjk khér av jurself) 

Mýlite sa — you are wrong (jú ár rong) 

Máte pravdu — you are right (jú ár rajt) -í- 66 
ROBOTA Som haviarom — I am a miner (aj em e majnr) 

Ja som nádenník — I am a laborer (aj em e 
lejbrer) 

Som robotník — 1 am a workman (aj em e 
vorkmen) 

Dobré ráno, pane, hľadám robotu — good 
morning, boss, í am looking for work (gud morn- 
yng, bos, aj em lukyng for vork) 

Potrebujete robotníka (pomoc)? — do you need 
help? (du jú nýd help) 

Máte neakú prácu pre mna? — have you any 
work for me? (hev jú eny vork for mi) 

Jestli rád pracujete, vezmen vás — if you like 
to work I shall employ you (if jú lajk tu vork aj 
sel emploj jú) 

Potrebujem dobrého robotníka — I need a good 
hand (aj nýd e gud hend) 

Akú mzdu platíte? — what wages do you pay? 
(hvat vejdžes dú jú pej) 

Deväť dollárov ná týždeň — nine dollars a week 
(najn dalrs e vík) 

Ako vyplácate mzdu ? — how do you pay wages? 
(hau dú jú pej vejdžes) 

Každú druhú sobotu — every other Saturday 
(evri adhr setrdej) 67 

Koľko robotníkov zamestnávate? — how many 
hands do you employ? (hau meny hends du jú 
emploj) 

Asi sto — about one hundned (ebaut von 
handrd) 

Kedy mám započať pracovať? — when am I to 
begin to work? (hven em aj tu bigin tu vork) 

Môžete započať zajtra ráno — you may start to- 
morrow morning (jú mej start tumaro mornyng) 

Chcem byť vyplatený — I want to be paid off 
(aj vant ta bi pejd of) 

Našli ste lepšiu prácu? — did you find any better 
work? (did jú fajnd eny betr vork) 

Ano, pane, v novej slevárni — yes, boss, in the 
new foundry (jes, bos, in dhy nú faundri) 

Chcem vystúpiť z roboty — I wish to quit work 
(aj vis tu kvit vork) 

Idem na okolicu tvrdého uhlia — I am going to 
the anthracite coal region (aj em going tu dhy 
enthresajt khol rídžn) 

Nerád pracujem vo fabrike — I do not like to 
work in a factory (aj du nat lajk tu vork in e 
fektori) 

A j a radšie robím v oceľárni — and I prefer to 
work in a steel plant (end aj prifor tu vork in e 
štýl plent) 

Videli ste dakedy koksárne? — did you ever see 
any coke works? (did jú e vr si eny khók vorks) 68 

Ja som bol vyťahovacom koksu sa tri roky — 
I have been a coke-drawer for three years (aj hev 
bin e khók-dróer for thrí jírs) 

Ja najradšie kopem mäkké uhlie — I like to dig 
bituminomus coal best (aj lajk tú dyg bitjumines 
khól best) 

Ako sa tu doluje uhlie, čakanom lebo strojom? 
— how is the coal mined here, by the pick or 
machine? (hau iz dhy khól majnd hýr, baj dhy 
pik or mešín) 

Oboma — by both (baj both) 

Ste členom nejakej únie? — are you a member 
of any union? ár jú e membr av eny junjon) 

Ano, pane, som údom únie Sjednotených Uhlo- 
kopov — yes, sir, I am a member of the United 
Mine Workers Union (jes, sor, aj em e membr av 
dhy junajted majn vorkers junjon) 

Ja tiež pristúpim k únii — I shall join the union 
also (aj sel dzojn dhy junjon also) 

Každá unia ochraňuje práva a záujmy robo- 
tníctva — every union protects the rights and 
interests of the working-men (evri junjon protekts 
dhy rájts end interests av dhy vorkyngmen) 

Boli ste kedy na stávke ? — have you ever been 
on strike? (hev jú evr bin an štrajk) -^ 69 
HAVIARSTVO. Ja kopem a nakladám uhlie — I am digging 
and loading coal (aj em dyging end lódyng khól) 

On je mojim pomocníkom — he is my helper 
(hý iz máj helpr) 

Ja kopem uhlie vyše desať rokov — 1 am dig= 
ging coal over ten years (aj em dyging khól óvr 
ten jírs) 

Má on nejakú zkúsenosť v dolovaní? has he any 
experience in mining? (hez hý eny ekspiriens in 
majnyng) 

Ano, pane, on je sbehlym baníkom — yes, sir, 
he is a skilled miner (jes, sor, hý iz e skýld majnr) 

Máte svoje náčinie sebou? — have you your 
tools with you? (he v jú júr túlz vidh jú) 

Ano, pane, mám čakan, lopatu, vrták a trochu 
prachu — yes, boss, I have a pick, a shovel, a 
drill and some powder (jes, bos, aj hev e pik, e 
šavl, e dril end sam paudr) 

Znáte trámovať šachtu? — can you timber the 
shaft? (khen jú tymbr dhy šéft) 

Ja som podopieral povál baní za dlhý čas — 
I used to prop the roof of pits for a long time (aj 
júzd tu prap dhy rúf av pits for e long tajm) 

Ako ste strielali uhlie, prochom lebo dynami- 
tom? how did you blast coal, with powder or 70 

dynamite? (hau did jú blest khól, vidh paudr or 
dajnemajt) 

My sme upotrebovali len prach — we used 
powder only (vi juzd paudr onli) 

Znáte vy, že silné strielanie ohrozuje bezpečnosť 
skál i podpôr? — do you know that heavy blasts 
imperil the safety of rocks and supports? (dú jú 
no dhet hevi blests imperil dhy sejfty av raks end 
suports) 

Zaiste? — of course? (av khorz) 

Čo je najväčším nebezpečím pre baníkov? — 
what is the greatest peril for miners? (hvat iz 
dhy grétest peril for majnrs) 

Neopatrnosť a traskavý plyn — carelessness 
and firedamp (khérlesnes end fajrdémp) 

Vrtákom vŕtajú sa diery do skaly a uhlia — 
with a drill holes are drilled into rocks and coal 
(vidh e dril hóls ár drild intu raks end khól) 

Stĺpy a piliere uhlia podopierajú povál baní — 
props and columns of coal support the roof of 
mines (praps end khalams av khól suport dhy rdf 
av majns) 

Tvrdé uhlie drobí sa v uhlolomoch — anthra- 
cite coal is broken in breakers (enthresajt khól iz 
brokn in brejkrs) 

Najlepší druh mäkkého uhlia upotrebuje sa k 
výrobe koksu — the best quality of bituminous 
coal is used for the production of coke (dhy best 71 

kvality av bitjúmines khól iz júzd for dhy prodakšn 
av khók) 

Uhlokopi pracujú v šichtách po osem hodín — 
coal miners work in shifts of eight hours (khól 
majnrs vork in sifts av ejt aurs) 

Vyťahováce stroje — hoisting machinery (hojst- 
yng mešínri) 

Baníci vozia sa hore a dolu v koši — miners go 
up and down in the cage (majnrs go ap end daun 
in dhy khejdz) 

Haviari sú platení od tonny lebo na vozne — 
miners are paid by the ton or car (majnrs ár pejd 
baj dhy tan or khár) 

Aké lampy upotrebujete v tejto bani, otvorené 
lebo bezpečné? what kind of lamps do you use 
in this mine, open or safety lamps? (hvat khajnd 
av lemps dú jú júz in dhys majn, opn or sejfty 
lemps) 

Otvorené, lebo tu niet plynu — open ones as 
there is no gas (6pn vons es dhér iz no gez) 

Chvála Bohu v týchto bafiách nestalo sa nikdy 
závažné nešťastie — thanks to Qod, there never 
occured any serious accident in these mines 
(thenks tu Gad, dhér nevr okhord eny siries eksi- 
dent in dhýz majns) 

Niet tam otráveného vzduchu? — isn^t there 
any foul-damp? (izn't dhér eny faul-demp?) 

Veľmi zriedkavé — very seldom (veri seldm) 72 

Náš dohliadač prezerá uhlodol každú noc — uro 
fire boss inspects the coal mine every night (aur 

fajr bos inspekts dhy khol majn evri najt) 

My pracujeme len pol času — we are working 
only half time (vi ár vorkyng onli häf tajra) 

Poneváč nikdy niet dosť uheľn^'-ch vozňov — 
because there is always lack of coal cars (bikház 
dhér iz ólvejs lék av khól khárs) 

Ja schvalujem zákon Pennsylvanie vyžadujúci, 
aby všetci, ktorí chcú sa stať baníkmi v tomto 
štáte, mali dvojročnú zkúsenosť v dolovaní a složili 
haviarskú zkúšku — I approve the law of Penn- 
sylvania requiring of all who wish to become 
miners of this state, a two years' experience in 
mining and the passing of miners' examination 
(aj eprúv dhy Id av Pensilvénia rekvajring av (51 
hú vis tu bikham majnrs av dhyz stejt a tú jírs' 
ekspíriens in majnyng end dhy pesing av majnrs' 
egzeminejsn) 

To je vj'borná ochrana robotníctva proti skébom 
— that is an excellent protection for workingmen 
against scabs (dhet iz en ekselent protekšn for 
vorkyngmen egenst skébs) -^ 73 
O FABRIKÁCH. Fúkacé pece stavané sú z tehly — the blast 
furnaces are built of brick (dhy blest forneses ár 
bilt av brik) 

Pece sú kúrené koksom — the furnaces are 
heated with coke (dhy forneses ár hýted vidh 
khók) 

Ruda sa mieša s vápnom — the ore is mixed 
with limestone (dhy or iz miksd vidh lajmston) 

Čo je liatina? — what is cast iron? (hvat is 
khast ajrn) 

Železo vytiahnuté z riídy menuje sa liatinou — 
the iron extracted from ore is called cast iron 
(dhy ajrn ekstrekted from or iz khdld khast ajrn) 

Liatina sa potom mení v kujné lebo prútové 
železo liatim, kutím a padlovaním — the cast iron 
is then converted into malleable or bar iron by 
melting, forging and puddling (dhy khast ajrn iz 
dhen khanvorted into meljebl or bár ajrn baj melt- 
ing, fórdžing end padling) 

Z prútového železa vyrába sa oceľ rozmanitým 
spôsobom — from the bar iron steel is produced 
by different methods (from dhy bár ajrn štýl iz 
prodjúsd baj dyferent methads) 

Ruda sa rozpúšía v silnom ohni vo fúkacích 
peciach — the ore is melted by a strong fire in 74 

blast furnaces (dhy or iz melted baj e strong fajr 
in blest forneses) 

Roztopené železo vniká na dno pece — the 
melted iron sinks to the bottom of the furnace 
(dhy melted ajrn sinks tu dhy batm av dhy fornes) 

Vápno a hrudy zostávajú na povrchu kovu — 
the limestone and dross remain on top of the 
metal — dhy lajmston end dras rimejn an tap av 
dhy metl) 

Roztopené železo vypúšťa sa do brázdy učinenej 
z piesku — the melted iron is run off into a fur- 
row made of sand (dhy melted ajrn iz ran of intu 
e ford mejd av send) 

V niektorj^ch slevárňach vypúšťa sa kov do 
foriem — in some furnaces the metal is run off 
into moulds (in sam forneses dhy metl iz ran of 
intu molds) 

Tá hlavná brázda má viac menších brázd na 
každej strane — the main furrow has several 
smaller furrows on each side (dhy mejn ford hez 
severl smolr foroz an íč sajd) 

Takto liate železo menuje sa "pig iron" — thus 
melted iron is called pig iron (dhos melted ajrn iz 
khald pig ajrn) 

Pig iron leje sa nanovo v pudlerských peciach — 
the pig iron is remelted in puddling furnaces (dhy 
pig ajrn iz rimelted in padling forneses) 

Tu padleri miešajú roztopený kov — here the 75 

puddlers stir the melted metal (hýr dhy padlrs 
stor dhy melted metl) 

Liatina steká do slevácej lyžky, z ktorej sc leje 
do formy — the cast iron runs into a casting 
ladel from which it is poured into the mould (dhy 
khäst ajrn rans intu e khästyng lédl from hvič it 
iz pórd intu dhy mold) 

Mohutne kladivo hnané parou kuje železo na 
štvorhranné prúty — a powerful hammer run by 
steam beats the iron into square bars (e paurful 
hemr ran baj stým bits dhy ajrn intu skvér bárs) 

Tieto prúty, menované kvetami, dopravené sú 
potom do valcovne — these bars, called blooms, 
are next carried to the roling mill (dhýz bárs, 
kháld blúms, ár nekst kherid to dhy róling mil) 

Mnoho našich krajanov je zamestnano v ta- 
kýchto fabrikách — many of our countrymen are 
employed in these kind of works (meny av aur 
khantrimen ár emplójd in dhýz khajnd r.v vorks) 

Je to veľmi ťažká práca — it is a very hard job 
(it iz e verí hard džáb) a vyžaduje veľkú silu a 
zručnosť — and it requires great strength and 
skill (end it rekvajrs e grét strenght end skyl) -^ 76 
ODEV. 

Idem sa obliect — I am going to dress myself 

aj em going tu dres majself) 

Oblečte sa rýchle — dress yourself quickly (dres 
júrself kvikli) 

Doneste mi čistú košeľu — bring me a clean 
shirt (bring mi e klin sort) 

Podajte mi klobúk — hand me my hat (hend 
mi máj het) 

Zoblečte si kabát, prosím — take off your coat, 
please (tejk of júr khót, pliz) 

Sú moje nové topánky čisté? — are my new 
shoes clean? (ár máj nú šúz klin) 

Kde máte kefu? — where is your brush? (hvér 
is jur bras) 

Tu je — here it is (hýr it iz) 

Máte neaké silné a lacné šaty? have you any 
strong and cheap suits? (he v jú eny strong end 
čip súts) 

Máme veľkú zásobu oblekov — we have a large 
stock of clothing (vi hev e lárdž stak ov klóthyng) 

Chcem šaty na každodenné nosenie — 1 want a 
suit for every=day wear (aj vánt e sút for evridéj 
vér) 

Čo stoji tento kabát? how much is this coat? 
(hau mac iz dhýs khót) 

Čo je cena tohto klobúka? what is the price of 77 

this hat? (hvat iz dhy prajz av dhys het) 

Tu je veľmi dobrý oblek za dvanásť dollárov — 
here is a very fine suit for twelve dollars (hýr iz 
e veri fajn sút for tvelvdalrs) 

Je prijasný — it is too light (it iz tú lajt) 

Ukážte mi neaké čiapky, prosím — show me 
some caps, please (so mi sam kheps, pliz) 

Tento oblek sa mi páči najlepšie — I like this 
suit best (aj lajk dhys sút best) 

Oprobujte ho — try it on (tráj it an) 

Nohavice sú pridlhé — the pants are too long 
(dhy pents ár tú long) 

To sa vám tak len zdá, je to vaša veľkosť — It 
only seems so to you, it is your size (it dnli sims 
so tu jú, it iz júr sajz) 

Tu máte iné nohavice — here is another pair of 
pants (hýr iz enadhr per av pents) 

Tá barva sa mi nepáči — I don't like the color 
(aj don't lajk dhy khalr) 

Nuž, čo myslíte o týchto čiernych šatoch? — 
well, what do you think of this black suit? (vel, 
hvat dú jú thynk av dhys blek sút) 

Jestli znížite cenu, vezmem ho — if you reduce 
the price I shall take it (if jú ridjús dhy prajz aj 
sel tejk it) 

My máme jednu cenu v tomto obchode — we 
have one price in this store (vi he v von prajz in 
dhys stcir) 78 

Ale pätnásť dollárov je primnoho za ten oblek 
— but fifteen dollars is too much for that suit 

(bat fiftýn dalrs iz tú mac for dhet sut) 

Ja som nepýtal zan pätnásť, len dvanásť dol- 
lárov — I didn't ask fifteen for it, only twelve 
dollars (aj didn't esk fiftýn for it, onli tvelv dalrs) 

Dobre, teda mi ho zapakujte, prosím — all right, 
then wrap it up for me, please (olrajt, dhen rep it 
ap for mi, pliz) 

Prosím, mohli by ste mi povedať, kde miožem 
dostať dobré boganče do roboty ? — please, could 
you tell me where I can get some good working 
shoes? (pliz, khud jú tel mi hvér aj khen get sam 
gud vorkyng šúz) 

Hneď tu vedia, pane — right next door, sir 
(rajt nekst dor, sor) 

A kde predávajú spodné šaty a klobúky? — and 
where do they sell underwear and hats? (end 
hvér dú dhej sel andrvér end hets) 

Tam v tom rožnom obchode, pane — there in 
the corner store, sir (dhér in dhy khórnr stór, sor) 79 
JEDENIE A PITIE. Ja som hladný — I am hungry (aj em hangri) 

Ja som veľmi smädný — I am very thirsty (aj 
em veri thorsty) 

Chcem obedovať — I want to dine (aj vant tu 
dajn) 

Co mi môžete dať na obed? — what can you 
give me for dinner? (hvat khen jú give mi for 
dynr) 

Máme šunku a vajcia, hovädzú pečienku, hovädzí 
stek, pečenú bravčovinu, varené vajcia, oprážané 
ustrice, koláč, kávu a ovocie — we have ham and 
^SSs, roast beef, beef steak, roast pork, boiled 
^SS^i fried oysters, cake, coffee and fruits (vi 
hev hém end egs, rost bif, bif stek, rost pork, 
bojld egs, frajd ojstrs, khejk, khofi end friits) 

Vezmem sték s neakou zeleninou, koláč, kávu 
a ovocie — I will take steak with some vegetables, 
cake, coffee and fruit (aj vil tejk sték vidh sam 
vedzetebls, khejk, khofi end frút) 

Prineste mi pohár piva, prosím — please, bring 
me a glass of beer — pliz, bring mi e gléz av bír) 

Kelner, prineste jedálny lístok — waiter, bring 
the bill of fare — (vejtr, bring dhy bil av fér) 

Dajte mi obed bneď, ponáhlam sa, chcem zasti- 
hnúť vlak — serve me my dinner immediately, 80 

I am in a hurry, I want to catch the train (sorv 
mi maj dynr imidjetli, aj em in e hčiri, aj vant tu 
kheč dhy trejn) 

Keď by som sa opozdil, či môžete mi po- 
slúžiť posteľou na túto noc? should I be late can 
you accommodate me with a bed for tonight? 
(sud aj bi lejt khen jú ekhamodejt mi vidh e bed 
for tunajt) 

Mám.e tu dosť chýž a dobré postele — we have 
lots of rooms and good beds here (vi hev lats av 
rums end gud beds hýr) 

Koľko počítate na den? — how much do you 
charge a day? (hau mac dú jú čárdž e dej) 

Naša cena je mierna — our price is moderate 
(aur prajs iz maderet) 

Počítame poldruha dollára denne — we charge 
a dollar and a half a day (vi čárdz dalr end e häf 
e dej) 

To je primnoho — that is too much (dhet iz tú 
mac) 

To je naša cena — that is our price (dhet is 
aur prajs) 

Nuž, dobre — well, all right (vel, olrajt) 

Žiadate si byť zavolaný zajtra ráno? — do you 
wish to be called tomorrow morning? (dú jú vis 
tu bi kháld tumaró mornyng) 

Zobuďte ma o šiestej — wake me at six (vejk 
mi et siks) SI 

Zhasnite svetlo keď si ľahnete — put out the 
h'ght when you go to bed (put aut dhy lajt hven 
jú go tu bed) 

Odcestujem ráno na prvom vlaku — I shall 
leave tomorrow with the first train (aj sel liv 
tumaro vidh dhy forst trejn) 

Kedy chcte raňajkovať — when do you want 
your breakfast? (hven du jú vant júr brekfest) 

Čo máte radšie, kávu lebo čáj ? which do you 
like best, coffee or tea? (hvic du jú lajk best, 
khofi or thý) 

Ja pijem pri jedle vodu ledo pivo — I take water 
or beer with my meals (aj tejk votr or bir vidh 
maj mils) 

Pálenku nepijem vôbec — I don't drink whiskey 
at all (aj don't drink hvisky et 61) 

Planá pálenka je horšia než otrava — bad 
whiskey is worse than poison (bed hvisky iz vors 
dhen pojzn) 

Najlepšie je nepiť žiadnych liehovín — it is best 
not to drink Siquor at all (it iz best nat tu drink 
likr et Ó1) DOMOV A RODINA, Ste ženatý? are you married? (ár jú merid) 

Nie, pani, som svobodný — no, ma'am, I am 
single (nó, mém, aj em singl) 

Ja som už vydaná desať rokov — I have been 
married ten years (aj he v bin merid ten jirs) 

Koľko detí máte? how many children have 
you? (hau meny čildren hev jú) 

Mám dvoch synov a tri dcéry — I have two 
sons and three daughters (aj hev tú sans end 
thri dátrs) 

Moji rodičia ešte žijú — my parents are stiJl 
alive (máj pérnts ár styl elajv) 

Dvaja bratia mi zomreli pred rokom — my two 
brothers died a year ago (máj tú bradhrs dájd e 
jír ego) 

Znáte pani Smithovú? — do you know Mrs. 
Smith? (dú jú nó misis Smith) 

Áno, pane, ona je naša rodnia (príbuzná) — yes, 
sir, she is a relative of ours (jes, sor ši iz e riletyv 
av aurs) 

Poďme ju navštíviť — let us go and see her (let 
as go end si hor) 

Kde ona bydlí ? — where does she live? (hvér 
daz ŠÍ liv) 

Pod číslom 1022 Taylor ul. — at ten twenty= 
two Taylor st. (et ten tventy-tú Tejlr strit) 83 

A kde bydlíte vy? — and where do you reside? 

(end hvér dú jú rizajd) 

Ja bývam v Olyphant, Pa. — I live in Olyphant, 
Pa. (aj liv in Alifant, Pensilvenia. 

Znáte tam velebného pána Stasa? — do you 
know Rev, Stas, there ? (dú jú nó Reverend Stas, 
dher) 

Ó, áno, on je naším duchovným — oh, yes, he 
is our priest (6h, jes, hý iz aur prist) 

Povedajú, že je veľmi obľúbený medzi svojimi 
farníkmi — they say he is very popular among 
his parishoners (dhej sej hý iz veri papjulr emong 
hýz perišonrs) 

Veru áno, každý ho ctí a miluje — yes, indeed, 
he is honored and loved by all (jes, indýd, hý iz 
anrd end lavd baj 61) 

Ako dlho bývate v Scranton? how long have 
you lived in Scranton? hau long hev jú livd in 
Skrentn) 

Tri roky — three years (thri jirs) 

Lepšie sa vám tu páči než v Xew Yorku? do 
you like it better here than in New York? (dú jú 
lajk it betr hýr dhen in Nújork) 

Zaiste! — of course! (av khdrz) 

Ja radšie bývam v malom meste — I prefer to 
live in a small town (aj prifor tu liv in e smôl 
taun) 

Nič sa nevyrovná vonkovskému životu — there 84 

is nothing like country life (dhér iz nathyng lajk 
khantri lajf) 

Ja by som rád trávil leto na vonkove a zimu vo 
veľkom meste — I would like to spend summer in 
the country and winter in a city (aj vud lajk tu 
spend samr in dhy khantri end vintr in e sity) 

Nuž, boháči si to môžu dovoliť — well, the rich 
can afford that (vel, dhy ric khen efdrd dhet) 

^ly musíme žiť tam, kde môžeme vyžiť — we 
must live where we can make our living (vi mast 
liv hvér VÍ khen mejk aur living) 

Do videnia, pane! — so long, sir! (so long, 
sor) -^ CAS A POČASIE. Už je jasný den — it is broad daylight already 

(it iz brod dejlajt olredy) 

Koľko je hodín? what time is it? (hvat tajm 
izit) 

Je UŽ osem hodín — it is eight o'clock already 
(it iz ejt oklak olredy) 

Už je čas k vstávaniu — It is time to get up 
(it iz tajm tu get ap) 

O desiatej musím ísť na poštu — at ten o'clock 85 

I must go to the post office (et ten oklak a j mast 
go tu dhy post afis) 

Ako ste spali? how did you sleep? hau did ju 
slip) 

Spali ste dobre? did you sleep well? did ju slip 
vel) 

Veľmi dobre, ďakujem — very well, thank you 
(veri vel, thenk ju) 

Kedy ste išli spať? — at what time did you go 
to bed? (et hvat tajm did ju go tu bed) 

Asi o pol dvanástej — at about half past eleven 
(et ebaut häf past ilevn) 

Ja som nemohol poslednej noci spať — I could 
not sleep last night (aj khud nat slip lest najt) 

Mai som špatné sny — I had bad dreams (aj 
hed bed drims) 

Ja som zaspal skoro — I soon fell asleep (I sun 
f el eslip) 

Je UŽ pozde? — is it late already? (iz it lejt 
olredy) 

Ja som ospanlivý — I am sleepy (aj em slipy) 

Iďte si ľahnúť, aby ste mohli ráno včasné vstať 
— go to bed so you can get up early in the morning 
{go tu bed so jii khen get ap orli in dhy mornyng) 

O akom čase mám vás zobudiť ? — at what 
time shall I awake you (et hvat tajm šel aj evejk 
ju) 

Keď budú raňajky hotové — when the break- 86 

fast is ready (hven dhy brekfest is redy) 

Dobrú noc, pane — good night, sir (gud najt, 
sor) 

Je krásny den — it is a nice day (it iz e najs 
dej) 

Už prší (padá) — it is raining already (it iz 
rejnyng olredy) 

Prudká búrka ide — a heavy storm is coming 
(e hevi storm iz khaming) 

Teraz snah padá — now it is snowing (nau it iz 
snóing) 

Je veľmi horúco — it is very hot (it iz veri hat) 

Mne je zima — I feel cold (aj f íl khóld) 

Nie je vám teplo? — don't you feel warm? 
(don't ju f íl várm) 

Áno, pane, ja sa potím — yes, sir 1 am sweat= 
ing (jes, sor, aj em svetyng) 

Slnko vychádza o šiestej ráno a zapáda o pol 
siedmej večer — the sun rises at six in the morn= 
ing and sets at half = past six in the evening (dhy 
san rajzes et siks in dhy mornyng end sets at häf 
past siks in dhy ivnyng) 

Slnko svieti dnes veľmi jasne — the sun shines 
very bright today (dhy san šajns veri brajt tudej) 

Je plný mesiac a noce sú jasné — it is full moon 
and the nights are light (it iz fulmún end dhy 
najts ar lajt) 

Vietor fúka od severu — the wind is blowing 87 

from the north (dhy wind iz biding from dhy 
north) 

Tej noci bol mráz — there was a frost last 
night (dher vas e frast last najt) 

Je nepríjemné počasie — it is disagreeable 
weather (it iz dysegriebl vedhr) 

Je tuhá zima — it is bitterly cold (itizbitrli 
khold) 

Ja som skoro zamrznul — I nearly froze to 
death (aj nyrli frozd tu deth) 

Ako náhle zmenilo sa počasie — how sud^ 
denly the weather has changed (hau sadnli dhy 
vedhr hez čejndžd) 

Je škaredé počasie — it is bad weather ( it iz 
bed vedhr) 

Je veľmi vlhko a chladno — it is very damp 
and cool (it iz veri démp end khúl) 

Búrka prešla — the storm is over (dhy storm 
iz dvr) -^ 88 POŠTA A CESTOVANIE. Prosím, dajte mi dva štemplíky po dva centy — 
please, give me two two=cent stamps (pliz, giv 
mi tú túsent stemps) 

Máte pre míía neaké poštovné zásielky? have 
you any mail for me? (he v jú eny mejl for mi) 

Očakávam list a noviny "Jednota" — I expect a 
letter and the newspaper "Jednota" (aj ekspekt 
e letr end dhy núspejpr jednota) 

Chcem mať tento list registrovaný — I wish to 
have this letter registered (aj vis tu he v dhys letr 
redžisterd) 

Mohli by ste mi, prosím, povedať kde je stanica 
Pennsylvania železnice ? — will you please tell me 
where the Pennsylvania Rail Road Station is? 
(vil jú, plíz, tel mi hvér dhy pensilvénia rejl rod 
stejšn iz) 

Sadnite si na tiito káru a zosadnite na Main 
ulici; potom sa obráťte na ľavo a dva blaky ďalej 
uvidíte stanicu — take this car and get off on 
riain street; then turn to the left, and two blocks 
further you will see the station (tejk dýs khár 
end get of an mejn strit; dhen torn tu dhy left, 
end tú blaks forthr jú vil si dhy stejšn) 

Kde sa predávajú lístky, prosím? where is the 
ticket office, please? (hvér iz dhy tyket afis, pliz) 89 

Dajte mi lístok do Scranton — give me a ticket 

to 5cranton (giv mi e tyket tu skrentn) 

Jednu cestu alebo zpiatočný lístok chcete ? — do 
you want one way or a return ticket? (dú jú vant 
v^on vej or e ritorn tyket) 

Čo stoji zpiatočný lístok? — how much is a 
return ticket? hau mac iz e ritorn tyket) 

Dollar päťdesiat centov — one dollar and fifty 
cents (von dalr end fifty sents) 

Kedy odchádza najbližší vlak do Scranton? — 
when does the next train leave for Scranton? 
(hven daz dhy nekst trejn liv for skrentn) 

O pätnásť minút do tretej — at fifteen minutes 
to three (et fiftýn minyts tu thri) 

Chcem telegrafovať môjmu bratovi, aby ma 
čakal na stanici — I wish to telegraph to my 
brother to meet me at the station (aj vis tu tele- 
gref tu máj bradhr tu mit mi et dhy stejsn) 

Ide ten vlak rovno do Scranton, pane? is that 
a throngh train to Scranton, sir? (iz dhet e thru 
trejn tu skrentn, sor) 

Nie, pane, musíte presedať vo Wilkes-Barre — 
no, sir, you must change cars in Wiikes=Barre 
(no, sor, jú mas? čejndž khárs in vilks-bere) 

Co myslíte, kedy ta dorazíme? when d^ you 
think we shall arrive? (hven dú jú thynk vi šel 
erajv) 90 

Behom hodiny — within an hour (vidhyn en 
aur) 

Prosím, čekujte mi tento kufor do Scranton — 
check this trunk to 5cranton, please (ček dhys 
trank tu skrentn, pliz) -^ SLOVENSKÝ NAROD Ako sa menujete? what is your name? (hvat 
iz júr nejm) 

Menujem sa Ján D'uriss — my name is John 
Duriss (máj nejm iz džán ďuriš) 

Ako slabikujete svoje priezvisko ? — how do you 
spell your surname? hau dú jú spel júr sornejm) 

D-u-r-i-s-s — (dj'-jú-ár-aj-es-es) 

Odkiaľ pochádzate? where do you come from? 
(hvér dú jú kham from) 

Pochádzam zo Slovenska, zo severnej časti 
Uhorska — I come from 51ovakIand, the northern 
part of Hungary (aj kham from sloveklend, dhy 
nodhrn párt av hangeri) 

Akej ste národnosti? of what nationality are 
you? (av hvat nesnelity ár jú) 

Ja som Slovák, vlastne slovens>ký Amerikán — 

1 am a Slovak, that is, a Slovak American (aj em 91 

e slovek, dhet iz, e slovek emeríkn) 

Prečo sa nazývate slovenským Amerikánom? — > 
why do you call yourself a Slovak American? 
(hvaj dú jú khal júrself e slovek emerikn) 

Poneváč som rodom, Slovák a som Amerikánom 
— because I am Slovak born, and an American 
(bikház aj em slovek born, end en emerikn) 

ste rodeným Amerikánom? — are you American 
born? (ár jú emerikn born) 

Nie, já som naturalizovaným Amerikánom; 
mám občiansky papier — no, I am a naturalized 
American; I have my naturalization paper (no, 
aj em e nečurelajzd emerikn; aj hev máj nečurel- 
izejsn pejpr) 

Čo sú to tí Slováci? who are the Slovaks? (hú ár 
dhy sloveks) 

Slováci sú národ slaviansky, ku ktorému pri- 
slúchajú aj Rusi, Česi, Poliaci, Horvati, Srbi, 
Bulhari, Slovinci a iní — Slovaks are of the Slavic 
race, to which belong the Russians, Bohemians, 
Poles, Croatians, Servians, Bulgarians, Slovenians 
and others (sloveks ár av dhy slávik rejs, tu hvič 
bilong dhy rasiens, bohýmiens, póls, kraejšiens, 
sorviens, bulgériens, end adhrs) 

Kedy prisťahovali sa Slaviani do Európy ? when 
did the Slavs emigrate to Europe? (hven did dhy 
Slavs imigrejt tu juroo^ 92 

vôbec žili v Europe od pamäti sveta — in prehis- 
toric times; Slovaks, in fact, Slavs lived in 
Europe from time immemorial (in prehystoril 
tajms; sloveks, in fekt, Slavs livd in jurop from 
tajm imemoriel) 

Prečo sa Slováci tak húfne sťahujú do Spojených 
Štátov? — why do the Slovaks emigrate to the 
United States in such great numbers? (hvaj dú 
dhy sloveks imigrejt tu dhy junajted stejts in sac 
grejt nambrs) 

Poneváč sú vo svojej otčine nielen ubiedení, ale 
aj maďarisáciou prenasledovaní a utláčaní — be= 
cause in their native land they are not only pov- 
erty stricken, but are persecuted and oppressed by 
the riagyarizing movement (bikház in dheir nejtyv 
lend dhej ár nat only paurty strikn, bat ár porse- 
kjuted end opresd baj dhy maďarajzing múvment) 

Majú Slováci neakú svobodu v Uhorsku ? — have 
the Slovaks anj^ liberty in Hungary? (hev dhy 
sloveks eny librty in hangeri) 

Na papieri áno, ale v skutočnosti žiadnej; Slo- 
váci musia vysokú dan platiť ako Maďari, lež za to 
žiadnych práv ani výhod nedostávajú — on paper, 
yes; but in reality, no; the Slovaks are as highly 
taxed as the Magyars, but in return they receive 
no rights or priveleges (an pejpr, jes, bat in rielity^ 
no; dhy sloveks ár ez hajly teksd ez dhy maďars, 
bat in ritorn dhej nsívró rajts or privilidžes) 93 

Či vláda nestará sa o dobrobyt Slovákov? but 
does the government see to the welfare of the 
Slovaks? (bat daz dhy gavrnment si tu dhy velfér 
av dhy sloveks) 

Nie. O to sa nikto nestará, aby sa Slováci 
vzdelávali vo svojej zrozumitelnej reči, ba ani o to 
aby mali nejaký zárobok. Vláda stará sa len o 
maďarčenie Slovákov — No. No one concerns 
himself about the education of the Slovaks in the 
language intelligible to them ; no one, moreover, 
concerns himself about their livelihood. The 
government endeavors but to Magyarize the 
Slovaks (XÓ. No vcn khonsorns hymself ebaut 
dhy edjukejsn av dhy sloveks in dhy lenvidz in- 
telidžebl to dhem. No von, móróvr, khonsorns 
hymself ebaut dhér lajvlihúd. Dhy gavrnment 
endevrs bat tu maďarajz dhy sloveks) 

Teda Maďari asi tak robia so Slovákmi ako 
Angličania s Irčanmi? then the Magyars treat 
the Slovaks about the same way as the English 
treat the Irish? (dhen dhy madars trit the sloveks 
ebaut dhy sejm vej ez dhy inglis trit dhy ajris) 

Ano, ba ešte horšie. Slováci, bár je ich vyše 
troch millionov duší, nesmia mať žiadnej sloven- 
skej školy — yes and worse too. The Slovaks, 
in spite of the fact that they number over three 
millions of souls, are not allowed any Slovak 
schools (ies. end vors, tú. Dhy sloveks. in spajt 94 

av dhy fekt dhet dhej nambr ovr thri millions av 
sols, ár nat elaud eny slovek skúls) 

V tom páde panuje tam tyranstvo — in that 
case there exists tyranny (in dhet khejs dhér 
egzists tyreny) 

Ano, tyranstvo, zloba, podlosť a násilnosť. 
Vláda maďarská prenasleduje každého poctivého 
Slováka, ktorý zastáva svoju reč a svoj národ. 
Ba ešte aj malé dietky slovenské odtŕhali žandári 
od prs matiek a vliekli ich v maďarské kraje, aby 
sa maďarsky učily a slovensky zabudnuly — yes, 
tyranny, malice, wickedness and oppression. The 
Magyar government persecutes every honest 51o= 
vak who upholds the cause of his language and 
nationality. E\ en small children were torn away 
from their mother's arms by gendarmes and 
dragged to flagyar lands for the purpose of learn= 
ing Magyar and forgetting Slovak (jes, tyreny, 
melis, vikednes end opresn. Dhy maďar gavrn- 
ment porsekjúts evri anest slovek hú aphólds dhy 
khdz av hyz lengvidž end nesnelity; ivn smôl čil- 
dren vor torn e vej from dhér madhr's arms end 
dregd tu maďar lends for dhy porpos av lornyng 
maďar end forgetyng slovek) 

Muž, to SÚ horšie pomery nez v Turecku — well, 
the condition of affairs is worse than in Turkey 
(vel, dhy khondysn av eférz iz vors dhen in torky) 95 Tu v Amerike vodí sa Slovákom lepšie, či m'e ? 
— here in America the Slovaks are better off, are 
they not? hýr in emerike dhy sloveks ár betr of, 
ár dhej nat) 

O áno, tu nám je lepšie, lebo tu máme nielen 
lepšie zárobky, ale aj viac svobody. Nech Boh 
žehná túto syobodnú krajinu! Tu v Spojených 
Štátoch robia Slováci veľký pokrok v každom 
ohľade. Tu máme veľké organisácie podporu- 
júce, rozšírené časopisy, množstov kostolov a 
školy; ľud číta vzdeláva sa, slovom rýchle napre- 
duje s duchom času. A nebyť liehovín, o Slovákoch 
by nikdy nikto nič zlého nečul v Amerike, len všetko 
dobré — Oh, yes, here we are better off, because 
here we have not only better wages, but also 
more liberty. May God bless this country of the 
free! Here in the United States the Slovaks are 
rapidly progressing in all directions. Here we 
have large aid organizations, widely circulating 
journals, numerous churches and schools; our 
people read, educate themselves, and, in short, 
are rapidly progressing with the spirit of the age. 
If there were no liquors no one would hear of any 
evil, but only good reports of the Slovaks (O jes, 
hýr VÍ ár betr of, bikház hýr vi hev nat ónli betr 
vejdžes, bat also mór librty. Mej Gad bles dhýz 
khantri av dhy frí! Hýr in dhy junajted stejts dhy 96 

sloveks ár repidli progresing in 61 dyreksns. Hýr 
VÍ hev lárdž ejd orgenj^zejsns, vajdli sorkjulejtyng 
dzornls, njumeres čärčes end skúls; aur pipl rid, 
edjukejt dhemselves, end, in sort, ár repidli pro- 
gresing vidh dhy spirit av dhy ejdz. If dhér vor 
no likrs, no von vud hýr eny ivl, bat onli gud 
riports av dhy sloveks) 

Tak teda slovenskí Amerikáni zasluhujú súcit 
celého národa amerického — in that case the 
Slovak Americans deserve the sympathy of the 
whole American nation (in dhet khejz dhy slovek 
emerikns dyzorv dhy simpäthy av dhy hdl emerikn 
nejsn) 

Koľko Slovákov žije v Amerike? How many 
Slovaks are in America? (hau meny sloveks ár in 
emerikä) 

Je nás tu nateraz vyše 300,000, a sťahovanie je 
v stálom prúde. Kto má na cestu, každý uchodí 
pred biedou a tyranstvom do tejto svobodnej zemi 
— at present we number over three hundred thou- 
sand, and immigration is constantly going on. 
Every one who has the wherewithal escapes the 
\>overty and oppression by coming to this free 
country (et preznt vi nambr dvr thri handrd thau- 
znd, end imigrejsn iz khanstentli going an. Everi 
V'on hú hez dhy hvérvithal, eskhejps dhy pavrty 
end opresn báj khaming tu dhýz fri khantri) 

Ja znám, že Slováci sú pracovití, statočný a po- 97 

kojamilovní ľudia a prajem im zdaru v ich novej 
vlasti — I kow that the Slovaks are an industri- 
ous, honest and peace=loving people, and I wish 
them success in their adopted country (aj no dhet 

dhy Slovaks ár en indastries, anest end pis-lav- 
ing pipl, end aj vis dhem sakses in dhér edapted 
khantri) 

Amerikáni sa skoro presvedčia, že Slováci sú 
medzi najlepšími a najvernejšími občanmi ameri- 
ckými; a nasi nepriatelia a iní, ktorí následkom 
nevedomosti lebo predpojatosti potupujú nás, budú 
zahanbení — the Americans shall soon be con= 
vinced that the Slovaks are among the best and 
the most faithful American citizens: and our 
enemies and others who speak ill of us, owing to 
their ignorance or prejudice, shall be humbled — 
dhy emerikns sel sun bi khanvinsddhet dhy sloveks 
ár emong dhy best end most fejthful emerikn 
sityzns; end aur enemis end adhrs, hú spík il av 
as ding tu dhér ignorens or predžudys, sel bi 
hambld) 

Tak na zdar Slovákom ! — then long live the 
Slovaks (dhen long liv dhy Sloveks) 

Na zdar zeme svobody. Spojeným Štátom ame- 
rickým! — hurrah for the land of liberty, the 
United States of America I (huráh for dhy lend av 
librty, dhy junajted stejts av emerikä) 98 
LISTY A ADRESSY, Listy obchodného, úradného lebo bár akéhc 
neosobného rázu majú byť písané krátko, čitateľne, 
zrozumitelne a jadrne. Netreba opletávať, ani sto 
tisíc ráz pozdravovať. 

Adressy krajania veľmi často piano píšu, čím 
sami sebe aj iným daromnú prácu a ťažkosti pôso- 
bia. Pamätajte si, že meno každého mesta lebo 
plejzu alebo ulice treba tak písať, ako sa anglicky 
píše a nie ináč. Keď neznáte vypísať správne 
meno mesta lebo plejzu, pozrite na poštový štem- 
pel (pečať) alebo dakde inde, kde je to meno 
vytlačené a tak isto ho píšte. Miesto Freeland 
nemá sa písať Fríhoľ, miesto Scranton — Skren- 
ton, miesto Duquesne — Dukeny, miesto Mc 
Keesport — Mikišpurt, atď. Keď neznáte napísať 
správne meno ulice, vyndite z domu a prozrite sa, 
ako je tam na tabule vytlačeno, a tak iste aj vy 
píšte. Mýli sa, kto povie, že aj tak je dobre, ako 
on napíše. Mnohé slovenské listy tratia sa násled- 
kom planých adries, a mnohé iné dlho putujú a 
blúdia, kým konečne dôjdu na patričné miesto. 

Adressu píšte vždy tak, ako je tu na ďalšej 
strane vytlačeno. Najprv píšte meno, asi v pro- 
striedku obálky (kovertky); pred meno nikdy 
nezabudnite udať titul, mužskému Mr., ženskej 
Mrs. a panne Miss (Mr. je zkrátené slovo Mister 99 

slovenský: pán; Mrs. je zkrátené Mistress (čítaj: 
misis), slovensky pani; Miss (čítaj: mis) znamená: 
panna lebo slečna.) Pod meno píše sa číslo domu 
a meno ulice alebo poštová boksa a jej číslo, jestli 
totiž udávajú sa v adresse, ináče pod menom 
nepíše sa nič. Mesto lebo plejz píše sa na spodok 
do pravého rohu obálky (kovertky) a za nim hneď 
zkráteno meno štátu. Dobre je udať aj County 
(okres), čo sa píše vždy pod mesto lebo plejz. 
Mnohí neznajú rozdiel' medzi Country a County, 
kdežto Country číta sa '"khantri" a znamená kra- 
jinu, a County číta sa "khaunty" a znamená okres 
alebo stolicu. 

From: Michael Bača, 
P. 0. Box 236, 
Webster, Mass. 


štemph'k 
P. K. KADAK CO., 
P. 0. Box 79, 

SCRANT( )X. PA. Štemplíky nikdy nelepte na zadnú stranu listu. 
Na list do Ameriky musíte dať vždy najmenej 2c. 
štemplík, a do kraju 5c. 100 
OBJEDNÁVKA Keď dačo objednávate, píšte nasledovne: 

Gofí, Pa., 21 septembra, 1905. 
Pán Pavel K. Kadák, 

Scranton, Pa. 
Ctený pane: — 

Priloženo posielam Vám $3.50, 
za ktorý obnos ráčte mi zaslať nasledovné : 
1 Statistikár a Samopočtár s mapami $ .75 

1 Ježiš Moja Radosť 80 

1 Strihácu mašinku 1.45 

1 Kapesný nožík 50 

S predošlou objednávkou som spokojný. 
Pošlite mi teraz objednaný tovar čo najskoršie. 
S pozdravom, 

Fr. Rybár. 
Adressa : P. O. Box 18, 

Goff, Westmoreland Co., Pa. Poznámka: Na adressách píše sa vždy- Pani — 
Mrs.; Slečna — Miss; Pánovia — Messrs. Keď 
niekoho oslovujeme, už či ústne lebo v liste, užíva 
sa: Pán — Sir; Pani — Madam; Pánovia — Gen- 
tlemen. Kňazom dáva sa titul: Rev. Lekárom: 
Dr. Mužským vyššieho postavenia, zvlášte úradní- 
kom dáva sa titul: Esq. (zkrátené Esquire — 
blahorodie) a toto vždy kladie sa za menom. 
Dámy oslovujú sa: Ladies. 101 
ŽIADOSŤ' O ROBOTU. Carbon, Ind., 3 mája, 1905. 
Pán Vilém Wood, 

Cresson, Pa. 
Ctený pane: — 

Odpovedajúc na Vašu ohlásku 
v "Sokole" ohľadom uhlokopáčov dovolujem si 
nabídnuť Vám svoje služby. Je nás tu asi 25 
zručn^-ch majnerov hľadajúcich robotu. Prosím 
sdeľte mi podrobnosti a prijmite vdaky. 
Váš oddaný, 

Klement Murgac. 

Anglicky: 

Carbon, Ind., May 2nd, 1905. 
Mr. William Wood, 

Cresson, Pa. 
Dear Sir: — 

Replying to your advertisement 

in the "Sokol" for miners, I beg to offer you my 

services. We are here 25 skilled miners, seeking 

employment. Please state particulars, and oblige 

Yours truly, 

Clement Murgac. 1)2 ŽIADOSŤ' O DORUČOVANIE POŠTOVÝCH 
ZÁSIELOK NA NOVÚ ADRESSU. Limestone, N. Y., 4 decembra, 1905. 
Postmajster, 

Bridgeport, Conn. 
Ctený pane: — 

Prosím, posielajte všetky moje 
poštové zásielky adressované na Geo. Germek, 
36 Hallam st., Bridgeport, Conn., na moju novú 
nižej udanú adressu, a prijmite moje vďaky. 

S úctou Váš, 

Juraj Germek. 
Nová adressa: P. O. Box 44, Limestone, N. Y. 

Anglicky: 

Limestone, N. Y., December 4th, 1905. 
Postmaster, 

Bridgeport, Conn. 
Dear Sir:— 

Please forward all my mail matter 
addressed to Geo. Germek, 36 Hallam st., Bridge- 
port, Conn., to my new address given below, and 
oblige, Yours respectfully, 

George Germek. 
New address: P. O. Box 44, Limestone, N. Y. 103 
ŽIADOSŤ' O VYPLATENIE MZDY. Neffs, O., 1 júna, 1906. 
Illinois Steel Co., 

Joilet, 111. 
Pánovia: — 

Ráčte mi zaslať po pošte čo najskoršie 
Vám bude možno pripadajúcu mi mzdu za prácu 
konanú od 1 do 23 marca, a prijmite vďaky. 
Vám veľmi oddaný, 

Jozef Tomášik. 
Adressa: P. O. Box 55, Xefis, O. 

A ngl ck y: 

Neífs, O., June 1st, 1906. 
Illinois Steel Co., 

Joilet, 111. 
Gentlemen: — 

Kindly mail to me at your earliest 
convenience my wages due for work rendered 
March lst-23rd., and oblige. 

Yours very truly, 

Joseph Tomasik. 
Address: P. O, Box 55 Nefis, O. Pozn. V slovenskej reči v listoch píše sa Vy, 
Vám, Ty, T'a, Tebe atď. začiatočnou veľkou 
literou. V anglickej reči píše sa len malými 
literami you, your, atď. Naproti tomu Angličan 
slovo I (ja) píše veľkou písmenou. 104 
POSIELANIE PENAZŕ. Peniaze zasielajú sa v Amerike na pošto\ni 
poukážku (Postal Money Order), express - nú 
poukážku (Express floney Order), bankový ček 
(check) alebo v registrovanom liste. 

Po pošte a po expresse možno zaslať peniaze aj 
do starého kraju. 

Najlepší spôsob zasielania peňazí je na poštovú 
poukážku. Takto je poplatok malý a peniaze 
úplne bezpečné. 

Ked chcete poslať peniaze na poštovú poukážku, 
vypýtajte si od poštára žiadosť o poukážku, Appli- 
cation for floney Order (eplikejšn for many ordr), 
ktorú musíte sami vyplniť ako je tu na druhej 
strane vypísano. 

Viac nikde nič nedopisujte, len ako tu vidíte. 
Sent to znamená, že komu zasielané sú peniaze, a 
Sent by znamená kto posiela; tu sa má podpísať 
zasielateľ. 

Túto karotku treba oddať s peniazmi poštárovi, 
ktorý potom doručí zasielateľovi Money Order. 
Tú modrú (belavú) kartu z pošty treba zaslať v 
liste tomu, komu majú byť peniaze vyplatené, lebo 
bez tej karty, poukážky, peňazí nemôže dostať. 
Len ten malý odstrižok od poštára treba si po 
držať; to je poistenka. lOS stamp of Issuing Office 

Dollars Cents ^ ^ Form Nc. 6001. 

DOMESTIC. 
^ Space above this line is for the Posrmaster's record, to be filled by him U D Application for Money Order. 

CD 

Z Amount ^ Dollars 50 Cents 

P. K. KADAK CO.. Pi Sent to 

Li 
Q 
QC 

O 

O 

^ Street and Xo 

(/) \i City or town P. 0. Box 79 Scranton, Pa., U. S. A. State (n Ladislaus Hurban <Sei\t by 

o 

DC Cleveland, O. 

D — *- 

Q. 

A^ddress of icnder: Xc. ^^iJJ'"^"^. Street. DODATOK. MENA STATOV A TERITORlí KTORÉ PRISLU- 
CHAJU K 5P0JENYn SŤATOM. (Najprv je udané meno ako sa má písať, potom 
ako sa zkracuje, a na ostatku ako sa má vysloviť. 
\' adressách nevypisuje sa celé meno štátu, lež 
len zkráceno ; na príklad: Scranton, Pa.) alaba:\ia, 

Ala. {älabämä). 
ALASKA, 

Alaska {'áláska). 
ARIZONA, 

Ariz, {ärizona). 
ARKANSAS, 

A.rk. (arkänsäs i ar- 

känsó). 
CALIFORNIA, 

Cal. (khälifornia). 
COLORADO, 

Colo, (kholorédo). 
CONNECTICUT, 

Con. (khanetykhat). 
DELAWARE, 

Del. (deläľér). 
DISTRICT OF CO- 
LUMBIA. D. C. (dysrrikt av khalam^ 

biu). 
FLORIDA, 

Fla. iflórida). 
GEORGIA. 

Ga. (džórdžia). 
IDAHO, 

Idaho (ajdäJió). 
ILLINOIS, 

111. {ilinójz). 
INDIANA, 

Ind. (indyäna). 
IOWA, la. (ajova^. 
KANSAS, 

Kans. (khäuses). 
KENTUCKY, 

Kv. (khcnfaky). 
LOUISIANA, 

La. {hiziänä). II. xMAIXE. :^Ie. (mcjn). 
MARYLAND, 

Md. (niäriloid). 
MASSACHUSETS, 

ľ\lass. (mäscčjiísets). 
MICHIGAN, 

^lich. {)}ušig}i). 
MINNESOTA, 

ľ\Iinn. {mincsóta). 
MISSISSIPPI, 

]\Iiss. {misisipi). 
MISSOURI, 

ľ\Io. {miziiri). 
:\IONTANA, 

]\Iont. {monťána). 
NEBRASKA, 

Nebr. {nchráska). 
NE\'ADA, 

Nev. {nev'áda). 
NEW HAMPSHIRE, 

N. H. inú hämš'ôr). 
NEW JERSEY, 

N, J. {nil dsorzi). 
NEW :\IEXICO, 

N. ľMex. {nil nieksi- 

kó). 
NEW YORK, 

N. Y. (nil jork). 
NORTH CAROLINA, 

N. C. {north khäro- 

läjn-a) . 
NORTH DAKOTA, 

N. Dak. {north ďá- 

khóta). OHIO, O. {ohájo), 
OKLAHOMA, 

Okla. {Oklahoma). 
OREGON, 

Oreg. {óregn). 
PENNSYLVANIA, 

Pa. ipcnsih'cnia). 
RHODE ISLAND, 

R. I. {rod ajlend). 
SOUTH CAROLINA, 

S. C. {smith khäro- 

ľájna). 
SOUTH DAKOTA, 

S. Dak. {saiith da- 

khóta). 
TENNESSEE, 

Tenn. {tencsi). 
TEXAS, 

Tex. {tcksäs). 
UTAH, Utah {jťita). 
VERľMONT, 

\'t. {vórmant). 
VIRGINIA, 

\'a. {vórdžínia). 
WASHINGTON, 

Wash, {c'óšingtn). 
WEST A'IRGINIA, 

W. \'a. {rest v'órdží- 

n'la). 
WISCONSIN, 

W^is. {viskhánsn). 
WYOMING, 

Wyo. {z'ajóming). III. HENA NIEKTORÝCH SVETOVÝCH MIEST, 
NÁRODOV, ZEMI, ATD. ADRIATICKÉ MORE, 

Adriatic sea {cdrie- 

ty k si). 
AFRIKA, Africa 

{c f vika). 
AFRÍK AN, African 

(efľikii). 
ALŽÍR, Algeria 

(elčíria). 
AMERIKA, America 

(enicrika). 
AMERIKÁX, A^^IE- 

RICKÝ, American 

(eiueriku). 
ANGLICKO, England 

{inglcnd). 
ANGLICKÝ, English 

i'ln^Us). 
ANGLICAN, English- 
man {inglihnen), 
ANTVERPY, 

Antwerp ( entvorp ) . 
ARAB, Arabian 

(erejbien). 
ARABSKO, Arabia 

(erejbia). 
ARMEN, Armenian 

(arniinyen). 
ASIA, Asia (ejsia). ASIATICKÝ, 

Asiatic (cjšietxk). 

ATÉNY, Athens 
(cfhcu::). 

ATLANTICKÝ OCE- 
AN", Atlantic ocean 
(etieutyk óš)i). 

AUSTRALIA, Austra- 
lia (est re j Ha). 

AUSTRÁLČAN, Aus- 
tralian (esfrejHen). 

BABYLON, Babel 
ihejhl). 

BELEHRAD, Belgrad 
(bil^red). 

BELGICKO, Belgium 
(beldčium). 

BERLIN, Berlin 
(borliii). 

BOSNIA, Bosnia 
(basnxa). 

BOSNIAK, Bosnian 
(basiiyen). 

BREMÝ, Bremen 
(brejuien). 

BUDÍNPEŠT, 

Budapesth (biidapest). 

BULHAR Bulgarian 
{bulge jrien). IV. BULHARSKO, Bulga- 
ria {bulge jria). 

CARIHRAD, Constan- 
tinople {khonstcnty- 
nópl) . 

ČECH, ČESKÝ, Bohe- 
mian {bohxmicn). 

ČERXOHOŔEC, .Mon- 
tenegrian {mantené- 
gr'ien ) . 

ČERXOHORSKO, 
Montenegro {mante- 
négro). 

ČESKO, Bohemia 
(bohviJiia). 

ČÍXA," China (čajna). 

ČÍXAX, ČÍXSKY, 
Chinese {čajnxz). 

DALMATÍXEC, Dal- 
matian (delinejsioi). 

DAL:\IATSK0, Dal- 
matia (dehnejšia). 

DAX, DAČAX, Dane 
(deju). 

DÁXSKO, Denmark 
{dcnviark). 

DAX SKY, Danish 
{dénys). 

DUX A J, Danube 
{denúb). 

EURÓPA, Europe 
ijúrap). 

EUROPCAX, EURÓP- 
SKY, European {Ju- ro pien). 
FIXSKO, Finnland 

{ňnlend). 
FIXČAX, Finnlander 

{únlendr). 
FRAXCÚZ, Frenchman 

{frenčmen). 
FRAXCÚZSKO, 

France {f r ens). 
FRAXCÚZSKÝ, 

French (frenc). 
GRÉCKO, Greece 

{grís). 
GRÉK, GRÉCKY, 

Greek {grík). 
HALIC, Galicia 

( s^elišia) . 
HOLAXDSKO, 

Holland {Jialend). 
CHOR\'AT, Croatian 

{kroejšien). 
CHVALIXSKÉ 

^lORE, Caspian sea 

{khespien si). 
IRČAX"", Irishman 

{ajrihncn). 
ÍRSKO, Ireland 

(ajrlend). 
IRSKÝ, Irish {ajHš). 
JAPOXČAX, JAPOX- 

SKÝ, Japanese {dče- 

penýs). 
JAPÓXSKO, Japan 

{dzepen). KODAX, Copenhagen 

(khopnhejgn). 
LISABON, Lisbon 

LITVIN, Lithuanian 

{Uthvejnien). 
LONDÝN, London 

(landn). 
MAĎAR, Magyare 

(madar). 
MORAVA, Moravia 

(morejzna). 
MORA\''AN. ]\IORAV- 

SKÝ, ^Moravian {mo- 
re jvien). 
NEMEC, NEMECKÝ, 

German (dčónnen). 
NEMECKO, Germany 

(dčónueny). 
NIZOZEľ^IŠKO, 

Netherlands {nedhr- 

leudc). 
PARÍŽ, Paris (pens). 
PERSL\, Persia 

(peršia). 
PERSICAN, 

Persian (peršien). 
PETROHRAD, Peters- 
burg ipítr^hórg). 
POLIAK, Pole (pól). 
POĽSKO, Poland 

ipóíend). 
POĽSKÝ, VoWshipóUs) 
PORTUGALČAN, Portugese (portugiz). 
PORTUGALSKO, 

Portugal iportiigl). 
PRAHA, Prague 

i pre j g). 
PRUSKO, Prussia 

(prúsia). 
RAKÚSKO, Austria 

{ástria). 
RAKÚSKY, RAKÚ- 
ŠAN, Austrian {ás- 

strien). 
RÍM, Rome (róm), 
RÍAIAN, RÍMsky, 

Roman {rónien). 
RUS, RUSKÝ, Russian 

(rašien i rúšien). 
RUSKO. Russia (rašia 

i rušia). 
SAS, SASKÝ, Saxon 

(seksn). 
SASKO, Saxony 

(seksonv). 
SIBÍR, Siberia 

(sibíria i sajbiria). 
SLAVIAN, Slav (slár 

i slcv). . 
SLAVIANSKÝ, Slavic 

{slávik i si cvik). 
SLAVONSKO, 

Slavonia (slavónia). 
SLAVONSKÝ, SLA- 

VONČAN, Slavonian 

{slavónien). Vi. SLEZÁK, Silesian 


(sŕyria). 


(silíšioi). 


ŠVAJČIAR, ŠVAJ- 


SLEZSKO, Silesia 


ČIARSKY, Swiss 


(silišia). 


(szis). 


SLO\'ÁK, SLOVEN- 


ŠVAJČIARSKO, 


SKÝ, Slovak {slovak 


Switzerland {svicr- 


i SI or c k). 


íend). 


SLOVINEC (Graner), 


ŠVÉD, Swede {svíd). 


Crainer (krejur). 


ŠVÉDSKO, Sweden 


SRB, SQľ\\a.n( so rzi c )i). 


{sz'ídn). 


SRBSKO, Servia 


ŠVÉDSKY, Swedish 


(sôrzw). 


{sz'ídyš). 


SREDEC (Sofia), 


TALIAN, TALIAN- 


Sophia (sóňa). 


SKY, Italian {itelien 


STREDOZE^INÉ 


i ajtclicn). 


IMORE, ^lediterra- 


TALIANSKO, Italv 


nean sea {medyterej- 


(//r/v). 


iiicii si). 


TURECKO, Turkey 


ŠKÓT, Scotchman 


{ťórk\). 


(skacuieu). 


TURECKÝ, Turkish 


ŠKÓTSKO, Scotland 


{ťóvkyš). 


(skaŕlcud). 


TUREK, Turk {tôrk). 


ŠPANIEL, Spaniard 


ÚHOR, UHORSKÝ, 


{s p en jar d). 


Hungarian {hangé- 


ŠPANIELSKO, Spain 


rien i han^ejrien). 


{Spejn). 


UHORSKO, Hungari 


ŠPANIELSKY, 


{han^eri'). 


Spanish (spenvš). 


VIEDÉÍÍ, Vienna 


ŠTÝRSKO, Štyria 


{viena). (Pozn. Všetky krajiny sveta s hlavnými mesta- 
mi, atď., uvedené sú v knihe Statistikár a Samo- 
počtár, ktorú možno kúoiť v knihárni P. Kadá- 
kove j ) . VIL riESTA, OSADY A OKOLICE 

v Spojených Štátoch a ľ Kanade, značne ohydlené 
Slovákini a ako ich názov treba z'yslozif. Allegheny City, 

(alegheny sity). 
Allentown, (alentaiin). 
Anita, (e)iyta). 
Ansonia, (änsonia). 
Ashland, (äšlend). 
Ashtabula {äštebjúla). 
Baggaley, ( beg! e j) . 
Barnesboro, 

(banisboró). 
Bayonne City, 

[be j on sity). 
Bellaire, (belér). 
Belt, (belt). 
Benwood. (benz'iíd). 
Berea, (bírea). 
Binghamton, 

(binghemtn). 
Birmingham, 

{b'órni'uighem). 
Bitumen, {bitjumen). 
Boonton (biíntn). 
Bound Brook, 

(baundbnik). 
Braddock, (brédak). 
Bradenville, 

{bredenvil). Bridgeport (bridčpórt). 
Brooklyn, (brukliji). 
Brookside, {bruksajd), 
Brownsfield, 

{braunsfUd). 
Butler {bath). 
Butte City ibjiit sity). 
California (khälifornia). 
Carbon (kharbon). 
Catasauqua 

(khetesekz'a). 
Charleroi (čárlrój). 
Chicago (čikágo). 
Cincinnati (sinsinéty). 
Clarence, (klerens). 
Cleveland, (klizlend). 
Connellsville 

( khanlsz'il). 
Creighton, {krejtn). 
Cresson (kresn). 
Delancey ( delensi) . 
Derby (dorbi). 
Diamond, {dajniond). 
Dilonvale {dylonvél). 
Dubois (dubój). 
Dunbar (danbár). 
Dunlo, (danló). VIII. Diinmore (damn or). 
Duquesne {duke j n). 
Eckley, (ekli). 
Edwarcisdale 

{edvordsdejl). 
Ehrenfeld {crnfeld). 
Elizabethport, 

{elizahetliport), 
Erie (in). 
Etna (efn-a). 
Exeter Borough 

{egzetor hor ó). 
Fayette City {fejet sity)- 
Fernie (foniy). 
Fishkill (ňškyl). 
Ford City (ford sity). 
Forest City (farest sity). 
Fort William 

(fort z'Uiem). 
Franklin Furnace 

(frenklin f or nes). 
Freeland (frilend). 
Gallitzin (gelicin). 
Garnerville (garnervil). 
Greensburg 

(grinshurg). 
Haselton (hesltn). 
Ha verstraw ( hez^rstrá ) . 
Hazleton (hejzltn). 
Hibernia (hajbernia). 
Hoboken (hohokn). 
Homestead (hómsted). 
Hostetter (hostetr). Houtzdale (hautsdejl). 
Hubbard (habord). 
Iron Alountain 

(ajrn manntn). 
Iron wood ( ajrnvud) . 
Jersey City 

(dzorzi sity). 
Jessup (dzesup), 
Johnstown, 

(džánstaun). 
Joliet, (dzoljet). 
Kangley (khengli). 
Kansas City 

(khenzes sity). 
Lansford (leusford). 
Latrobe (letrob). 
Lattimer (letymr). 
Lebanon (lehdnan). 
Leisenring (lajzenring). 
Krstné mená, 
Lethbridge (lethhridz), 
Lisbon Falls 

(lizbn fóls). 
Lorain (lorejn). 
Lowellville ( lovlvil ) . 
Loyalhanna (lojlhena) 
]\Iahanoy City 

(mehenoj sity). 
]\Iarblehead (marblhéd). 
]\Iauch Chunk 

(inak cank). 
ľMayfield (mejfild). 
McAdoo (mekedú). IX. McKeesport 

{mckýsport) . 
McKees Rocks 

{mekýs raks). 
Milwaukee {milvóky). 
Minersville {majnrsvil). 
Mingo Junction 

{min go d San k hi). 
Minneapolis 

(niineäpolis). 
^lonessen {manesn). 
Monongahela 

{monongehela). 
ľMorrisdale ľ^Iines 

(marisdejl niajns). 
]\it. Carmel 

(luaiint kJianuI). 
Mt. Pleasant 

{maunt pleznt). 
}^Iunhall {manhól). 
Munson Station 

(mansn ste j hi). 
Nanticoke (ncnfykhók). 
Natrona (nefróna). 
Newark (niiark). 
New Britain 

(mi hritn). 
New Castle (nii khesl). 
New Hartford 

(mi hart ford). 
New Haven {nii hejvn). 
New York {nii jok). 
Oliver (alivr). Olyphant (alifnt). 
Pana [päna). 
I Passaic (pesejk). 
\ Patterson (petrsn). 

Patton (pätn). 
\ Pejepscott (pejepskat). 
Perth Amboy 

(port ämboj). 
Philadelphia (ňlädelňa) 
Philipsburg (ňlipsbórg) 
Phoenixville 

ifcnyksvil). 
Pittsburg (pitsbdrg). 
Pittston (pitstu). 
Plymouth iplimoth). 
Port Chestr {port č e str) 
Pottstown (patstaun). 
Pottsville ipatsril). 
Raritan (reritn). 
Reading (redyng). 
Rockland Lake 

(raklend lejk). 
Scottdale (skatdejl). 
Scranton (skrcntn). 
Shamokin (šämokiii). 
Sharon (šäroii). 
Snow Shoe (snó hi). 
South Bethlehem 

(saufh bethlchem). 
Sparrows Point 

(spcrós po jut). 
Steelton (stýltn). 
Stamford (stiujifdrd). x. St. Clair (sejnt kle j r). 
St. Louis (sejnt hijz). 
St. Paul {sejnt pól). 
Stockdale {st ak deji). 
Streator (strítór). 
Struthers (strathers). 
Tarentum (tärentam). 
Tavlor (tejlr). 
Throop (t hrň p). 
Torrington ( taringtn ) . 
Uniontown 

{jiiniontaun). 
Vandergrift ivändrgrift). 
Washington (vošingtn). 
Webster (vebsir). 
Wheeling (hríling). 
White Haven 

(hz'ajt heJTn). 
Whiting ( hvajtyng). 
Wilkes Barre 

{zňlks here). 
Windber (zindbr). 
Yonkers (jankórz). 
Youngstown 

(jangstaun). KRSTNE MENA, SLOVÁKMI NAJVIAC 
UZIVANE. ADA^L Adam (edém). 
ALBERT, 

Albert (elbórf). 
ALŽBETA, 

Elisabeth (elicebeth). 
ANDREJ, 

Andrew (end r ú). 
AXXA, Anna, Annie 

(enä. env). 
ANTOX, ^ 

Anthonv (en f Ji ony). 
BARBARA, 

Barbara (bárbcra). 
CYRILL, 

Cyrill (siril). DOROTEA, 

Dorothea (dorothye). 
EMÍLL\, 

Emilv (emili). 
E\\\, ^ 

Eva, Eve (íve, ív). 
FRANTIŠEK, Frank, 

Francis (frenk, fren- 

cis). 
FRANTIŠKA, 

Frances (frenses). 
GAŠPAR, 

Caspar (khespr). 
GREGOR, 

Gregory ( greg ori) . XI. HELENA, Helena, 

Helen {hclíne, Helen). 
IGNÁC, 

Ignatius {ignéšes). 
IMRICH, Henry, Eme- 

rick {henry, emrik). 
IVAN, Ivan, John 

{iven, dzán). 
JAKUB, 

Jacob {dzejkah). 
JAN, John {dzán). 
JOZEF, Joseph, Joe 

{džózef, džó). 
JOZEFINA, Josephine 

{džózeňn). 
JULIANA, Juliana 

Julia {dzúUäna, džú- 

lia). 
JURAJ, George 

{d z or d z). 
KAROL, Charles, 

Charley {čárlz, cárli). 
KAROLÍNA, Caroline 

{kherolajn). 
KATARÍNA, 

Catharine (kheŕrín). 
LUDVIK, Louis {híjz). 
MAGDALÉNA, Mag- 
dalene {megdelin). 
MARIA, .Maria, ľMary 

{meraj a, meri). 
MATEJ, Matthias, ^Matthew {nietajes, 

niethjú). 
MICHAL, .Michael, 

Mike {majkl, majk). 
^IIKULAŠ, 

Nicholas {nykoles). 
PAVEL, Pauf (pól). 
PAVLÍNA, 

Paulina {póla j na). 
PETER, Peter {pítr). 
RUŽENA, Rosalia, 

Rosa (rozejUa, róza). 
ŠTEFAN, 

Stephen, Steve {stefn, 

sŕÝz'). 
TEREZA, 

Theresa {terísa). 
TO:\IÁŠ, Thomas, Tom 

(tames, tam). 
VALENTIN, \'alentine 

{z'älentajn). 
VASIL, \'asil (ľesU). 

vile:\i, 

William (z'iljem). 
VINCENT, 

Mncent {z'i]isnf). 
VOJTECH, 

Adalbert (edelbôrt). 
ZUZANNA, Susanna, 

Susv {siizena, siízi). 
ŽOFIA, 

Sophia, Sofie {sofaja, 

soň). i PRAKTÍČNÝ j 

^ ANGLICKO SL0VEN3KÝ ^ 

ä SLOVNÍK i 

5 Sostavil P. K. KADAK, J 

t t ^ 

J THE PRACTICAL J 

^ ENGLISH SLOVAK ^ 

í DICTIONARY I 

t ^ 

ili By P. K. KADAK. «| 

^ ?í 

í í* ly Poučenie a vysvetlenie k 
slovníí<u. Kto iiž mal v rukách nejaký slovník, tomu ne- 
treba vysvetlovať, že načo je dobrý slovník a ako 
sa má používať. Lež medzi naším milým národom 
sú mnohí, ktorý-m vec objasniť považujem za po- 
trebné. Tento "Praktičný Slovník slúži k tomu 
cieľu, aby sme v ňom rýchle vynašli čo znamená 
jedno lebo druhé slovo a ako sa má hľadané slovo 
písať a vysloviť. Tento slovník obsahuje dve časti. 

J^ prvej časti najdú ct. čitatelia na prcdkii an- 
glické slová, tlačené veľkými literami (tak treba 
anglické slová písať). Potom nasleduje v zátvor- 
kách šikmými literami tlačená výslovnosť dotyčného 
slova, to jest ako treba ho čítať a vysloviť. Za tým 
nasleduje slovenský preklad tlačený obyčajnými lite- 
rami, to jest čo to slovo znamená po slovensky. 

Teda v prvej časti je Anglicko-Slovenský Slov- 
ník, v ktorom nájdeme výslovnosť a preklad anglic- 
kých slov. Keď chceme vyhľadať, že čo znamená 
daktoré anglické slovo na slovensky a ako ho treba 
vysloviť, musíme ho hľadať v prvej časti tejto knihy 
čili v Anglicko-Slovenskom Slovníku. x. 

v druhej časti knihy sú slová opačne poskla- 
dané, to jest najprv sú slovenské slozá, Z3. nimi na- 
sleduje ich preklad čili význam v angličtine, a žatým 
nachádza sa v zátvorkách výslovnosť dotyčných 
anglických slov. Druhú časť tejto knihy tvorí Slo- 
vensko-Anglický Slovnik. Ked teda chceme vyhľa- 
dať, ako sa niektoré slovenské slovo píše a vyslovuje 
po anglicky, vtedy musíme to hladať v druhej časti 
tejto knihy čili v Anglicko-Slovenskom Slovníku. 

Kto by sa nazdával, že je to jedno, či Sloven- 
sko- Anglický lebo Anglicko- Slovenský je slovník, 
ten by sa veľmi mýlil. Preštuduj úc túto knihu, pre- 
svedčí sa, že obe časti slovníka sú nevyhnutne po- 
trebné. 

K vôli lepšiemu pochopeniu opakujem v krát- 
kosti : 

Ked chcete vynájsť, čo znamená niektoré an- 
glické slovo na slovensky, vtedy treba ho hladaf v 
prvej časti čili v Anglicko-Slovenskom Slovníku. 

Keď chcete vynájsť, ako sa píše lebo povie slo- 
venské slovo po anglicky, vtedy hľadajte to v 
druhej časti knihy, čili v Slovensko-AngUckom 
Slovníku. 

Všetky slová, anglické i slovenské, poskladané 
sii podľa abecedy, aby sa mohly snadno a rýchle vy- 
hľadať. Pod literou "a" sú všetky slová, ktoré za- 
čínajú sa písmenou "a"; pod literou ''b" nájdete 
všetky slová začínajúce sa písmenou "b" ; pod "c", 
začínajúce sa touže literou, atď. Lež všetky slová 
sú poskladané v tomto slovníku tak, že aj druhá, 
tretia, at d., litera slova ide podľa abecedy. XI. 

Xa príklad chcete vynájsť čo znamená anglické 
slovo "air." Otvoríte pn-ú časť knihy čili Anglicko- 
Slovenský Slovník, vyhľadáte literu "a" (o ktorej 
znáte, že je na predu, lebo "a" je prvou písmenou 
abecedy), a tam to slovo hľadáte. Poneváč v slovo 
"air" je druhou písmenou "i", teda budete hľadať 
slová pod literou '*a", ktor}-ch slov druhou literou 
je "i", a treťou "r". Tak nájdete slovo "air", pri 
ňom v zátvorkách '*ér" (ako sa má vysloviť), a za 
tým nájdete význam čili preklad: vzduch. 

Druhý príklad : Chcete vyhľadať, čo znamená 
anglicky slovo "keep". Otvoríte Anglicko-Sloven- 
sk}' Slovník, vyhľadáte literu "k" a pod ňou slová 
začínajúce sa literou ''k", po ktorom nasleduje "e", 
atď. Tam nájdete, že slovo "keep" povie sa "khýp" 
a znamená: držať (trímať). 

1 retí príklad : Chcete vyhľadať ako sa povie 
anglicky "chlieb." Otvoríte druhú časť knihy, to 
jest Slovensko-Anglický Slovník a pod literou "ch ' 
nájdete slová začínajúce sa literou "ch". Poneváč 
hľadáte slovo "chlieb", teda vyhľadáte podľa abe- 
cedy slová, ktoré začínajú sa literou "ch", za ktorou 
nasleduje "1", potom "i", atd". Tam teda nájdete, 
že chlieb píše sa anglicky bread a povie sa "bred." 

^Inohé slová majú viac významov a preto som 
aj v preklade viac slov podal. Xa príklad anglické 
slovo "fly" znamená slovensky mucha i lietať. Slo- 
venské slovo "čistý" znamená v angličtine clean, 
pure, atď. 

Kto si dá trochu na veci záležať a navykne na 
upotrebovanie slovníka, ten bár ktoré slovo nájde za XII. 

krátku chvíľu, možno povedať okamžite. Len treba 
znať abecedu, na ňu pamätať a podľa nej hľadať. 
VytrvanHvosť a dobrá vôľa je potrebná, ostatné 
pôjde. 

Slovník hodí sa zvlášte pre tých, čo už znajú 
anglicky koľko toľko. Kto sa chce učiť pravidlá 
mluvničné, v<Tazy atď., nech si kúpi len "Praktičný 
Tlumač," vydaný Kadákom. Tam nájde všetko 
potrebné. 

Upozorňujem tu ct. rodákov, že v tomto slov- 
níku je udaný len prítomný čas slovies. Na príklad 
"see" znamená: videť; saw znamená: videl. Tak 
v slovníku možno nájsť slovo see (videť), ale ''saw" 
(videl) tam nestojí, poneváč tvorenie minulého času 
má sa každý naučiť. V mojom 'Traktičnom Tlu- 
mači" je to vysvetleno a udané sú aj všetky nepra- 
videlné slovesá. Opakujem: hľadajte v slovníku len 
prítomný čas slovies, ako: see (videť), wait (čakať), 
play (hrať), atcľ.. a nehľadajte: saw (videl), waited 
(čakal), played (hral). 

TVORENIE SLOV. 

Anglická i slovenská reč sú veľmi bohaté, 
to jest majú veľmi mnoho slov. Keby všetky 
slová chcel podať človek do slovníka, bola b v to nie- 
len priveľká, lež aj veľmi drahá kniha, ktorú by si 
chudobu}' robotník nemohol kúpiť. A taká dokonala 
kniha ani nie je potrebná pre jednoduchého človeka. 

Ja som uviedol v tomto slovníku len pozorne 
vyberané slová, ktoré sú v každodennom živote naj- 
potrebnejšie. Ale tisíce iných slov možno utvoriť 
pripojením príponiek ku kmeňovým slovám, alebo XIII. porozumeť tisíce iných slov, keď známe význam 
predponiek a koncoviek, slovom príponiek. Z jed- 
ného slova možno ich narobiť viac, len treba pripojiť 
k nim patričné prípony. Ja tu podávam preklad a 
či význam anglických príponiek : 

SHIP znamená : stvo, 

nie. 
ESS, RESS značí: ová, 

ná. 
LESS značí : bez, ne. 
Y znamená : osť, nie, 

stvo, vý, e. 
FUL značí : plný, ný. 
ATIC znamená: ský, ný, 

teľ. 
STON" znamená: nie, ok. 
XESS znamená: osť, ba. 
URE značí : ba, stvo, 

osť. 
EX znamená : vy, bý- 
valý. 
lAI a IN značí : ne, za, 

po, n.^^ 
RE značí : znovu, opät, 

nazad. 
UN znamená : roz, ne, 

vy. 

IR značí : ne. 

ING značí : nie, stvo, 

úci, tie. 
DIS značí : ne, vv, zne, 

od. AL, lAL značí : ový, 

ský, ný. 
ANCE, ENCE zname- 
ná: nie, tie. 
LY značí : e, o, y. 
AGE znamená : iste, 

stvo, nie. 
TION, ATION značí: 

osť, nie, anie. 
IC, ICAL značí : ný, 

ský. 
M E NT značí : osť. stvo, 

nie. 
I\^E znamená : vý, ný, 

cí. 
ITY značí : osť. 
TOR značí : teľ, ec. 
ABLE značí : telný, ný. 
TIOUS znamená : ivý, 

ný. 
TUDE značí : nosť. 
ISH značí : vý, ný, ovitý, 

ský. 
1ST značí : ár, nik, ec, 

el, istá. 
ISM značí : ctvo, mu s, 
ER značí : teľ, ár, nik. XIV. 

s koncovkami IXG a ED lebo D sa často stre- 
táme. IXG značí : úci, tie, nie. Write : písať, writ- 
ing, písanie í píšuci ; going : idúci. Koncovka ED 
lebo D značí : tý, ný, a tiež minulý čas slovies pra- 
videlných. Dress : obliecť ; dressed ; oblečený i ob- 
liekol.' 

Je ešte viac predponiek a záponiek, a aj tieto 
majú ešte aj iný význam, lež tu uvedené sú hlavné 
a najviac užívané. 

Pomocou príponiek tvoria sa v angličtine slová 
ľahšie než v iných rečiach, poneváč sa tvar slov pri 
tom nemení alebo len veľmi zriedkavé. 

Keď nerozumiete nejaké anglické slovo majúce 
daktorú tu uvedenú predponu lebo záponu, len po- 
zrite do slovníka čo znamená kmeň slova, k tomu 
pripojte slovenský predklad dotyčnej prípony a 
hneď budete znať význam celého slova. Xa príklad : 
bear znamená : znášať : bearable : znesiteľný ; unbear- 
able : neznesiteľný. — Teach : učiť : teaching ; učenie, 
učiaci : teacher : učiteľ. — Manage : riadiť ; manager : 
riaditeľ ; management : riadenie, riaditeľstvo ; mana- 
gerial : riaditeľský : managing : riadiaci.— Blood : krv ; 
bloody : kr\-a\ý ; bloodless : nekrvavý, bez krve ; 
bloodiness : krvavosť. — Direct : priamy ; directly : 
priamo ; directness : priamosť : indirect : nepriamy ; 
indirectly : nepriamo ; indirectness : nepriamosť ; in- 
direction : nepriamosť. — Rapid : rýchly ; rapidity : 
rC'chlosť; rapidly: rýchle. — Digest: zažiť; digesti- 
bility : záživnosť ; digestion : záživnosť ; digestive : 
zažívací: digester: zaživovateľ ; indigestiole: nezá- 
živný; indigestion: nezáživnosť; indigestibly : ne- 
záživne. XV. VÝSLOVNOSŤ. Anglická výslovnosť je veľmi ťažká pre Slo- 
váka. Mladý človek snadnejšie osvojí si ju, než 
starší ľudia, ľ^ínohé slová možno sa naučiť aj z 
knihy dosť dobre vyslovovať, ale je aj takých slov 
mnoho, ktorých výslovnosť učiť sa z knihy neodpo- 
rúčam. Dobre je naučiť sa, ako sa niektoré slová 
píšu anglicky, lebo to obľahčí potom aj výslovnosť. 
Kto nevie ako sa slová píšu, ten obyčajne len láme 
anglickú reč a nikdy nebude v stave hovoriť dobre. 
Popri učeniu sa z knihv odporúčam ct. rodákom, 
aby výslovnosť ťažkých slov hľadali si osvojiť v 
živej reči, to jest v rozhovore. 

Nad výslovnosťou niektorých slov hádajú sa aj 
sami rodení Amerikáni. Jedni vyslovujú niektoré 
slovo tak, iný onak. Preto vo veľkých anglických 
slovníkoch nachádzame dvojakú, ba aj viacerakú 
výslovnosť toho istého slova. Na príklad slovo: 
directory (adressná kniha), vyslovujú jedni ''daj- 
rektori" a iní zas "dyrektori" ; law (zákon), vyslo- 
vujú ako "lá" a iní ako "ló" ; wash (prať), vyslo- 
vujú niekde "váš" a inde "vóš" ; financial (finančný, 
peňažný), vyslovujú "finenšl" i "fajnenšl". Jeden 
hovorí, že to je správna výslovnosť, iný zas tvrdí, 
že oná je správna. Kto má pravdu? Pre výslov- 
nosť netreba sa hádať. 

Ja som hľadel uviesť v slovníku takú výslov- 
nosť, aká je najviac užívaná. Keď by teda niekto 
kedy slyšal daktoré slovo ináč vysloviť, nech si ne- 
myslí, že moja výslovnosť nenie dobrá, alebo že XVI. 

patričná osoba zle hovorí. Môže aj on dobre hovo- 
riť, aj moja výslovnosť môže byť správna. 

Ct. čitateHa najdú v mojej výslovnosti často za 
pismenou "k" nasledovať "h" ; toto "h" netreba vy- 
slovovať osobitne, lež spolu s pismenou "k" a len 
polovičné. 

PRÍZVUK. 

Prízvukom menujeme dôraz, ktorý v reči kla- 
dieme na niektoré slabiky slov, to jest keď niektoré 
čiastky slov vyslovujeme hlasnejšie, s väčšim dô- 
razom. 

Prízvuk je veľmi potrebný. Kto nezná prízvuk, 
ten nemôže správne hovoriť, ba často zlým prízvu- 
kom zmení smyseľ slova a Amerikán mu neporo- 
zumie. 

V niektorých slovách kladie sa prízvuk na prvú 
slabiku, v iných na druhú, tretiu, atd. A niektoré 
slová majú aj dva lebo viac prízvukov. V takej 
knihe ako je tento slovník, nenie možno prízvuk za- 
značiť na každom slove. Našich krajanov by to ešte 
poplietlo a prekážalo ich učeniu, keby sa mali učiť 
razom s prekladom a s výslovnosťou aj prízvukova- 
nie. Z tej príčiny som prízvukovanie vynechal. 
Ale napomínam ct. rodákov, aby sa učili prízvuk 
pozorne, lebo ináč nikdy nebudú správne hovoriť. 
Prízvuk naučiť sa možno najlepšie v reči, v rozho- 
vore. Dajte pozor na Amerikána. ktorú časť, to 
jest ktorú slabiku slova on hlasnejšie, s väčším dô- 
razom vvslov!. a probujte ho napodobniť. Ako on 
hovorí, aj Vy tak usilujte sa hovoriť ; ako on vysIo- rjjs ^tmo, fá!! fio aj vy vyslovujte, rSc^ feJ^,^^'^ 
L^^ie prízvuk, ta ho aj[ vy klaďte. 

usilovnejšie a vy trvanlivejšie treba sa do toho púš-- 
ťať. Tento "Praktičný Slovník" vám bude v tom 
na dobrej pomoci. Kto nevie ešte anglicky, ať si 
kúpi "Praktičný Tlumač," v ktorom nájde m.luv- 
ničné pokyny. ľžr A (c), jeden. 
ABACK (ebek), nazad. 
ABAFT (cbäft), 

zpiatkv. 
ABAXDOX 

{ch end oil), zanechať. 
ABASIA {ehe j z), znížiť. 
ABASH {eheš), 

zahanbiť. 
ABATE {ehejt), 

umenšiť. 
ABBEY {ehi), kláštor. 
ABBREVIATE 

(ehnz'iét), zkrátiť. 
ABDICATE 

( ehdykejŕ) , poďako- 
vať sa. 
ABDICATION 

( ehdykcjsn ) , podako- 

vanie. 
ABDOMEN 

{ehdómcn), bruch. 
ABDOMINAL 

(ehdaininl), brušný. ABDUCT (ebdakt), 

odviesť. 
ABDLXTION 

{ebdaksn), únos. 
ABED {ehéd), 

v posteh. 
ABERRATION 

( eherésn ) , zablúdenie 
ABET {ehet), štvať, 

vábiť. 
ABETTOR {ehetY), 

štváč. 
ABHOR {ebhór), opo- 
vrhovať, nenávideť. 
ABHORRENT 

{ehharent), nedôsled- 

nv, zoškHvený. 
ABÍDE {ehajď), čakať, 

dleť. 
ABILITY {ehility), 

schopnosť. 
ABJECT (ehdčekf), 

opovrženv. 
ABJECTEDNESS 

{ehdčekŕednes), opo- 
vrženie. Abjure 20 Absorb ABJURE (ebdčdr), od- 
volať, zriecť sa. 

ABLAZE icblejz), 
planúci, horiaci. 

ABLE (cjbľ), schopný. 

ABLEGATE 

( ebligejt ) , vyslanec. 

ABLEXESS (ejblnes), 
schopnosť, 

ABLEPSY (eblcpsi), 
sleposť. 

ABLY (ejbli), schopne. 

ABNEGATE 

(eb)i\gcjt), odtajiť. 

abxor:\l\l 

(ebnóniil), nepravi- 
delný. 

ABOARD (ebórd), na 
lodi. 

ABODE (ebód), oby- 
dlie. 

ABOLISH (cboliš), 
zničiť. 

ABOLITION 

( ebolihi ) , zastavenie, 
odvolanie. 

ABOMINATE 

{cbamincjt), nenávi- 
deť. 

ABORT (ebort), pred- 
včasne porodiť. 

ABORTION (ebóršn), 
ztratenie plodu. ABOUT (ebaiit), asi 
okolo. 

ABOVE (ebav), vyše, 
nad. 

ABRADE (ebrejd), 
odreť. 

ABREAST (ebrest), 
vedľa seba. 

ABRIDGE {cbridz), 
zkracovať. 

ABROAD {cbród), v 
cudzozemskú. 

ABRUPT (cbrapt), ná- 
hlv. 

ABSCESS (ebses), bo- 
lák. 

ABSENCE (ebscns), 
neprítomnosť. 

ABSENT (ebsent), ne- 
prítomný, vzdialiť sa. 

ABSENTEE (cbsentý), 
uprchlík. 

ABSOLUTE {ebsolút), 
rozhodný, neobme- 
dzený. 

ABSOLUTION 

(ebsoliísji), rozhreše- 
nie. 

ABSOLUTISM 

{absolútyzm), neob- 
medzená vláda. 

ABSORB (ebsórb), 
vssať. Abstain 21 Accredit ABSTAIN (cbstejn), 
zdržať sa. 

ABSTRACT 

(ebsfrekt), odtiahnuť 

ABSTRACTION 

( cbstrcksn ) , odtiah- 
nutie, výťah. 

ABSURD {cbsdrd),r\t 
možnv, nesmvselny. 

ABUNDANCE 

(ebandns), hojnosť. 

ABUSE {cbjiiz), zne- 
užiť, nadávať. 

ABUT {ebat), hraničiť. , 

ACACIA (ckejšie), 
akác. 

ACADEMIC 

[ckcdcmik), akade- ' 
mickv. 

ACADE^^IY (ekedemi), 
akadémia. 

ACCEDE (cksid), pri- 
stúpiť. 

ACCEND {cksend), za- | 
páHť. ! 

ACCENT (cksent), prí- 
zvuk. 
ACCEPT ieksept), pri- 
jať. 
ACCEPTATION 

( ekseptejsn ) , prijatie, 
ACCESS {ekses), 
vchod. ACCESSION (cksesn), 

nastúpenie. 
ACCIDENT 

(eksideiit), nešťastie. 
ACCLADI (cklejm), 

vzdávať pochvalu. 
ACCLIVE (ekiajz'), 

prikrv. 
ACCOimODATE 

(ekhanwdcjt }, vyho- 

veť, prispôsobiť. 
ACCOaIPANY 

(ckhajjipeny), spre- 
vádzať. 
ACCOMPLICE 

{ekhaiJipUs) , spolu- 

vinnik. 
ACCOľ^IPLISH 

( ckhamplis ) , vykonať. 
ACCORD (ckhórd), 

shoda. 
ACCORDING 

(ckhórding), podľa, v 

súhlase. 
ACCOST (ckhast), 

osloviť. 
ACCOUNT (ckhaiint), 

účeť. 
ACCOUPLE (ckapi), 

pariť. 
ACCREDIT (ckrcdyt), 

úver dať. Accumulate 22 A day S ACCU.AIULATE 

(ekjuniulcjt), hroma- 
diť. 

ACCURACY 

(ekjuresi), správnosť. 

ACCURATE 

(ekjurejr), správny. 

ACCURSE {ckors), 
preklnať. 

ACCUSATION 

(ekjuscjšn), obžaloba. 

ACCUSE (ekjúz), 
obviňovať. 

ACCUSTOM 

(ekhasfom), privyk- 
núť. 

ACE (ejs), túz. 

ACERB (eserb), trpký. 

ACHE (ejk), boľasť. 

ACHIEVE (ečíz'), pre- 
viesť. 

ACID (esid), kvselina. 

ACIDITY (csidýŕy), 
kvslosť. 

ACKNOWLEDGE 
(ekrialidš) , uznať, po- 
tvrdiť. 

ACORN (ejkórn), ža- 
lud. 

ACQUAINT 

{ekvejnt), soznámiť. 

ACQUIRE {ekvajr), 
získať. ACQUISITION 

{ckvizisn), nabývanie. 

ACRE {ejkr), 
aker (miera role). 

ACRID (akrid), oúp- 
lavv. 

ACROBATE 

(ekrobet), povrazolo- 
zec. 

ACROSS (ekroz), prie- 
kom, cez. 

ACT (ekŕ), činiť, čin, 
dejstvo. 

ACTING (ektyng), vý- 
konnv. 

ACTION (eksn), čin, 
výkon. 

ACTIVE (ektyzj), 
činnv. 

ACTOR (ektr), herec, 
činiteľ. 

ACTRESS (ektres), 
herečka. 

ACTUAL {ekcnei), 
skutočný. 

ACUMEN (ekjumen), 
bvstrosť. 

ACUTE {ekjut), ostrý, 
náhlv. 

ADAPT (edept), pri- 
spôsobiť. 

ADAYS (edejs), v te- 
rajšom svete. Add 

A.DD [cd), spočitať, pri- 
dať. 

A.DDER (edr), zmija. 

/ADDITION (edyšn), 
ípočitanie. 

/ADDRESS (cdres), 
adressa, osloviť. 

ADDVCE{edjús), 
predviesť. 

ADEPT {edept), 
znalec. 

ADEQUATE 

( edekľcjt) , primera- 
nv. 

ADHERE (edhýr), 
Inúť. 

ADHORTATIOX 

(edhortejsn), napo- 
menutie. 

ADIEU (edju), 
s Bohom. 

ADJACENT 

(edžejsnt) , vedia j ši. 

ADJOIX (edčojn), pri- 
dať, spojiť. 

ADJOURX (edédni), 
odročiť. 

ADJUNKT (edšankt), 
pripoj env. 

ADJURE {edčiir), za- 
riekať. 

ADJUST (edčast), 
upraviť. 23 

I Ado 

ADJUTANT 

{cdčiite}if ) , pomocník. 

ADJU\\\TE 

{cdšiiz'cjt), napomá- 
hať. 

ADMLNISTRATION 
{edministrejšii), sprá- 
va. 

ADMINISTRATOR 
{edniinistrcjtľ), 
správca. 

ADMIRABLE 

( edmirejbl) , obdivu- 
hodný. 

ADMIRATION 
(edmirejsn) , obdiv. 

AD.MIRE (edmajr), 
obdivovať. 

AD.AIIRAL (edmircľ), 
admirál. 

ADMISSABLE 

{edmísihl), pripusti- 
telnv. 

ADMISSION 

[edmišn), pripustenie, 
vstup. 

ADMIT (edmit), pri- 
pustiť. 

ad:\iittance 

{cdmitens) , vpuste- 
nie, prístup. 
ADO [edii), okolky, 
obtíž. Adopt 

ADOPT {cdapt), prij- 
muť. 

ADOPTION (cdapšn), 
prijatie. 

ADORE {cdóľ), zbož- 
ňovať, klaňať sa. 

ADORX {edorn), 
ozdobovať. 

ADRIFT (cdrift), 
vlnám vystavený. 

ADR Y (cdráj), 
vvschnutv. 

ADULATION 

( ed júle j hl ) , lichote- 
nie. 

ADULT {edalt), 
dospelv. 

ADULTERATE 

( cdaltcrejt ) , falšovať, 
cudzoložiť. 

ADULrERATION 
(cdaítcrejhi) , falšo- 
vanie. 

ADUST (edasf), popá- 
lený. 

ADVANCE (edz'ens), 
napredovať. 

ADVANCEMENT 
{cdvensment), napre- 
dovanie. 

ADVANTAGE 

( cdvenŕedč ) , výhoda . 

ADVENT (cdvent). 24 Acronmit advent. 
ADVENTURE 

{edvenčr), dobrodruž- 
stvo. 
ADVENTURER 

{cdvenčórcľ), dobro- 
druh. 
ADVERB (cdzórb), 

príslovie. 
AD\*ERSE (cdrors), 

protivný. 
ADVERSITY 

( cdz'orsitx) , nešťastie. 
ADVERTISE 

{cdľrtajz) , oznamo- 
vať. 
AD\'ERTISE^rENT 
{cdz'crtajzment), 
ohláska. 
ADVICE (adz'ájs), 

porada. 
ADVISE {cdrajz), 
\ radiť. 
ADMSED {cdvajzd), 

opatrný. 
AD\^OCATE 

( edvokejt ) , provotár, 
: zastávať, hlásať. 
' AERIAL icjiryel), 
i vzdušný. 
I AERONAUT 
i (cjcronát), vzdučhó- 
I plavec. Afar 

AFAR {efar), ďaleko. 

AFFAIR (efejr), zále- 
žitosť, tidalosť. 

AFFECT (efekt), vplý- 
vať, účinkovať. 

AFFECTATION 

( efekte jšn ) , pretvár- 
ka. 

AFFECTED (efekted), 
napadniitv, dojatý. 

AFFECTION 

(efekš)i), náklonnosť, 
ochorenie. 

AFFIANCE 

( e f aj ens ) , zasnúbený. 

AFFIDAMT 

(efidejzit), svedoctvo. 

AFFIRM (efórm), 
potvrdiť. 

AFFIR.AÍATION 

( e f dnu e j hl ) , potvr- 
denie. 

AFFIX ieňks), pridať. 

AFFLICT {eflikt), trá- 
piť. 

AFFORD {efórd), po- 
skytovať. 

AFFRANCHISE 

{efrenčiz), osvobodiť. 

AFFRAY {efrej), 
bitka. 

AFFRIGHT {efrajt), 
poľakať. 25 Aggregate AFFRONT (e f rant), 
urážka, postaviť sa. 

AFLOAT {e f lot), pluť, 
bvť na vode. 

AFOOT (efút), pešky. 

AFORE (e fór), pred. 

AFRAID (efrejd), na- 
strašený. 

AFRESH (efreš), 
znovu. 

AFRONT (e front), 
naproti. 

AFT {ä f t), zad. 

AFTER (efter), za, po. 

AFTERNOON 

(äftrniín), popolud- 
nie. 

AFTERWARD 
(eftervard), potom. 

AGAIN (egejn), zas. 

AGAINST (egenst), 
proti. 

AGE (ejdč), vek, doba. 

AGED (ejdčd), 
zostárlv. 

AGENCY {ejdzensi), 
jednateľstvo. 

AGENT (e j d cent), jed- 
nateľ. 

AGGRAVATE 

( egrevejt ) , zhoršiť. 

AGGREGATE 

( egrcgejt ) , hromadiť. Aggress 26 Alcove AGGRESS {egres), 


AGROUND (egraiind), 


napádať. 


na dne. 


AGGRESSION 


AGUE iejgju), 


{cgrcsn), útok. 


zimnica. 


AGGRIEVE {egrýv), 


AHEAD (eJiéd), 


krivdiť. 


napred. 


AGILE {edži\), ohyhný. 


AID (ejd), pomáhať, 


AGHAST {egest), 


pomoc. 


udesene. 


AIL (^;7),boleť. 


AGITATE (edčiŕejt), 


AILMENT {ejlment), 


búriť, rokovať. 


choroba. 


AGITATOR 


Ani {e j m), cieľ, mie- 


(edčiiejtľ), burič, pô- 


riť. 


sobiteľ. 


AIR (ér), vzduch, pre- 


AGO (egó), pred. 


vetrovať, nápev. 


AGOG (egag), nedoč- 


AIRING (cring), pre- 


kavé. 


vetrenie. 


AGONIZE (egonaj::), 


AIRY {cri), vzdušný, 


trápiť. 


veselý. 


AGONY {egony), 


A LA MODE 


múka. 


(elemód), dľa módy. 


AGOOD (egud), 


ALAR:\I {elárm), po- 


vážne. 


plach. 


AGREE (egrí), shodo- 


ALARMING 


vať sa. 


{elánning), poplašný. 


AGREEABLE 


ALAS {eläs), žial! 


( egrícjbľ) , pri j emnv. 


škoda ! 


AGGREE.MENT 


ALBUM (clbam), 


(egrinícnt), shoda, 


album. 


úmluva. 


ALCOHOL (clkaJioI), 


AGRICULTURE 


lieh. 


(ägrikulčr), roľníc- 


ALCOVE (elkóľ), prí- 


tvo. 


stenek. Alderman 27 Along ALDERMAN 

(eldrnien), mestský 
radca. 

ALE (ejl), kyslé pivo. 

ALENGHT (elengt), 
pozdĺž. 

ALERT (clrt), čulý. 

ALGEBRA (cldčebrä), 
počty v písmenách. 

ALIAS (ejlies), ináč. 

ALIBI (elibaj), inde. 

ALIEN (eljen), cudzo- 
zemský. 

ALIGHT (elájt), zo- 
stúpili. 

ALIKE {elajk), 
jednako. 

ALIMENT (elimenf), 
potrava. 

ALIMONY (elimony), 
výživné pre ženu. 

ALIVE (elájz'), živý. 

ALL (ál), všetko. 

ALLAY (dej), ztíšiť. 

ALLEGE (eledš), tvr- 
diť. 

ALLEGORY 

(elegori), podoben- 
stvo. 

ALLELUIAH 
(elelúja), aleluja. 

ALLEY (ely), ulička. ALL HAIL (olhejl), 
na zdar. 

ALLIANCE (elajens), 
spolčenie. 

ALLIGATOR 

( eligejtr) , americký 
krokodyl. 

ALLOW {elau), dovo- 
liť. 

ALLOWABLE 

(elauejbl), dovoliteľ- 
ný. 

ALLOWANCE 

(elauens), povolenie. 

ALLURE (elúr), lákať. 

ALLUSION (eljiičn), 
narážka. 

ALLY (elaj), spojenec. 

ALMANAC 

(almenek), kalendár. 

ALMIGHTY 

(ahnájfx), všemohúci. 

ALMOND (ámnd), 
mandla. 

ALMOST {almost), 
skoro. 

AL3^IS (áius), almužna. 

ALMSHOUSE 

{ámzhauz), chudobi- 
nec. 

ALONE (elón), sám. 

ALONG (elan g), pove- 
dia, v pred. Aloud 28 Amendment ALOUD {elaud), hla - 

site. 
ALPHABET {elfebet), 

abeceda. 
ALREADY (alredy), 

už. 
ALSO (also), tiež. 
ALTAR (alfr), oltár. 
ALTER (alfr), meniť. 
ALTERATION 

( alt ere j hi ) , zmena. 
ALTERNATE 

(el t erne j t), striedať, 

striedavý. 
ALTERNATION 

(elternejhi), strieda- 

vosť. 
ALTERNATR'E 

(altdrnefxz'), vvber. 
ALTHOUGH 

(alt hó), ačpráve. 
ALTO (el t o), vysoko, 

hlas. 
ALTOGETHER 

(altugether), dohro- 
mady. 
ALUMUNUS 

(elamunas) , chovanec. 
ALWAYS (alvejs), 

vždy. 
A]\I (em), som. 
AMABILITIY (e m eb Hity), láskyhod- 
nosť. 

AľVIAIN (emejn), silou. 

AMASS (eines), hro- 
madiť. 

a:\iateur 

(emetjur), ochotník. 

AľMAZE (emejz), zde- 
siť. 

AMBASSADE 

(emhesejd), vyslanec- 
tvo. 

AMBASSADOR 

(embesedr), vvslanec. 

A:MBER (embi'), jan- 
tár, bernštajn. 

AMBITION (embľsn), 
ctižiadosť. 

A^IBULANCE 

(embjulens), voz pre 
chorvch. 

AMBULANT 

(embalent) , kočujúci. 

AMBUSCADE 

(embaskejd ), záloha. 

AMBUSH (embus), 
úkryt. 

A^IEN (ejmen), amen. 

AMEND (emend), 
opraviť. 

AMENDMENT 

(emendment), doda- 
tok. 'Amends 

AMENDS (emendĽ), 

náhrada. 
AMERICA (emerike), 

Amerika. 
AMERICAN 

(emeriken), Ameri- 

kán. 
AMIABLE (emiejbl), 

roztomilý. 
AMICABLE 

(emikhebľ), priateľ- 
ský. 
AMID (emid), medzi. 
AMISS^ (emis), 

nesprávne. 
AMITY (emity), pria- 
teľstvo. 
AMMONIA (emómä), 

salmiak. 
AMMUNITION 

(emjiDiišii), strelivo. 
A^INESTY (emnesty), 

omilostenie. 
AMONG (emong), 

medzi. 
AMONGST (emongsf), 

medzi. 
AMOROUS (emores), 

milostný. 
AMORT (emort), 

smutnv. 
AMORTISE 

{emort a j z), zničiť. 29 'Anathema 

AMOUNT (emaunt), 

obnos, obnášať. 
A^IOUR (emur), mil- 

kovanie. 
AMOVAL (emiivel), 

odstránenie. 
AMPLE (empi), hojný. 
AMPLIATION 

{empliejšn), rozvoj. 
A:\IPLIFY {emplifáj), 

rozširovať. 

a:\iputate 

(empjutejt), odňať, 

odrezať. 
A^MUSE {emjúz), za- 
bávať. 
AMUSEMENT 

{emjúzment), zábava. 
AN {en), jeden. 
ANALOGY {enelodzi), 

podobnosť. 
ANALYSIS {enelízis), 

rozbor. 
ANALYZE {enclajz), 

rozebrať. 
ANARCHIC 

( enarkhik ) , bezvlád- 

nv. 
ANARCHY (enerkhy), 

bezvládie. 

anathe:\ia 

(enethemä), kliatba 
cirkevná. Anatomy 30 Annuttv ANATOAI\ 


ANILE (enajl), ženský. 


(enetomi), teloveda. 


ANIMAL Unyml), 


ANCESTOR (ensestr), 


zver. 


predok. 


ANIMATE (enymejt), 


ANCHOR (enkhr),kO' 


oživiť. 


tva. 


ANIMATION 


ANCHORAGE 


{enymejsn), oživenie. 


(enkJioredš), miesto 


ANIMOSITY 


na kotvenie. 


(enxmosity), zášť. 


ANCIENT (enčnt), 


ANKLE (enkľ), článok 


starobylý. 


nohv. 


AND (end), a. 


ANNÄLS (eneh), le- 


ANDIRON (endajern), 


topisv. 


prihrada v krbu. 


ANNEX (enneks), pri- 


ANECDOTE 


vteliť. 


(enekdóŕ), poviedka. 


ANNEXATION 


ANEW {en j u), znovu. 


(enneksejšn), pri vte- 


ANGEL {end^l), anjel. 


lenie. 


ANGER (enger), hnev. 


ANNIHILATE 


ANGLE (engl), udica, 


(enajhxlcjt), zničiť. 


uhel. 


ANNIVERSARY 


ANGLICIZE 


( emiyrór^ery) , výro- 


{englisájz), angliäť. 


čie. 


ANGLING {engling), 


ANNOUNCE 


lovenie. 


(enauns), oznámiť. 


ANGRY {engri), na- 


ANNOY (enój), mrzeť. 


hnevanv. 


ANNOYANCE 


ANGUISH {engvis), 


( enój ens) , obťažova- 


úzkosť. 


nie. 


ANGULAR 


ANNUAL (enjuel), 


(engjuler), hranatý. 


ročný. 


ANIGHT (enájt), v 


ANNUITY (enjuity), 


noci. 


ročný plat. Annul 31 Apoplectic AXXUL (enal), zrušiť. 

ANNUNCIATION 
(enansiejšn), zvesto- 
vanie. 

ANOINT (enojut), po- 
mazať. 

ANOľ^IY {enomi), pre- 

stžpenie zákona. 

ANON (cuan), hned. 

ANONYMOUS 

(enanymes), bezmen- 
ný. 

ANOTHER {enadhr), 
druhý, iný. 

ANSWER {ensr), o& 
poveď. 

ANT (ent), mravec. 

ANTAGONIS.M 

{entegoiiyzm), odpor. 

AN'TE {enty), pred. 

ANTECEDÉ {entisíd), 
predchádzať. 

ANTERIOR 

( entýrier) , predošlý. 

ANTI (enŕy), proti. 

ANTIC 

(entxk), podivný. 

ANTICIPATE 

(entysipéjt), predísť. 

ANTICIPATION 
{eutxsipcjšn), tušenie. 

ANTIDOTE 

(entydoŕ), protijed. ANTIPATHY 

( entypethy ) , nechul. 

ANTIQUE {entýk), 
starožitný. 

ANTLERS {entlerz), 
parohv. 

ANXIETY 

(engcajeŕy), úzkost- 
livosť. 

AXXIOUS (eukšez), 
úzkostlivý, zvedavý. 

AXY (env), bár ktorý. 

APACE '{epejs), kro- 
kom. 

APART (c párt), odde- 
lené. 

APART.AIEXT 
(epártmcuf), bvť. 

APATHY (epefhy),ne- 
tečnosť. 

x\PE (c j p), opica. 

APEX {cjpeks), vrchol. 

APIECE 

{e pis), po kúsku. 

APOLOGIZE 

(epalodčajz), odpro- 
siť. 

APOLOGY (e pal od či), 
omluva. 

APOPLECTIC 

(epoplektyk), poráž- 
kový. Apoplexy 32 Appraise APOPLEXY 


APPENDAGE 


{cpaplcksi), mrtvica. 


(ependydš), prívesok. 


mrtvica. 


APPENDIX 


APOSTATE (epastét), 


(ependyks), dodatok, 


neverec. 


slepé črevo. 


APOSTLE {epasti), 


APPETITE (eptájt), 


apoštol. 


chuť k jedlu. 


APOSTROPHE 


APPETITION 


{cpastľiň), znak od- 


(epf\š)i), žiadosť. 


delenia. 


APPLAUD (eplád), 


APOTHECARY 


tleskať. 


( epathykeri) , lekár- 


APPLAUSE {eplá2), 


nik. 


potlesk. 


APPARATUS 


APPLE (epl),jMko. 


( cperejŕas) , prístroj. 


APPLIANCE 


APPARENT 


{eplájenz), použitie, 


{e per cut), patrný. 


príprava. 


APPARITION 


APPLICANT 


( eperisn ) , zj avenie. 


(eplikent), žiadateľ. 


APPEAL {epil), 


APPLICATION 


odvolať sa, apelovať. 
APPEAR {epír), 

dostaviť sa. 
APPEARA^XE 

(epíreus), dostavenie. 


( epUkejsn ) , prosba. 
APPLY {epláj), obrátiť 

sa na niekoho. 
APPOINT {epojnt), 


APPEAS (epk), 
utíšiť. 


vvmenovat. 
APPOINTMENT 


APPELLEE (epilí), 


(epojntment), vyme- 


brániteľ. 


novanie. 


APPELLOR (e/>//aO, 


APPORTION 


odvolávajúci sa. 


{e pór hl), rozdeliť. 


APPEND (epend), 


APPRAISE {eprejz), 


privesiť. 


odhadnúť. Appreciate 

APPRECIATE 

{cpľíšiejt), vážiť si, 

oceniť. 
APPREHEXD (epri- 

licnd), chvtiť, vziať. 
APPREHEXSIOX 

(epriJienšu), chytenie, 

obava. 
APPRISE (eprájz), 

uvedomiť. 
APPRIZE (eprájz), 

oceniť. 
APPRIZER {eprájzer), 

ocenovateľ. 
APPROACH {epróč), 

blížiť sa. 
APPROBATE {c pro- 
be jť), schváliť. 
APPROBATION 

( eprohejhi ) , schvále- 
nie. 
APPRO\'AL (epnk-I), 

schválenie. 
APPROXIMATE 

ieproks'uncjt), blízky, 

blížiť sa. 
APRICATE (eprikejt), 

na slnku sa ohrievať. 
APRICOT (eprikot), 

marhula. 
APRIL (ejpril), apríl. 
APROX (ejpron), 

zástera. 33 Argument 

APROPOS (epropó), 

ozaj, mimochodom. 
APT (ept), schopný. 
• AQUEDUCT 

( ekzidakt ) , vodovod. 
ARAB (ereh), Arab. 
ARABIAX (erejbien), 

Arab. 
ARBITRATE 

( árbitrejt) , ľubovoľ- 
ne rozhodovať. 
ARBITRATIOX (ó.ybi- 

trejhi ) , výrok zvole- 

nvch sudcov. 
ARCH (árč), hlavný, 

arci, klenutie. 
ARCHIPELAGO 

( arkhypelego ) , siios- 

trovie. 
ARCHITECT 

(árkiŕekf), staviteľ. 
ARDEXT (árdenŕ), 

vrelý. 
ARDÓR (árdr), 

ohnivosť. 
AREA (ejriä), priestor. 
AREXA {erínii), 

•zábavná pod holým 

nebom. 
ARGIL {árdčH): hlina. 
ARGU-MEXT 

{árgjiimenf), dôvod. Aľgiifafiou 

ARGUTATIOX 

{árgjutcjhi), miidro- 

vanie. 
ARID {erid), 

vvschnutv. 
ARIGHT [crájt), 

správne. 
ARISE (ťrrá;^), povstať. 
ARISTOCRACY 

(erisŕckľcsi), šľachta. 

arith:\ietic 

(enfJi)iictik), počto.- 

veda. 
ARK, (áľk), archa. 
ARM (ánn), rameno, 

ozbrojiť. 
ARMADA (ármejde), 

válečné loďstvo. 

ar:\ia:\iext 

{armament), zbroj. 
AR:\IFUL (ánnful), 

náručie. 
ARMISTICE 

(árinisŕis), prímerie. 
ARMOR (ármr) , obr- 

nenie. 
ARMORY (armory), 

zbrojnica, kasárna. 
ARMPIT (ármpit), 

jamka pod pazuchou. 
AR]\IS (arms), zrane. 
ARMY (ármi), vojsko. 34 Arrogaie 

ARÓMA (erómä), 

ľúbovôňa. 
AROMATIC 

(erómetxk), vonný. 
AROUXĎ (eraund), 

okolo. 
AROUSE (eraiiz), 

vzbudiť. 
AROW (eraii), v rade. 
ARRACK (erek), 

ryžová pálenka. 
ARRAIGN (erejn), 

dať pod obžalobu. 
ARRAXGE (crcjndž), 

usporiadať. 
ARRAY (ere j), bitevný 

poriadok. 
ARREAR (erír), zadné 

vojsko. 
ARREARS (erírs), 

pozostatok (dlžoby.) 
ARREST (erest), 

zatknúť, áreštovanie. 
ARRET (eret), ostatný 

vvrok. 
ARRR'AL (erájzl), 

príchod. 
ARRR'E (erájv), dôjsť 
ARROGAXCE 

(erogens), domýšla- 

vosť. 
ARROGATE (erogejt), 

domýšlať sa. Arrozv 35 ARROW (éró), šíp. 
ARSENAL {arsenal), 

zbrojnica. 
ARSON (arson), 

palicstvo. 
ART (art), umenie. 
ARTERY {art en), 

tepna. 
ARTFUL {artful), 

umelý. 
ARTICLE {artykl), 

vec, článok. 
ARTICULATE 

{artykjiilcjf), článko- 

vať. 
ARTIFICIAL 

{árt\'fišl), umelý. 
ARTILLERY 

{arfyleri), delostrelec- 
tvo. 
ARTISAN {ártyzen), 

remeselník. 
ARTIST {ártyst), 

umelec. 
AS (es), ako, tak. 
/\SCEND {esend), 

vvstúpiť. 
ASCENSION 

(asejisn), vstúpenie. 
ASCERTAIN 

(esórtejn) , zistiť. 
ASHA:\1ED {ešémd), 

zahanbený. Assault 

ASHES {csez), popol. 
ASHORE {cšór), na 

brehu. 
ASH-WEDNESDAY 

( esvenzdej) , popolná 

streda. 
ASHY (eši), popolavý. 
ASIDE (esájd), 

na stranu. 
ASK (esk), pýtať. 
ASLEEP {eslíp), spiaci- 
ASPECT {espekt\ 

pohľad. 
ASPERSE (espdr::), 

pokropiť. 
ASPHALT (esfôíŕ), 

asfalt. 
ASPIRANT 

(espajreiiŕ), uchádzač. 
ASPIRATE iespirejt), 

ostré vysloviť. 
aspire' (^^Mr), 

tužiť. 
AS S (ä^), osol. 
A'o'^ Mh {esse jl), 

napadnúť. 
ASSASIN {esscsin), 

vrah. 
ASSASSINATE 

(esesincjt), vraždiť. 

ASSAULT (^^á/0, 
útok, útočiť. Assay 

ASSAY {esse j), 

zkuška, zkúšať. 
ASSECURE 

(essikjur), poistiť. 
ASSEMBLAGE 

{esejublid-ž) , shromaž- 

denie. 
ASSEMBLE (esembl), 

shromaždiť. 
ASSEMBLY (esembli), 

snem. 
ASSENT (esent), 

privoliť. 
ASSERT (csort), 

tvrdiť. 
ASSERTION {esorsn), 

tvrdenie. 
ASSESS (eses), daň 

vvhadzovať. 
ASSESSOR (esesr). 

odhadovač dane. 
ASSETS (cscts), nepo- 

hniitelná pozostalosť. 
ASSIGN (csájn), 

ustanoviť. 
ASSIGNEE (äsiný), 

nstanovenec. 
ASSIGNOR (esinór), 

poukazovateľ. 
ASSIMILATE 

{es'unilejt), prispôso- 
biť. 36 A t hirst 

ASSIST (äsist), pomá- 
hať. 
ASSOCIATE 

( esóšicjt ) , spolčovať 

sa. 
ASSOCIATION 

(csósicjš)i), spoloč- 
nosť. 
ASSORT (esórt), 

urovnať. 
ASSUME {esjiim), 

prijať. 
ASSURANCE 

{ešúľois), poistenie. 
ASSURE (ešúr), uistiť. 
ASTERN (est oni), na 

zad lodi. 
ASTHMA (estmä), 

záduch. 
ASTONISH (cstanyš), 

udiviť. 
ASTRAL (estrel), 

hviezdnatý. 
ASTRONOMY 

{cstranami) , hviezdo- 

slovie. 
ASSYLUM {csajlam), 

útulok. 
AT {ct), v, ve, po, pri. 
ATHEISM (ethekm), 

bezbcžníctvo. 
ATHIRST (ctórst), 

smadnv. Athlete 37 ATHLETE {ethlit), 

silák. 
ATLANTIC (eflentyk), 

atlantický. 
ATLAS {atlas), atlas, 

mapv. 
ATMOSPHERE 

{etmasňr), vzduch. 
ATOM (etam), prvok. 
ATONE (etón), 

smieriť. 
ATOP (etap), 

na vrcholi. 
ATROCITY (etmsiiy), 

ukrutnosť. 
ATTACH (etec), pri- 
pevniť, shabat. 
ATTACK (etek), útok, 

útočiť. 
ATTAIN (etejn), do- 
siahnuť. 
ATTAINT {etejnt), 

odsúdiť. 
ATTEMPT (etcmpt), 

pokus. 
ATTEND (efcnd), 

pozorovať. 
ATTENDANCE 

(etendens), pozornosť. 
ATTENDANT 

{etendent), prievodči, 

účastník. 
ATTENTION (íľ/^;íi;0, Auger 

pozornosť. 
ATTEST ietest), 

dosvedčiť. 
ATTESTATION 

(etesfejhi), dosvedče- 

nie. 
ATTIC (efyk), podkro- 
vie. 
ATTIRE (etájr), oblek. 
ATTITUDE {ctytjiid), 

postavenie. 
ATTORNEY^ (etdniy), 

zástupca právnv. 
ATTRACT (etrékt), 

priťahovať. 
ATTRACTION 

{etreksn), príťažnosť. 
ATTRIBUTION 

{etrihjithi), privlast- 
ňovanie. 
ATTRIBUTE 

(et rib j lit), pričítať. 
AUCTION iáksn), 

vvpredaj. 
AUCTIONEER 

iakšcnýr), vypreda- 

vač, eksekútor. 
AUDIENCE {adycns), 

obecenstvo. 
AUDITOR (adytor), 

dozorca, poslucháč. 
AUGER {ágr), 

neboziec. August AUGUST ýágast), 
august. 

AUNT {ent), tetka. 

AURORA {árórä), 
ranná zora. 

AUSPICES (aspish), 
ochrana, 

AUSTRIA (astric), 
Rakúsko. 

AUSTRIAN (a^tricn), 
rakúsky. 

AUTHENTIC 

(atentxk), spoľahlivý. 

AUTHOR (at or), 
spisovateľ. 

AUTHORITY 

(atority), vážnosť, 
úrad, znalec. 

AUTHORIZE 

( atorájz ) , splnomoc- 
niť. 

AUTOCRACY 

{at okre j si), samo- 
vláda. 

AUTOGRAPH {áto- 
gref), rukopis vlastný. 

AUTO]\IATIC 

(átoinetyk), samo- 
činný. 

AUTUMN (átam), 
jaseň. 

AVAIL (evejl), 
upotrebiť. 38 Awťul 

AVENGE {evenúč), 

pomstiť. 
A\^ERAGE (az'cnd^), 

priemer, priemerný. 
A\^ERT (evert), 

odvrátiť. 
A\7SO (cz'aj::o), 

aviso, zpráva. 
AVOCATION 

{evoke jhi), odvoláva- 
júca záležitosť. 
AA^OID {evójd), 

whnúť. 
AVOIRDUPOIS 

{evrdupojz), váha ob- 
chodnícka. 
AVOUCH {evanc), 

tvrdiť. 
AVOW (^z'aľí), priznať. 
AVULSION {evalšn)^ 

odtrhnutie. 
AWAIT {evejt), 

počkať. 
AWAKE {evejk), 

bdelý, prebudiť. 
AWARD {evard), 

výrok urobiť, odmena 
AWARE {ever), 

vedomý. 
AWAY {ez'ej), preč. 
AWFUL {áfid), 

hrozný. Awhile 39 Bale AWHILE (evájl), 

chvílu. 
AKWARD (akzw'd), 

neobratný. 
AWL (á/), šidlo. 
AWNIXG (ányng), 

strieška proti slnku. 
AWORK (ez'ork), 

v práci. 
AX (axe), (eks), 

sekera. 
AXIS (cksis), osa. 
AXLE (eksl), osa, ná- 
prava. 
AYE (ej), vždy. 
AZURE (ejzr), jasno 

modrý. BABBLE {bebl), žvat- 

lať. tárať. 
BABE {bejb), 

nemluvňa. 
BABY {bejby), 

nemluvňa. 
BACHELOR (bečelr), 

mládenec. 
BACK (bek), zadok, 

nazad. 
BACKBOXE {bekbón), 

chrbtová kosť. ^BACKWARD 

(bekz'ärd), nazad, o- 

pozdený. 
BACOX {bcjkn), sla- 
nina. 
BAD (bed), zlý. 
BADXESS {bcdnesj, 

zlosť. 
BADGE {bcdž), 

odznak. 
BADGER {bcdžr), 

jazvec. 
BAFFLE {bcfl), pre- 
kaziť. 
BAG (beg), 

vreco, mech. 
BAGATELLE 

( be^etel ) , maličkosť. 
BAGGAGE {bcgidž), 

batožina. 
BAGPIPE (be g pá J p), 

dudv. 
BAIL (bcjl), záruka. 
BAIT (b e j t), lákadlo. 
BAKE (bejk), piect. 
BAKER [bcjkr), pekár. 
BALAXCE (belens), 

rovnováha. 
BALCOXY (belkhouy), 

Davlač. 
BALD {bal d), plešivý. 
BALE (bejl), bálik, 

bieda. Balk 40 Barn BALK {bák), medz, 
sklamať. 

BALL {ból), lobda, 
guľa, ples. 

BALLAST (belest), 
príťaž. 

BALLOON (belún), 
vzducholoď. 

BALLOT (belot), hla- 
sovací lístok. 

BALM (báni), balzam. 

BALSAM (bálsem), 
balzam. 

BA:\1B00 (bembú), 
bambus (trstina). 

BAN (ben), kliatba, vý- 
poveď. 

BANANA (benviä), 
banán. 

BAND (bend), banda. 

BANDAGE (bcndydz), 
obvázok, obviazať. 

BANDIT (bcndyŕ), 
lúpežník. 

BANISH (bcniš), 
vypovedať. 

BANK (benk), banka, 
breh. 

BANKER (benker), 
bankár. 

BANKBILL, BANK- 
NOTE [bcnkbilb-nk- 
nót), bankovka. BANKRUPT 

(benkrapt), upadlý, 

bankrot. 
BANNER (bener), 

zástava. 
BANQUET (benket), 

hostina. 
BANS (benz), ohlá^-ky. 
BAPTISM ibcptvzm), 

krst. 
BAPTIST (beptyst), 

krstiteľ. 
BAPTIZE ibeptajz), 

krstiť. 
BAR {bár), bára, žrď, 

súd. 
BARBARITY 

(berberity), barbar- 
stvo. 
BARBER (bárbr), 

holič. 
BARE (ber), bosý, 

holý. 
BARGAIN (bargn), 

jednanie, lacnota. 
BARGE (bárdč),koľá.h. 
BARK (bárk), brechať, 

kôra. 
BARLEY (bárli), 

jačmeň. 
BARN {bárn), stodola, 

humno. Barometer 

BARO-AJETER 

(berauietr), tlakomer. 
ŕAROX {beran), 

barón. 
lAROXESS (beranes), 

barónka. 
BARRACK (bcreh), 

búda, kasárňa. 
BAREL {berl), béčka, 

sud. 
BARREX {bern), ne- 
plodný. 
BARRICADE 

(berikejd ), barikáda. 
BARRIER (bcrier), 

prekážka. 
BARROW (ber ó), púr, 

kolečko. 
BASE (bejs), nízky, 

základ. 
BASEMEXT 

(bejcineiiŕ), pivnica. 
BASEXESS 

(bejsness), podlosť. 
BASHFUL (bešfuľ), 

hanblivý. 

BASIX (bej::n), 

nádržka. 
BASIS (bejsis), základ. 
BASKET {besket),ko^^. 
BASS (bejs), basový 

hlas. 41 Bean ! BASTARD 

; (besterd), pangart. 

BAT (ber), netopier, 
drúk. 

BATE (be j t), zmenšiť. 

BATH (bäth), kúpeľ. 

BATHE (bejdh), 
kúpať sa. 

BATTxVLION 

(baieljen), batalion 
( voj ska ) . 

BATTER' (bet r), tĺcť, 
rozbiť. 

BATTERY (bcteri), 
batéria, zbitie. 

BATTLE (betl), bitka. 

BATTLIXG (betting), 
srážka. ^ 

BAY (bej), záliv, bre- 
chať. 

BAYONET (bejonet), 
bodák. 

BAZAAR (ba::ár), 
tržište. 

BEACH (bič), morské 
pobrežie. 

BEACOX (bíkn), zna- 
menie. 

BEAD (bid), guľôčka. 

BEAK (bik), zobák. 

BEx-\^I (&//;?), trám, pa- 
pršlek. 

BEAX (bin), fazula. Bear 

BEAR (ber), medveď, 
nosiť. 

BEARD (bird), brada 
(fúzy). 

BEARDED (bird y t), 
bradatý. 

BEARDLESS 

(birdies), bezfúzy. 

BEARER (bérer), 
nositeľ. 

BEAST (bísf), zver. 

BEAT (bít),hií,úátr. 

BEATEN (bit n), pora- 
zený. 

BEAUTIFUL 

(bjiifxfid), krásnv. 

BEAVÉR (bíz^er), bo- 
bor. 

BECAL^r (bekár.i), 
utíšiť. 

BECAUSE (bikhác), 
poneváč. 

BECK (bek), pokynu- 
tie. 

BECOME (bikham), 
sťat sa, skišai 

BECOMLXG 

(bikhaming), slušiaci. 

BED (bed), posteľ. 

BEDBUG (bedbag), 
ploštica. 

BEDDING (bedyng), 
veci na posteľ. 42 Begin 

BEDEAD (bided) j 

omámiť. I 

BEDECK (bidek), ^ 

ozdobiť. 
BEDROOM (bedriím), 

spáhia. 
BEDSTEAD (bedsŕed), 

pelasť, posteľ. 
BEE (bi), včela. 
BEECH (bič), buk. 
BEEF (&í/),hovädzma. 
BEEHIVE (bihajv) . úl 
BEEN (bin), bol. 
BEER (bír), pivo. 
BEET {bit), cvikla, 

repa. 
BEFALL (bifal), 

stať sa. 
BEFIT (befit), slušať. 
BEFOOL (bifiU), 

oklamať. 
BEFORE (bifór), pred, 

než. 
BEFOREHAND 

(bifórhend), zpredu. 
BEFRIEND (bifrend), 

spriateliť. 
BEG (beg), prosiť, žo- 
brať, i 
BAGGAR (begr). ^ 

žobrák. 
BEGIN begin), začať. Beginner 

BEGIXXER {beginer), 

začiatočník. 
BEHALF (beháf), 

prospech 
BEHA\'E ibihejz'), 

chovať sa. 
BEHA\'IOR 

( b ih ejz -jer ) , chovanie 

sa. 
BEHEAD (bihéd), 

zoťať hlavu. 
BEHIND {bihajnd), 

za, zpiatkv. 
BEIXG (bíhig), bytosť, 

prítomný. 
BEL ATE (bilejt), 

oneskoriť sa. 
BELIEF ( belif), mien- 
ka., viera. 
BELIEVE (belív), 

veriť. 
BELL (bel), zvon. 
BELLE (bel), krasoti- 

na. 
BELLIGEREXT 

(belidčerent), vojnu 

vedúci. 
BELLOW (beló), 

bečať. 
BELLOWS (belós) 

mechv. 
BELLY (^7.-//), bruch. 43 Bepozi'der 

BELOXG (bilaug),, 
patriť. 

BELOVED (bilard), 
milovan}-. 

BELOW (bilo), pod. 

BELT (&^/^),pás. 

BEXCH (beuč), lavica. 

BEXD (beud), zohnúť. 

BEXDABLE 

(bendejbľ), ohvbnv. 

EEXEAŤH (benýfji), 
pod. 

BÉXEDICTIOX 

( bcnedykhi ) , pože- 
hnanie. 

BEXEFACTOR 

{bencfektr), dobrodi- 
nec. 

BEXEFICE {beneús), 
dobrodenie. 

BEXEFICIAL 

( Í7(ľ;ľr^i/) .dobročinný. 

BEXEFIT (bcncňt), 
prospech. 

BEXE\'OLEXCE 
(benevolens), dobrá 
vôľa. 

BEXT (bent), zohnutý. 

BEPISS (bepis), po- 
močiť. 

BEPOWDER 

(bepauder) , poprášiť. Bequest 44 

BEQUEST (bikresť), 

dedičstvo. 
BEROB (birab), olv.piť. 
BERRY (beri), jahoda, 

bobok. 
BERTH (bdľth), lúžko. 
BESEECH (bisíč), 

prosiť. 
BESET (biset), 

podsedlv. 
BESHREW (bisrú), 

preklnať. 
BESIDE (bisajd), 

mimo, krém. 
BESIDES (bisajds), 

krém toho. 
BESIEGE (besídč), 

obliehať. 
BESMEAR (bísmíf), 

pomazať. 
BESMOKE (bcsmók), 

zadvmiť. 
BESMUT (bismut), 

osadziť. 
BESPEAK {bispík), 

zahovoriť. 
BESPICE {bispájz), 

okoreniť. 
BESPRINKLE 

(besprinkl) okropiť. 
BEST (best), najlepší. 
BESTOW (bisŕó), 

udeliť. Bible 

BESTREW (bistru), 

posvpať. 
BESÚRE (bisirr), J 

naiste. i 

BET (bet), staviť sa, 

stávka 
BETAKE (bit e j k), 

odobrať sa. 
BETHINK (bithink), 

rozmvsleť. 
BETRÄY (bitrej), 

zradiť. 
BETRUST (bitrast) 

poveriť. 
BETTER (betr), lepší. 
BETTER (betr), 

zlepšiť. 
BETWEEN (bitvín), 

medzi. 
BEVERAGE 

(bezredč), nápoj. 
BEWAIL (bivejl), 

smútiť. 
BEWARE (bivcjr), dať 

pozor. 
BEWEEP (bizip), 

oplakať. 
BEWILDER 

(b evil d r), pomiasť. 
BEYOND (bijand), za, 

nad. 
BIAS (&a7>^), kloniť sa. 
BIBLE (bajbl), biblia. Bicycle 

BICYCLE (bajsikl), 

dvojkolo. 
BID (bid), nabídnuť,, 

BIDDER (bider), 
nabídateľ. 

BIDE {bajd), trpeť, ve- 
liť. 

BIER (bír), máry. 

BIG (big), veľký. 

BIGAMY (bigemi), 
mnohoženstvo. 

BIGOT (bigat), tvrdo- 
verec. 

BILE (bajl), Ž1Č. 

BILIOUS (biljes), 
žlčný. 

BILL (bil), účet, pred- 
loha, zobák. 

BILLET (bdeŕ), lístok. 

BILLIARDS 

(biljards), guločník. 

BILLIOX Cbi'jcny v 
Europe million millio- 
nov ; v Amerike tisíc 
millionov. 

BILLOW (biló), vlna. 

BIN (bin), truhla. 

BIXD (bajnd), viazať. 

BIOGRAPHY 

( ba ja ^refi ) , životopis. 

BIRCH (bore), breza. 

BIRD (bôrd), vták. 45 Blanket 

BIRTH (bórth), naro- 
denie. 
BISCUIT (biskyt), 

suchár). 
BISECT (bajsckt), 

rozťať. 
BISHOP {bisop), 

biskup. 
BISOX ibajsu), bvvol. 
BIT (bit), trochu, kus. 
BITCH (bič), suka. 
BITE (bajt), kúsať. 
BITIXG (bajtyng), 

kusnutie. 
BITTER (&íYr), horký 
BLACK iblek), čierny, 
BLACKBERRY 

(blekberi), černice. 
BLACKIXG (bleking), 

leštidlo, 
BLACKLEG (bleklcg), 

oplan. 
^ BLACKS:\IITH 
i (blcksniifh), kováč. 
BLADDER (bleder), 

mechúr. 
BLADE (bi e j d), 

ocieľka noža. 
BLA:ME (blejm), viniť. 
BLAXK (blenk), 

prázdnv. 
BLAXKÉT (blenket), 

pokrývka. Blast 46 Bobtail BLAST {blast), fúknu- 

tie. 
BLAZE (bicjc), žiara, 

žiariť. 
BLEACH (blíč), bieliť. 
BLEED (bi id), krvácať. 
BLEXD (blend), poka- 
ziť. 
BLESS (bles), 

požehnať. 
BLESSING (blcsing), 

požehnanie. 
BLIGHT (blajf), zkaza. 
BLIND iblajnd), slepý. 
BLINDNESS 

(blajudiics), slepota. 
BLINDFOLD (blajnd- 

fold), so zaviazanými 

očiami. 
BLINK (blink), žmúriť. 
BLISS (blis), blaho. 
BLISTER (blistr), 

pnchier. 
BLOCK (blak), spalok, 

štvorhran domov. 
BLOCKADE (blakejd), 

obklúčenie. 
BLOCKHOUSE 

(blakhauz) strážny 

dom. 
BLOOD (blad),kvw. 
BLOODY (blady), 

krvavý. BLOOM (blihn), kvit- 
núť, kvet. 
BLOSSOM (blasm), 

kvet. 
BLOT (blat), škvrna. 
BLOTTING PAPER 

(blatyng pejpr), pijáci 

papier. 
BLOUSE (blaiiz), blú- 

za, kabát. 
BLOW (bló), fúkať. 
BLUE (bill), modrý. 
BLUFF (blaf), prudký. 
BLUNDER (blandr), 

chvbiť, chvba. 
BLUNT (blant), tupý. 
BLUSH (bias), zaru- 

meniť sa. 
BOA (bóä), obrovský 

had. 
BOAR (bór), kanec, 

brav. 
BOARD ibórd), deska, 

ztrava, úrad. 
BOARDING HOUSE 

(bórding /lazí^), ztrav- 

ný dom. 
BOAST (bóst), chvas- 

tať sa 
BOAT '(bót), čln. 
BOB (bab), závažie. 
BOBTAIL (babíejl), 

chvostík. Bodkin 

BODKIX {badkin), 
šidlo. 

BODY {bady), tela 

BOG (bag), močiar. 

BOIL (bojl), varit. 

BOILER ibojlr), kotol. 

BOLD {bold), smelý. 

BOLT (bolt), klin. 

BO^IB (bam), bom.ba. 

BOMBARD 

(bambáľd), bombar- 
dovať. 

BOMBAST (bambäsť), 
chvastavosť. 

BOXD {band), sväzok, 
záruka. 

BOXE (bón), kosť. 

BOXIFY (bonyfáj), 
vynahradiť. 

BOXFIRE (banfajr), 
slávnostný oheň. 

BO^XET \banef), 
čapec. 

BOOBY (bubi), dare- 
bák. 

BOXY ibóny), 
kostnatý. 

BOOK (buk), kniha. 

BOOM (bum), trám, 
hlučný pokrok. 

BOOX (bún), dobrodi- 
nie, veselý. 

BOOR (búr), sedliak. 47 Bottom 

BOOT (Ž?n0.bota, zisk. 

čižma. 
BOOTH (biíth), búda. 
BOOTY (bútv), korisť. 
BORAX (bóreks), bo- 

raks 
BORDER (bórdr). 

chotár. 
BORE (bór), vrtai 
BORX (bórn), 

narodený. 
BORXE '(bórn), 

nesenv. 
BOROĽGH (boró), 

mestečko. 
BORROW (barró), 

požičať. 
BOSKY (bask y), kria- 

kovitý. 
BOSOM (biizam), 

ňadra. 
BOSS (bas), pán, g-om- 

bík. 
BOTAXY (bateny), 

rastlinoveda. 
BOTCH [bac), 

lata, látať. 
BOTH (both), oba. 
BOTHER (bad hr), 

zlobiť, mrzutosť. 
BOTTLE (batľ), fľaša. 
BOTTOM (batm), dno. Bought 

BOUGHT {bát), 

kúpenv. 
BOUND ihaund), 

medza, skok. 
BOUND {baiind), 
zaviazaný. 
BOUNDLES 

(banudless), bez hra- 
nice. 
BOUNTY {haiinty), 

štedrosť. 
BOURSE {burs), 

bursa. 
BOUSE {buz), podpit 

sa. 
BOUSY (buzi), napitý. 
BOW {bo), obluk. klo- 

niť sa, šmik. 
BOWELS {baulz), 

črevá. 
BOWL {bóuJ), šálka. 
BOWLING {baling), 

kolkovanie. 
BOX {baks), škatiila, 

bedna, biť sa. 
BOY {bój), chlapec 
BRACE {brcjs), pár, 

opásať. 
BRACE {brejs), 

opasok. 
BRACELET 

{brejsleŕ), náramok. 48 Break 

BRACK {brejk), láma- 
nie. 
BRAIN {brejn), mo- 

dzog. 
BRAKE {breik), hám. 
BRAN {brenj, otruby. 
BRANCH {brcnc), 

vetva, filiálka. 
BRANCHLINE 

( branch jn ) , bočná 

koľaj. 
BRAND {brend), 

znak, značiť. 
BRANDY {brendy), 

pálenka. 
BRASS {bras), mosadz. 
BRAT {bret), dieťa. 
BRAVE {brejr), 

udatný. 
BRAWL {bral), 

kričať. 
BRAWN {bran), 

divá sviňa. 
BRAZ^.{brejz), 

utvrdiť. 
BREACH {bríč), pre- 
stúpiť, medzera. 
BREAD {bred), chlieb. 
BREADTH {bredí), 

šírka. 
BREAK {brejk), 

lámať, trhať. Breaker 

BREAKER {brejker), 
lamadlo (kde sa uhlie 
láme.) 

BREAKFAST (brek- 
fest), raňajky. 

BREAST (6ríľ^/), prsia. 

BREATH {hrcth), 
dvch. 

BREATHE {hrídh), 
dvchať. 

BRÉD {bred), vycho- 
vaný. 

BREED {bríd), pleme- 
no, chovať, plodiť. 

BREEDING (bríding), 
dochovávanie. 

BREEZE (brh), vetrík. 

BRETHREN 

(bredJiren), bratia. 

BREWERY (brúeri), 
pivovar. 

BRIBE (brajb), pod- 
platiť. 

BRIBERY (brajberi), 
podplatenie. 

BRICK (brik), tehla. 

BRIDE (brajd), 
nevesta. 

BRIDEGROOM 

( brajd grií m ) , ženich. 

BRIDEMAID {brajd- 
mejd), družička. 49 Broach 

BRIDEAIAN {brajd- 

uien), družba. 
BRIDGE (bridš), 

most. 
BRIDLE (brajdi), 

uzda. 
BRIEF (bríf), krátky. 
BRIER (brajr), trnie. 
BRIGADE (brigejd), 

brigáda. 
BRIGAND (brigend), 

lúpežník. 
BRIGHT (brajt), 

skvelý, jasnv. 
BRILLIANCY 

(briliensi), skvelosť. 
BRIAI {brim), kraj. 
BRISTONE 

(briinsfón), sirka. 
BRING {bring), 

doniesť. 
BRINGER {bringer), 

donášač. 
BRISK {brisk), 

rýchly. 
BRISTLE {brisfl), 

štetina. 
BRITISH {briŕyš), ^ 

anglický (britanský. 
BRITON {brlton), 

Britančan (Angličan) 
BROACH (bróč), 

náprsná ihla. Broad Bitkuark BROAD {brod), široký. 
BROIL {brójľ), škvariť, 

hluk. 
BROKEN (broku), 

zlomený. 
BROKER (brókr), 

penazomenec. 
BRONCHITIS 

(braukhajŕys), zapále- 
nie priedušnic. 
BRONZE (bran:;), 

bronz. 
BROOCH (bróč), 

ozdoba. 
BROOK (bnik), potok. 
BROOM (brum), 

metla. 
BROTHER (bradhr), 

brat. 
BROTHER-IN-LAW 

(bradhr-in-lá) , švagor 
BROUGHT (brat), 

donesený. 
BROWN (braun), 

hnedý. 
BRUISE (brÚ2), pora- 
nenie. 
BRUNETTE (bnniet), 

počernavá. 
BRUSH (bras), kefa. 
BRUTE (brut), zver, 

ukrutný. BUBBLE (babí), 

bublina. 
BUCK (bak), kozel, 

samec 
BUCKET (bakct), 

vedro, putňa. 
BUCKLE (bakl), 

pracka. 
BUCKWHEAT 

(bakhvít), pohanka. 
BUD (bad), 

púpko, pučať. 
BUDGET (badňet), 

rozpočet. 
BUFFALO (bafló), 

byvol. 
BUG (bag), chrobák. 
BUGGY (bagi), 

kočiar. 
BUILD (bild), stavať. 
BUILDING (bíiding), 

budova. 
BULK (balk), celok. 
BULL (buI), býk. 
BULLET (bidet), 

guľka. 
BULLETIN (buletyn), 

denná zpráva. 
BULLION (bid j en), 

zlato a striebro v ku- 
soch. 
BULWARK (bahark), 

bášťa. Bunch =;i Bv-word BUNCH {banc), kopa, 

sväzok. 
BUNION (banjen), 

bolák. 
BUNDLE {band!), 

bálik. 
BURDEN {bordn), 

bremeno. 
BUREAU {bjuró), 

úradovňa, písací stôl. 
BURGESS ^{bordžes), 

mešťan, zástupca o- 

kresu 
BURGLAR (borglr), 

zlodej. 
BURIAL (berieľ), po- 

hrab. 
BURLESQUE 

( borlesk ) , smiešny, 

skvelý výstup. 
BURN (bom), páliť. 
BURNING 

(bdrning), horiaci. 
BURST (borst), roz- 

puknuť. 
BURY (beri), pocho- 
vať. 
BUSH (bus), kriak. 
BUSHEL (buši) , huse\, 

miera. 
BUSHY (buši), kria- 

kovitý. BUSIED (bhid), za- 
ujatý. 
BUSINESS (bhncs), 

obchod. 
BUST (bast), poprsie. 
BUSY (bi::i), zaujatý. 
BUT (bat), ale. 
BUTCHER (butcer), 

mäsiar. 
BUTLER (batlcr), 

plnič fliaš. 
BUTTER (batr), 

maslo. 
BUTTERFLY 

(b at r f la i), motýl. 
BUTTERAIILK 

(b at r milk) , cmar. 
BUTTON (batn), 

gombík. 
BUY (báj), kúpiť. 
BY (báj), pri, u. 
BY-LAW (bajló), 

pravidlo. 
BYSTANDER 

(bajstcnder), prítom- 
ný, divák. 
BY-STREET 

(báj-strít), bočná 

ulica. 
BY-WORD (báj-z'ord), 

príslovie. Cab 52 Campaign CAB (khcb), koč. 
CABBAGE (khebidč), 

kapusta. 
CABIN (kJicbin), 

komora, kajuta. 
CABINET (khebinet), 

kasna 
CABINET {khcbinef), 

vládna rada. 
CABLE (khejbl), lano. 
CABUSE (khebiis), 

kuchyňa. 
CACAO {khekejo, 

kóko). kakao. 
CACTUS (khektas), 

kaktus. 
CADET (khcdet), 

kadet, vojačok. 
CAG (kheg), malý sú- 
dok, béčka. 
CAGE {khejdč), 

klietka. 
CAKE (khcjk), koláč. 
CALA^IITY 

(kkchiiiity), nehoda. 
CALAAIUS 

(khelenias), trsť, rá- 

koš. 

CALCULATE 

(khclkjidcjt), počítať. CALCULATION 

(khclkjiilejsn), počí- 
tanie. 
CALDRON 

{khcldron) , kotol. 
CALENDAR 

{khclendr), kalendár. 
CALF {kháf), tela. 
CALIBER (khelibr), 

kaliber. 
CALIBRE (khclibr), 

j akosť. 
C ALICE (khalis), 

kalich. 
CALICO (kJicIiko), 

kaliko. 
CALL (khal), volať. 
CALLID (kkelid), 

Istivý. 
CAL^Í (kilám), tichý. 
CALUAINIATE 

(khaliiinniejt), hano- 
biť. 
CALVE (kháľ), oteliť. 
CALVINIST 

{khch'inist) , kalvín. 
CAMEL (khemel), 

ťava, 
CAMP (khemp), tábor. 
CAMPAIGN 

( khempejn ) , ťaženie, 

boj. Camphor 

CAľ^IPHOR 

ikhemfr), kamfor. 
CAX ykhcn), konva, 

môct. 
CANAL (khenel), ka- 
nál. 
CANARY (khcncjn), 

kanálik. 
CANCEL {kJiensl), 

zrušiť. 
CANCER {khensr), 

rak (choroba). 
CANDIDATE 

(khcndydejt), caka- 

nec. 
CANDLE (khendl), 

svieca. 
CANE ikhejn), trstina. 
CANDY ikhendy), cu- 

krovinv. 
CANINE (khenajn), 

psí. 
CANKER (khenkr), 

rak (na strome). 
CANNIBAL 

( kh en vbl) , ľudožrút. 

CANNON (khenon), 

delo. 
CANNONADE 

(khenanejd), streľba 

z diel. 
CANOPY {khenopi), 

nebesia. 53 Caprice čln. j CANOE (khcnú) 
I CANONIZE 

ikhcnonajz), vyhlásiť 

za svätého. 
CANTEEN (khentýn), 

vojenská krčma. 
CANTON (kheufou), 

okres. 
CANVAS (khenz-es), 

kanafas. 
CANVASS (khenz-es), 

prehliadať. 
CAP (khep), čiapka. 
CAPABLE (khejpebl), 

schopný. 
CAPACITY 

(khepesiŕy), obnáška, 

objem. 
CAPE (khejp), 

kéb, plášť. 
CAPITAL (kJicpitl), 

kapitál, hlavný, hlav- 
né mesto. 
CAPITALIST 

(khepitalist), boháč. 
CAPITOL {khcpitl), 
j vládna budova. 
I CAPITULATE 

(khepifjiilejt ), poddať 

sa. 
CAPRICE (khcprís), 

samovoľnosť. Captain 

CAPTAIN (khcptn), 

kapitán. 
CAPTIV (kheptiv), 

zajatec. 
CAR (kJiár), kára, voz. 
CARABINE 

(khcľcbajn), karabin. 
CARAT (kJicreť), karat 54 (4 gi-any) 
CARA\'AN 

( kite r even ) , karavána. 
CARBON (kharbn), 

drevené uhlie. 
CARCASS (khárkas), 

mŕtvola. 
CARD (khárd), karta. 
CARDINAL 

(khardynl), kardinál. 
CARE (kJiér), starať sa, | 

opatrnosť. 
CAREER ikherír), 

dráha života. 
CARGO {khárgo), 

náklad. 
CARICATURE 

(khenkéčľ), smiešny 

obraz. 
CARNAGE 

(khárnydš), krvepre- 

latie. 
CARNATION 

{kharnejsn), karafiát. 
CARP {khárp), kapor. Caslle 

CARPENTER 
(kháľpentr), tesár. 

CARPENTRY 

ikhárpentri), tesár- 
stvo. 

CARPET (khárpet), 
koberec. 

CARRIER (kherier), 
nosič. 

CARROT (kherot), 
mrkva. 

CARRY (kheri), niesť. 

CART (khárt), voz. 

CARTRIDGE 

( kJiáľtľidč) , náboj. 

CAR\^E {khárv), vyre- 
závať. 

CARVING 
(kháj'Z'ing), vyrezáva- 
nie. 

CASE (khejz), prípad, 
bedna. 

CASH (kheš), hotové 
peniaze, zameniť. 

CASHIER (khešír), 
pokladník. 

CAS:\IERE (khešmir), 
kažmír. 

CASK (khäsk), sud. 

CAST (khäst), hodiť. 

CASTLE (khestl), 
kaštieľ. Casirate 55 

CASTRATE 

(kJicstrcjt), v)nnnišiť. 

CAT (khet), mačka. 

CATALOGUE 

(khcŕelóí^), soznam. 

CATARACT 

(khcfcrekt), vodopád. 

CATARRH (kJicŕár), 
katar, nátka. 

CATASTROPHE 
{kh etc St r oň), pohro- 
ma. 

CATCH ikhcc), chvtiť. 

CATCHUP (khečap), 
šťava z paráda j ek. 

CATECHISM 

{khetekhyzm), kate- 
kismiis. 

CATERPILLAR 

{klictrpilr), húsenica. 

CATFISH (khetňsh), 
brika (rvba). 

CATHEDRAL 

( khctýdrel) , biskup- 
ský kostol. 

CATHOLIC 

(khetolik), katolíckv. 

CATTLE (khetl), do- 
bytok. 

CAULIFLOWER 
{kJiáliflaiiľ), karfiol. 

CAUSE (/ť/uzj), príčiny Central 

CAUTION (khásn), 

opatrnosť. 
CAVALRY (khevlri), 

jazdectvo. 
CAVE {khejz'), 

jaskyňa. 
CEASE (sh), prestať. 
CEDAR (sídr), cedra. 
CELEBRATE 

(selebrejt), sláviť. 
CELEBRATION 

(selchrejšn ) , slávnosť. 
CELERY {sclcri), 

celer. 
CELL {set), komôrka, 

cela. 
CELLAR {seh), piv- 
nica. 
CEMEXT (siment), 

ciment. 
CE:\rETERY 

(senieteri), hrobitov. 
CEXSOR (sensr), po- 

sudzovateľ. 
CENvSURE Uensur), 

pohanenie. 
CEX'SUS (sensas), 

sčítanie ľudu. 
CENTER (seutr), stre- 

dok. 
CENTRAL (sciitrcl), 

ústredný. Certain 

CERTAIN {s^rtn^, 
istý. 

CERTAINLY 
{sôrtnly), zaiste. 

CERTIFICATE 

( scrtyňkcjt ) , dosved- 
čenie. 

CERTIFY (sorfifáj), 
svedčiť. 

CESS (scs), vyhadzo- 
vanie dane. 

CHAIN {čcjn), 
retiazka. 

CHAIR {čcjr), stolok. 

CHAIRMAN 

{čer men), predseda. 

CHALICE {čelis), 
kalich. 

CHALK {cók), krieda. 

CHAMBER {čembr), 
izba. 

CHAMBERLAIN 
{čemhrlcjn), komor- 
ník. 

CHAMPAGNE 

(šenipejn), šampan- 
ské víno. 

CHAMPION 

(čenipien), predák. 

CHANCE (eens), prí- 
ležitosť. 

CHANGE (čejndž), 
zmena. DremeniL 56 Chemist 

CHANNEL (čenl), 

kanál 
CHAOS {kJiejos), 

zmätok. 
CHAP {cep, čap), 

chasen, puklina. 
CHAPEL {čapľ), 

kaplnka. 
CHARACTER 

(kherektr), povaha. 
CHARGE {čárdč), 

útočiť, počítať. 
CHARGER {čárdčr) 

žalobník. 
CHARITY {čarity), 

dobročinnosť. 
CHARM {čárm), 

kúzlo. 
CHARTER {čártr), 

vvsada. 
CHASE {čejs), hnať. 
CHASTE {čejst), čistý. 
CHAT (čet), zhovárať 

sa. 
CHEAP {čip), lacný. 
CHEAT {čit), oklamať. 
CHECK {ček), ček, po- 
ukážka, zastaviť. 
CHEEK {čík), líco. 
CHEER {čír), veselif. 
CHEESE {ČÍ2), sýr. 
CHEMIST khemist), 

lučebník. Cherry 57 Circumstance CHERRY (cm), 
čerešňa. 

CHESS {ces), šach. 

CHEST {cest), prsia. 

CHESTNUT 

(cestjiat), gaštan. 

CHEW (ni), mocka, 
žuvať. 

CHICKEN (čikn), 
kura. 

CHIEF {číf), náčelník. 

CHILD ičajld), diéta. 

CHILL (nľ), chladný, 
chladiť. 

CHIMNEY (čimny), 
komín. 

CHIX (r/;/\ brada. 

CHINA ■{čajiiä), por- 
celán. 

CHIP {čip), trieska, 
odkrajok. 

CHISEL (čhl), dláto. 

CHOICE (čójs), v\'ber. 

CHOKE (čók), škrtiť. 

CHOLERA (kJwlcrä), 
cholera. 

CHOOSE (ČÚ2), voliť. 

CHOP (čap), sekať. 

CHORD (kJiórd), stru- 
na, špagát. 

CHORUS (khóras). 
sbor. 

CHRIST (krajší). Kristus. 
CHRISTIAN 

( kriščicii ) , kresťan. 
CHRISTMAS 

(krismäs), vianoce. 
CHROXIC (kraiiyk), 

dlho trvajúci. 
CHURCH (čorč), 

kostol. 
CIDER (sajdr), jablčné 
j víno. 
;' CIGAR (s'igár), 

cigara. 
i CINDER (sindr), 
j opalkv. 
: CINNAMON 
I (sineniaii) , škorica. 
i CIPHER (sajfr), 
cislica 
CIRCLE (sórkl), kruh. 
CIRCUIT (sórkit), 

obvod. 
CIRCUATION 

(sdrkjucsn) , obcho- 
denie. 
CIRCULATION 

(sôrkjulejsii), obeh. 
CIRCUMCISE 

(s'órkainsajz), obré- 
zat 
CIRCUMSTANCE 
(sdrkhauistcns) , okol- 
nosť. Circus lot he s CIRCUS {sorkhas), 
cirkus. 

CITADEL {sitcdl). 
pevnostná budova. 

CITATION {sajtejhi), 
povolanie. 

CITE (sajf), uviesť, po- 
zvať. 

CITIZEN {sity:::n), 
občan. 

CITY (sity), mesto. 

CR'IC (siz'ik), mešťan- 
ský. 

CIVIL {sk'il), občian- 
sky. 

CIVILIZE (sirilajs), 
vzdelávať. 

CLAIM {kle j 111), poža- 
dovať, požiadavka. 

CLANG (klen^), zvuk. 

CLAP {klep),\\^poL 

CLARET (kleret), 
červené vino. 

CLASH (kles), sraziť 
sa, srážka. 

CLASP (klesp), kapoč, 
sponka. 

CLASS (kläs), trieda. 

CLAUS (klá::), odsek. 

CLAY (kle j), hlina. 

CLEAN (klin), čist}'. 

CLEAR (klír), jasný. CLEAVER (klívr), 

sekera, sekáč. 
CLEFT (kief t), štrbina, 

kľúč, notv. 
CLERGY (klordči), 

kňažstvo. 
CLERK (klórk), 

pomocník, pisár. 
CLEVER (klezr), 

obratnv. 
CLEW (klú), 

stopa, klbko. 
CLIENT (klajent), 

sverenec. 
CLIFF (klif), skala. 
CLIMATE {klajmet), 

podnebie. 
CLIMB (klajm), 

driapať sa, liezť. 
CLINCH (kline), obla- 
piť. 
CLING (M;z^),túliťsa. 
CLOAK (klók), plášť. 
CLOCK (klak), hodiny. 
CLOSE (klóz),^ 

zavrený, zavreť. 
CLOSET (kla::et), 

komôrka. 
CLOTH (klát h), súk- 
no, plátno. 
CLOTHES (klóc), 

šatv. CI of Jl i II: Combine CLOTHING 

(klódJiiug), odev. 
CLOUD (klaiíd), mrá- 

CLOVER (klózr), cfa- 

telina. 
CLOWX (klaiui), pa- 

jác. 
CLUB (klab), 

drúk, klub. 
CLUMSY iklamzi), 

nemotornv. 
CLUTCH \kiac), 

stískniiť. 
COAL [khól), uhlie. 
COARSE {khórz), 

suro\v. 
COAST (khóst), 

morské pobrežie. 
COAT {khôt), kabát. 
COCK (khak). kohút. 
COERCE {khórs), do- 
nútiť. 
COFFEE (y^/ia/?).káva. 
COFFIX (khaňn), trú- 

na, rakev. 
COGXITTOX 

(kaguxšn), poznanie. 
COIL (khójl), točiť. 

otáčka. 
COIX ikhôjn), raziť 

peniaze. 
COKE {khók), koks. COLD [khóld), stude- 
ný, zima. 
COllC (khalik), žalúd- 
kové bôle. 
COLLAPSE 

(kholeps), klesnúť. 
COLLAR (khalr), 

golier. 
COLLECT (kJwIckt), 

sbierať. 
COLLECTIOX 

(kJwIcksii), sbitrka. 
COLLEGE (^/2a//í/i), 

vvššia škola. 
COLLIDE (kliolajj), 

sraziť. 
COLOXY (khalony), 

osada. 
COLOR (khalr), barva. 
COLOSSAL 

(kJwIasI), ohromnv. 
COLT (khólŕ), žriebä. 
COLUMX {kJialam), 

stĺpec. 
COMB (khóm), hrebeň, 

česať. 
COMBAT (kJiambcf), 

spor, bojovať. 
COMBIXATIOX 

(khanihincjsu), sosta- 

venie. 
CO^IBIXE 

(khambajn), spojenie Come 

COME (kham), prísť. 

COMFORT 

{khamfort), pohodlie. 

COMMAND 

{khománd) , veliť, ve- 
lenie. 

COMľ\IAXDER 

{khomäudcr), veliteľ. 

COMMEXXE 

{khomens), započať. 

CO^niERCE 

{khauiers) , obchod. 

COMMISSION 

( khomišn ) ,, príkaz, po- 
veriť. 

COMľ^IlT (kliomif), 
spáchať, odovzdať. 

CO:\IMITTEE 
(kJiODiifý), výbor. 

COMMON (khamn), 
obecný. 

COľvOIONWEALTH 
{khamnvelth) , štát, 
obec. 

CO:^mUNE(^a?;/;/ÍH), 
radiť sa, sdelovať. 

CO^IMUNICATION 
( khamjunihcjšn ) , ob- 
covanie, pri i mánie. 

COMMUNITY 

(khamjunity), obec. f)0 C um pi ex 

COMPANY 

(kJiaiupny), spoloč- 
nosť. 

COMPARE 

{khompér), porovnať. 

COľ^IPARISON 

{khomperizn), porov- 
nanie. 

COMPARTMENT 
{khampártment), 
trieda. 

CO^ÍPASS ikhampes), 
kompas, zahrnúť. 

COMPATRIOT 

{kJwnipätrioi), spolu- 
vlastenec. 

CO^IPEL (khampľ,, 
nútiť. 

CO^IPENSATION 
{khampenzejhi), ná- 
hrada. 

COMPLAIN 

{khompíejn), sťažovať 
sa. 

COMPLAINT 

{khomplejnt), žaloba. 

COMPLETE 

{khomp\\ť), celý, 
úplný. 

COMPLEX 

(khompleks), složitý. c GUI pi c xi on fi Conduct COMPLEXION 

(khanipleksji), pleť, 

barva tvárv. 
COAIPLIAXCE 

{khomplajcns), po- 

voľnosť. 
COMPLICATION 

(kJwinplikcjsn), za- 
pletenie. 
COMPLBIENT 

{khamplinient), po 

klona. 
COM PLOT 

(kJianipIat), spiknntie. 
CO:\IPLY (kJiompIaj), 

svoliť. 
COMPOSE 

{khonipóz), skladať. 
COMPOSITOR 

(khompazitr), sadzač. 
COMPOUND 

(khainpaiind), složiť. 
COMPRESS 

(khoniprcs), stlačiť. 
COAIPROMISE 

{khaniproniajz), vy- 
rovnanie. 
COľ^IPTROLLER 

{kontrolr^, účtovník. 
COMPULSION 

{khonipalsn), nútenie. 
COMRADE 

(khajured), kamarád. CONCEAL {khonsil), 

krvť. 
CONCEIVE 

{khonsíľ), porozumeť. 
CONCENTRATE 

(kjionscniľcjf), sú- 
stredil. 
CONCENTRATION 

{khoihscntrcjšn), sú- 

strednenie. 
CONCEPTION 

(khonsepšn), počatie, 

nápad. 
CONCERN 

(khonsorn), podnik. 
CONCESSION 

(khonsešn), ústupok. 
CONCILIATE 

(kJwnsihcjt), sniicriť. 
CONCLUDE 

(khonklúd), súdiť. 
CONCORD 

(kJiankord), svornosť. 
CONDEMN 

(khoudcni), zatratiť. 
CONDITION 

{khondysn), podmien- 
ka, stav. 
CONDENSE 

(kJwndens), zhustiť. 
CONDUCT 

(kha)idakf), vedenie, 

chovanie sa. Confed 62 Conscience CONFECT 


CONFUSE 


{khanfckt), cukrovi- 


{kJionfjus), pomiasť. 


nv. 


CONFUSED 


CONFEDERATE 


{khonfjuzd), zmätenv 


(khonfederet), spo- 


CONFUSION 


jený. 


{khonfjiiin), zmätok. 


CONFERENCE 


CONGESTION 


(khanferens), porada. 


{khondzescn ) , nahro- 


CONFESS {khonfes), 


madenie krve. 


vyznať. 


CONGRATULATE 


CONFESSION 


(kJwngrefjuIejt), 


(kJwufešii), spOA^ecľ. 


blahopriať. 


CONFIDENCE 


CONGREGATE 


{khaiiňdcns), dôvera. 


(khongregejt), shro- 


CONFIDENT 


maždiť. 


(khanfident), istý, dô- 


CONGREGATION 


verivv. 


( khangregejhi ) , shro- 


CONFIRM 


mazdenie, farnosť. 


(khonfornt), potvrdiť. 


CONGRESS 


CONFIRľMATION 


{khangres), snem, 


{khonfiDnejsn), bir- 


shromaždenie. 


movanie. 


CONJECTURE 


CONFISCATE 


(khondšekčr), dom- 


(khaufiskejf), shabať. 


nievať sa. 


CONFLICT 


CONNECT (kJwnekt), 


(khonflíkŕ), zápas. 


spojovať. 


zápasiť. 


CONNECTION 


CONFOUND 


(kJwncksn), spojenie. 


(khonfaund), popliesť. 


CONQUER (khánkr). 


CONFRONT 


podmaniť. 


{khonfjant)f postaviť 


CONSCIENCE 


voči. 


{khanšens), svedomie. Conscious 63 Construction COXSCIOUS 

{khaiišac), povedomý. 

CONSECRATE 

{khanschrcjt), zasvä- 
tiť. 

CONSECUTIVE 

{khansckjntiv), nasle- 
dujúci. 

CONSENT {khonseut), 
súhlas, privoliť. 

COSEQUENCE 

{khcnisekz'cns) , násle- 
dok. 

COSEQUENTLY 
(kJiansikvetly), nasle- 
dovne. 

CONSER\\\TIVE 
(khonsdrz'Ctyz'), za- 
chováci. 

CONSERVE 

ikhonsdri'), zachovať, 

CONSIDER 

[khousidr) , uvažovať. 

CONSIDERABLE 
{khonsiderejhl), znač- 
ný. 

CONSIDERATION 
{khonsiderejhl ) , uvá- 
ženie. 

CONSIGN (kJwnsajn), 
odovzdať, s veriť. 

CONSIGNEE {klioiisajjiý), jedna- 

teľ. 
CONSIST (khonsist), 

pozostávať. 
CONSOLE ikhonsól), 

tešiť. 
CONSOLIDATE 

( khojisalidejt ) , sjed- 

notic. 
CONSPICUOUS 

{kJwnspikjucs), zrej- 

mv. 
CONSPIRACY 

( kJwnspirrsi), sprisa- 
hanie. 
CONSPIRE 

(khonspajr), sprisa- 
hať sa. 
CONSTABLE 

ikhaiistebl), policajný 

sluha. 
CONSTANT 

(khanstenf) , stál v. 
CONSTERNATION 

(khonsfenicjšii) , ľak- 

nutie. 
CONSTITUTION 

{kJianstxtúšu), ústava. 
CONSTRUCT 

(kJwnstrakt) , sostaviť. 
CONSTRUCTION 

(khonstyakhi), sosta- 

venie. Consul 64 Convene COXSĽL ikJiansol), 


CONTRABAND 


konsiil. 


{khantrebend), zaká- 


COxNSULT {kJiansilt), 


zanv. 


radiť sa. 


CONTRACT 


CONSULTATION 


{khantrekt), smlnva, 


(khonsaitejšji), po- 


stiahnuť. 


rada. 


CONTRACTED 


CONSOIER 


{khantrekted}, stiah- 


{khonsunier), spotre- 


nutý. 


be vateľ. 


CONTRACTOR 


CONSUMPTION 


{kJiantrektor), kon- 


{kJwusanipšn), sucho- 


traktor. 


tinv. 


CONTRADICT 


CONTACT 


(kJiantredykt), proti- 


{khantekt), styk, do- 


rečiť. 


tknntie. 


CONTRARY 


CONTAGIOUS 


( khardreri ) , protivný. 


( kliontejdčes) , nákaz- 


CONTRIBUTE 


livý. 


{khontribjiit), pri- 


CONTAIN (khantejn). 


spievať. 


obsahovať. 


CONTRIBUTION 


CONTEND 


{khontrihjuhi), prí- 


{khontend), zápasiť. 


spevok. 


CONTENT (khontent), 


CONTROL 


uspokojiť. 


(kJwntról), dohhadať, 


CONTEST (khantest), 


dozor. 


spor, boj. 


CONTROVERSE 


CONTINENT 


{khantrovevz), spor. 


ikhantynent), pev- 


CONTUSION 


nina. 


{khontiizn), pohmož- 


CONTINUE 


denie. 


(klwutynju), pokra- 


CONVENE (khonzin), 


čovať. 


shromaždiť. Convenience Correction COX\'EXíEXXE 

{kJionzíniens) , poho- 
dlie. 

CONVENT 

{khanvent), kláštor. 

CONVERSE 

{kJionz'órc), rozprá- 
vať sa. 

CON\ERSATION 
{khonverscjsn), roz- 
nílnva. 

CON\ERT 

(khanzvrf), obráte- 
nec. 

CONVICT {khanz-ikt), 
odsúdenec, usvedčiť. 

CONVINCE 

{khonz'ins), presved- 
čiť. 

CONVOY (khonz'ój), 
sprievod. 

CON\'ULSION 
(kJwnz-alsji), kŕče. 

COOK (kJiuk), kuchkv. 

COOL (khíil), chladný. 

COOPER {khúpr), 
bednár. 

CO-OPERATE 

(khoaperejt), spolu 
pracovať. 

COPE (khóp), zápasiť. 

COPPER ( A' /za/)r), med. COPY {khapi), odpis, 

odtisk. 
CORD {khórd), povrá- 

zok, 
CORDIAL ikhórdyel), 

liehovina, srdečný. 
CORK (khôrk), zátka, 

špunt. 
CORKSCREW 

{khórkskrú) , vyťaho- 

vák. 
CORN {khórn), zrno, 

kukurica. 
CORNER {khómr), 

roh, uhel. 
CORNET (khórneť), 

trúba, praporečnik. 
CORNICE {khórnys), 

parkan. 
CORONATION 

(kJwronejšn), koru- 
novanie. 
CORONER (kharonr), 

ohliadač mŕtvol. 
CORPORATION 

(khórporejšn), spolokr 
CORPSE (kJiórps), 

mŕtvola. 
CORRECT {khorekf)i 

správny. 
CORRECTION 

(kJwreksn), oprava. Corrcspom 66 C: rane CORRESPOND 

{kharespanď), shod- 
núť sa, dopisovať. 

CORRUPT {kJiorapt), 
zkazený. 

CORSET (khórset), 
šnorovačka. 

COSMOPOLITE 

{khozuiapolajt), sve- 
toobčan. 

COST {kJwsf), cena, 
stáť. 

COSTUME 

(khostjiun), móda. 

COTTAGE (kJuitydč), 
chalupa. 

COTTOX (khafn), ba- 
vlna. 

COUGH {kháf), kašeľ, 

COULD (khiid), mohol 

COUNCIL {kJiansiľ), 
rada. 

COUNT (khaiint), po- 
čítať, gróf. 

COUNIER (kJiántr), 
proti, dlh v stôl. 

COUNTERFEIT 

(khánfrfíf), padelať. 

COUNTING 

(khauutiii^), počítači. 

COUNTRY^ (khaufri), 
vonkov, kraj. COUNTRYMAN 

{khaiitrnnen), krajan. 

COUNTY {khánty), 
okres, stolica. 

COUPLE {khapl), pár. 

COURAGE ikhóridš), 
kuráž, odvaha. 

COURSE (khórs), beh, 
dráha, chodiť. 

COURTESY 

( kJiôľtesi) , zdvorilosť. 

COURTMARTIAL 
( khórtmáršl ) , voj en- 
ský súd. 

COUSIN (khacn), bra- 
tánok, sestrenica. 

COVER (khatr), pri- 
kr\ť, pokrývka. 

COW {khait), krava. 

COWARD {khaiird), 
zbabelec. 

COZY {khózi), poho- 
dlný. 

CRAB {krcb), rak. 

CRACK {krck), prask- 
núť, puklina. 

CRADLE (krejdi), ko- 
líska. 

CRAFT (kräft), reme- 
slo. 

CRAMP (kremp), krč. 

CRANE {kre j n), vyťa- 
hovadlo. Crank 67 Crozi'd CRAXK {krenk),kVMc- 
ka, odvážny. 

CRASH {k'res), pras- 
kať 

CRAVE (krcjľ), bažiť. 

CRAVEN (krcjven), 
zbabelv. 

CRAVAT (kreret), ná- 
krčník. 

CRAWL {kmn, lies\ 

CRAZY (krejzi), bláz- 
nivý. 

CREÄľvI (krím), smo- 
tana. 

CREATE 

(kriejt), stvoriť. 

CREATION 

(knejšii), stvorenie. 

CREATOR 

(kriejfr), stvoriteľ. 

CREATURE 
( krič or) , tvor. 

CREDIT (krcdyt), 
úver, dať na úver. 

CREDITOR 

(krcdytr), veriteľ. 

CREEK (krík), potok. 

CREEP (kríp), liezť. 

CREMATION 

{krimejsn), spálenie. 

CREOLE {kriól), mie- 
šanec. CRESCENT {krcscnt). 

polmesiac. 
CREST 

(krest), chochol. 
CREW (kní), loďné 

mužstvo. 
CRIER 

(krájr), kriklúň. 
CRLME (kra j m), 

zločin. 
CRIMINAL 

(kríniiul), zločinný. 
CRIPPLE (kripl), 

mrzák, zmrzačiť. 
CRISIS (krajsis). k)z~ 

hoda. 
CRITIC (kriŕyk), po- 

sudzovateľ. 
CROCKERY 

(krakeri), hlinené ná- 

dobv. 
CROOKED {kriikcd), 

krivý. 
CROP (krap), žatva. 
CROSS (kras), kríž, 

krížovv. 
CROSSING (krasiug), 

križovačka. 
CROUP (kru p), záškrt, 

kašeľ. 
CROW (krÔ), vrana. 
CROWD (kraud), dav, 
I množstvo ľudu. Crozini 

CROWN (kraun), ko- 
róna. 
CRUCIFIX (krusiiiks), 

umučenie. 
CRUCIFY (knisifaj), 

ukrižovať. 
CRUDE {knid), 

surový. 
CRUEL (knicl), 

ukrutnv. 
CRUELTY (kniclty), 

ukrutnosť. 
CRUISER {knicr), 

križiak. 
CRUSH (kras), uderiť, 

zdláviť. 
CRUTCH (krač), 

berla. 
CRY (kraj), plakať, 

plač, krik. 
CRYSTAL (knstl), 

krvštál. 
CUB (khab), mladé, 

stena. 
CUBIC (kjiibik), ku- 

bickv. 
CUCKOO {kJiukú),ku- 

kačka. 
CUCUMBER 

{kjiikumhr), uharka, 

ogurek. 
CUFF {kaf), manžeta, 

udreť. í^)8 Curse 

CULTR'ATE 

(kJialtkcjt), vzdelá- 
vať. 
CULTIVATION 

( khaltk'cjšn ) , pesto- 
vanie. 
CULTRWTOR 

(kJwIfiz'cjtr), roľník. 
CULTURE ikhalciir), 

vzdelávanie. 
CU^iBER (khambcr), 

tiažiť. 
CUXXIXG (kaning), 

Istivý. 
CUP (kJiap), šálka. 
CURABLE (kjurcbl), 

vvliečitelnv. 
CURATOR [k jure j f r), 

kurátor, rozkazováč. 
CURE (kjiir), liečenie, 

liečiť. 
CURIOUS (kjurias), 

zvedavv. 
CURLY (khorly), ka- 

deravv. 
CURRÉXCY 

{kJiarensi), bežná 

cena. 
CURREXT (kJiarnf), 

bežnv. 
CURRIER (kharier), 

garbiar. 
CURSE (khórs), klnul Cursed 

CURSED (kJidrst), 

preklatý. 
CURTAIN (khortn), 

opona. 
CURVE (khdrv), kri- 
vý, otáčka. 
CUSHION {khuhi), 

vankúš. 
CUSTODY 

( khastody ) , ochrana, 

väzenie. 
CUSTO.AI (khastom), 

zvvk, clo. 
CUSTOMER 

( khastomr) , odkupnik. 
CUT (khat), rezať, rez, 
CUTLER (khatler), 

nožiar. 
CUTLET ikhatlet), 

smitka mäsa. 
CUTTING (khating), 

rezanie. 
CYLINDER (silindr), 

valec. 
CYMBAL (simbl), 

cimbal. 
CY^lCisinyk), 

kúsavý. 
CYPRESS (sájpres), 

ciprus. 
CZAR (zár), cár. 
CZARINA {::arinä), 

cárovna. 69 Danger DAB (deb), udreť 

ľahko. 
DAD (ded), ded, dedo. 
DAGGER (dcgr), 

dvka. 
DAILY (dejly), denný. 
DAINTY (d e juty), 

voľný, chutný. 
DAIRY (dejri), mlie- 

kárňa. 
DAISY (dejcí), sedmi- 

K Tri ^K íl 

DALE (deji), údolie. 

DA]\I (dem), hrádza, 
samička. 

DAMAGE (demedš), 
škoda. 

DAMAGED 

(demedčd), poškode- 
ný- 

DAMN (dem), zatratiť. 

DAMP (d em p), vlhký. 

DANCE (dens), tanec, 
tančiť. 

DANCER (densr), ta- 
nečník. 

DANDY (dendy), Wi- 
hák. 

DANGER (dendsr), 
nebezpečie. Dare 70 December DARE (dor), opovážiť 
sa, smeť. 

DARING (déring), od- 
vážny. 

DARK (dark), tma. 

DARKEN (dark n), za- 
tmiť. 

DARLING (darling), 
miláčok. 

DARN (darn), zašit, 
spravovať. 

DASH (des), uderiť, 

DASTARD (destrd), 

zbabelý . 
DATA (dejta), udanie. 
DATE (dejt), datum. 
DAUGHTER (dátr), 

dcéra. 
DAWN (dán), svitať. 
DAY (dej), deň. 
DAZE (dej::), oslepiť. 
DEAD (ded), mrtvý. 
DEADLY (dedly), 

smrtelnv. 
DEADNÉSS (dednes), 

mrtvosť. 
DEAF (de f i dýf), 

hluchv. 
DEAFMUTE 

(defmjnt), hluchone- 
mý. 
DEAL (dýl), deliť. DEALER (dýlcr), ob- 
chodník. 

DEALING (dýling), 
jednanie, obchodova- 
nie. 

DEAN (í/v;/), dekan. 

DEAR (dýr), drahý, 
milý. 

DEATH (deth), smrť. 

DEBARK (dýbark), 
vvstúpiť na zem. 

DEBATE (debejt), há- 
dať sa, rokovanie. 

DEBILITY (debility), 
slabosť. 

DEBIT (debit), dlh 

DEBRIS (debri), 
troskv. 

DKBT' (det), dlžoba. 

DEBTOR (detr), dlž- 
ník. 

DECAMP (dykhemp), 
odísť z táboru. 

DECAY (dykJicj), hny- 
tie. 

DECEASE (dysís) 
unireť. 

DECEIT (dysít), klam. 

DECEIVE (dysiť), 
klamať. 

DECEMBER 

(dysembr), december. Decent 71 Defendant DECENT {dýsnt), 


DECREE (dyk)i), roz- 


slušný. 


kaz. 


DECIDE (dysajd), 


DEDICATE 


rozhodnúť sa. 


( ded y kej t ) , posvätiť. 


DECIMAL (desiml), 


DEDICATION 


desatinný. 


( dedykejšn ) , posviac 


DECOIATE 


ka. 


( desim ejt ) , desiateho 


DEDUCT (dydakt), 


vziať. 


odtiahnuť. 


DECISION (dysišn), 


DEDUCTION 


rozhodnutie. 


( dydakšn ) , odtiahnu- 


DECK (dek), kryť,, pa- 


tie.' 


luba. 


DEED (dýd), čin, zápis 


DECLAIM idyklejm), 


predaja. 


deklamovať, rečniť. 


DEE:.I (dým), zdať sa, 


DECLAMATION 


súdiť. 


{deklemejhi), rečne- 


DEEP (d ý p), hlboký. 


nie. 


DEER (dýľ), srna. 


DECLARATION 


DEFAULT (dyfalt), 


( deklerejhi ) , prehlá- 


vina, chybiť. 


senie. 


defeat' (dyfít), po- 


DECLARE (dyklér), 


raziť, porážka. 


prehlásiť. 


DEFECT (dyfekt), 


DECLINE (deklajn), 


chvba. 


tajiť, skloňovať. 


DEFECTIVE 


DECORATE 


{dyfcktíľ), poškode- 


(d e k or e j t), okrášliť. 


ný. 


DECORATION 


DEFEND (dyfend), 


(dekorejšn), ozdobe- 


brániť. 


nie. 


DEFENDANT 


DECREASE {dykríz), 


(dyfendent), obžalo- 


zmenšenie. 


vaný. Defense 72 Demagogue DEFENSE {dyfcns), 


DELEGATION 


obrana. 


{del e gejšu), posol- 


DEFICIT ideúsit), 


stvo. 


schodok (chvbovanie.) 


DELIBERATE 


DEFILE {dy'fajl), prie- 


{dyliberejt), uvažo- 


smyk, radom, znečis- 


vať. 


tiť.' 


DELICACY 


DEFINE idyfajn), 


( d dike j si ) , j emnosť, 


určiť. 


lahôdka. 


DEFINITE' (deňnyf), 


DELICATE (delikejt), 


určenv. 


jemný. 


DEFOŔ.AI (dyfónrr), 


DELICIOUS 


zpotvoriť. 


(delišes), rozkošný. 


DEFRAUD (dyfrád), 


DELIGHT {dylnjf), 


oklamať. 


radosť. 


DEFRAY (dyfrej), vý- 


DELIGl-ITFUL 


davky znášať. 


(dclajtful), radosti- 


defy' (í/ v/á;), vyzý- 


plný. 


vať. 


DELINQUENT 


DEGENERATE 


(dylinkz'eiit), zloči- 


{dydzenerejt), odro- 


nec. 


dilý, zvrhlý. 


DELIRIU:\I 


DEGRADE ' 


{d\liriam), ^alenosť. 


(dygľcjd), znížiť. 


DELR'ER {deliz'ľ), 


DEGREE {dygrí), stu- 


odovzdať. 


peň. 


DELIVERY {deliveri), 


DEJECTED 


odovzdanie. 


(dydáekted), smutný. 


DELUSION (delúšn), 


DELAY (dylej), meš- 


klam. 


kanie. 


DEMAGOGUE 


DELEGÁT (delegejt), 


{d em e gag), Istivý, 


delegát, vyslať. 


politikár. Demand 7Z Depth DEMAND {dymend), 


DENSE {dens), hustý- 


požadovať. 


DENTAL {dental), 


DEMISE idymajz), 


zubný. 


úmrtie. 


DENTIST {dentist), 


DEMOCRACY 


zubný lekár. 


(dymakresi), ľndo- 


DENY {dynaj), zapie- 


vláda. 


rať. 


DEMOCRAT 


DEPART {d y part), 


{demokret), demo- 


odobrať sa. 


krat. 


DEPARTEMENT 


DEMOLISH 


{dypártment), odde- 


(dxjuališ), zboriť, roz- 


lenie. 


biť; 


DEPEND {dypcnd), 


DEMON (dýmon), zlý 


záviseť. 


duch. 


DEPLORE (dypJór), 


DEMONSTRATE 


oplakávať. 


{demonstrcjt), doká- 


DEPORT {d y port), vy- 


zať. 


viesť. 


DEMONSTRATION 


DEPORTATION 


{demonstrejšn), doká- 


( dyportejšn ) , vyhnan- 


zanie, demonštrácia. 


stvo. 


DEMORALIZE 


DEPOSE {dypóz), zo- 


{dymarelajz), zne- 


sadiť. 


mravniť. 


DEPOSIT {dxpazit). 


DEMORALIZATION 


vklad. 


( dyuiarelizejsn ) , zne- 


DEPOT {dypó), skla- 


mravnenie. 


dište, nádražie. 


DENIAL {dynajel), 


DEPRESS {dypres). 


poprenie. 


potlačiť. 


DENOUNCE 


DEPRIVE {dyprajv). 


{denauns), hroziť, za- 


zbaviť, olúpiť. 


tracovať. 


DEPTH {depth),hVi^k2.. Deputation 

DEPUTATION 

{depjutejšn), vysla- 
nectvo. 

DEPUTY (depjuty), 
námestník, pomocník. 

DERANGE {dyrcjndš), 
v neporiadok uviesť. 

DEROGATE 

(derogejf), ujímať. 

DERRICK (derik), 
zdvíhací stroj. 

DESCEND (dysend), 
sostúpíť, pochádzať. 

DESCENT (dysent), 
klesanie. 

DESCRIBE 

(dxskrajb), opísať. 

DESCRIPTION 
(dxskripšn), opis. 

DESERT {dyzôrt), 
púšť, opustiť, ujsť, 

DESERVE {dyzórz'), 
zaslúžiť. 

DESIGN (dysajn), 
úmyseľ, kresliť. 

DESIGNATION 

(designejsn), ustano- 
venie. 

DESIRE (dezajr), žia- 
dať, žiadosť. 

DESK {desk), písací 
stôl. 74 Detain 

DESPAIR (dyspejr), 

zúfalosť, zúfať. 
DESPATCH (dyspeč), 

zpráva, vykonať. 
DESPERADO 

( desperejdo ) , odváž- 
livec. 
DESPERATE 

(desperet), zúfalý. 
DESPOND (dyspand), 

málomyselníť. 
DESPONDENT 

{dyspandent), malo- 

myselnv. 
DESPITE (dyspajf). 

vzdor. 
DESPOTISM 

{despotyzm), ľúbo- 

vláda. 
DESSERT (dezórt), 

ovocná zákuska. 
DESTINATION 

ydestynejsn), určenie, 

cieľ. 
DESTROY (dystrój), 

zničiť. 
DESTRUCTION 

( dystraksn ) , zničenie. 

záhuba. 
DETAIL (dytejl), po- 
drobnosť. 
DETAIN (dytejn), 

zdržovať. Defect / ^ Dilate DETECT {dytckt), od- 
haliť. 
DETECTION 

(dxtckšii), odhaleme. 
DETEXTIOX 

(dxtoišii), zadržanie. 
DETERMIXATE 

{dxtórmiiicjt), určitý. 
DETERMINE 

(d\tdrmajn), určiť. 
DETEST {d y test), 

hnusiť. 
DETONATE 

( dctojicjt) , vvbúsiť. 
DETRACTION 

(d\trekšu), utrhanie. 
DEVASTATE 

(dcz'cstcjt), zpustošiť. 
DEVELOP (dyrelop), 

rozvinúť. 
DEVICE (dyzajs), vy- 

mvseľ. 
DEVIL (dez'l), čert 
DEVOTE idyvót), od- 
dať sa, venovať. 
DE\^OTION (dyrohi), 

pobožnosť, oddanosť. 
3E\V {dú), rosa. 
DIAL {dájl), ciferník. 
DIALECT {d a j el e kt), 

nárečie. 
DLVMETER 

(dajemitr), priemer. ! DLVMOND 

(dajcDioiid), diamant. 

DIARRHEA 

( dajcrľá ) , behačka. 

DICE {da j s), kockv. 
. DICTATE (dyktcjt), 
diktovať, napovedať. 

DICTATOR (dyktejtr), 
neobmedzený panov- 
ník. 

DICTIONARY 

(dyks)ieri), slovník. 

DIE (dá j), zomreť. 

DIET (da jet), poriadok 
v jedení. 

DIFFER (d y f r), líšiť 
sa. 

DIFFERENCE 

( dxfcrciis), rozdieľ. 

DIFFERENT 
I (dvfere)it). rozdielny. 
I DIFFICULT 
j (dyúklt), nesnadný. 

DIQ (dxg), kopať. 

DIGEST (dajdčesf). 
tráviť, sborník. 

DIGGER (dygr), ko- 
páč. 

DIKE (dajk), priekopa, 
hrádza. 

DILATE (dajlejt), roz- tiahnuť. Dilonma 76 Disband DILE^IMA (dylouä), 

rozpakw 
DÍLIGEXT 

(dxlidČJiť), pilný. 
DILL (í/v/), kôpor. 
DILUTE {dylúf), roz- 

riediť. 
DIME (daj m), desiat- 
nik (peniaz.) 
DIMEXSIOX 

(dxníoišn), ob^enj. 
DIMINISH (í/vm/;zvi), 

zmenšiť. 
DIXE (í/a;n), obedovať. 
DIXXER (dvnr), obed. 
DIOCESE (dajosíz), 

biskupstvo. 
DIP (í/v/'),, ponoriť. 
DIPHTHERIA 

\d\'pt\ria), záškrt. 
DIPLOÍMA (dyplómä), 

diplom. 
DIPLOMATIC 

(dyplonietyk), diplo- 
matický. 
DIRECT (dajrckt), 

rovný, viesť. 
DFRECTTOX 

(dxreksu), smer. 
DIRECTOR (dyrckfr), 

riaditeľ. 
DIRT (dôrt), špina. DIRTY (doľfy), 

špinavv. 
DLSABhE (dyscibi), 

neschopnvm učiniť. 
DISACKXOWLEDGE 

(dyscknalydč), neu.- 

znať. 
DISADWAXTAGE 

(dyscdz'cntcd^), ujem, 

škoda. 
DISADVEXTURE 

(dxscdvoičôr) , neho- 
da." 
DISAFFECT 

(dxscfckt), zneprko- 

jit\ 
DISAGREE (dysegri), 

rôzni ť. 
DISALLOW 

(dx-sciaii), nedovoliť. 
DISAPPEAR 

(dxsepír), zmiznúť. 
DISŠAPOIXT 

(dxsepojnt), zklamaf. 
DISARM (dysánn), 

odzbrojiť. 
DISARRANGE 

idyscrcndz), zmiasť. 
DISASTER {dy::estr), 

nešťastie. 
DISBAXD (dysbend), 

rozísť. Disbelief 

DISBELIEF 

{dysbcííf), nevera. 

DISBELIEVE 

(dysbelíz'), neveriť. 

DISCHARGE 

( dyscardž ) , vypustiť, 
vvpáliť. 

DISCIPLINE 

(dysiplin), učenie, po- 
slušnosť. 

DISCLAIM 

{dvsklejfti), vzdať sa. 

DISCLOSE (dysklóz), 
odhaliť. 

DISCOLORED 

(dyskhaird), bezba- 
revnv. 

DISCOMFORT 

(dyskJwivfort), trud. 

DISCONNECT 

(dyskhanekt), pretrh- 
núť. 

DISCONTENT 

(dyskhantent), nespo- 
kojnosť. 

DISCONTINUE 

( dyskontýnjn ) , preru- 
šiť, zastaviť. 

DISCOUNT 

(dxskaunt), zrážka. 

DISČOURADGE 

(dxskharidč ) , odstra- 
šiť.' // Disinfect DISCOURSE 

{dxskóľs), rozmluva. 

DISCOVER 

(dyskhazr), objaviť. 

DISCREDIT 

(d\'skred\t), neveriť. 

DISCREET (dyskrit), 
mlčanlivý. 

DISCRIMINATE 
(dyskriminejt), roz- 
diel robiť. 

DISCUSS (dyskhas), 
uvažovať. 

DISEASE ( í/jr f ^), cho- 
roba. 

DISEMBARK 

{dysembark), vystú- 
piť z lode. 

DISENGAGE 

{dvseiigejdč), zbaviť. 

DISFIGURE 

{d\sňgjiir), zpotvoriť. 

DISGRACE 

( dysgrejs ) , nečesť, 
znectiť. 

DISH idyš), jedlo, 
misa. 

DISHONEST 

(dysanest), nepoctivý. 

DISINFECT 

(dysíufekt), zbaviť ná- 
kazy. Disjoint 

DISJOINT 

(dysdčojnt), vvmknuť 
DISLIKE (dyslajk), 

neľúbiť. 
nSMAXTLE 

(dysuientl), odstroiiť. 
DISMISS (dysmis),' 

prepustiť. 
DISORDER (dysordr), 

neporiadok, choroba. 
DISPATCH (dyspeč), 

zvesť, poslať. 
DISPENSE (dyspens), 

osvobodenie. 
DISPENSARY 

(dyspenseri), lekárňa 

pre chudobných. 
DISPERSE (dyspdrs), 

rozohnať. 
DISPLACE (dysplcjs), 

preložiť. 

DISPLANT(ŕ/v^/)/a;/0, 
presadiť. 

DISPLAY (d y spi e j), 

ukážka, vvložiť. 
DISPOSE '(dyspós), 

riadiť. 
DISPROOF (dysprúf), 

vyvrátenie. 
DISPROVE {dysprúv), 

vyvrátiť. 
DIŠPUTE (dyspjut), 

'po r, dohadovať sa- 78 Dhj 

DISROBE (dysrôh), 
zobliekať. 

DISSOLVE (dysoh), 
roztopiť. 

DISTANCE (dystcns), 
dialka. 

DISTILLERY 

(dysŕileri), pálenie lie- 
hoviny, čistiť. 

DISTINCT {dystynkty, 
zrejmý. 

DISTINGUISH 

( dysfingzňš) , rozo- 
znať. 

DISTRESS (dystres), 
rozpak, útraov. 

DISTRIBUTE 

{dy strih j lit), rozdá- 
vať, deliť. 

DISTRIBUTION 
(dystribjusn), rozdá- 
vanie. 

DISTRICT (dystrikt), 
okres. 

DISTRUST (dystrast), 
nedôvera. 

DISTURB (dystorb). 
vyrušovať. 

DIŤCH (dyč), prieko- 
pa, jama. 

DIVE (dajv), sohnuť 
sa, pohrúžiť. Z-Cľ "9 Dozi'er DÍX^ER (dajir), pono- 
rováč. 

DIMDE [dyz-ajd), 
deiiť. 

D1\"ÍXE [dyzajn), 
božský. 

DIVISIOX (diz'ičn), 
oddieľ. 

DI\'ORCE (dyz'órs), 
rozvod, rozsobášiť. 

DIZZY (í/vr/), omrá- 
čený. 

DO (dií), činiť, robiť. 
konať. 

DOCK (dak), pri sta vi- 
šte. 

DOCTOR (dakfľ), le- 
kár. 

DOCTRIXE {daktrin), 
náuka. 

DOCUMENT 

idakjiimcnt), listina. 

DODGE idadž), vy- 
hnúť. 

DODGER (dadčr), kto 
sa vvhvbá. 

DOG '(ďag), pes. 

DOGMA (dagmä), ná- 
uka viery. 

DOLL (dal), panna. 

DOLLAR (dalr), dol- 
lar. DOMALX {dome j n), 
panstvo. 

DOMESTIC 

ido)}icst\k) , domáci. 

DOMIXATE 

(damincjt)^ vládnuť. 

DOMIXIOX 

(doiuinjeii) , vladár- 
stvo. 

DOXATE (íyo;/r7V), ve- 
novať. 

DOXKEY (danky), 
osol. 

DOOM (dúm), osud, 
posúdiť. 

DOOR (dór), dvere. 

DOSE (dóz), dávka. 

DOT (dat), bod, bodať. 

DOUBLE (dabl), dvoj- 
násobný. 

DOUBT (daiiŕ), pochy- 
bovať. 

DOUBTFUL 

(dauŕfiiľ), pochvbný. 

DOUBTLESS 

(dautles), bezpocliyb- 
ný. 

DOUGH (dó), cesto. 

DOVE (daz'), holub. 

DOWAGER (daz'cdčr), 
vdova. 

DOWER (daiir), veno. Dozen 80 Duii^eon DOWN {daiiu), dolu, 

rovina. 
DOZEX {dacn), tucet. 
DRAFT {draft ), smen- 

ka, prievan. 
DRAG (dreg), vliecť. 
DRAGON (dregu), 

šarkan. 
DRAGOON (dregihi), 

dragún (vojak). 
DRAIN {d re j n), cediť, 

vvsúšať. 
DRAMA (dráma), 

sniutnohra. 
DRAW (drá), kresliť. 

tahať. 
DRAWER (drácr), 

kreslič, fiok, šupla. 
DRAWING (dráing), 

ťah. kreslenie. 
DREAD (dred), hrúza. 
DREAM (dr'uu), sen, 

snívať. 
DRESS (dres), šatv. 
DRIFT (drift), prúd, 

hnať. 
DRILL (dril), vŕtať, 

cvičiť, neboziec. 
DRINK (drink), piť, 

nápoj . 
DRINKER (drinkr), 

piiák. 
DRI\'E (draji), hnať. DRAPER (drajzr), po- 
honič. 
DROP (drap), kvapka. 
DROPSY (drapsi), 

vodnateľka. 
DRUG (drag), Hek. 
DRUGGIST (dragist), 

lekárnik. 
DRU.M (dram), bubeň. 
DRUNK (drank), 

opitv. 
DRUNKARD 

(drankrd). korheľ. 
DRUNKEN (drankn), 

opitý. 
DRY (dráj), suchý, 

smädnv. 
DRY GOODS 

(drajgudz), strižný 

tovar. 
DUCK (dak), kačka. 
DUE (dú), 

dlh, povinný. 
DUKE (dúk), knieža. 
DULL (dal), tupý, le- 

nivv. 
DULLNESS (dalnes), 

tuposť, hlúposť. 
DULY (duly), náležité. 
DUMB (dam), nemý. 
DUNG (dang), hnoj. 
DUNGEON (dandčn), 

žalár. .DiinghiU 8i Eclipse DUXGHILL 


E 


( daii^Jiil ) . hnojová 
kopa. 


EACH (/r j, každý. 


DUPLICATE 


EAGER {ígľ), žiados- 


idiipUkcjt), odpis, 


tivý, náhlv. 


dvojnásobný. 


EAGLE {ígl), orol. 


DURABLE ' idiirejhl), 


EAR (Ír), ucho, klas. 


trvácnv. 


EARLY {oH\), včasné. 


DURLXG (duH]i<:), po- 


EARN (ónij, vvrobiť. 


čas, medzi tým. 


EARNINGS Di:ST (dasf), prach. 

DUSTY idasty), za- 
prášený. 

DUTCH (ŕ/ač),holland- 
ský. 

DUTY (duty), po^in- 
nosť, clo. 

DWARF {drarf), 
trpaslík, pidimužík. 

DWELLING 

(dz'cling), ob}dlie. 

DYE (dá j), barva. bar- 
viť. 

DYING (ŕ/áyV;/^), umie- 
rajúci. 

DYNAMITE 

í dajiicinajt ) , dvnamit. 

DYSENTERY 

i d y sc uteri ) , ú pla v ica 
(nemoc). 

DYSPEPSY 

(dyspepsi), nezaži v- 
Tiosť. ( ôni i ]igs ) , v3Tobok. 

EARNEST (oniest), 
vážn\', horlivý. 

EARRING (ír'ing), ná- 
ušnica. 

EARTH (orth), zem. 

EARTHQUAKE 

(dľtJikzejk), zemetra- 
senie. 

EAST iíst), východ. 

EASTER (ístr), YeFká 
noc. 

EASY (Í5/), 
ľahký, snadnv. 

EAT '(it), jesť. 

EBONY (cbouy), ebe- 
nové drevo (čierne). 

ECCENTRIC 

( c k sen tri k ) , výsti ed- 
ný\ 

ECHO (ekJw), ozvena. 

ECLIPSE [íklips), za- 
tmenie. Economic 9>2 Bicctricity ECONOMIC 

{ekhaiianiik) , sporivý. 

ECONOMY 

ickhcDiami), hospo- 
dárstvo, šetrnosť. 

EDGE (cdč), kraj, roh, 
ostrie. 

EDGED (eáčd), ostrv. 

EDGELESS (edšles), 
tupý. 

EDICT (edykt), naria- 
denie. 

EDIT (cdyŕ), redigo- 
vať. 

EDITION (cdyšu), vy- 
danie. 

EDITOR (cdytr), re- 
daktor. 

EDUCATE (cdiikcjf), 
vzdelávať. 

EDUCATION 

(cdukcjs)i), vzdela- 
nosť. 

EEL (/'/), úhor (ryba). 

EFEECT (efekt),' úči- 
nok, docieliť. 

EFFECTLESS 

( efekiles ) , bezvý sled- 
nv. 

EFFORT (r/rO, pokus. 

EGG {eg), vajco. 

EGOTIST {igotyst), 
sobec. EIGHT (cjt), osem. 

EIGHTEEN {ejtýn), 
osemnásť. 

EIGHTEENTH 

( cjtÝuth ) , osemná5L\ . 

EIGHTH (ejŕJi), ôsniv. 

EIGHTY (ejŕy), osem- 
desiať. 

EITHER (ídhľ lebo 
ajdlír), jeden lebo 
druhv, bár ktorv. 

EJECT (idčekt), vyha- 
dzovať. 

ELAPSE (Heps), uply- 
núť. 

ELASTIC (ilesfyk), 
pružný. 

ELBOW Ulbó), lakei. 

ELDER (dŕ/;-), beza, 
starší. 

ELDEST (eldest), naj- 
starší. 

ELECT (elekt), zvoliť, 
zvolencc. 

ELECTION ickkšj:], 
voľba. 

ELECTOR (ehklr), 
volič. 

ELECTRIC {elektnk), 
elektrika. 

ELECTRICITY 

( clektrisily ) , 'elektri- 
na. Elephant 

ELEPHANT (clcfnt), 

slon, 
ELEVATE (clez'ejt), 

zvýšit. 
ELEVATOR 

( clcvejtr) , zdviháč. 
ELEVEN {ilevn), je- 
denásť. 
ELEVENTH {ilcvnt), 

jedenásty. 
ELIGIBLE 

( clidčibl ) , volitelnv. 
ELLMINATE 

iclimincjt), odstrániť. 
ELISION {cližn), vy- 
pustenie, potlačenie. 
ELIXIR {cliksr), 

odvar. 
ELK {elk), los, jeleň. 
ELOGY (el od či), chvá- 

loreč. 
ELOPE (elóp), ujsť. 
ELSE (els), iný, inak. 
ELUDE (ílúd), vyklz- 

niiť, 
E:\IBALE (enibejl), 

zabaliť. 
EMBALM (embáin), 

balzamovať. 
EMBARK (embark), 

vystúpiť na loď. 
EMBARRASS 

(euwcres), do ro?pa- 83 Euipress KOV uvicst. 
EMBASSADOR 

(enľocscdľ), vyslanec 
EMBASSY (ciiibcsi) 

vyslanectvo. 
EMBEZZLE ( embed) 

zprenevcriť. 
EMBLAZE (emble-::) 

rozplameniť. 
EMBLEM (emblem) 

odznak. 
E.AIBODY (embady) 

vteliť. 
EMBROIL (embrojl) 

pobúriť. 
E.AIERGE (cmórdž), 

vynoriť. 
EMIGRANT 

( em igreuŕ) , vysťaho- 
valec. 
EAÍINENCE 

ieminens) , výška. 

EMOTION í /;;;ái;0/ 
pohnutie. 

EMPEROR {cmperor\ 
cisár. 

EMPIRE (em parr), 
ríša. 
; EMPLOY (em plo j), 
! zamestnávať. 
' EAIPRESS (empres), 
1 cisárovná. Empty 

EMPTY (r;;/ /v), prázd- 
ENABLE (cncjbľ), 

umožniť. 
ENCLOSED 

{inklózd), pripojený. 
ENCOUNTER 

(oikhainifr), sráika, 

biť sa. 
ENCOURAGE 

( ciikJiarcdč) . posrne- 

liť. 
END (end), koniec. 
ENDANGER 

(oidendčľ), znebezpe- 

čiť. 
ENDURE icndjur), 

trpeť. vystáť. 
ENEľ\IY {cneini), ne- 
priateľ. 
ENERGETIC 

(cncrdzctxk) rázny. 
ENERGY \cncrdai\ 

ráznosť. 
ENFORCE {cnfors), 

vynútiť. 
ENGAGE {cngcjdz), 

zasnúbiť, naiať, biť sa. 

engage:\ient 

{engejdžnícnt), za- 
snúbenie, bitka. 
ENGINE (endšin), pa- 
rostroj. 84 Buŕcr 

ENGINEER 

{endž'uľir), strojník. 

ENGLAND (inglend), 
Anglicko. 

ENGLISH (ingliš), an- 
glický. 

ENGRA\'E (cngrejz'), 
vyrezávať, ryť. 

ENGRAVING 

{engrcjving), rytina. 

ENJOY (cndčój), poží- 
vať, tešiť sa. 

ENLARGE (cnlárdč), 
zväčšiť. 

ENLIGHTEN 

(enlajfii), osvietiť. 

ENLIST (enlist), zapí- 
sať, zverbovať. 

ENOR]\IOUS 

(enórmes), hrozný. 

ENOUGH (inaf), dosť. 

ENRICH (enric), obo- 
hatiť. 

ENROLL (enrol), za- 
písať, naverbovať. 

ENSLAA^E (enslejv), 
zotročiť. 

ENTANGLE 

(entengl), zapliesť 
enter' (entr), vnísť, 
zaviesť. Entertain 

EXTERTAIX 

[cnfrtejn) . zabávať, 
hostiť. 

EXTERTAIXMEXT 
(entrtejnment), hosti- 
na, zábava. 

EXTHUSIASM 

{enthjuziczm), nad- 
šenie. 

EXTIRE (cntájr), celý. 

EXTO^IB (cntiim),po- 
chovat. 

EXTRAXCE 

(cntrens), vchod, 
vstup. 

EXTRY (entri), vchod. 

EXVELOPE 

{envelop), obálka. 

EXVELOP {envelop), 
zaobalit. 

EX\'Y {envi), závideť. 
závisť. 

EXWTDEX (envajdn), 

^ rozširiť. 

EPIDEMIC 

(epideniik), rozšírená 
nemoc. 

EPILEPSY (epUepsi), 
padúcnica. 

EQUAL (ikzl), rovna- 
ký, iednaký. 

EQUALIZE {íkvelajz), 
rovnať. 8 q Establish EQUATOR {ikvejtr), 
rovník. 

EQUIP (ekvip), vy- 
strojiť. 

EQUITABLE 

{ekvitéhl), spravodli- 
vý. 

ERA (ŕrä), doba. 

ERASE (ire j z), vyma- 
zať. 

ERE (Ír), prv, pred. 

ERECT iirekt), pria- 
mv, postaviť. 

ERÉCTIOX iirekhi), 
postavenie. 

ERRAXD ierenď), po- 
sielka. 

ERUPTIOX (erapšn), 
Wbnch, vvrážka. 

ESCAPE (eskejp), 
uchodiť, imikniÁť. 

ESCORT (eskort), 
sprievod, sprevádzať. 

ESPECIAL (espešl), 
obzvláštny. 

ESSAY (esej), pokus. 

ESSEXCE (esens), 
podstata, voňavka. 

ESSEXTIAL (esenšl), 
podstatný. 

ESTABLISH 

{est eb lis), zariadiť. BsfahUshcr 86 Exception ESTABLISHER 

( csteblišr) , zaklada- 
teľ. 

ESTATE (cstejt), ma- 
jetok. 

ESTEEM (estým), vá- 
žiť, ctiť. 

ESTIMATE 

(estymejt), ceniť. 

ETCH (eč), rásiť, ry- 
sovať. 

ETERNAL (etornl), 
večnv. 

EUROPEAN 

(júropijcn), Europ- 
čan, európsky. 

EVACUATE 

(erekjuet), vyprázd- 
niť. 

EVADE {eve j d), vy- 
hnúť. 

EVE {h), večer. 

EVEN {ívn), rovný, 
práve, aj ked. 

EVENING {ívning), 
večer. 

EVENT (ívcnt), prí- 
pad, udalosť. 

E\^ER {evr), vždy, nie- 
kedv. 

EA^EŔY ievri), každý. 

EVIDENCE 

(ezideiis), dôkaz. EVIL (íz'l), zlo, planý. 

EVOLUTION 
{erolúsn) , rozvoj. 

EWE {j u), ovca. 

EXACT {egzekt), vy- 
máhať, celkom taký. 

EXAGGERATION 
( egzedžcrcjsn ) , pre- 
hnanie, zväčšovanie. 

EXAMEN (egcejnicn), 
zkúška. 

EXA.AIINATION 

( egzeminejšn ) , zkúš- 
ka, vyšetrovanie. 

EXA^IINE (egcemin), 
zkúšať. 

EXAľ^IPLE (egzempi), 
príklad. 

EXAXníATE 

{egzcnymejt), neži- 
votný, umŕtviť. 

EXCE'edE {eksíd), 
prevyšovať. 

EXCEEDING 

( ek siding) , náramný. 

EXCELENT 

( ekselent) , výtečný. 

EXCEPT (eksept), 
vvjmuť, krém, mimo. 

EXCEPTION 

(eksepsn), výnimka, Bxchanzc 87 Expire EXCHANGE 

( eksccjndz) , zameniť, 

vvmena. 
EXCISE {cksájz), daň, 

poplatok. 
EXCITE icksajf), 

dráždiť, rozčúliť. 
EXCLALM {ck skle j m), 

vvkričať. 
EXCLUDE (eksklúd), 

v\ tvoriť. 
EXCLUSIVE 

( cksklúsk') , výlučne. 
EXCURSION 

(ckskdršti),, výlet. 
EXCUSE (ckskjiíc), 

odpustiť, omluva. 
EXECUTOR 

(cksckjutr), vykoná- 

vač. kat. 
EXEMPLAR 

(ekzcmplr), výtisk. 
EXEMPT^ {egzcmpt), 

svobodný, vvnať. 
EXERCISE 

( eksrsajs ) , cvičenie. 
EXHAUST (egzóst), 

vvčerpať, vvsíliť. 
EXHIBIT \ekshyhit), 

vystaviť. 
EXHIBITION 

( cksJiybiš)i ) , výstava. EXILE {cksajl), 
vyhnanstvo. 

EXIST {ckzisf), jestvo- 
vať. 

EXISTANCE 

( ckzistens), jestvova- 
nie. 

EXIT {ckzit), východ, 
smrť. 

EXOXERATE 

( egzon crcjt ) , v\ čistiť, 
zbaviť. 

EXPECT (ckspckť), 
očakávať. 

EXPEL (ckspel), vy- 
hnať. 

EXPEND (ekspcnd), 
vvdať. 

EXPENSE (ckspcns), 
vvdavok. trovv. 

EXPERIENCE 

( ekspíricns ) , zkúse- 
nosť. 

EXPERBIENT 

ickspcrinícnt), zkú- 
ška, pokus. 

EXPERT ickspdrt), 
zkusený. znalec. 

EXPIRATION 

( ekspircjsn ) , vydy- 
chovanie, uplynutie. 

EXPIRE (eks'pajr), 
uplynúť, vydychovať. Explain 88 Fact 


EXPLAIN {cksplcjn), 


EXTERNAL 


vysvetliť. 


( ekstcrnl) , zovnútor- 


EXPLAXATIOX 


nv. 


( eksplcncjšn ) , vysvet- 


EXTINGUISH 


lenie. 


(ekstingzúš), vvhasiť. 


EXPLODE {cksplód), 


EXTRACT {ckstrckť), 


vvbúšiť. 


výťah, vytiahnuť. 


EXPLORE (eksplór), 


EXTRACTION 


vvzkúmať. 


( ekstrckšn ) , výťah. 


EXPLOSIOX 


EXTREME ickstrím), 


( cksplóčii) , výbuch. 


krajný, najvyšší. 


EXPORT (cksport), 


EYE ^áj), oko, pohlia- 


vývoz, vyvážať. 


clať. 


EXPOSE (rý^^/>ó.a), vy- 


EYEBALL (ájbal), 


staviť. 


. očná guľa. 


EXPOSITION 


EYEBROW {ajbmu), 


( ckspozihi ) , výstava. 


obočie. 


EXPRESS {ekspres), 
rýchlik, v^sloviť. 


F 


EXPULSIOX 
( ckspalhí ) , vypude- 


FABLE ifcjbl), bájka. 


nie. 


FABRIC ifcbrik). stav- 


EXTEXD (cksŕcud), 


ba, tkanina. 


roztiahnuť. 


FABRICATE 


EXTEXT (ckstent), 


(fcbľikejt), sostavo- 


rozsiahlosť. 


vať, vyrábať. 


EXTERIOR 


FACE Ifejs), tvár, po- 


( ekstýricr ) , povrch, 


vrch. 


zovnútornv. 


FACIXG (fejsing), 


EXTERMIXATE 


predok, voči. 


( cksťónnincjt ) , vyko- 


FACT ifekf), skutoč- 


reniť. 


nosť, skutok. Factor 89 Fashionable FACTOR {^fcktr), čini- 
teľ. 

FACTORY ifckfori), 
továrňa, fabrika. 

FAIL ifejl), chvbiť. 

FAILURE ifcjijiir), 
nedostatok, úpadok. 

FAIXT {fcjtit), slabý. 

FAIXTIXG {fcjjiting), 
zamdlenie. 

FAIR (/tV). čistý, vý- 
stava, správnv. 

FAIRY {fcjn)\ víla. 

FAITH ifejth), viera, 
vernosť. 

FAITHFUL {fcjtful), 
vernv. 

FAITHLESS ifcjtks), 
neverný. 

FALL \fól), padnúť. 
pád, jaseň. 

FALSE ^fáls), falošnv. 

FALSEHOOD 

(fálsJiud), falošnosť. 

FALSIFY ifaísifaj), 
falšovať. 

FALTER ifaltr), kok- 
tať, viaznuť. 

FAME ifcjm), povesť, 
sláva. 

FAľ^HLIAR 

( foniljcľ) , známy, do- 
ve rn v. FAMILY (fcmili), ro- 
dina. 

FEMIXE ifcmin), hla- 
donior. 

FAMOUS ifcjmes), 
slávny. 

FAX' [f en), vejír, ovie- 
vať. 

FAXATIC ifcnctyk), 
blúznivý, nadšený. 

FAXCY ifcnsi), okráš- 
lený, domýšlavosť, ob- 
ľubovať. 

FAXTASY ifcnfesí), 
obrazotvornosť. 

FAR (fár), ďaleký. 

FARE ifcr), prievozné, 
ísť, jedlo. 

FAREWELL (fcrrcl), 
maj sa dobre, lúčenie. 

FARIXA ifcrínä), 
krupica. 

FAR^Í (/cín;/), hospo- 
dárstvo, majetok. 

FARMER (farnír), 
roľník. 

FASCIXATE 

(fcsincjt), okúzliť. 

FASHIOX ifcšn), 
móda, kroj. 

FASHTOXABLE 
(fcš]icbl), módny. fast 90 Fcrmenť FAST (/íľ^/), silný, rý- 


FEBRUARY 


chly, postiť sa. 


(fchrucri), február. 


FASTEN {fest n), 


FEDERAL (fcdcrcl), 


upevniť 


spolkový, krajinský. 


FAT {fct), tlstý, masť. 


FEDERATION 


FATAL (/V;//), 


(fcdŕvcjšn), sjednote- 


osudný. 


nie. 


FATE {fcjt), osud. 


FEE (fi), poplatok, od- 


FATHER ifádhr), 


meniť. 


otec. 


FEEBLE (/ÍW), slabý. 


FATHER-IX-LAW 


FEED (fid), kŕmiť, 


(fádhriiilá), svokor. 


pásť. 


FATHERLAND 


FEEL (///), cítiť. 


(fádhrlend), vlasť. 


FEELING (filing), po- 


FATIGUE (fefyg), 


cit. 


únava, namáhať sa. 


FEINT (f c j lit). 


FATNESS (fetncs), 


pretvárka. 


tlstota. 


FELLOW (fcló), druh. 


FAUCET (fasct), ko- 


chlap, spoločník. 


hútik, točka. 


FELON (felon), zloči- 


FAULT (fait), chvba. 


nec. 


FAVOR (fcjzr), pria- 


FELONY (felony). 


zeň, láskavosť. 


ohavnosť, zločin. 


FEAR (fir), báť sa, 


FELT (felt), plsť (srs- 


strach. 


tenv). 


FEARLESS (fírles), 


FEMALE (finicjl). 


neohrožený. 


ženská. 


FEAST (fist), hostina. 


FENCE (/^n^), ohrada, 


hodv, hostiť. 


plot. 


FEATHER (fed h r). 


FEND (fend), zadržať. 


pero, operiť. 


odraziť. 


FEATURE ifičor), 


FERMENT (fórnient), 


tvár, tvárnosť. 


kvas. Fern 9 T 

FERN if or n), kapra- 

dina. 
FERRET {fcrct), fere- 

ta (zver podobný lasi- 
ce), prehliadať. 
FERRY ifcri), prievoz, 

locľ. 
FERTILE (fcľtil), 

úrodnv. 
FESTIVAL ifcstk'J), 

sviatok. 
FETCH (fcč), doniesť. 
FEĽD (fjud), nepria- ' 

teľstvo. : 

FE\^ER ifhľ), horúč- I 

ka. I 

FEW (fjú), málo, nie- | 

koľko. ! 

FICTION (fikšn), bá- | 

seň. f 

FIDDLE (ňdi), husle. 
FIDDLER (ňdler), 

huslista. 
FIELD (fíld), pole. 
FIEXD (find), nepria- 
teľ. 
FIERCE (firs), krutý, 

prudkv. 
FIFTEEN (ňfíýn), 

pätnásť. 
FIFTEENTH 

(fiffX)itJi), pätnástv. 
FIFTH (í^fth), piaty. FIFTY (fifty), päťde- 
siat. 

FIG (Hg), figa. 

FIGHT (f a j f), bitka, 
biť sa. 

FIGURE (ňgjur),ňgú- 
ra, tvár, číslica, poči- 
tať. 

FILE (fajľ), soznam, 
rad, sradiť, pdník. 

FILL (i^/), naplniť. 

FILTER {ňlter), cedi- 
dlo. 

FINAL (f a j III), koneč- 
ný. 

FINANCE (ňncns), 
dôchodkv. 

FINANCIAL 

(ňucjišl), dôchodko- 
vý, íinančn}-. 

FINL (fajnd), nájsť. 

FINDER (fajndr), ná^ 
lezca. 

FINE (fajn), jemný, 
pokuta, pekný, poku- 
tovať. 

FINGER (fingr), prst. 

FINIS (fajnis), koniec. 

FINISH (fím'š), dokon- 
čiť. 

FIR (fór), jedla, smrek, 
borovica, jalovec. Pi Pluic FIRE {fajr), oheň, za- 

])áliť. 
FIR:\I {form), pevný, 

firma. 
FIRST ifórst), prvý. 
FIRSTLY {forstly), 

poprvé. 
FISH (ňš), rvba. 
FISHER (fisr). rvbár. 
FIST (^.^/), päsť. 
FIT (/zO, slušať, vhod- 

nv, kŕče. 
FIVE (fajz'),pM. 
FIX inks), zrobit, 

upevniť, ustáliť. 
FIXTURE (ňksčdr), 

náradie. 
FLAG iflc(^), zástava. 
FLAKE (ficjk), cho- 

máč. lúpať. 
FLAME iflcjm), pla- 
meň. 
FLAXK (f}cuk),hok. 
FLAXXEL W^'i'O, 

flanel. 
FLASH (flcš). blesk. 
FLASK iflcsk), fľaška. 
FLAT if let), plochv 

bvt. 
FLATTER (fietr), 

lichotiť . 
FLA\'OR {flejzr), 

chuť, vôňa. FLAX (flcks), Ian. 

FLEA ifli), blcha. 

FLEE ifli), utekať. 

FLEECE if lis), ostri- 
hať, stiahnuť. 

FLEET (flit), loďstvo. 

FLESH (fles), mäso, 
telo. 

FLIGHT (//ayV), útek. 

FLIXG (fling), hodiť. 

FLIXT (flint), kremeň. 

FLIRT (flort), milko- 
vať, mrštenie. 

FLOCK (flak), stado 

FLOOD (flad), potopa 

FLOOR (/7(5r), podla- 
ha, poschodie. 

FLORA (flóra), kve- 
tina, rastlinstvo. 

FLORIX (flarin), 
zlatka. 

FLORIST (florist), 
kvetinár. 

FLOUR (flaur), múka. 

FLOW (fló), tiecť, 
tok. 

FLOWER (//az/r), kve- 
tina. 

FLUEXT (fluent), 
plynný. 

FLUID (fluid), teku- 
tina. Plurrv 9?, forget FLURRY iflari), zá- 
vaj, pobúriť. 

FLUSH if las), začer- 
veneť sa, hojný, bujný. 

FLUTE if hit), flota. 

FLUTTER (flo.fr), vá- 
hať, trepať. 

FLY (fláj), mucha, lie- 
tať. 

FOAľM (fólii), pena, 
peniť, zúriť. 

FOE (fó), nepriateľ. 

FOG (/oo-), mhla. 

FOGGYV/oo-/), 
mhlistv. 

FOLD (fold), záhyb, 
skladať. 

FOLK, FOLKS (fók, 
fóks), ľudia, domáci. 

FOLLOW (foló), na- 
sledovať. 

FOND (fond), rád ma- 
júci. 

FOXDLING 

(fondling), mazlanec. 

FOOD (fúd), potrava. 

FOOL (fúl), blázon. 

FOOLISH (fúliš), 
bláznivý. 

FOOT (fuf), noha. 

FOOTING (fitting), 
pôda. FOR (for), za, poneváč, 

pre. 
FORBID (forbid), za- 

FORCÉ (fórs), sil_a, 
moc. 

FORCED (forsd), nú- 
tený. 

FORE (fór), pred, 
predný. 

FORECAST 

(fórkhäst), predpove- 
dať. 

FOREHEAD (forked), 
čelo. 

FOREIGN (farin), 
cudzi. 

FOREIGNER 

(farinr), cudzinec. 

FOREMAN (fórmcn), 
dielo vedúci. 

FORENOON 

(fornún), predpolud- 
nie. 

FORESEE (fórsí), 
predvídať. 

FORFEIT (forút), 
ztratil, prepadnúť. 

FORGE (fórdž), 

vyhňa, kovať, padelať. 

FORGET (forget), za- 
budnúť. Poľc^k'ú 94 ľracfure FORGR^E ifoľgiľ), 

odpustiť. 
FORK {fork), vidlička. 
FORM (form), podoba, 

utvárať, forma. 
FOR^IAL iforml), 

riadnv, obradnv. 
FOR^IATIOX 

(fonucjšn), tvorenie. 
FOR^IER (former), 

predošlv. 
FORSAKE (forscjk), 

zanechať. 
FORSWEAR 

(forsrcr), odprisahať. 
FORT (fort), 

pevnostka. 
FORTH (fori h), 

v pred, preč, von. 
FORTHCOľ^riXG 

(fórťkhaming), prí- 

tomnv. 
FORTIETH 

(forticf), št\'^idsiatv. 
FORTIFICATTOX 

(fortyfikejšn ) , opev- 
nenie. 
FORTIFY (forfxfáj), 

opevniť. 
FORTRESS (fórfres), 

tvrdz, pevnosť. 
FORTUNATE 

(forcuncjť), šťastn}'. FORTUNE (forcn), 
šťastie, bohatstvo. 

FORTY (forty), šty- 
ridsať. 

FORWARD (forvárd), 
napred. 

FORWARDING 

(forz'ärding), dopra- 
va. 

FOUL if ani), planý, 
neplatnv. 

FOUND ( found), za- 
kladať. 

FOUNDATION 

(faiiiidcjšii), základ. 

FOUNDER 
I (faup.dr), zakladateľ. 

FOUNTAIN (fóntu), 
studňa, 

FOUR (fór), štyri. 

FOURTEEN 

i fort im), štrnásť. 

FOURTEENTH 
(fortýnŕ), štrnásty. 

FOURTH (forth),' 
štvrtý. 

FOWL (faul), drúbež. 

FOX (faks), líška. 

FRACTION (frckšn), 
zlomok. 

FRACTURE 

{frckčór), zlomiť. Fragile 

FRAGILE {fredžiľ), 

krehký. 
FRAME {frcjm), rám, 

sostaviť. 
FRANCHISE 

{frenčájz), právo, vý- 
sada. 
FRAXK ifrcnk), 

uprininv, František. 
fraud' if rád), pod- 
vod, klam. 
FREE (frí), svobodný, 

z darma. 
FREEDO:\í ifrídom), 

svoboda. 
FREEZE (friz), 

mrznúť. 
FREIGHT ifrcjt), 

náklad. 
FRENZY (frcnci), šia- 

lenosŕ. 
FREQUENT 

ifrikz'ent), častý. 
FRESH ifrcš), čerstvý, 

surový. 
FRIAR {frajer'), mních. 
FRICTION (f rikšu), 

trenie. 
FRIDAY (frajdej) 

piatok. 
FRIEND (f rend), 

priateľ. 95 Fiindamení 

FRIENDLY 

(freiidly), priateľský. 

FRIGHT (/Víz //), 
strach. 

FRIGHTEN (frájfn), 
strašiť.. 

FROG (frag), žaba. 

FROAÍ (f ram), od, z. 

FRONT i f rant), pre- 
dok, čeliť, čelo. 

FROST (frasŕ), mráz. 

FRUIT (f rút), ovocie. 

FRUITFUL ' (f rút f u!) , 
plodný. 

FRUITLESS ifrútles), 
ncDlodnv. 

FRÔSTRATE 

( f rastre jt), zmariť. 

FRY ifráj), smažiť. 

FUEL {f júl), palivo. 

FULFIL {fuini), splniť. 

FULL iful), plný, sýty. 

FU.AIE Ujúm), dým, 
kúr. 

FUN if an), žart, zá- 
bava. 

FUNCTION ifankšn), 
výkon. 

FUND {f and), fond, 
istina 

FUNDAMENT 

ifandenient), základ. funeral 96 Gas FUNERAL ifjimcrl), 
pohrab. 

FUNNEL (fan!), 
trúba. 

FUNNY if any), divný, 
smiešny. 

FUR (for), srsť, kožu- 
šina. 

FURNACE ifonies]., 
pec. 

FURNITURE 

(fdniicr), niibitok. 

FURTHER {fardlv), 
dale j , ďalší. 

FURY (fjuri), zúrivosť. 

FUSE {fjiiz), rozpustiť, 
topiť. 

FUTURE ifjucr), bu- 
dúcnosť, budúci. GABBLE {gehl), tárať. 
GAG {geg), umlčať. 
GAGE (gejdš), miera, 

záruka. 
GAIN (gcjn), získať, 

výhoda. 
GALE (gejl), víchor. 
GALL {gal), Ž1Č, dopa- 

lovať. 
GALLANT igelent), 

chrabrý, zdvorilý. . GALLERY {geleri), 

I galéria. 

' GALLEY {geli), loďka. 

GALLON {gelon), ga- 
lon (4 kvartv). 
I GALLOP (^Wo/)), 
cval, cválať. 

GALLOWS {gelós), 
šibenica. 

GAMBLE igemhl), 
hrať o peniaze. 
GAME {gcjm), zver, 
hra. 

GANG {geng), tlupa. 

GAP (gep), otvor. 

GAPE {gap i gejp), 
zívať. 

GARB {gárh), oblek. 

GARBAGE igárbidž), 
smeti, odpadky. 

GARDEN {gárd n), zá- 
hrada. 

GARLIC {gárlik), ces- 
nak. 

GARMENT 

{garment) , odev. 

GARRET {gerct), pod- 
krovie. 

GARRISON 

{gerisn), posádka vo- 
jenská. 

GAS {géz), plyn. 'GsJl 97 Gin GASH {gcš), rana, ra- 


GENTILE {dčenŕajl), 


niť. 


pohan. 


'}ASP{gcsp), 


GENTLE (dčentl), 


ťažký dvch. 


miernv, tichý. 


GASTRIC (gestrik), 


GENTLE.AIAN 


žalúdkový. 


{dženthiien), pán. 


GATE {gejt), brána, 


GENUINE {dčeniiajn), 


vráta. 


rýdzi, pravý. 


GATHER (gedJir), 


GEOGRAPHY 


shromaždiť. 


( dziagren ) , zemepis. 


GAUGE (gejdč), miera. 


GERM {džórm), záro- 


GAUZE (gáz), 


dok. 


priehladná látka. 


GERMAN {dzórmen), 


GAY (gej), veselý, pa- 


nemecký, Nemec. 


rádny. 


GET {get), dostať, stať 


GAZE^o^;>), 


sa, odísť. 


zrak npreť. 


GHASTLY {gíistU), 


GAZETTE (^^-^0, 


strašný, príšerný. 


časopis. 


GHOSf {góst), duch. 


GEAR (gír i d čír), 


GHOUL (gúl), príšera, 


odev. 


das. 


GENERAL {dzenerl), 


GIANT {dzajent), 


všeobecný, generál. 


obor. 


GENERATE 


GIFT {gift), dar, na- 


{dzenerejt), plodiť. 


danie. 


GENERATION 


GIGANTIC 


(dšenerejsu), pokole- 


{džigcnt\'k), obrov- 


nie, rod. 


ský. 


GENEROSITY 


GILT i^iít), pozlátený. 


( dšejierasity ) , veľko- 


GIMLET {džimlet) , n^- 


dušnosť, štedrosť. 


boziec. 


GENIUS (dčínjes), na- 


GIN {džin), jalovcová 


danie, vlohy. 


pálenka. Ginger 08 Goose GINGER (dčindčer), 


GLISTER (glistr), 


zázvor. 


blyštať. 


GIXGUAM (gingem), 


GLOBE (glób), zeme- 


bavlnová látka. 


guľa, guľa. 


GIPSY {dčipsi), cigáň. 


GLOOM (glihn), tem- 


GIRAFFE (dčiref), 


nota, smútok. 


žirafa. 


GLORIOUS (glories), 


GIRD igord), opásať. 


slavn}'. 


GIRDLE (gordl), opa- 


GLORY (glori), sláva. 


sok. 


GLOVE (glav), ruka- 


GIRL (gorl), dievča. 


vica. 


GIRT i^óľt), opásaný. 


GLUE (glú), kľuh, lep. 


GIRTH (gdrfh), pás. 


GNASH (nes), škripať. 


GR'E (gir), dať. 


GNAT (net), komár. 


GLAD (gled), rád, ve- 


GO (go), ísť. 


selv. 


GOAT (i^óť), koza. 


GLA\XE (í^Iäns), po- 


GOD (gad), Boh. 


hľad, blesk. 


GOD-FATHER 


GLAXD (gleud), žláza. 


(gad f ad hr), krstný 


blana. 


otec. 


GLASS (gläs), sklo, 


GOD-:\IOTHER 


pohár, okuliare, zrka- 


(gadniadhr), krstná 


dlo. 


matka. 


GLAZIER (glejžr), 


GOLD (^óld), zlato. 


sklár. 


GOLDEN (góldn). 


GLEAM (glím), 


zlatý. 


záblesk, žiariť. 


GONE (gón), preč, od- 


GLEET (glíf), tripper. 


išiel, tam. 


GLEN .(glen), nízke 


GOOD (gild), dobrý. 


údolie. 


GOODBYE (giidháj) 


GLIDE (glajd), kĺzať. 


na zdar, s Bohom. 


GLIMPSE (glimps), 


GOODS (giidz), tovar. 


pozreť. 


GOOSE (gúz), hus. GORGE (í;ón/i), hrdlo, 

hltať. 
GOSPEL {gaspl), 

evangeliiim. 
GOSSIP {i::asip), kle- 
beta, klebetiť. 
GOUT (i^aut), lámka. 
GO\^ERNf igovrn), 

vládnuť. 
GOVERXMEXT 

{gavniinent) , vláda. 
GOVERNOR 

{garcrnr), guvernér, 
vládca. 

GOWN igaun), šata. 
GRAB iireh), ulapiť. 
GRAC^^grcjs), 

milosť, zdobiť. 
GRADE (grejd), 

stupeň. 
GRADUAL 

(gredjiicl), postupný. 
GRAIN (grcjn), obilie, 

g-rán. 
GRA.MMAR (gremr), 

mluvnica. 
GRAND (grcnd), veľ- 
kolepý, skvelý. 
GRAND-CHILD 

igrcndcajld), vnuk. 
GRAND-FATHER 

igrcndfadhr), dedo. 99 Gratiilation 

GRAND-AIOTHER 

igľoidiiiadlír), baba, 

stará matka. 
GRAND-SON 

(gľcjidsau), vnuk. 
GRAND-DAUGHTER 

(grendáŕr) , vnučka. 
GRANGE (grcjndč), 

sýpka, stodola. 
GRANITE (grenyŕ), 

žula. 
GRANT (gľcnŕ), povo- 
liť, dar. 
GRAPE (grcjp), 

hrozno. 
GRASP (^resp), ulapiť. 
GRASS (í^räs), tráva. 
GRASSHOPPER 

(gräsJiapr), kobylka, 

šáška. 
GRATE (grcjf), mre- 
ža, strúhať. 
GRATEFUL 

igrcjtful), vďačný. 
GRATER igrcjtr), 

strúžok. 
GRATIFY igrctyfaj), 

vyhoveť. 
GRATIS igrcjtis), 

zdarma. 
GRATULATION 

(grcfulcjšii), blaho- 

pranie. Grave TOO Guarô GRA\^E {grcjľ), hrob, 

vážnv. 
GRA\^EL {grevl), štrk, 
kameň v chorobe. 

GRAVEYARD 

{grcjvjárd), hrobitov. 

GRAY i GREY {grcj), 
šedivý. 

GREASE {griz), masť, 
mazať. 

GREAT {grejt), velky, 
mocný, slávny. 

GREEK {grík], Grék. 

GREEN (grin), zelený. 

GREET {grit), pozdra- 
viť. 

GREETING {griting), 
pozdravenie. 

GRIDDLE {gridl), pe- 
káč. 

GRIDIRON 

{gridajrn), ražeň. 

GRIEVANCE 

(gríľcns), sťažnosť. 

GRIE\^E (grív), trápiť, 
smútiť. 

GRIM (grim), krutý. 

GRIND (grájnd), 
mleť, brúsiť. 

GRIP (grip), lapenie, 
stískanie. GRIPPE (grip), 
chrípka. 

GRIST (grist), meHvo. 

GROAN (grón), 
stonať. 

GROCER (grósr), kra- 
már, kupec. 

GROO^I (grľim),^ 
kočiš, mladoženich. 

GROO\^E (griw), žlá- 
bok. 

GROSS (gros), gros 
(i2 tuctov), tlstý. 

GROUND (graiind), 
zem, dno, základ, mleť. 

GROUP (grúp), skupi- 
na. 

GROVE (gróv), háj, 
les. 

GROW (gró), rastnúť, 
pestovať. 

GROWER (gróer), 
pestovateľ. 

GROWTH (gróth), 
zrast. 

GUARANTEE 

(gerentý), ručiť, zá- 
ruka. 
GUARD (gárd), stráž, 
strážiť. Guardian lOI Haiuc GUARDIAN 

i '^ardyoi), ošetrova- 
teľ. 

GUERILLA (gerilä), • 
válčenie v tlupách. 

GUESS (ges), mysleť, 
hádať. 

GUEST (gest), hosť. 

GUIDE (gajd), viesť, 
vodič. 

GUILT (gilt), vina. 

GUILTY \-z7/v), 
vinnv. 

GULF (ga!f),^ 
záHv (morský). 

GU^NI (gain), guma, 
jasná, lepiť. 

GUX (gan), delo, puš- 
ka. 

GUNPOWDER 

(gaiipaiidcľ), strelný 
prach. 

GUT (gat), čerevo. 

GUTTER (gafr), žlab. 

GYMNASTIC 

(džiinncstyk), telo- 
cvičný, sokolský. 

GYPSY (dčipsi), cigáň. 

GY\'E (dčájr), pútať. H HABEAS CORPUS 
(hejhics kJióľpas), lis- 
tina ochraňujúca o- 
sobné práva. 

HABIT {hcbif), zvyk, 
rúcho. 

HABITUAL 

(hebičiiel), navvklý. 

HACK (hck), sekať, 
koč, kôň. 

HAFT (häft), rukoveť. 

HAG (hcg), čarodejka. 

HAIL (hejl), ľadovec, 
pozdraviť. 

M AIR (hcr), vlas, srsť. 

HAIRY ihcri), chlpatý. 

HALF {häf), pol, polo- 
vica. 

HALL (hál), sieň, 
chodba. 

HALLOO (hcló), po- 
zdrav, hej ! 

HALLUCINATION 
( hclusincjsn ) , poma- 
tenosť, blúdenie. 

HALT (halt), zastaviť. 

HAľ\I (Jicjii), šunka. 

HA^IE (hejm), 
chomút. Hammer 102 Hart HAMMER iJicmr), 
kladivo, mlatok, kle- 
pal. 

HAMMOCK 

{JiC)]iok), visiaca pos- 
teľ pletená. 

HANDCUFF 

(hcndkhaf) , puto, spú- 
tať. 

HAND (hend) ruka, 
doručiť. 

HAXDFUL 

{hoidfiíl). hrsť. 

HANDKERCHIEF 
{henkrčíf) , šátok, ruč- 
ník. 

HANDLE (hcudl), za- 
obchádzať, rúčka. 

HANDSOME 
( Juvisam ) , peknv. 

HANDY (hcndy), pri- 
ručnv. zručný. 

HANG (hcng), viseť, 
obesiť. 

HANGING (hcnging), 
obesenie, visiaci. 

HANGľ^IAN 
{hengmen), kat. 

HAP (hep), náhoda. 

HAPPEN {hcpn), 
udať sa, stať sa. 

HAPPY (hepi), blaže- 
uv. šťastnv. HARASS {hcrcs), zne- 

pokojiť. 
HARBOR (hárbr), pri- 
. stav, útulok. 
HARD {hárd), ťažký, 

tvrdv. 
HARDY (hárdy), otú- 

žilv. 
HAŔDLY (hardly), 

ťažko, sotva. 
HARDWARE 

(hárdz'cr), železný to- 
var. 
HARE {her), zajac. 
HAR^I (hánn), škoda, 

blížiť. 
HAR^íFUL (harmful), 

škodlivý. 
HARľ\ILESS 

( hármles) , neškodný. 
HARMONY 

(harmony), svornosť, 

súhlas. 
HARNESS (hárnys), 

opraty, šíry. 
UARF'(hárp), harfa. 
HARPOON (harpún), 

harpúna (kopia s há- 
kom). 
HARSH (hárš), drsný, 

prísny. 
HART'(/2árO, jeleň, Hardest 103 Hearth HAR\'EST {hárrcsť), \ HAZARD {hczrd), ne zatva. 
HASH (hcš), sekanina, 

sekať. 
HASTE {hcjst), náhle- 
nie. 
HASTEN {hcjstn), po- 

náhlať. 
HAT (Jict), klobúk, ka- 

lap. 
HATCH (Jieč), vysedeť 

(vajcia). 
HATCHET (Jicčcŕ), 

sekera. 
HATE (Jicjf), nenávi- 

deť. 
HATRED (hcjfrd), 

nenávisť. bezpečie, odvážiť sa. 
HAZEL (hcjd), lieska, 
HAZELNUT 

{hcjzhíat), lieskový 

orech. 
HE {hx), on. 
HEAD {hcd), hlava, 

predok. 
HEADACHE 

ihcdcjk), bolenie lila- 

vv. 
HEADQUARTERS 

{hcdkvartrz), hlavTiý 

stan. 
HEAL (/í v/), liečiť, ho- 

jiť. 
HEALTH ihclth), «-^.E?^ ^''"■^' "^'"^ : hSIthy (/,.///,,) búčnik 

HAUGHTY {háty), 
nadutý, hrdý. 

HA\^E ihcľ), mať, 
vlastniť. 

HAVEN {hcjvn), prí- 
stav. 

HAVOC (hez'ok), zá- 
huba. 

HAWK (hák), jastrab. 

HAWTHORN 
(háthórn), hloh. 

HAY (hej), seno. zdravý. 
I HEAP (hýp), hromada, 
I hromadiť. 

HEAR (hýľ), slvšať. 
, HEARING (hýring), 
! slvšanie, sluch. 
j HEÄRSE (/zó>^),umrl- 
I čí voz. 

j HEARSAY (hýrscj), 
povesť. 
HEART (hárt), srdce. 
HEARTH (/kzr//0,krb, 
ohnište. Hearty 104 Hereditary HEARTY (hárty), 
srdečný. 

HEAT (hýť), teplota, 
horúčosť. 

HEATHEX {hýdJiu), 
pohan. 

HEAVEX {hern), ne- 
bo, obloha. 

HEAVY (hez'i), ťažký. 

HEBRE\V (hybní), 
žid. 

HEDGE (hedč), kro- 
vina. 

HEDGEHOG 
(hedčhag), jež. 

HELP (hyd), pozoro- 
vať, dbať. 

HEEL (hýl), päta), 
opätok. 

HEIFER (hefr), jalo- 
vica. 

HEIGHT (/layV), výška. 

HEIR (ér), dedič. 

HEIRESS (éres), de- 
dička. 

HELL (/z r/), peklo. 

HEL^I {helm), kormi- 
dlo. 

HEL^^IET (helmet), 
čáko. 

HELP (he^p), pomôcť, 
pomoc. HELPFUL (helpful), 

pomocný. 
HELPLESS (helples), 

bezpomocný. 
HELVE (heh'), topo- 

risko. 
HEľ^I (hem), obruba, 

šev. 
HEMISPHERE 

( h e mi s f Ír) , poloq-uTa. 
HEMLOCK (hemlok), 

jedla. 
HEMORRHAGE 

(hemoredž), krvočok. 
HE^IORRHOIDS 

(hemorójdz), zlatá 

žila. 
HEMP (hemp), 

konope. 
HEX (hen), 

kura, sliepka. 
HEXCE (hens), preč, 

preto. 
HER ihór), jej. 
HERALD (hôrld), 

hlásateľ. 
HERB (hórh), bvlina. 
PIERD (hôrd), stádo. 
HERDSMAN 

(hordsmen), pastier. 
HERE (hýr), tu. 
HEREDITARY 

(heredyteri), dedičný. Heresy 

HERESY {hcrcsi), 

bludárstvo. 
HERETIC {Jicrctyk), 

kacír. 
HERITAGE 

(hcritedč), dedictvo. 
HERMETIC 

(hcrmefyk), neprie- 

dusnv. 
HER.AIIT ihdnnit), 

pustevnik. 
HERO ihyro), hrdina. 
HEROIC (Jiyróik), 

hrdinský. 
HERSELF {hor self), 

ona sama. 
HESITATE (hcsiteji), 

váhať. 
HEW (h ju), sekať. 
HICKORY (Jiykori), 

biely orech. 
HIDE (Jwjd), kryť, 

koža. 
HIDIXG (Jiajding), 

úkryt. 
HIGH (háj), vysoký. 
HIGHLAND 

(háji end), vysočina. 
HIGHT (hájf), výhka. 
HILL (hyl), vršok, ko- 

Hni (hym), jemu, jeho. 105 Hog HIMSELF (hymself), 

on sám. 
HIXD (hájnd), zadný. 
HINDER (hajndr), 

zadný. 
HINDER (hynder), 

prekaziť. 
HINDRANCE 

(Jiindrois), prekážka. 
HINGE (hxndš), pánt. 
HINT (hynŕ), pokynúť, 

narážka. 
HIP (hyp), kvčel. klb. 
HIRE (hajr), najať, 

mzda. 
HIRSE (/ľťľri-), pšeno. 
HIS (hyr;), jeho. 
HIS (hvs), svčať. 
HISTORY (hysfori), 

dejepis. 
HlT'(/zyO, udreť, trafiť, 

rana. 
HITCH (hyč), uviazať, 

uzol. 
HIVE (hajr), úl. 
HOARSE (hórs), za- 

chrýpnutý, chraplavý. 
HOD (had), korýtko na 

maltu. 
HOE (hó), motyka, ko- 
pať. 
HOG (hag), prasa. Hoist 1 06 

HOIST {hó j St), vyve- 
siť. 

HOLD (hold), držať, 
moc, držanie. 

HOLE {hóľ), diera, 
jama. 

HOLINESS {hóliues), 
sviatosť. 

HOLLOW (haló), 
dutý, prázdny. 

HOLY (/ľ ó//), 'svätý. 

HOLY-DAY 

(hóli-dcj), sviatok, 

HOAIE (Jióni), domov. 

HOMELY hómli), ne- 
peknv, prostý. 

HOMESTEAD 

(Jióinsted^, domovina. 

HOMEWARD 

(hóniz'áľd) , domov, k 
domovu. 

HOMICIDE 

{hamisajd), zabitie. 

HOXEST {ancsť), po- 
ctivý, statočný, 

HOXEY ihany), mäd. 

hoxeyco:mb 

(honykhóm), plášť 

mädu. 
HOXOR (ánr), česť, 

hodnosť. 
HOOD (hud), čapec. 
HOOF (húf), kopyto. Hospital 

HOOK (huk), hák, 

udica. 
HOOP (hup), obruč, 

revať. 
HOP (hap), skákať, 

chmel. 
HOPE (hop), nádej, 

úfať. 
HOOPIXG COUGH 

(húpinkháf) , modrý 

(somárskv) kašeľ. 
HORDE (hôrd), tlupa, 

horda. 
HORIZOX (horajzn), 

obzor, 
HORX (hóni), roh. 
HORXET (hórnct), 

sršen, 
HORRIBLE (harihl), 

strašný. 
HORROR (haror), 

hrúza. 
HORSE (hórs), kôň. 
HORSERADISH 

( h órsrcdyš) , chren. 
HORSESHOE 

(hórsšú), podkova. 
HOSPITABLE 

(haspitejbľ), poho- 
stinný. 
HOSPITAL (haspitl), 

nemocnica. Host to: Husbandry HOST [host), hostiteľ, 
hostia. 

HOSTILE (Jiastyl), 
nepriaterskv. 

HOT (haf),' teplý, ho- 
rúci. 

HOTEL (hofcl), hosti- 
nec. 

HOUXD ihaund), pes. 

HOUR (a?/r), hodina. 

HOUSE ihaus), dom. 

HOUSEHOLD 

(haiisJiold), domá- 
cnosť. 

HOW (hail), jako. 

HOWEVER (Jiauezr), 
hár jako, lež. 

HOWL (Jwul), kričať, 
vískať. 

HUGE (hjúdč), 
ohromný. 

HUľvLVX {hjnmcn), 
ľudský. 

HUMANITY 

ihjuincnity), ľud- 

skosť. 

HU.MBUG (Jiambag), 
podvod, klam. 

HUAIIDITY 

( hju inidyty ) , vlhkosť. 

HUMOR \hjiimr), roz- 
mar, humor. HUNDRED ihandrd), 

sto. 
HUNDREDTH 

(Jiandrcdŕh). stot}^ 
HUNGARIAN 

{hangcricn), uhorský, 

Madar. 
HUNGARY 

(Jiaiľ^cri), Lliorsko. 
HL^NGER (Jian^c^r), 

hlad. hladovať. 
HUNGRY (Jian^crn), 

hladný. 
HUNT (hanŕ), honiť, 

loviť. 
HUNTER (Jianfr), po- 
ľovník, lovec. 
HURL (horí), vrhnúť, 

mrštiť. 
HURRAH (hare j), 

hurá. 
HURRICANE 

(harikejn), víchrica. 
HURRY (hari i him), 

náhlenie, náhliť. 
HURT (hórt), boleť, 

ublížiť. 
HUSBAND 

{hazhcnd), manžel. 
HUSBANDRY 

(hazbcndri), hospodá- 
renie. Hustle 1 08 Ilhisfrate HUSTLE (Jiasl), 
náhliť. 

HUT (hat), chať, búda. 

HYDROPHOBIA 
(Jiajdľofóbiä), bes- 
nota. 

HYGIEXE {ha j džin), 
zdravoveda. 

HYMN (hym), chválo- 
spev. 

HYPOCRITE 

(hxpoknt), pokrvtec. 

HYSTERIC 

( hysterik) , zádusivý, 
hysterický. 

I 

I (áj), ja. 
ICE (a j s), ľad. 

icecrea:\i 

( a j skrini ) , mrazivo. 
ICICLE (ajsikl), grm- 

bolec ľadový. 
ICY (ajsi), ľadový. 
IDEA (ajdyä), 

mvšHenka. 
IDEAL (ajdýal),^ ideal- 

nv, mvšlienkový. 
IDENTIC (ajdentyk), 

totožnv. 
IDENTIFY (ajdentyfaj), ztotož- 
niť. 

IDIOT (idxot), blbec. 

IDLE (aj'dl), zahálať, 
lenivv. 

IDLENESS (ajdlnes), 
lenivosť. 

IDOL (ajdol), modla. 

IGNITE (ignajt), za- 
páliť. 

IF (//), jestli, keď, jak. 

IGNORANT 

(ignorent), nevedo- 
mv. 

IGNORE (ignór), ne- 
všímať si, neznať. 

ILL (//), chorv, zlv. 

ILLEGAL (Jlígl), 
nezákonnitv. 

ILLEGIBLE 

(iledčibl), nečitatelný. 

ILLICIT (ilisit), nedo- 
volenv. 

ILLITERATE 

( iliterejt ) , neučený, 
neznajúci písať. 

ILLNESS (Unes), cho- 
roba. 

ILLUMINATION 
(ilúniinejšn), osvetle- 
nie. 

ILLUSTRATE 

(ilastrejt), zobraziť. Image T 09 Impotence IMAGE {imedz), podo- 
ba, namyslenie. 
IMAGIXÉ {imedžin), 

domvšlať. 
IM BODY (imbady). 

vteliť. 
IMITATE (imiŕejt), 

napodobniť. 
miTATION 

(imitejšu), napodob- 

nenie. 
IMMEDIATE 

( i)u ídiet ) , okamžitý. 
IM:\íEXSE (imens), 

nesmierny. 

im:\íigráxt 

[imigrent) , prisťaho- 
valec. 

IMľ^IIGRATlON 

( imigrejšn ) , prisťaho- 
valectvo. 

IMMINENT 

(ijuiuent), nastávajú- 
ci, hroziaci. 

BniODEST 

(imadest), neslušný. 

IMMORAL {imarel), 
nemravný. 

IMMORTAL 

( imórtl ) , nesmrtelný. 

IMMOVABLE 

(imiívejbl) , nehybný. IMPACT iimpekt), 
srážka. 

IMPAIR (im per), 
zhoršiť, zkaziť. 

DIPEACH (impíč), 
obžalovať. 

niPERFECT 

(impGj'fekt), nedoko- 
nalý. 

LMPÉRIAL 

( impíľiel) , cisársky. 

IMPERIL (imperil), 
znebezpečiť. 

IMPERMANENT 
(impcrmeueut), ne- 
stály. 

IMPLICATION 

{implike jhi), záplet- 
ka. 

IMPLORATION 

( implore jšn ) , vzýva- 
nie; 

IMPORT (import), do- 
voz, dovážať. 

IMPORTANT 

(impórtent), dôležitý. 

IMPORTATION 

(importe jsn) , dováža- 
nie. 

IMPOSSIBLE 

(impasibl), nemožný. 

IMPOTENCE 

(impotens), slabosť. Imprcí^nablc 

BIPREGXABLE 

(iniprcg)iebl), nedo- 
bvtnv. 

IMPRESS (im preš), 
dojímať, dojem, od- 
tisknuť. 

LAIPRESSION 

(iniprchí), dojem, od- 
tisk. 

IMPRISON (imprícn), 
uväzniť. 

IMPROVE (impnk'), 
lepšiť. popraviť. 

IMPULSE (impals), 
popud. 

IMPURE (im p j úľ), 
nečistý. 

IN (in), v, ve, do. 

INAUGURATION 
( iná^jurcjšn ) , nasto- 
lenie, uvedenie do lí- 
ra du. 

INCH (inc), palce, cól. 

INCIDENT (insidcnt), 
prípadnv. 

INCLINE (inklájn), 
kloniť sa. 

INCLOSE (inklóz), 
vložiť. 

INCLUDE (inkJúd), 
obsahovať. 

INCO:\IE (inkham), 
dôchodok, príjem. T 10 ľ)i(licafc 

INCOMPLETE 

(inkhamplít), neúpl- 
ný. 

INCORPORATE 

(inkhorporejt), vteliť. 

INCREASE (inkríc), 
zmáhať, zväčšenie. 

INCRIMINATE 

(inkrimincjt) , obviniť. 

INCURABLE 

(inkjurebl), nevylie- 
čiteľný. 

INDEBT (indet), za- 
dĺžiť. 

INDECENT 

( indýsnt), neslušný. 

INDEED (indýd), 
skutočne, naozaj. 

INDEFINITE 

(indctinit), neistý, ne- 
určitý. 

INDELIBLE 

( indelihl) , ne v ymaza- 
telný. 

inde:\inity 

(indemnity), náhrada. 
INDEX (indcks), so- 

znam. 
INDIAN (indyen), 

Indián, indianskv. 
INDICATE (indykejf), 

naznačiť. Indirect III Initial INDIRECT 

(indajrekt), nepria- 
my. 

INDORSE (indórs): 
podpisom potvrdiť. 

INDUCE {indjľís), na- 
viesť, primäť. 

INDUSTRY (indastri), 
prienivseľ, pilnosť. 

INFAMY {infemi), 
hanba. 

INFANT (infcnt), ne- 
mluvňa. 

INFANTRY 

{infcntri), pechotn. 

INFECT (infckt), na- 
kaziť. 

INFERIOR (in f Íri cr), 
horší, nižší. 

INFERNAL (infóml), 
pekelný. 

INFEST (infest), zne- 
pokojovať. 

INFINITE (inňnyt), 
nekonečný. 

INFIR^I (inform), 
chorľavý. 

INFIR^ÍARY 

(informeri), choro- 
bínec. 

INFLAME (inflejm), 
zapáliť. INFLAMATION 

(infleinejšn), zapále- 
nie. 

INFLICT (inflikt), za- 
vdať, uložiť. 

INFLUENCE 

(influens), vliv, po- 
bádať. 

INFLUENZA 

(influenza) , hostec 
nákazlivv. 

INFORM (inform), 
upovedomiť. 

INFOR^L-VTION 

(informejhi), sdele- 
nie. zpráva. 

INGENIOUS 

(indčínjes), ducha- 
plný. 

INHABITANT 

(inhebitcnt), obvva- 
teľ. 

INHALE (inJiej'l), 
vdvchať. 

INHERIT (inherit), 
zdediť. 

INHU:\L-\N 

(inhjúmcn), neľud- 
ský. 

INJECT (indčekf), 
vstrieknuť. 

INITIAL (inyšl), za- 
čiatočný. Injunction II2 Insurance 


INJUNCTION 


hať, nástojiť. 


(indčanksn), zápo- 


INSPECT {inspckt), 


vecT, rozkaz. 


dozerať. 


INJURE {indčr), pora- 


INSPIRE {inspajr). 


niť, poškodiť. 


vdýchať, nadchnúť. 


INK {ink), černidlo, 


INSTALL {insťál), do- 


atrament. 


sadiť, nastoliť. 


INLAND (iulcnd), 


INSTANCE {instens), 


vnútrozemie. 


prosba, príklad. 


INLAIATE {inmcjt), 


INSTANT {instent), 


bvdliteľ. 


okamžik. 


INŇ {in), krčma. 


INSTANTLY 


INNER {inr), vnútor- 


{Instcntli), okamžite. 


ný. 


INSTEAD {instcd), na 


INWOCENT {inoscnt). 


miesto. 


nevinný. 


INSTEP {instep), nárt. 


INQUEST {inkvcst), 


INSTINCT {instynkt), 


vyšetrovanie. 


pud. 


INQUIRE {inkľájr). 


INSTITUTE 


dopvtať sa, vyšetrovať. 


{instytjút), ústav. 


INSANE {insejn), 


INSTITUTION 


bláznivý. 


{instxtúsn), ústav. 


INSCRIPTION 


INSTRUCT {instrakt), 


{inskripšn), nápis. 


učiť, dať návod. 


INSECT {insekt), 


INSTRUiAIENT 


hmyz, chrobač. 


{instrument), nástroj. 


INSERT {insdľf), vlo- 


INSULATE {insulejt), 


žiť, vopchať. 


osamotiť. 


INSIDE {insájá), vnú- 


INSULT {insaít), ob- 


tri, dnu. 


raziť, urážka. 


INSIGHT {insájt), ná- 


INSURANCE 


hľad. 


{insurcns), poistenie, 


INSIST {insist), nalie- 


asekurácia. hisure 113 Interview INSURE i^insiir), 
poistiť. 

INSURGENT 

{insóľdžnt), povsta- 
lec. 

INSURRECTION 
{insurckhi) , povsta- 
nie. 

INTEGRITY 

{'uitegritx), celosť. 

INTELLECT 

(intelekt), rozum. 

INTELLIGENCE 
( iiitelidčcns) , rozum- 
nosť, zpráva. 

INTELLIGENT 

( intelidzent) , poučný, 
rozumný. 

INTEND {intend), za- 
mýšlať. 

INTENS (intens), 
prudkv, silný. 

INTENTION 

(intens)i), únivseľ. 

INTERCEPT 

(intersept), zastaviť. 

INTERCOURSE 

{interkhórz), obcova- 
nie. 

INTEREST {interest), 
úrok, zajímať. INTERESTING 

{interestyng), zají- 

mavý. 
INTERFERE 

( interfír) , zamiešať 

sa, zakročiť. 
INTERIOR {intýrior), 

vnútro. 
INTER^^ÍIT {intermit), 

prestať. 
INTERNAL 

( intornl), vnútorný. 
INTERNATIONAL 

( intornejhiei), medzi- 
národný. 
INTERPRET 

{interpret), tlumočiť, 

vvkladať. 
INTERPRETER 

(intórpretr), tlumoč- 

ník. 
INTERRUPT 

(interapt), prerušiť. 
INTERVAL 

(inforz-al). prestávka. 
1NTER\'ENE 

(i)iterz-in ), zakročiť. 
INTERVENTION 

{intrz'enšn), zakroče- 
nie. 
INTERMEW 

{intrzjú), rozhovor, 

rozprávať sa. Intestines 114 It INTESTINES 

( intestynz) , vnútor- 
nosti tela. 
INTIMATE 

{intyinejt), dôverný, 

označenv. 
INTO (u'ltii), do 
INTOLERABLE 

( intaJerebl) , nesnesi- 

telnv. 
INTOMB (intanib), 

pochovať. 
INTOXICATE ^ I 

(intaksikejf), opiť sa. ] 
INTOXICATION ! 

{{)ifaksikejšľi), opil- i 

stvo. i 

INTRENCH ^ ^ I 

(iiitreiič). ošáncovať. i 
INTRIGUE (intríg), [ 

úklad, pleťka. 
INTRODUCE I 

(introdúss), predsta- j 

viť. zaviesť. 1 

INTRODUCTION I 

(introdakšn) , predsta- j 

venie, úvod. 
INTRUST (intrast), 

poveriť, sveriť. 
INVADE (inrejd), 

vpadnúť, zaplaviť. 
INVALID {inz-eJid), 

chorý. 1 INVENT (invent), vy- 
mysleť. 

INVENTION 

( invcnsn ) , vvnález. 

INVEST (inv'cst), ulo- 
žiť. 

INVESTIGATION 
( investygejšn ) , vyše- 
trovanie. 

INVITE (invajf), po- 
volať. 

INWARD { invar d), 
vnútorný, dnu. 

IRIS (a j r is), dúha. 

IRISH (ajriš), irský, 
Irčan. 

IRON (aim), železo, 
železný, piglajst. 

IRONY (ajrony), 
uštipačnosť. 

IRREGULAR 

( iregjuíér) , ncpravi- 
delnv. 

IRRITATE (iritejt), 
dráždiť, zapáliť. 

IS (/-), je. 

ISLAND (ajlend), 
ostrov. 

ISSUE (išú), vý'sledok, 
otázka, vvdať. 

ISTH^IUS {iswas aj 
istnias), nžina. 

IT (//), ono. f talian 115 

ITALIAN {iícijcn aj 
a j tel j en), taliansky, 
Talian. 

ITALIC {itclik), talian- 

Sk v 

ITCH (ič), svrbiť, 
svrab. 

ITEM (ajtcni), taktiež, 
kus, bod. 

ITSELF (ífscíf), ono 
samo. 

IVORY (ajzri), slono- 
vá kosť. 

IVY (ajz'i), brešťan. Iczcclcr JAB (dčcb), bodnúť. 
JACENT (dčejsnt), 

ležiaci. 
JACK (dček), prezýva- 

nie všelijakých vecí, 

stroj. 
JACKASS (dšekäs), 

osol. 
JACKET (docket), 

šata, kabát ženský. 
JAIL (dčejl), väzenie. 
JAILER (dčejlr), za- 

lárnik. 
JAM {džem), lekvár, 

tlačiť. JAXITOR (dzenitor), 
domáci sluha. 

JANUARY {dženueri), 
január. 

JAPAN {deepen), 
Japonsko, lak. 

JAPANESE 

{dčepenýs), japonský, 
Japončan. 

JAR (dčár), džbán, na- 
raziť, vraziť. 

JAW {dčá), čelusť, sán- 
ka. 

JAY (dčej), kavka. 

JELOUS (í/ic/t^^), žiar- 
livý. 

JEER {dčíľ), posmie- 
vať, posmech. 

JELLY {dželi), lekvár, 
rôsol. 

JENNY {dčeny), 
praslica. 

JERK (dčdrk), šklbnu- 
tie, udreť. 

JESUS {džhes), Ježiš. 

JET {džct), vyskočiť, 
smola. 

JEW {dčú), žid. 

JEWEL {džúel), kle- 
not. 

JEWELER {dčúelr), 
klenotník. Jcivess ii6 Ju7'cnUc JEWESS {džúcs), ži- 


JUG (í/ia^), džbán, 


dovka. 


krčah. 


JEWISH {dziiis), ži- 


JUICE (dčús), šťava. 


dovský. 


JULY (dčuláj), júl. 


JOB (dčab), práca, ro- 


JUMP (dčamp), skočiť. 


biť. 


skok. 


JOIN {dčójn), spojiť. 


JUNCTION 


JOIXER {dčójur), sto- 


(dčankšu), spojenie. 


lár. 


TUNE (dčľiii), jún. 


JOIXT {dčójnf), klb. 


JUNGLE (í/ia/z^W), 


článok. 


húština. 


JOKE {dčók),Í2iTt 


JUNIOR (dčihijcr), 


JOLLY (dčali), veselý. 


mladší. 


JOURNAL (dčónil), 


JURISDICTION 


časopis. 


( dčitnsdykšji ) , právo- 


JOURNEY (dčdniy). 


mocnosť. 


cesta, cestovať. 


JUROR (džuľor), 


JOY (dčój), radosť. 


porotca. 


JOYFUL {dčój'ful), 


JURY (dáiiri), porota. 


radostný. 


JUST (dčasf), spravo- 


JUBILANT 


dlivý, len, pravý. 


{dziibilcnt) , jasavý. 


JUSTICE (dčiisfys), 


JUDGE (dčadč), sudca. 


spravodlivosť. 


JUDGEAIENT 


JUSTIFY (dčitsfyfáj), 


(dzadčmoiť), rozsu- 


ospravedlniť. 


dok. 


JUVENILE 


JUDICIAL (dňHdyšI), 


(dčikrnyľ), mb.dist- 


súdny. 


vý. Kate 117 Kni'zht K 

KALE ( A' /ľryV), kapusta, 
kel. 

KANGAROO 

(kJioigcní), skokáň. 

KEEL (khýl), spodný 
trám lode. 

KEEX ikhvn), ostrý. 

KEEP (kit ý p), držať, 
schovať. 

KEEPER (khýpr), dr- 
žiteľ, strážca. 

KEG {khcg), súdok. 
béčka. 

KETTLE (kJicfl), ko- 
tol. 

KEY (khý), kľúč, klap- 
ka. 

KICK (khyk), kopnúť, 
vzdorovať. 

KID (khyd), kozia, ko- 
ža z kozliatka. 

KIDXAP (khydncp), 
uniesť osobu. 

KIDNAPPER 

(khyduepr), kto krad- 
ne osobv. 

Km^EÝ (khyduy), 
ladvienka. okrutka. 

KILL (kh\I), zabiť. 

KIND (khajnd), láska- 
vý, druh, jakosť. KINDHEARTED 
{khajndhártcd), lás- 
kavv. dobrosrdečný. 
KINDLE (khyndľ), za- 
■ páliť, rozžať. 
i KINDLINESS 
I (kJwjndlines), láska- 
i vosť. 
KINDNESS 

(khajiidues), láska- 
vosť. 
: KINE ikhajn), kravv. 
! KINO (kh\)ig), kráľ. 
KINGDO^I 

{khyngdom), kráľov- 
stvo. 
KISS ikhys). bozkať. 

bozk. 
KITCHEN (khyai). 

kuchyňa. 
KITE ikhájt), šarkan 

(z papieru). 
KITTEN {khytn), 

mačička. 
KNAVE {nejz'), dare- 
bák. 
KNEAD {nýd), miesiť 

cesto. 
KNEE iný), koleno. 
KNEEL (n v/), klačať. 
KNIFE (najf), nôž. 
KNIGHT (;myO, rytier. Knit I 


[8 Lank 


KNIT (;/v/), pliesť, tka- 


LAD {led), šuhaj. 


nina. 


LADDER {Icdr), reb- 


KNITTING {nytyng), 


rík. 


pletenie. 


LADING {lejdyng), 


KNOB {nab), uzo\, 


náklad. 


kľučka. 


LADLE {lejdl), veľká 


KNOCK (nak), klepať. 


lyžka, lopatka. 


KNOT {nat), uzol, ko- 


LADY {lejdY), pani. 


lienko. 


LAIC {lejlk), svetský. 


KNOTTY {naty). za- 


LAKE {lej k), jazero. 


uzlený. 


LA:\IB {lem), jahňa. 


KNOW {no), vedet. 


jahňacina. 


znať. 


LAiME {lejni), chromý. 


KNOWLEDGE 


LAMP {lemp), lampa. 


(nali'dš), veda, zná- 


LANCE {ľáns), kopia. 


mosť. 


pika. 


KNUCKLE (nakl), 


LAND {lend), zem. 


shyb, poddať sa. 


krajina. 
LANDING {lendyng), 


L 


vvstúpenie na breh. 


LAŇD-LADY 


LABEL (lejbl), nápis. 


( lend-lejdy ) , domáca 


LABOR (lejbr), práca, 


pani. 


pracovať. 


LANDLORD 


LABORATORY 


{1 Old lord), domáci 


(leborcŕori), dielna. 


pán. 


LABORER (lejbórer), 


LANDSCAPE 


robotník. 


{lendskejp), krajina. 


LACE (lejs), čipkv. 


LANGUAGE 


LACERATE 


{lengz'idá), reč, jazvk. 


{les ere j t), trhať. 


LANGUOR {lengvor), 


LACK {lek), nedosta- 


mdloba. 


tok, potrebovať. 


LANK {lenk), štíhly. Lantern 119 Leak LANTERN {lentrn}, 
lampáš. 

LAP (lep), priepažie. 
I prípaž. 

LAPSE {leps), 
pad, uplvnuť. 

LARCENY (lárseny), 
krádež. 

LARD (lárd), sadlo. 

LARGE (lárdč), velkv. 

LARK (láľk), škovrá- 
nok. 

LARYNX (Icnnks), 
t ohryzok hrdelný. 

LASH {leš), bičovať, 
bič. 

LAST (lost), posledný, 
trvať, kopvto. 

LATCH (leč), kľučka. 

LATE Oejŕ), pozde, ne- 
božtík. 

LATER (lejtr), pozd- 
nej ši, neskoršie. 

LATEST (/í-y/.^^íO. naj- 
neskorší, najnovší. 

LATHER (ledhr), 
mvdlinv, mvdliť. 

LATIN 'der n], latinskv. 

LATTER (létr), poz- 
dejší, druh}', zadný. 

LAUD (lád), chváliť. 

LAUGH iläf), smiať 
sa, smiech. LAUGHTER {läfter), 
smiech. 

LAUNCH {lánč), zpus- 
tiť na vodu. 

LAUNDRY {lándri), 
prádelna. 

LAUREL {láv el), vav- 
rín. 

LAYER (lejzr), umý- 
vadlo. 

LA\Y {ló i lá), zákon. 

LAWFUL (lófiil), zá- 
konnv. 

LAWLESS (lóles), ne- 
zákonnv. 

LAW^N (lán), pažiť, 
trávnik. 

LAWYER (lójcr), 
právnik, fiškál 

LAY (lej), ^ ^ 
položiť, klásť. 

LAZY (lejci), lenivý. 

LEA (/í), luh. 

LEAD (Jed), olovo. 

LEAD (Iíd), viesť. 

LEADER (/íí/r), vodca. 

LEADING (Iídyng), 
vedúci. 

LEAF (líf), Hst. 

LEAGUE (líg), liga, 
spolok. 

LEAK(/íA'), tiecť, diera. Lean 120 Lest LEAN (iin), chudý, 

opierať sa. 
LEAP (líp), skočiť, 

skok. 
LEARX (lom), učiť sa. 
LEARNED (Idnicď), 

učený. 
LEASE (lis), najem, 

smluva. 
LEAST {list), najmen- 
ší, najmenej. 
LEATHER {led hr), 

koža. 
LEA\^E (lír), nechať, 

odísť, lúčenie. 
LEA\'EN {levn), kvas, 

kvasiť. 
LECTION {lekšn), čí- 
tanie. 
LECTURE (Ickčór), 

prednáška. 
LEDGE (Icdč), hrana, 

vrstva. 
LEDGER (Icdžr), 

hlavná kniha. 
LEECH (ľič). pijavica. 
LEFT {left), zanecha- 

nv. ľavý. 
LEG (lég), noha. 
LEGAL (lýgl), zákon- 

nv. 
LEGATION (Icgejšu), 

posolstvo. LEGIBLE (ledčibl), 
čitatelnv. 

LEGISLATURE 

{IcdčislcjčÓT), záko- 
nodarstvo. 

LEGITDIATE 

{ledzitymejt), zákon- 
ný. 

LEISURE ilýžur), po- 
hodlie, voľný čas. 

LEMON {lemn), 
citron. 

LEMONADE 

{I e m o ne j d) y\irr\on3.(\2i. 

LEN'D {lend), požičať. 

LENGTH {lenth), 
dĺžka. 

LENS (lens), čočka, 
zväčšováce sklo. 

LENT (lent), pôst. 

LENTIL (lentyl), šušo- 
vica. 

LEPER (lepr), malo- 
mocný. 

LEPROSY (leprosi), 
malomocenstvo. 

LESS (les), menej. 

LESSEE {lesí), nájom- 
ník. 

LESSON (lesn), úloha. 

LEST (lest), lež, aby 
nie. Let 121 Lime LET (let), nechať, pre- 
najať. 

LETHARGY 

{lethardži), ospalosť. 

LETTER {Ictr), písme- 
na, list. 

LETTUCE {letys), 
šalát hlávkový. 

LEVEL {lez'l), rovný, 
plocha. 

LIABLE (lajcbl), pod- 
robenv, naklonenv. 

LĽ\R (/á/r), Ihár. 

LIBEL {lajhl), písom- 
ná urú.2ka, hanopis, 
žaloba. 

LIBERAL {Uhcrl), 
svobodomyselný, veľ- 
kodušný. 

LIBERATE {lib ere j t), 
osvobodiť. 

LIBERTY {Uhrty), 
svoboda. 

LIBRARY (lajbreri), 
knižnica. 

LICENSE (lajsiis), 
dovolenie. 

LICK (Hk), lízať, biť, 
úder. 

LICKIXG (likyug), 
bitka. 

LICORICE {I I Ľ oris), sladké drevo, pelen- 
drek. 
LID {lyd), vĺčko. 
LIE Oáj), lož, luhať, 

ležať. 
LIEUTENANT 

(lúŕenent), poručík. 
LIFE (lajf), život. 
LIFT (lift), dvíhať. 
LIGHT ilajŕ), svetlo, 

svetlv. ľahkv, osvietiť. 
LIGHTEN Oajtn), 

osvetliť, obľahčiť. 
LIGHTNING 

(Iaif}i\iiq), hrom, 

blesk." 
LIKE (lajk), mať rád, 

rovný, možný, ako, 

iednako. 
LIKELIHOOD 

{lajklihúd), pravde- 
podobnosť. 
LIKELY {la j kly), 

snácT, možno. 
LIKEWISE {lajkvajz), 

podobne. 
LILAC ijajlek), baz 

(beza). 
LILY (//■//), ľalija. 
LHÍB (//;;ľ), úd, vetva. 
LIME {lajni), vápno, 

klYih. Limestone 122 Lobster LIMESTONE 

{lajinsŕón), vápenný 
kameň. 

LIMIT (limit), hranica, 
omedziť. 

LIMITED (limited), 
obmedzený. 

LIXDEX (linden), lipa. 

LIX'^E (lájn), čiara, šno- 
ra, filtrovať, čiarko- 

vať. 

LINEN (linen), plátno, 
plátenv. 

LINGER (lingr), vá- 
hať, otálať. 

LINLMENT 

(linyment), masť. 

LINK (I ill k), článok, 
ohnivko. 

LINSEED (linsid), 
lenové semeno. 

LION {la j en), lev. 

LIP ( lip ) , perná ( ústa) , 
ret. 

LIQUID (likz'id), teku- 
tý, tekutina. 

LIQUIDATION 

( likz'idejšn ) , vyrov- 
nanie. 

LIQUOR (likov), lie- 
hový nápoj. 

LIST (list), soznam, za- 
písať. LISTEN (lisn), počú- 
vať. 

LITANY (liteny), litá- 
nie. 

LITERARY (litereri), 
vzdelanv, spisovnv. 

LITERATURE 

(litere jčur), spisba, 
písomníctvo. 

LITTLE (////), malý, 
málo. 

LR'E iliľ), bývať, žiť. 

LIVE ilájv), živý. 

LR'ELY (lájľli), žive. 

LIVER (lizr), pečená, 
jatra. 

LIVING (living), výži- 
va, živobytie. 

LIZARD (li::rd), jašte- 
rica. 

LOAD (lód), náklad, 
naložiť. 

LOAF (lóí), peceň, po- 
tĺkať sa. 

LOAFER (lófr), tulák. 

LOA^I (lóm), hlina. 

LOAN (Ión), pôžička, 
požičať. 

LOATH (lóth), Odpor- 
ný. 

LOBSTER (hhsfr\. 
rak. Locj'i 123 Lurr LOCAL i^lókl), miest- 

nv. 
LOCATION (lokcjšu), 

poloha. 
LOCK (lak), zámok, 

zamknúť, objať. 
LOCKET (laker), zám- 

čok. závesok. 
LOCKSMITH ^ 

(laksuiífJi). zámočník. 
LOCOMOTIVE 

(íókomótyv), lokomo- 
tíva, parostroj, rušeň. 
LOCUST (lókast), ko- 

bvlka. 
LODGIXG (ladčing), 

bvt, nocTah. 
LOFT (laff), hora, 

pôda. 
LOG (/aír),klát. 
LOGIC Uadčik), 

dôslednv. 
LOIX (lójn), 

ladvienky. 
LOXE (Ión), samotný. 
LONESOME 

(lónsam), teskný. 
LONG (long), dlhý, 

dlho, túžiť. 
LOOK (hík), hľadeť, 

pozreť, pohľad. 
LOOKOUT (liikaut), 

výhľad, pozor. LOON (lún), sprosták. 
LOOP (////>), slnka. 
LOOSZ (lús), voľný, 
pustený. 
j LOOSEN (liísu), uvoľ- 
niť, odviazať. 
LORD (lórd), pán. 
I LORNE (lóni), opus- 
I tený. 

; LOSE (lúc), ztratiť. 
i LOSS (los), ztrata. 
I LOT (laŕ), lós, osud, 
I pozemok. 

I LOUD (laud), hlasný. 
: LOUSE (laus), voš. 
LOVE (lav), láska-, mi- 
lovať. 
LOVELY (laz-li), 

ľúbezný. 
LOVER (/arr), milenec. 
LOW (ló), 

nízkv. sprostý, podlý. 
LOWER (lóur), nižš'í, 

zpustiť. 
LOWEST (lócsŕ), naj- 
nižší. 
LOYAL (lójl), verný k 

vláde. 
LUCK (lak), šťastie. 
LUCKY (laky), 

šťastný. 
LUG (lag), ťahať, bre- 
meno. Mggage T 24 ľiíagistratč LaCGAGE (lagidš), 


M 


V-rtoh. 
LUKEWARM 


^L\'A^I (zkrátené Ma^ 


(lúkzánn), vlažnv. 


dáme), {mčm), pani. 


lu:mbago 


MACAROXI 


(lunibejgo), bolasť v 


(mekcróuy), maka= 


krížoch. 


rony. 


LUMBER (Iiimbr), 


MACHIXE (mcrm), 


stavebné drevo. 


stroj. 


LUMINOUS 


:\IACHIXERY 


{Iúii}})ies), svieťaci. 


(mesíncri), stroje. 


LTľ^íP (ia}^p^. kus, 


MACKEREL 


balvan, celok. 


[mekrel), ryba. 


LUXATIC (lújictyk), 


AIACULATE 


pomätenec. 


{mak j III c jt), poškvr- 


LUNCH (huč), zákus- 


niť. 


ka, olevrant. 


MAD {med), šialený, 


LUXGS (laugs), prúca. 


rozhnevaný. 


LURE (///r), lákať, lá- 
kadlo. 


MADAM {med em), 
pani. 


LURK (Icrk), číhať. 


MADMAN (médmen), 


LUST (last), vášeň, tú- 


blázon. 


žiť. 


^L\GAZINE 


LUXURY (lakšiiH), 


{mcgeci}!), skladište, 


prepich. 


časopis. 


LYCEUM (lajsiam), 


^LAGGOT {megoŕ), 


ústav vedecký. 


červík. 


LYE (la j), luh. 


MAGIC (medšik), kú- 


LYIXG (láihig), luha- 


zelnv, čarovný. 


nie. 


:\IAGÍSTRATÉ 


LYXCH (linč), popra- 


( mcdžistrcjt), vrch- 


viť rukou ľudu. 


nosť, úradná osoba. Ma cm c f 125 Maimnon MAGXET (mcí^nct), 
magnet. | 

MAGXIFICEXT 1 

{megnyfisciit) , veľko- 
lepý. 

^lAGXIFY i 

{megnyfaj), zväčšo- 
vať. 

iMAHOGAXY 

( mehageny) , maha- 
gónové červené drevo. 

^lAID (mcjd), dievka. 

MAIDEX imejdn), 
dievka, panna, čistý. 

ľvIAIL imejl), pošta, 
poslať po pošte. 

]\ÍAI^r (m e j m), ochro- 
miť. 

MAIX {inej n), hlavný, 
pevnina. 

:\ÍAIXLY (mcjnli), 
hlavne. 

^lAINTAIX 

( me j nt e j 11 ) , udržovať. 

MAIZE imcjz), kuku- 
rica. 

MAJESTIC 

( m ed cesty k ) , velebný, 
majestátu v. 

majesty' 

{medzesty), veličen- 
stvo. MAJOR (mejdčr), 

väčší, major. 
ľ^IAJORITÝ 

( mcdzarit\), väčšina. 
^ÍAKE (méjk), robiť, 

práce, sostavenie. 
.MAKER (mejkr), ho- 

toviteľ. 
^lALADY (mcledyl, 

nemoc. 
^lALARIA (melcjriä), 

zimnica, íkodné v}'- 

pary. 
^ÍALE (niejl), mužský, 

samec. 
HALEFACTOR 

( mejlfcktr) . zločinec. 
ľ^IALICE imclis), zlo- 

mvselnosť. 
MALICIOUS 

(juelišes) , zlomvselný. 
^ÍALLEABLE 

{ melie jhl), kujný. 
:\IALLET {melet), 

palička. 
MALT (malt), slad. 
MALTREAT 

(melŕríŕ), trýzniť. 
MAM^IAL (meml), 

ssavec. 
ľ^íAMMOX (memon), 

mamona. Mammoth I2f) Marcrin MAMMOTH (mcmot), 

velikánsky, mamut 

predpotopný zver. 
MAN {men), človek, 

muž. 
MANAGE (menedš), 

riadiť, vvviesť. 
MAXAGÉ:\IEXT 

(menedcmcuf), sprá- 
va. 
MANAGER 

{menedzr), správca, 

riaditeľ. 
MANDATE 

{mendejt), nariade- 
nie. 
]\ÍANE (})iej}i), hriva. 
MANEU\^ER 

(maiiiízr), obratnosť. 

riadiť. 
MANFUL (mcnfiil), 

mužnv. 
MANGLE (mengl), 

zmrzačiť, manglovať. 
MANGY (mejudči), 

prašiv}'. 
MANHOOD 

{mcnhiid), mužskosť. 
MANLA. {mcjni'á), šia- 

lenosť. 
MANIFEST 

(mcnyfesf) , patrný, 

dať na j a vo. .MANKIND 

(moikJiajjid), člove- 
čenstvo. 
MANNER (mcnr), 

spôsob, zvvk. 
MANSLAUHTER 

(jjieiislátr), zabitie 

bez úmvslu. 
MANTELPIECE 

(mentlpís), krancla, 

polica. 
MANTLE (mentl), 

pláštik, zabaliť. 
MANUAL {menjuel), 

ručnv. 
^lANÚFACTORY 

(moijiifckfori), to- 

várna, fabrika. 
MANUFACTURER 

( menjufckčdrer) , to- 

várnik, vyrábate!. 
MANY {meny), mnohí, 

mnoho. 
MAP {mep), mapa. 
MAPLE {me j pi), 

javor. 
MARBLE {márbl), 

mramor. 
MARCH {móre), ma- 
rec, pochod. 
MARE {mér), kobyla. 
MARGIN {márdčin), 

okraj. Marili e 127 meaning MARINE (menu), ná- 
morný. 
MARK (niáľk), znak, 

značiť. 
MARKET (market), 

trh, nakupovať. 
MARRIAGE (meridz), 

sňatok, manželstvo. 
MARRIED (meríd), 

ženatý, vydatá. 
MARROW (mcró), 

špik. 
MASK (mesk), maska, 

náličnica. 
MASON (mcj.zn), 

murár. 

MASS (mäs), množ- 
stvo, dav, omša. 

MASSACRE 

(mesekr), povražde- 
nie, povraždiť. 

MASTER (mäsfr), 
majster, pán, ovládať. 

MASTICATE 

{mestykejŕ), žvať 
jedlo. 

MAT (met), rohoža. 

MATCH (meč), zápal- 
ka, zápas, hodiť sa, ! 
sňatok. I 

MATE (mejť), druh), í 
spojovať. I MATERIAL 

(metýriel), hmota, 
hmotnv. 

AIATRÁSS i 

MATTRES(;;zá7ríľí), 
madrac. 

MATRIMONY 

(mefrimony) , manžel- 
stvo. 

MATTER (metr), vec, 
hmota, predmet, zále- 
žať. 

MATTING (mefyng), 
pletivo, rohoža. 

MAUL (máľ), kjanica. 

MAXIMUM 

(meksimam), najviac, 
vrchol. 

MAY (mej), máj, smeť, 
môcť. 

MAYOR (mcjr), 
mešťanosta. 

ME (mi), mne, ma. 

MEADOW (medó), 
lúka. 

MEAL (mil), jedlo. 

MEAN (mín), mieniť, 
znamenať, podlý, prie- 
mer. 

]\IEANS (mínz), pro- 
striedok, dôchodok. 

MEANING (mínyng), 
smysel. Means 128 Mercury ^lEAXS (mins), pro- 
striedok, spôsob. 

MEASLES {mÍĽls), 
osýpky, frízle. 

MEASURE {uicčóľ), 
miera, merať. 

MEAT (míť), mäso. 

MECHANIC 

{mckhenyk) , remesel- 
ník. 

MECHANIST 

(jiiekhoiist), strojník. 

]\IEDAL { 111 c d ľ), me- 
daila. 

]\[EDIATE (mídyeit), 
prostriedkovat. 

MEDICAL (medykl), 
lekárskv. 

MEDICINE (medxsn), 
liek. 

MEDIU^I (mídyam), 
prostriedok, nástroj. 

AIEET imif), potka;, 
slušný, sísť sa. 

MEETING (mífyiig), 
schôdza. 

MELANCHOLY 

(melenkhali) , ťažko- 
mvselnosť. 

MELLOW (ntció), 
krehký. 

:\IELON (melon), 
dyňa. MELT (melt), topiť, 
I rozpúšťať. 
j ME^IBER 
: {membr), úd. 
i MEMBRANE 
j (membrejn), blana. 
! MEMORIAL 

{mew.óriel), pamätný, 

MEMORY {mcmori), 
pamiatka, pamäť. 

MENACE imenes), 
hroziť, nebezpečie. 

MEND {mend), napra- 
viť. 

MENDABLE 

{mendejbl), napravi- 
telný. 

MENSTRUATION 
{menstruejhi), me- 
sačné čistenie. 

MENTAL {mentľ), du- 
ševný. 

MENTION {menšn), 
spomínať, zmienka. 

MERCHANDISE 
( }}idreendajs), 
obchod, tovar. 

MERCHANT 
{ morení), kupec. 

MERCURY 

(morkjuľi), živé 
striebro. Mercy 129 iMind MERCY {morsi), 
milosť. 

MERE (míľ), púhv. 

MERELY imírli)^, len. 

MERGE imordč), po- 
hrúžiť. 

MERIT (merit), 
zásluha. 

MERRY (meri), vese- 
lý, veseliť sa. 

MESH (uieš), diera v 
mreži lebo saku, za- 
platenie. 

MESSAGE (mesedč), 
odkaz, zvesť. 

MESSENGER 

(mescndér), posol. 

MESSIAH (mesa je), 
mesiáš. 

METAL (metl), kov. 

METHOD (method), 
spôsob, sústava. 

METROPOLIS 

(metrapolis), hlavné 
mesto. 

MICROSCOPE 

( majkroskóp ) , drob- 
nohľad. 

MID (mid), stredný. 

MIDDLE (midľ), pro- 
striedok, stredný. 

MiDXIGHT 

(midnajt), polnoc. MIDWIFE (midzájf), 
pôrodná baba. 

MIGHT (majt), moc, 
sila. 

MIGHTY (mojty), 
mocnv. 

MIGRATE (niigrejt), 
sťahovať sa. 

^IILD [majld), jemný, 
mierny. 

]\IILE (majľ), míľa. 

MILITARY (militeri), 
vojenskv. 

^IILITIA (milišä), do- 
mobrana, honvidstvo. 

^ÍILK (milk), mHeko. 

MILL [mil), mlyn, fa- 
brika, mleť. 

:\IILLE.XXIAL 

( mileniel ) , tisícročný. 

ľ^IILLER (milr), mly- 
nár. 

.MILLET (milet), pro- 
so, pšen^: 

MILLINERY 

(miliiieri), módny to- 
var, 

MILLION (mil J en), 
million. 

MILLIONAIRE 

imiljenér), millionár. 

MIND (majiid), mvsel, 
ohľad, pamäť. Mindful I3Ô Modi AÍINDFUL 

( majndful) , bedlivý. 

MIXE {majn), môj, 
dol, baňa, podkopá- 
vať, mína. 

MINER (majnr), ba- 
ník, haviar. 

MINERAL (minerel), 
nerost. 

MINGLE (mingl), 
miešať. 

MINLMUM 

(minyjiianľ), najme- 
nej. 

MINISTER (minysfr), 
minister, duchovný, 
vvsluhovať. 

MINISTRY 

{}]unysfri), minister- 
stvo, duchovenstvo. 

:\IINOR [majnr), 
menší, nedospelý. 

MINORITY 

( niinarity) , menšina. 

AIINT (uu)if), mincov- 
na, raziť. 

MINUTE (niiiiyt), 
minúta. 

MIRACLE {mirckl), 
zrkaklo. 

MISCARRIAGE 

{niiskcridč), ztrate- 
nie i:)lodín MISCHIEF (misčíf), 

škoda, zlo. 
MISDIRECT 

( misdyrekt) , mýlnu 

cestu ukázať, zle ad- 

ressovať. 
MISER (niajsr), lako- 
mec. 
MISERABLE 

{mizcrehl), biedny. 
MISERY {mhcri), 

bieda. 
MISS (mis), slečna, 

ztrata, chvbiť. 
MISSILE [misl), 

strela. 
^.IISSION (uu'šn), 

missia, poslanie. 
MISSIONARY 

(inisoncri), missionár. 
MISTAKE (mist e j k), 

chvba, chvbiť. 
:\IISTER (mislľ), pán 
MISTRESS (mistres), 

pani, 
MIX (iniks), miešať. 
MIXTURE (miksčor), 

miešanina. 
}^rOAN {món), vzdy- 
chať, stonať. 
MOB (mab), luza, dav. 
MODE (mód), móda, 

zvvk. Model 131 MODEL {uiadl), vzo- 

rok. 
MODERATE 

( madcrcjt) , miern^-. 
MODERN {madrn), 

novoveký. 
MODEST {madest^, 

skromný. 
MODIFY (modyfáj), 

zmeniť. 
MOIST (mójsŕ), vlhký. 
MOLASSES {molä<h), 

sirop, malases. 
MOLD i MOULD 

(mold), hlina, forma. 
MO.MENT {moment), 

okamih. 
MONARCH {manerk), 

panovník. 
.AIONASTERY 

( inanestri) , kláštor. 
MONDAY imondcj), 

pondelok. 
MONEY {mony i 

uiany), peniaz. 
MONK (monk), mních. 
MONKEY {monky), 

opica. 
MONOPOLY 

(monapoly), samoob- 

chod. 
MONOTONY 

(monafony), jedno- Moth 

tvárnosť. 
.MONSTER (mansfr), 

netvor. 
MONTH [mmifh), me- 
siac (čas). 
.AIONUMENT 

{man jinn eiit) ,ponimk. 
MOOD (innd), rozmar. 
MOON (niún), mesiac 

(na oblohe). 
.AIOOSE (mús), los 

(jeleň). 
:MÓP (map), hadra, vy- 

tierať. 
MORAL (móri), 

mravný. 
MORE (mór), viac. 
MORMON (mónnon), 

mnohoženáČ. 
MORROW (moró), 

zaitrajšok. 
]MOŔTAL (uiórfl), 

smrtelnv. 
MORTALITY 

(nwľŕelifx) , úmrtnosť. 
MORTGAGE 

( mórgidč) , zastavenie 

nepohnutelnosti. 
MOSQUITO 

( m oskýto ) , komár^ 
MOSS (mas), mach. 
MOST (most), najviac. 
MOTH (math), móla. l\íothcr 132 Muse I.IOTHER {mad hr), 
mätkä 

MOTHÉR-IX-LAW 
{madhrinló), svokra. 

MOTION {mósn), 
návrh, pohvb. 

MOTIVE {inótyv), po- 
hnútka. 

MOTOR {wótr), hyb- 
ná sila. 

MOTTO (mato), heslo. 

MOULD {mold), hlina, 
forma, formovať. 

MOULDIXG 

(móldyng), rímsa. 

]\rOUXŤ \maunt), 
vrch, postaviť, vysad- 
núť na koňa. 

MOUNTAIN 

(mauntn), vrch, hora. 

MOURN {mórn), 
smútiť. 

MOURNING 

( Jiwrayng) , smútok. 

MOUSE (mails), mvš. 

MOUTH (mauth), 
ústa, otvor. 

IMOVE (mih'), pohyb, 
hnúť, sťahovať sa, po- 
hnúť. 

MOVING (mmňng), 
sťahujúci, dojemný. 

MUCH (mac), mnoho. MUCILAGE 

(mjúsUidí), lep, le- 
pidlo. 
MUKUS (mjukas), 

šlajm, slizina. 
M CD (mad), blato. 
MUDDLE (madí), za- 

kaiiť. zmätok. 
MUDDY (mady), bla- 

tivv, zakaliť. 
MUFFLE (mafl), za- 
baliť, munilať. 
MUG (mag), džbán, 

krčah. 
MULATTO (maicto), 

poločernoch. 
MULBERRY 

(malheri), malina. 
xMULTlPLY 

(miilfvpláj). násobiť. 
MULTITUDE 

( malt yŕiíd) , množstvo. 
MUNICIPAL 

( mjiiu \sipl) , obecný. 
MUNITION 

(mjujiysji), strelivo. 
MURDER (mordr), 

zavraždiť, vražda. 
MUDERER 

(m'ôrderer), vrah. 
MUSCLE (masl), sval. 
MUSE (mjúz), duma, 

zamýšlať. Museum 

^lUSEUľM {mjú::io.m), 

múzeum. 
.MUSHROOM 

iinašriiin) , huba, hríb. 
:\[USIC {mjuzik), 

hudba. 
.MUSICIAX 

( lujuzišn ) , hudobník. 
.MUSLIX {maďin), 

mušelín, 
.MUSOUITO 

(niaskxfo), komár. 
MVST \masf), museť, 

Dlesniveť, ztuchlina. 
.AÍUSTACHE 

(niasŕäč), fúzv. 
.MUSTARD (masfľd), 

horčica. 
MUTE iinjúť), neniv. 
}.IUTIXY {mjútyny), 

povstanie. 
:MUTT0X {matu), 

baranina. 
A.IUTUAL {mjúcucl), 

vzájomný. 
MY (máj), môj. 
MYSELF ymájself), ja 

sám. 
MYSTERY (inisfcn), 

tajomstvo. 
MYSriC^imisfyk), 

tajomný. 
MYTH (mifh), bájka. 133 Nationality N XAB {neh), lapiť, 

X AIL incjl), nechet, 

khnec, pribiť. 
XAKED (ncjkcd), 

holý, nahý. 
X'A^IE incjín), meno, 

menovať. 
XA:MELY incjmli), 

menovite, totiž. 
X\\P {ne p), driemal 
XAPE {nejp), týl 
NAFHTHA ineptä), 

petrolej. 
NAPKLX {ncpkyn), 

obrúsok. 
XARCOTIC 

( narkhatyk ) , uspáva- 

júci liek. 
X ARROW {ncró), 

úzkv. 
NARROWS (ncróz), 

úžina. 
X AS T Y {nesty), 

špinavv. 
XATI05t (ncjsn), 

národ. 
NATIOXAL 

(ncišcmi) , národný. 
XATIOXALTTY 

(nešenelity), národ- 
nosť. Native 134 NATIVE (nejivv). do- 
máci, domorodec. 

NATURAL (nečorel), 
prírodný. 

NATURALIZATION 
( nečcrelirejsn ) , získa- 
me občianskeho oráva. 

NATURE {ncicbr), 
príroda. 

NAUGHT {nát), nič, 
nulla. 

NAUGHTY {náty), 
zlý. 

NAUSEA {nášiä), 
ošklivosť. 

NAVAL incjľl), 
námorný. 

NAA^GATE 

{nevije j t), plaviť. 

NAVYO/í'A'O. loďstvo. 

NAY {nej), 
nie, ba, áno, i. 

NEAR (?oV), blízky. 

NEARLY {nýrly), 
skoro, takmer. 

NEARSIGHTED 

( nýrsajtcd) , krátko- 
zraký. 

NEAT {nýt), pekný, 
čistotný. 

NECESSARY 

(nesescn), potrebný. Nerve 

NECESSITY 

(ncsesify), potreba. 
XECK (nek), krk. 
NEED (Jiyd), potreba, 

potrebovať, núdza. 
XEEDLE (nýdl), ihla. 
NEEDLES (nýdles), 

nepotrebný. 
NEGATIVE 

{ncí;;ct\z'), záporný. 
NEGLECT (ncglekt), 

zanedbávať. 
NEGLIGENT 

ne^Jidzcnt), nedbalý. 
NEGOTIATE 

( negošiejt) , vy j edná- 

vať. 
NEGRESS {nýgres), 

černoška. 
NEGRO {nýgro), 

niger, černoch. 
NEIGH inej), ryhať. 
NEIGHBOR {ncjhr), 

sused. 
NEIGHBORHOOD 

(nejbrhud), sused- 
stvo. 
NEITHER (nýdhr), 

žiadnv, ani jeden. 
NEPHEW (nefju), 

synovec. 
NERVE (norv), čuv. Ncri'ous ^r:) Noise XERX'OUS {nori-cs), 

čuvný, nervosný. 
X E ST (nest), hniezdo. 
XESTLE (nesl), 

hniezdiť. 
X'ET (lief), sieť, mreža, 

čistá cena. 
XETHER (nedhr), 

nižší. 
NEURALGIA 

{núrcldžiä) , čuvná 

boľasť. 
NEUTRAL { natrel), 

nestranný. 
XEUTRALITY 

( nut r elity), nestran- 
nosť. 
XEVER inezr), nikdv. 
XEVERTHELESS 

(iiezrdJiyles), predsa. 
XEW {n j ú), nový. 
X'EW'S (njúz), novinv. 

NEWSPAPER 

( njúzpejpr) , noviny, 
časopis. 

NEXT (nekst), nasle- 
dovný, najbližší. 

NIB {nyb), konec, zo- 
bák. 

N'ICE (najs), pekný. 

XICKEL (iiykl), kov 
nikel, päťcentovník. XÍCKXAME 

( nykncjm ) , prezývať. 
NIECE {nýs), neter 

(dcéra brata lebo ses- 

try). 
XIGH iuäj), blízkv. 
XIGHT inaji), noc. 
XIGHTINGALE 

(uajtxugejl), slávik. 
NIGHTMARE 

(najtmér), mora. 
X'IX'E í naj n), deväť. 
XIXETEÉN 

( na j n t \n ) , deväťnásť. 
XIXETÉENTH 

( na j n t ý nth ) , deväť- 

nástv. 
NINETY (najnty), 

deväťdesiať. 
NIXTH (najntJi), 

deviaty. 
X'IP (n\p), štipnúť. 
XIPPLE (nypľ), cuc- 

lík, cicák. 
XIT (nyt), hnida. 
X'O (nó), nie, žiadny. 
NOBODY (nóbady), 

nikto. 
NOBLE (nóbl), 

šlachetn}'-. 
NOISE (nojs), krik, 

hluk. Nojjiinal 136 Nut XOMIXAL {naminl), 

menovanv. 
XOMIXATE 

{noniiiicjf), vymeno- 
vať. 
NOMIXATIOX 

( nomine jhi) , vyme- 
novanie. 
X^OX'E {nón), žiaden, 

niiakv. 
XOXSÉXSE 

{nonsens), nesmvsel. 
XOOX {^nihi). 

poludnie. 
XOOSE iniiz), sluka. 
XOR {nor), ani. 
XORTH {north), 

sever. 
X'OSE {nóz), nos. 
XOSTRIL (nasfnl), 

nozdra. 
XOT (not), nie. 
NOTARY (nóŕeri), 

notár. 
X'OTE {)iót). známka, 

poznamenať, nota. 
XOTHIXG (naŕJiyng), 

nič. 
XOTICE (nófys). 

poznámka, podotknúť, 

všímať. 
NOTIFY (nóty f aj), 

upovedomiť. XOTIOX {nóšn), 
pojem, mienka. 

XOTORÍETY 

(nótorajctx), povesť. 

XOTWITHSTAXD- 
IXG (natz'ifJisfend- 
yng), vzdor tomu, 
predsa. 

XOUGHT (nót), nič, 
nulla. 

XOURISH [naris), 
kŕmiť. 

XOVELTY (nai'Ify), 
novota. 

XOVEľMBER 

(novenibr), novem- 
ber. 

XOVICE (nofis), 
nováčok. 

XOW (nau), teraz. 

XOWHERE {nórcr), 
nikde. 

XUISAXCE inúscns), 
obtíž, nečistota. 

X^'ULL (ľiaľ), neplatný. 

XUMBER inanibr), ' 
číslo. 

XUX ()ian), mníška. 

XURSE (nors), ošetro- 
vanie, opatrovať, pes- 
túnka. 

X'UT (naf), orech, ma- 
tica šrobu. Nutmeg I2i7 

XUTxMEG (natmeg), 

muškátový orech. 
XUTRIMEXT 

{nutriment), potrava. 
XUTRITION 

{nutľišn), trávenie. 
XYMPH (nýmf), vila, 

deva. Ocean OAF (of), podvrženec. 

OAK (ók), dub. 

OAR {or), veslo, ves- 
lovať. 

OAT {ót), ovos. 

OATH {óth), prísaha, 
klnutie. 

OATS {óts), ovos. 

OBEDIEXT 

{obídient), poslušný. 

OBEY {obe j), 
poslúchať. 

OBJECT {obdčekt), 
predmet, namietať, za- 
vrhovať. 

OBJECTIOX 

( obdžeksn ) . námietka. 

OBLIGATE 

(abiigejt), zaviazať. 

OBLIGE {oblájdč), za- 
viazať priazňou, vyho- OBSCEXE {obsín}, 
oplzlý. 

OBSCURE {obskjúr), 
temný, nezrozumitel- 
ný. 

OBSERVATIOX 

( obzórvejhi ) , pozoro- 
vanie. 

OBSERVE {obzórv), 
pozorovať. 

OBSTACLE {obstekl), 
prekážka. 

OBSTIXATE 

{ab sty net), tvrdohla- 
vý. 

OBSTRUCT 

( ob str ak t ) , prekážať, 
zapchať. 

OBTAIX iobtejn), ob- 
držať, dosiahnuť. 

OCCASIOX 

{okhcjzn), prípad, 
príležitosť. 

OCCUPATION 

{akjupejsn ) , zamest- 
nanie. 

OCCUPY {ak ju pá j), 
zaujímať, zamestná- 
vať. 

OCCUR {akJiôr), pri- 
hodiť sa, stať sa. 

OCEAX^ {ósn), oceán. Oculist 138 Operative OCULIST {akjiilist), 

očný lekár. 
ODD {ad), smiešny, 

podivný. 
ODDS {adĽ), 

nerovnosť, presila, 
ODOR {odor), zápach. 
OF {az'), od, zo. 
OFF {of), od, dolu, 

preč. 
OFFE^XE {of ens), 

urážka, priestupok. 
OFFEND {ofcnd), 

uraziť. 
OFFER (a/r). nabíd- 

nuť, núkať, podniknúť 
OFFICE {aiis), 

úradovňa, úrad. 
OFFICER {aňsr), 

úradník, dôstojník. 
OFFICIAL {aúšl), 

úradný. 
OFFSET {afsct), 

výhon, vvrovnať. 
OFFSPRING 

{af spring), potom- 
stvo. 
OFTEN {afn), často. 
OIL (óy7),olej. 
OINT {ójnt), olejovať. 
OLD {old), starý. I OMELET {amlct), 
I svítok z vajec. 
OAIEN {ómen), 

znamenie. 
OMISSION {omisn), 

vvnechanie. 
OMIT {omit), 

vvnechať. zanedbať. 
OMNIPOTENCE 

{omnypotois), vše- 

mohúcnosť. 
ON {an), 

na, pri, v, ďalej. 
ONCE {vans), raz. 
ONE {z'on i van), 

jeden. 
ONION {an jen), 

cibula. 
ONLY {ónli), len, 

jedinv. 
ONSLAUGHT 

{anslát), útok. 
ONWARD {anrard), 

v pred. 
OPEN {ópn), otvoriť, 

otvorený, začať. 
OPENING {ópning), 

otvor, začiatok. 
OPERA {aperä), 

zpevohra. 
OPERATE {aperejt), 

účinkovať, operoYg.ť, 

viesť v činnosti. operator 139 

r)PERATOR 

(apercjtr), konateľ, 

pôsobiteľ. 
OPINION (opinjen), 

mienka. 
OPPONENT 

{oponent), protivník. 
OPPORTUNITY 

(aportjunity), príleži- 
tosť. 
OPPOSE (opÓ2), 

odpierať, vzdorovať. 
OPPOSITE iapozit), 

naproti, protivný. 
OPPOSITION 

{apozihi), odpor. 
OPPRESS {opres), 

iitískať. 
OPTICIAN (optyšn), 

optik, okuliarnik. 
OR (or), lebo. 
ORACLE (arekl), 

veštec. 
ORANGE (arendš), 

pomaranč. 
ORATOR (aretr), 

rečník. 
ORB (órb), kolo. 
ORCHARD (órcrd), 

záhrada. 
ORCHESTRA 

( órkesträ ) , hudobný 

sbor. Ostrich ORDER {órdr), poria- 
dok, objednávka, ob- 
jednať, rád, poukážka. 

ORDERLY iordrly), 
pravidelnv, poriadny. 

ORDINANCE 

(órdynens) , pravidlo, 
predpis. 

ORDINARY 

(órdyneri), obvčainý. 

ORDINATE 

( ordynejt) , ustanoviť. 

ORE (ór), ruda. 

ORGAN iórgn), orgán. 

ORGANIZATION 
( órgenyzejšn ) , sosta- 
venie, organizácia. 

ORGANIZE 

(órgenajz) , organizo- 
vať, u stroj iť. 

ORIENT (orient), vý- 
chod. 

ORIGINAL 

( oridzinel) , pôvodný. 

orna:\ient 

{órnenient), ozdoba. 
ORPHAN (órfen), 

sirota. 
OSIER (ózr), vŕba, 

prút. 
OSTRICH iastric), 

pštros,. Order T 40 OzrrfJirozu OTHER (adJir), druhý, 

inv. 
OTHERWISE 

( adhrvajz), ináč. 
OTTER {atr), vidra. 
OUGHT {ót), mal by, 

niečo, 
OUNCE {aims), unca. 
OURS (aiirs), naše. 
OURSELF (aurself), 

mv sami. 
OURSELVES 

(aursek'z), my sami. 
OUT {aut), von, vy. 
OUTCRY {atitkráj), 

vvkrik. 
OUTDOOR (autdór), 

vonkajší. 
OUTFIT (aiiŕňt), vy- 
strojenie. 
OUTLAW {aiiilá), 

zločinec. 
OUTLOOK {autliik), 

výhľad. 
OUTPOST {autpósí), 

predstráž. 
OUTRAGE {autre jdz), 

násilnosť, násilniť. 
OUTRIGTH {antra jt), 

hneď. naskrz, úplne. 
OUTSIDE {autsajd), 

vonku, krém, mimo. OUTSTANDING 

{autstcndyng), vonku 

stojaci. 
OUTWARD 

{autvarď), na vonok, 

zovnaiší. 
OVAL '{óz'í), vajčitv. 
OVARY { over i), 

vaječník. 
OVATION {orejhi), 

pocta. 
OVEN {avn), pec. 
OVER {óvr), 

vvše, nad, na. 
OVERALLS {óiráíz), 

vrchné nohavice. 
OVERCOAT 

{óvrkhót), vrchný ka- 
bát. 
OVERCOME 

{óvrkham), premôcť, 

dohomť. 
0\^ERFLOW 

{óz-rfló), pretekať, zá- 
plava. 
OA^ERGROW 

(óz'ľgró), preriasť. 
OVERLOOK {ózrluk), 

prehliadnuť, dozerať. 
OVERTHROW 

( óz rth r ó ) , vyvrátiť, 

prehodiť. OreriĽork T41 

OA^ERWORK 

( óz rz 'd r k ) , prepraco- 
vať, práca po čase. 

OWE (ó), dlhovať. 

OWING (óiug), dlžný, 
pre, poneváč. 

OWL (aiil), sova. 

OWX (ón), vlastný, 
vlastniť. 

OWXER (ónr), maji- 
teľ. 

OX (aks), vol. 

OXYGEN (aksidšn), 
kvslík. 

OYSTER (ojstr), 
ustrica. PACE (pcjs), krok, 

kráčať. 
PACIFIC (pesiňk), 

tichý. 
PACIFICATION 

(pesiňkcjšn), utíšenie. 
PACK (pek), bálik, 

paklík. 
PACKAGE (pekedč), 

bálik, paklík. 
PACKET ipeket), báli- 

čok. Pan 

PACKING (pakyng), 

balenie, nadievka, 

plnenie. 
PACT ipckt), smluva. 
PAD iped), poduška, 

máčadlo. 
PAGAN ipejgen), po- 
han. 
PAGE (pejdč), strana. 
PAIL (pejl), plecháč. 
PAIN ipeju), boľasť. 
PAINFUL (pejnfiil), 

boTastný. 
PAINT Ipejnť), barviť, 

barva, maľovať. 
PAINTING 

ipejnŕyug), maľba, 

obraz. 
PAINTER (pcjntr), 

maliar, barviar. 
PAIR (per), pára. 
PALACE ipeíes), 

palác. 
PALE (pejl), bľadý, 

tvčka 
PALLOR ipcír), 

bľadosť. 
PALM ipáin), palma, 

dlaň, piacľ. 
PAMPHLET 

ipemflet), brošúra. 
PAX^ (pen), pandva, 

randlík. Pancake 142 PANCAKE 

(pcukJicjk), lievanec. 
PANE {pcjn), tabiilka 

skla. 
PANIC (pcnyk), 

poplach, strach. 
PANSY ipcnsi), 

macoška (kvet). 
PANTALOONS 

{pcntcíúnz), nohavice. 
PANTRY {pentry), 

potravná. 
PANTS ipenfz), noha- 
vice. 
PAP (pep), kaša. 
PAPAL Ipejpl), pápež- 
ský. 
PAPER (pejpr), 

papier. 
PAR (par), rovnosť 

hodnotv. 
PARADE iperejd), 

paráda, parádiť. 
PARADISE 

(peredajs), raj. 
PARAGRAPH ^ 

(peregref), článok. 
PARALLEL (perelel), 

rovnobežný. 
PARALYSIS 

(perelhis), porážka, 

rnrtvica. Particular 

PARALYZE 

(perelájc), poraziť. 

PARASITE iperesajf), 
cudzopasník. 

PARASOL (peresal), 
slnečník. 

PARCEL (pars!), ba- 
lík, kus, deliť. 

PARDON (párdn), 
milosť, omilostníť. 

PARENT (pcrent), ro~ 
díč. 

PARISH (periš), far- 
nosť. 

PARLIAMENT 
(párliiuent), snem. 

PARLOR (pári r), 
predná chyža. 

PAROCHIAL 

(perókh\el), farný. 

PARSLEY (pársH), 
petržlen. 

PARSNIP (páľsuyp), 
paštrnák. 

PART (párt), 

dieľ, časť, lúčiť sa, de- 
liť. 

PARTAKE (part e j k), 
účasť brať. 

PARTICULAR 

(partykjulr), zvlášt- 
ny, podrobný. Parting 143 Pazi PARTING ipártyng), 
oddelenie, lúčenie. 

PARTITION 

(partysji), rozdelenie, 
deliaca stena. 

PARTNER {pártnr), 
spoločmk. 

PARTRIDGE 

{pártridč), korotva. 

PARTY (party), stra- 
na, spoločnosť. 

PASS (päs), minúť, 
prejsť, priešmik, cesta. 

PAS AGE (pcsedč),^ 
priechod, prievozné. 

PASSANGER 

ipesendzr), cestova- 
teľ. 

PASSION ipehí), utr- 
penie, vášeň. 

PASSIONATE 

{pešonct). nániživv. 

PASSPORT 

(päs port), sprievodný 
list. 

PASSWORD 
(päszoľd), heslo. 

PAST (past), 
minulý, za. 

PASTE (pejst), lepiť, 
lep. 

PASTIME (pasta jm), 
kratochviľa. 1 PASTOR (pästr), du- 
I chovný pa.stier, (pro- 
! testantský). 
PASTRY (pestri), 

pečivo. 
' PASTURE (päsčor), 

pastva. 
PATE (pejt), lebka. 
PATCH (peč), fľak, 

príštipok. 
PATH (path), chodník. 
PATIENCE (pejšns), 

trpezlivosť. 
PATIENT (pejšnt), 

trpezlivv, chorv. 
PATRIOT (pcftrint), 

vlastenec. 
PATROL (petrol), 

stráž, strážiť, 
PATRON (pejtron), 

ochranca. 
PATRONIZE 

( petronájz) , podporo- 
vať. 
PATTERN (petrn), 

vzorka. 
PAUPER (paper), 

žobrák. 
PAUSE (pás), 

prestávka. 
PA\'E (pejz-), dláždiť. 
PAW (pá), dlaba. Pawn 144 Percehe PAV. \ {pán), záloh, 

zalo.'^ť. 
PAY ',pcj), 

platiť, pláca. 
PAYABLE ipcjehl), 

platitclný. 
PAY-DAÝ ipejdcj), 

vvplatnv deň, 
PaVme5:T (pcjmcnŕ), 

platenie, výplata. 
PEA {pi), hrach. 
PEACE {pis), pokoj. 
PEACH {pič), 

broskyňa. 
PEACOCK {pikJiak), 

páv. 
PEAK {pík), 

vrchol vrchu. 
PEAXUT ipinat), 

orech. 
PEAR {péľ), hruška. 
PEARL ipôrl), perla. 
PEASANT {peciit), 

sedliak . 
PECK {pek), 

štvrť bušla. 
PECUXL-\RY 

{pekjúneri), peňažný. 
PEDAL (Z'^ŕ//), 

nohov}'. 
PEDDLE (pcdl), pre- 
dávať po domoch. PEDDLER {pedler), 
podoinnv predavač. 

PEDESTRL\X 

( pedestľicn ) , pešiak. 

PEEL [píl), lúpať, 
i kôra. 

; PEERLESS {pirlcs), 
j nevyrovnatelný. 
■ PEX'( /><?») . pero. 

PEXALTY {pcnlty), 
trest. 

PEXCIL {pcnsl), šte-t- 
ka, blajbas, ceruza 

PEXDIXG {peudyng), 
visiaci, nerozhodnutý. 

PEXETRATE 

{penetrejt), prenik- 
' núť. 

PEXITEXTIARY 
{penytcnšeri), trest- 
nica. 

PEXXY {peny), mede- 
ný peniaz, cent. 

PEXSIOX {pcnsn), 
vvslužné. 

PEOPLE {pipí), Tud. 

PEPPER (pepr), kore- 
nie, peper, koreniť. 

PEPPERMIXT 

{peprmint), promin- 
cla. 

PERCEIVE {persiľ), 
pozorovať, poznať. Percentage 145 Phosphorus PERCENTAGE 

[persentydž), procen- 
to. 

PERFECT ipnrfekt), 
■ dokoiiálv. 

PERFORM {perform), 
konať, previesť. 

PERFUME (perfjúm), 
voňavka. 

PERHAPS (perheps), 
snáď. 

PERIL (peril), nebez- 
pečie. 

PERIOD (Jiriod), do- 
ba, bod. 

PERISH (peris), 
h\núť. 

PERJURY {pdrdhiri), 
krivá prísaha. 

PERMAXEXT 

{ ponnenent), stál v. 

PERMISSIOX 

ipennihi), dovolenie. 

PERMIT {permit), do- 
voliť. 

PERSECUTE 

(pôrsekjút), prenasle- 
dovať. 

PERSIST (persist), 
sotrv-ať pri niečom. 

PERSOXALLY 
(porsoneli), osobne. PERSPIRATIOX 
{pórspirejšn), pote- 
nie, pot. 

PERSPIRE 

iporspajr), potiť sa. 

PEST (pesf), mor. 

PERSUADE 

(persiiejd), nahovo- 
riť, presvedčiť. 

PET (pet), miláčok, 
mazlať sa. 

PETITIOX (petyšn), 
prosba. 

PHARMACY 

(f ár m e si), lekárňa. 

PHEASAXT (tcznt), 
bažant. 

PHEXOMEXOX 
(nnamenoii) , zjav, 
pamätihodnosť. 

PHILAXTHROPHY 
(fileuthroň) , ľudomil- 
nosť. 

PHILOSOPHY 
(ňlasoň), mudrctvo. 

PHLEG^IATIC 

(fíegmetyk) , netečný, 
chladnokrevný. 

PHOSPHORUS 
(fasforas), kostík, 
fosfor. Photograph 146 Pink PHOTOGRAPH 

( f ót ogre f ) . podobi- 
zeň, fotografovať. 

PHRASE ifreJĽ), frá- 
za, vvjadrenie, sloh. 

PHTHISIS iffhajsis), 
siichotinv. 

PHYSIC '(£^ikK liek. 

PHYSICAL (ňzikn, 
telesný. 

PHYSICIAN (ňzišn), 
lekár. 

PICK ipik), vybierať, 
bodať, zobať, výber, 
čakan. končitá motvka. 

PICKET (pikef), 
tyčka, stráž. 

PIČKLE (pikl), v octe 
naložené zeleninv. 

PICKPOCKET 
(pik'pakct), zlooei. 

PIC-XIC (piknik)', vv- 
let. 

PICTURE ipikcór), 
obraz, zobraziť. 

PIE ipáj), koláč nekys- 
nutý. 

PIECE (pis), kus. 

PIER (pir), pilier, pri- 
st aviste. 

PIERCE (píľs), pre- 
bodnúť, preraziť. PIETY (pajety), ná- 
božnosť. 
PIG (pi'^), prasa. 
PIGEON (pídčn), 

holub. 
PIGIRON (pigajrn): 

surové železe. 
PIKE (pajk),^^ 

pika, vidly, šťuka. 
PILE (páfl), hromada, 

kôl, hromadiť. 
PILES (pajls), 

zlatá žila. 
PILGRIAI (pilgrim), 

pútnik. 
PILL (pil), pilulka, 

obierať. 
PILLAR (pih), stĺp. 
PILLOW (pil ó), van- 
kúš, záhlavok. 
PILOT (pajlof), 

lodevod. 
PDIPLE (pinipl), vy- 
I rážka 

I PIN (pin), špendlík. 
' PINCH (pinč), štípať. 
PINE (pajn), jedla, bo- 

rovec, sužovať. 
PINEAPPLE 

(pa j ne pi), ananas. 
PINK (pink), ružový, 

vrchol, karafiát. í 'nit 147 

PINT (pa jut), 

pol kvartv. 
PIOUS (pajes), 

nábožný. 
PIPE (pajp), pipka, 

fajka, trúba, cieva, 

píšťaľ, 
PIRATE ipajľct), mor- 
ský lúpežník. 
PI S S i pis), moč, močiť, 

sťať. 
PIT (pit), jama, dol. 
PITCH (pič), smola, 

stupeň, hodiť. 
PITCHER ipičr), 

džbán, krčah. 
PITCHFORK 

(pičfóľk), vidí v. 
PITY (pity), sústrasť, 

Iritovať. 
PLACE (plejs), miesto, 

osada, klásť. 
PLAGUE (plejg), mor, 

moriť. 
PLAIX (plcjii), rovina, 

jasnv, jednoduchv. 
PLAINTIFF 

(plejufvf), žalobník. 
PLAIT (plejt), ráz, rá- 

siť. 
PLAN (plen), plán. 
PLANT (plent), sadiť, 

rastlina. Plot PLANTATION 

(plenfejš)i), osada, 

veľkostatok. 
PLASTER (plästr). 

malta, flaster, flastro- 

vať. 
PLATE (plejt), tanier, 

platňa. 

platfor:\i 

(plätfonn), podkha, 

prehlásenie zásad, v}^- 

stupok. 
PLAY (plej), hra, hrať. 
PLAYER (plcjr), hráč. 
PLEA (pli), dôvodenie, 

dôvod. 
PLEAD (plíd), hájiť, 

odpovedať, prosiť. 
PLEASANT (plccut), 

príjemný. 
please' (/Ví^), ľiibiť 

sa, ráčiť, zavďačiť. 

PLEASURE (picčdr), 
radosť, slasť. 

PLEDGE (picdč), zá- 
ruka, záväzok. 

PLENTY (plenty), 
hojnosť, dosť. 

PLIGHT (pla j t), záru- 
ka, stav. 

PLOT (plat), osnova, 
pozemok, spiknutie. Plough 148 

PLOUGH i TLOW 
{plan), pluh. orať. 

PLUM (plam), slivka. 

PLUMBER (plamr), 
olovník, opravač rúr. 

PLUMP (plamp), hru- 
bv, plnv. 

PLÚXDÉR (plandr), 
plieniť, drancovať. 

PLUXGE iplandč), 
ponoriť. 

PLURAL (plúrl), 
množný. 

PLUS (plas), viac. 

PLUSH (plaš), hrubý 
aksamiet. 

PNEU^IOXL\ 

{njiimónic), zapále- 
nie prúc. 

POCK (pak), osýpky, 
pókv. 

POCKET {paket),k?i^- 
sa, vačok, kešen. 

POCKETBOOK 

( pakcfbiik), pudilár. 

POET (póeŕ), básnik. 

POIXT (pojnŕ), bod, 
špic, ukazovať, mieriť. 

POISOX ipój'cn), otra- 
va, jed, otráviť. 

POKER (pókľ), kutáč, 
hra v kartv. Poor POLAR (poler), točno- 
vv, ľadovv. 

POLE (pól), 
točná, žrď. 

POLEľ^IIC {polemík), 
hádka 

POLICE { poliš), poli- 
cia. 

POLICE^L-\X 

ipolísiucn ) , policajt. 

POLICY ipalisi), po- 
'stka. politika. 

POLISH (poliš), poľ- 
skv. 

POLISH (pališ), Hštiť. 

POLITE (polajf), 
úslužný, zdvorilý. 

POLITIC (palifyk), 
múdrv, politika. 

POLITICIAX 

(politvšn), politikár. 

POLYGAMY 

(poligeiní), mnoho- 
ženstvo. 

POMP (pámp), nád- 
hera. 

POXD ipand). rybník. 

POXY ipóny), koník. 

POOL (púl), mláka, 
hra. púl. 

POOR (piír), chudob- 
ný, špatný, biedny. ^'op 149 Pozi'der POP (pap), soda, brch- 

núť. 
POPE (pop), pápež. 
POPLAR (paplr), to- 

pol. 
POPULAR (pa p j 111 ľ), 

obľúbený, obecný. 
POPULATION 

( papjiilejšn), obyva- 
teľstvo. 
PORCELAIN 

( pour sien ) , porculán. 
PORCH (póre), veren- 

da, pitvor. 
PORK (pórk), bravčo- 
vina, svinacina. 
PORT (pórŕ), prístav. 

brána. 
PORTABLE (pórŕebl), 

nositelný. 
PORTION (póršn), 

časť. 
POSITION (pocisn), I 

postavenie. I 

POSITIVE (paziiyv), \ 

určitý, istý. 
POSSESS (pozes), 

vlastniť, mať. 
POSSESSION 

(pocešn), vlastnenie 
POSSIBLE (pasibn. 

možný. POST (pôst), pošta, 

postaviť, žrd, stráž. 
POSTAGE (póstedz), 

poštový poplatok. 
POSTAL ipóstl), poš- 

tovv. 
POSŤ.AL\STER 

(póstniästr) , poštár. 
POSTOFFICE 

(pósŕaňs), pošta. 
POSTPONE 

(pôst poll), odkladať. 
POT (paf), hrnec. 
POTATO (potejfo), 

zemiak, bandurka. 
POTENT (potent), 

mocnv. 
POTENTATE 

( patente jť) . vladár. 
potter' (/^af r), hrn- 
čiar. 
POUCH (pane), 

vrecko, vole, shltnuť, 

kapsa. 
POULTRY (póltri^. 

drúbež. 
POLAND ( pound) . fánt, 

biť. 
POL^R (pór), liať. 
POA^ERTY (pazrty), 

chudoba. 
POWDER (paudr), 

prach, prášok. Power 150 Presence POWER {paiir), sila, 
moc. 

POX (paks), osvpka. 

PRACTICAL 

(prektykl), zkúscný, 
užitočný. 

PRACTICE (prektys), 
cvik, prevádzanie. 

PRACTISE (prektys), 
cvičiť, prevádzať. 

PRAIRIE iprejri), pu- 
statina. 

PRAISE (prejz), chvá- 
liť, chvála. 

PRAY (pre j), modliť, 
prosiť. 

PRAYER (prér), mo- 
dlitba. 

PRAYERBOOK 

(pr erb Ilk), modliaca 
kniha. 

PREACH r/^n?). kázať. 

PRECUATIOX 

(prikhášii), opatrnosť. 

PRECEDE (prisid), 
predchádzať. 

PRECIXCT (prisinkf), 
okres. 

PREDECESSOR 

{ prcdvscsr), pred- 
chodca. 

PREDICT (predykt), 
predpovedať. PREEACE iprefes), 
predmluva. 

PREFECT (prifekf), 
správca. 

PREFER (pri f or), dá- 
vať prednosť, radšie 
mať. 

PREGXAXT 

(pregnent), tehotná, 
v požehnanom stave. 

PREJUDICE 

(predziidys), predsu- 
dok, ubližovať. 

PRE:^IATURE 

(prímecór), prenáhle- 
nv. 

PREMISES 

(premisiz), predpo- 
kladanie. pozemok. 

PREMIU^I (primiam), 
odmena. 

PREPARE (pripér), 
pripraviť. 

PREPARATIOX 

(prepcrejšn), prípra- 
va. 

PREPAY (pripéj), 
I predplatiť. 
i PRESCRIBE 
I (priskrajb). predpí- 
j sať. 

I PRESEXCE (prezns), 
I prítomnosť. Present 151 Probable PRESEXT iprhent), 

darovať. 
PRESENT (pre^nf), 

prítomný, dar. 
PRESERVE 

[prizorz-), zachovať, 

zavárané ovocie. 
PRESIDE {prizajd), 

predsedať. 
PRESIDEXT 

{precidiiŕ) , prezident, 

predseda. 
PRESS ipres), tlačiť. 

tisk, noviny, tlačiaci 

stroj. 
PRESSURE iprešr), 

tlak. 
PRETEXCE i PRE- 

TEXSE ipritens), 

zámienka. 
PRETEXD {priiend), 

predstierať. 
PRETTY ipreŕy i pri- 

t\ ) , pekný. 
PREVAIL ipriz-ejl), 

prevládať, panovať. 
PRE\'EXT iprirent), 

predísť, zamedziť. 
PREMOUS {privies), 

predošlý. 
PREY {pre j), korisť, 

lúpiť. 
PRICE (prajs), cena. PRIDE {prajd), pýcha, 

hrdosť. 
PRIEST {prist), kňaz. 
PRIMARY {prajmeri), 

prvv. 
PRLAÍE iprajm), pô- 

vodnv, kvet, jaro. 
PRLAIÍTIVE 

{priniityi-) , prvotný, 

starv. 
PRIXCIPAL 

{prinsipl), hlavný, 

prednv. 
PRIXCÍPLE 

(prinsipl), zásada. 
PRIXT {print), tlačiť. 
PRIXTER (printr), 

tlačiar. 
PRIOR {prajr), skorší. 
PRISOX {prizn), žalár, 

väzniť. 
PRISOXER {priznr), 

väzeň. 
PRIVATE (prajz-ct), 

súkromný, ta iný. 
PRIVILEGE 

{priz-iledč), prednosť, 

výhoda. 
PRIZE {praje), korisť, 

cena. 
PROBABLE 

(prabcbl), možný. Probably 

PROBABLY 

{prabebli), možno, 

snáď. 
PROBLEM {prablcm),^ 

úkol k rozlúšteniu. 
PROCEDURE 

{pľosídjur), jednanie. 
PROCEED iprosíd), 

pokračovať, jednať. 
PROCEEDIXG 

{prosídyng), postup, 

jednanie. 
PROCESS (prases), 

súd, postup. 
PROCLAIM 

(proklcjni), vyhlásiť. 
PRODUCE (prodús), 

plod, v^Toba, vyrábať. 

spôsobiť. 
PRODUCT (prodakt), 

plod. výroba. 
PROFESSION 

iprofchí ) , remeslo, 

vyznanie. 
PROFIT {praňt), zisk. 

osoh, zarobiť. 
PROFUSE (profjús), 

hojný. 
T=^ROGRESS (pragres). 

pokrok pokračovať. 
PROHIBIT 

(prohybit), zakázať. 152 Propose PROHIBITION 

{proh\bišn), zákaz. 
PROJECT {prodčekt), 

navrhnúť, vymysleť, 

rozvrh, plán. 
PROLONG iprolang), 

predĺžiť. 
PROMINENT 

{prainincnt), vynika- 
júci. 
PROMISE ipramis), 

sľub, sľúbiť. 
PROMOTE ipromót), 

povýšiť. 
PROMPT iprampt), 

hotovv, včasnv. 
PRONOUNCE 

{proiiaiins), vvsloviť. 
PRONUNCIATION 

{pronansiejšn ) , vý- 
slovnosť. 
PROOF iprúf), dôkaz, 

próba, oprava. 
PROPEL {propel), 

hnať. 
PROPER iprapr), 

slušný, náležitý. 
PROPERTY 

(p?'aprf\'), majetok. 
PROPORTION 

ipropórhi), pomer. 
PROPOSE (propos), 

navrhnúť. Proposition 153 Purgatory PROPOSITION 

{propozisn ) , nabidka. 

PROPRIETOR 

(proprajctr), majiteľ. 

PROSPECT 

(praspekf), výhľad. 

PROSPER ipraspr), 
prospievať. 

PROSPERITY 
(prasperify), zdar, 
blahobvt. 

PROSTITUTE 

(prastytjiit), nemrav- 
ný, nečestný. 

PROSTRATE 

( prastrcjt ) , porazený, 
vysilený, pokoriť. 

PROTEST (protest), 
protest, hlas pozdvih- 
núť. 

PROUD (praud), hrdý. 
pyšný. 

PRO\'E iprúv), doká- 
zať. 

PROMDE (provajd), 
obstarať, zabazpečit. 

PROVINCE iprazins). 
provincia, kraj. 

PROVISION 

(proz'ičn ) , potraviny, 
opatrenie, zásoba. PROVOKE {profók), 
vvzývať, dráždiť. 

PRÚĎENT {prúdnt), 
opatrný. 

PSALM {sám), žalma. 

PUBLIC ipablik), ve- 
rejný, obecenstvo, ve- 
rejnosť. 

PUBLISH ipahlis), 
úvere i niť. vvdať. 

PUDDING \pudyng), 
nákvp. koch. 

PUFF ipaf), fúknuť, 
odporúčanie. 

PUGILISM 

( pjúdčilisni ) , pästný 
zápas. 

PULL (pill), ťahať. 

PULLEY (puly), škri- 
pec. 

PULPIT (pulpit), ka- 
zatelňa. 

PUNISH (pauyš), tre- 
stať. 

PUP (pap), stena. 

PUPIL (p j u pil), žiak, 
zretelnica (oka). 

PURCHASE (p'órces), 
kúpiť, kúpa. 

PURE (pjúr), čistý. 

PURGATORY 

(pórgetori), očistec. Purify 

PURIFY ipjiiľifáj), 

čistiť. 
PURPLE {po r pi), pur- 
pur, rumenec. 
PURPOSE (porpos), 

iimvser, účel. 
PURPOSELY 

( pór pošli) , schválne. 
PURS (pors), mešec, 

cena. 
PURSUE (persú), 

prenasledovať. 
PURSUIT (persút), 

stíhanie, povolanie. 
PUSH {pus), tisknúť. 
PUSSY {paši), 

mačička, 
PUT {put), položiť, ria- 
diť. 
PUTRID {pjufrid), 

zhnilý. 
PUTTING {pufyng), 

kladenie. 
PUZZLE (pa::!), 

pomiasť. hádanka. 
PYG.AIY (pigmi), 

trpaslík. 
PYRITES {pirajtýz), 

kresáci kameň. 
PYX {piks), schránka 

na hostie. 154 Ouart Q QUACK {kvek), kvá- 
kať, planý lekár. 

QUADRAT {kcädret), 
štvorhran. 

QUADRUPLE 

{kz'adrúpl), štvorná- 
sobný. 

QUAIL {kre j}), prepe- 
lica. 

QUAIXT {kvejnt), 
divnv. 

QUAKE (krcjk), tra- 
senie, triasť sa. 

QUALIFICATION 
( kraliňkcjsu ) , spôso- 
bilosť. 

QUALITY {kvality), 
jakosť, vlastnosť. 

QUANTITY 

(kvantity), mnohosť, 
množstvo. 

QUARANTINE 

{kvarcntýn), držanie 
lode pod lekárskym 
dozorom. 

QUARREL (^kvarl), 
zvada, vadiť sa. 

QUARRY {kvári), ka- 
meňolom. 

QUART {kvárt), štvrt- 
ka, štvrť galona. Quarter i 

QUARTER {kvartr). 
štvrť, kvarta, bvt. 

QUARTERLY 

( kvártcrli) , štvrťroč- 
ný. 

QUASH (kz^as), roz- 
mliaždiť, tekvica, kva- 
cka 

QUEEN {kz'ín), krá- 
ľovná. 

QUEER (kz^ír), zvlášt- 
nv, divný. 

QUELL (kz'el), potla- 
čiť. 

QUEXCH (krcnč), 
udusiť, uhasiť. 

QUERY (kvíri), otáz- 
ka, pýtať sa. 

QUEST (kz'cst), hľa- 
danie. 

QUESTION (kz'esčn), 
otázka, pýtať sa. 

QUICIv (kz'ik), 
bystrý, rýchly. 

quicklime' 

( kzňkíajm ) , nehasené 
vápno. 

QUICKSILVER 

(kz'iksilzr) , živé strie- 
bro. 

QUIET (kz'ajef), ticho, 
pokojný, utíšiť. 25 ^^S^ 

: QUILT (krilf), paplan, 

pokrvvka. 
QUIRÉ (kzvjr), hárok, 

kniha papieru. 
QUIT (kz'if), zanechať, 

prepustiť, kvitovať. 
QUITE (kzvjf), úplne, 

značne, naskrze. 
; QUOTATION 

( kz'otcjsn ) , uvedenie, 

citát. RABBI (rcháj). rabín. 
RABBIT {rebit), králik 

(zajac). 
RACCOON (rekún), 

umývací medveď. 
RACE {rcjs), plemeno, 

rod, závodenie. 
RACK (rek), škripec, 

trápiť. 
RADICAL (rcdykl), 

základný, pôvodný. 
RADISH (redys),' ret- 

kev. 
RAFFLE (refl), výhra. 
RAFT (räft), plť. 
RAG (re g), hadra. 
RAGE (rejdč), zúriť, 

vzteklosť, hnev. Razeed 1=^6 Reaction RAGGED (reget), otr- 
haný. 

RAIL (rcjl), plot, ko- 
ľajnica, ohradiť. 

RAILING (rejling), 
ohrada, tupenie. 

RAILROAD. RAIL- 
\\' A Y ( ľcjlród, rejl- 
■I'cj), železnica. 

R ATX ircjn), dážd, 
pršať. 

RAISE {rejz), pesto- 
vať, dvihať. 

RAISIX {rcjzn), suše- 
né hrozno. 

RAKE {rejk), hrable, 
hrabať. 

RALLY (reli), sobrať, 
sporiadať. 

RAľ\I (rem), baran, 
uraziť. 

RAMPART (rempárŕ). 
múr. hradba. 

RAXGE irejndž). sýto. 
dostrel, mreža. pec. 

RAXK (mzy^), rad, stu- 
peň, hodnosť, postaviť. 

RAP (rep), klopať, klo- 
panie. 

RAPID (repid), rýchly, 
prudkv. 

RARE (rér). riedky, 
vzáctnv. I RASCAL {reskl), hun- 
cút, darebák. 
RASE ire je), zboriť, 
vyškriabať. 
; RASH (res), náhly, ne- 
rozvažitý. 
RASP (resp), struha- 

dlo. 
RASPBERRY 
irezheri), malina. 
; RAT i ret), potkan. 
j RATE (rejt), cena, po- 
! mer, ceniť. 
RATHER (redJir), 

radšie. 
RATIFY (reŕyfáj), 

schváliť. 
RATIOX (rejšn), 
i údel. 

' RATTLE (reŕl), rapo- 
ta, rapotať. 
RATTLESXAKE 

I ľcflsncjk) . chrastič. 
RAA'IXG (rejzing), 
' zúriaci. 
RAW (rá). surový. 
RAY (rcj), papršlek. 

lúč. 
RAZOR (rejzr). britva. 
REACH (ríc). dosiah- 
nuť, dosah. 
REACTIOX (riekšn), 
I zpiatočníctvo. Read .->/ Recommend READ {rid), čítať. 

READ {red), čítaný. 

READING {ridyng), 
čítanie. 

READINESS 

{red\nes), hotovosť. 

READY {redy), 
hotový. 

REAL (ril), opravdivý, 
skiitočnv. 

REAL ESTATE 

{ril esŕejŕ), nepohnii- 
telnv majetok. 

REALIZE (rielájz), 
uskutočniť. 

REALLY {riely), sku- 
točne. 

REAM (rim), rim (20 
knih papieru). 

REAP (rip), žať, koris- 
tiť. 

REAR {rir), pozadie, 
zadný, odchovať. 

REASON {rícn), príči- 
na, rozum, presvedčo- 
vať. 

REASONABLE 

(riznebl), rozumný, 
spravodHvv. 

REBEL (rebel), burič, 
povstať. 

RECALL (rikhál), 
odvolať. RECEIPT (resit), po- 
istka, kvitovať, prija- 
tie. 

RECEIVE {resiľ), pri- 
jať. 

RECENT (rísenf), ne- 
dávnv. 

RECEPTION 

(rise phi), prijatie. 

RECESS (rises), ustú- 
penie, prestávka. 

RECIPROCATE 

(risiprokejf), odpla- 
tiť. 

RECITE (risajt), od- 
riekať, opakovať. 

RECKLESS {rekles), 
nedbalý. 

RECKON (rckn), počí- 
tať, rachovať. 

RECOGNIZE 

(rekJwgiiajc) , poznať. 

RECOLLECT 

( rikholekt) , znovu 
vvbrať. 

RECOLLECT 

(rekholekf), upamäto- 
vať sa. 

RECOMMEND 

(rekhomend), odpo- 
rúčať. Reconcile i:;8 Re ^10)1 RECONCILE 

(ľekJwnsajl), znovu 
smieriť. 

RECORD (nkhórd), 
poznamenať. 

RECORD (rekrd), ná- 
pis, rekord. 

RECOVER (nkJiazT), 
nazad dostať, zotaviť 
sa. 

RECO\'ERY 

(j'ikJiaz'cn), uzdrave- 
nie, zpäť získanie. 

RECRUIT (rikrúf), 
reciTvit, obnoviť. 

RECTOR (rekfr), 
farár. 

RECTUM (rekfam), 
koniec zadného čreva, 
riť. 

RECUPERATE 

( rikjiiperejt ) . sotaviť 
sa. 

RED (red), červený. 

REDEEM (ridým), 
vykúpiť. 

REDUCE (ridiís), zní- 
žiť, zmenšiť. 

REDUCTION 

(redakšu), zníženie. 

REED (ríd), píšťalka, 
trstina. REFER (rifer), odvo- 
lávať sa, potahovať sa. 

REFERENCE 

(refereus), odvolanie 
sa, odporúčanie, pota- 
hovať sa. 

REFINE (nfajn), 
zjemniť. 

REFIT (nňt). opraviť. 

REFLECT (rinekt), 
odrážať, tvkal sa. 

REFORM '(n form), 
opraviť, oprava, znovu 
tvoriť. 

REFORľMATION 
( ríformejsn ) , pretvo- 
renie. 

REFRESH (rifreš), 
občerstviť. 

REFUGE (refjudS), 
útočište. 

Rí:FUND (rifand), 
navrátiť. 

REFUSE (re f j ú::), od- 
opreť, odhodený, smeť. 

REGARD (ricrárd), 
pozdrav, pozdraviť, o- 
hľad brať, pohliadať. 

REGUMENT 

(redčimeuf), pluk. 

REGION (rídčn), oko- 
lie, kraj. Register 159 Ret>air REGISTER {redčistr), . 
soznam, zapisovať. ^ 

REGRET {rigref), ba- ; 
novať, ľutovať. ' 

REGULAR {regjiilr), 
pravidelný. 

REIGN (rejn), pano- 
vať. 

RE IX (rcjn), uzda. 

REJECT [ndčekt), od- 
mietnuť. I 

REJOICE iridzojs), i 
veseliť sa. ! 

REJOIX (ridčójn), , 

znovu pripojiť. i 

RELATIOX (rilejšn), \ 
pomer, príbuznosť, ! 
zpráva. i 

RELATR'E (reletyz-), 
príbuzný. 

RELEASE (rilís), pre- 
pustiť, odpustiť, zrek- 
nutie sa. 

RELIC (rcHk), pamiat- 
ka. 

RELIEF (rilíf), pomoc, 
uľahčenie. 1 

RELIEVE (rilíz'), | 

uľahčiť, podporiť. : 

RELIGIOX (relidčn), 
viera. 

RELY (riláj), spoliehať 
s^., i REľ^IAIX {rimejn), zo- 
stať. 

REMARK (rimárk), 
poznámka, pozname- 
nať. 

REMEDY (remedy), 
liek. 

REMEMBER 

{rimemhcr), pamätať. 

REMIND (rimajud), 
upamätovať. 

REMIT {remit), 
odoslať. 

REľ^IXAXT 

{remnciit), zbvtok, 

REMO\'E {rimúr), 
odstrániť, odsťahovať 
sa. 

REXDEZVOUS 

(rendez-ií), miesto sí- 
denia sa. 

REXEGADE 

{renege jd), odrodilec. 

REX'EW (rinií), obno- 
viť. 

REXOUXCE 

{rinaiins), odopreť, 
zrieknuť sa. 

REXT {rent), byt, na- 
jem, prenajať. 

REPAIR (npér), opra- 
viť. Repay i6o Resume REPAY {ripej), splatiť. 

REPEAT {ripit), opa- 
kovať. 

REPEL {rip el), odra- 
ziť. 

REPLY (ripláj), odpo- 
vedať, odpoveď. 

REPORT {riport), 
zpráva, oznámiť. 

REPRESENT 

{reprizcnt), zastupo- 
vať, predstaviť. 

REPTILE {reptyľ), 
plaz. 

REPUBLIC {ľipablik), 
republika. 

REPUTATION 

{ripiitcjšn), povesť, 
meno. 

REQUEST {rikz'cst), 
žiadosť, požiadať. 

REQUIRE {rikz'ájr), 
požadovať. 

RESCUE {reskj'ií), za- 
chrániť. 

RESEMBLE 

{rizemhl), podobať sa. 

RESERVE {rezdrv), 
záloha, zadržať, vy- 
mieniť. 

RESERVOIR 

{rezervoár), nádržka, 
stav. RESIDENXE 

{rezidens), obydlie. 

RESIGN {rizajn), od- 
stúpiť. 

RESIGNATION 

( rezignejšii ) , poďako- 
vanie sa. 

RESOLUTION 

{rezoiúšn), uznesenie. 

RESOLVE {rizalv), 
rozpustiť, uzavrel 

RESOLX'ED 

( rizólz d ) , uzavreno. 

RESORT {rizórt), út— 
lok. 

RESPECT {rispekt), 
j ctiť, úcta. 
I RESPIRE {rispajr), 
I dvchať. 

RESPOND {rispand), 
odpovedať. 

REST {rest), pokoj, 
zbytok, odpočívať, zo- 
stať. 

RESTAUR.\NT 
{restorent), jedálny 
dom. 

RESTORE {ristór), 
navrátiť. 

RESULT {rizalt), vý- 
sledok. 

RESUME {riziun), 
znovu započať. Resumption i6i Rim RESUMPTION 

{ľicanipšiľ), znovu za- 
počatie, návrat. 

RESURRECTION 
^rezureksn), skriese- 
nie. 

RETAIL {ritcjl), pre- 
dávať podrobne. 

RETAIN {rifejn), po- 
držať. 

RETAKE {ritejk), 
dobvť. 

RETARD {ňtárd), 
zadržať. 

RETIRE {ritajr), 
utiahnuť sa. 

RETREAT {ntrít), 
ust úpenie, samota, u- 
strpovať. 

RETURN irifórn), 
vrátiť sa, návrat, vý- 
nos. 

RE\'EAL {rivíl), od- 
haliť. 

REX'ENGE {rivcndž), 
pomsta. 

REVEREND 

( reverend ) , ctihodný. 

RE\'ERSE irivórz), 
zvrátiť, protivný, ne- 
zdar. 

REMEW iriľjú), pre- 
hľad, prehliadal REX'ISE {riiajc), pre- 

zreť. 
RE\'I\*E {riz-ajz'), oži- 
viť, obnoviť. 
RE\'OLT {rizólt), 

vzbúriť sa. 
REX'OLUTION 

{rez'oiúšn), povstanie. 
RE\'OLVE (n: a/:'), 

točiť sa. 
REWARD [rizárd), 

odmena. 
REUMATISM 

( nhnefxcm ) , hosiec. 
RIB (rib), rebro. 
RIBBON {ribu), stuž- 
ka, pantla. 
RICE {rajs), ryža. 
RICH (ne), bohatý. 
RID ( ;'/(/), zbaviť. 
RIDE {rajd), jazda, 

viesť sa. 
RIDGE {ridč), hrebeň, 

pásmo hôr. brázda. 
RIDING (rajdyng), 

jazdenie. 
RIFF (rif). piesčina. 
RIFLE irajň), puška 

(^^uľovnica). 
RIGHT irajŕ), pravý, 

právo, narovnat, hned. 
RIGID (ridčid), tuhi. 
Rl^i {r i m), okraj. Rind 162 Rot RIXD {rapid), kôra. 

RIXG {}'i)ig), prsteň, 
zvonenie, zvoniť, kruh. 

RIOT (rajof), zbúra. 

RIP (rip), párať. 

RIPE {raj p), zralý. 

RISE {raje), povstať, 
v}chádzať. 

RISK (risk), nebezpe- 
čie, znebezpečovať. 

RITE {raj t), obrad. 

RIVAL (rajz'l), sok, 
závodiť. 

RR'ER (r/zr), rieka. 

ROAD (rod), cesta, 
dráha. 

ROAR (rór), revať, ra- 
chot, hučanie. 

ROAST {róst), piect, 
pečienka. 

ROB (rab), okradnúť, 
lúpežiť. 

ROBBER (rabr), zboj- 
ník. 

ROBE (rób), rúcho. 

ROBUST (robasf), 
silný, otúžený. 

ROCK (rak), skala. 

ROCKER (rakr), kolí- 
sak. 

ROCKET (rakct), ra- 
chetla. ROCKY (raky), skal- 
natý. 

ROD (rad), prút. 

ROIL (roji), zakaliť. 

ROLE (ról), úloha. 

ROLL (ró/), válať, oba- 
liť, bálik, soznam, roh- 
lík. 

ROLLER (rólr), valec. 

ROMAX (rómeu), 
rímsky. 

RO.AÍAXTIC 

(roinentyk), dobro- 
družný, divý. 

ROOF (rúf), strecha. 

ROOM (nžm), 

izba, chvža, miesto. 

ROOMY '(n/;;ľz), prie- 
strannv. 

ROOSTER (rústr), 
kohút. 

ROOT (rút), koreň. 

ROPE (r ó p), povraz. 

ROSARY (rózcri), 
ruženec. 

ROSE (róa), ruža. 

ROSEMARY 

(rócnicri) , rozmajrin. 

ROSETTE (ro^éľf), 
mašlička. 

ROSY (rózi), ružový. 

ROT (rat), hniť, prá- 
cheň. 'Kotarx 163 Rxc ROTARY {rótcľi), to- 


RUFFLE (,raň), pobú- 


čiaci. 


riť, nepokoj. 


ROTATE (rótejt), otá- 


RUG (rag), koberec, 


čať. 


huňa. 


ROTTEN {ratu), 


RUIX (rujn), záhuba, 


zhnilv. 


zkazir. 


ROUGH {raf), drsný, 


RULE (rúl), panstvo, 


surový. 


pravidlo, rozhodnúť. 


ROUXb (raiiud), 


RUM (ram), rum. 


okrúhly, guľatý, kolo. 


RU:\IOR (rúiiir), chýr. 


rad. beh. 


reč. 


ROUSE (ra;/^), 


RUN (ran), behať, u- 


povstať, vzbudiť. 


chodiť. 


,ROUT {rauf), porážka, 


RUNAWAY (raucz-ej), 


hluk. 


uprchlík, splašenv. 


ROUTE (rúr i rauf), 


RUNNER (ranr), be- 


cesta. 


húň, posol. 


ROW (ró), rad, ulica, 


RUNNING 


veslovať. 


(ra)ivu(^), behanie. 


ROW (rail), bitka, krik. 


RUPTURE (rape or), 


ROWDY (raudy), 


pretrhnutie, pruh. 


bitkár. 


RURAL (rúre!), von- 


RUB (rab), treť, drh- 


kovský. 


núť. 


RUSH (raš), hnať sa, 


RUBBER r raZ?;-), guma. 


ponáhlať, šum. 


RUBY (rubi), rubín, 


RUSSET (rascf). vi.š- 


červenv. 


nový. 


RUDDER (radr), kor- 


RUSSIA (Rašic), 


midlo. 


Rusko. 


RUDE (rúd), grobian- 


RUST (rast), hrdza, 


skv. 


hrdzaveť. 


RUFEIAN (raf jen). 


RUT (rat), stopa. 


bitkár, surovec. 


RYE (ráj), raz, žito. Sabbath 164 Samfarv SABBATH {sebeth), 

šábes, nedeľa. 
SABRE {sejbr), šabla. 
SAC {sek), vreco, va- 
čok. 
SACK {sek), mech, 

vreco, kabát. 
SACRAľMEXT 

{sckre)uent), sviatosť. 
SACRED {sejkred), 

posvátnv. 
SACRIFICE 

( sckrifajz ) , obeto v :^í', 

ztrata. 
SACRISTY {sekrisfy), 

kňazská oblekárňa. 
SAD (sed), smutný. 
SADDLE {sedí), sedlo. 
SAFE (sejf), bezpečný, 

pokladnica. 
SAFETY (sejf f y), 

bezpečnosť. 
SAFFROX {sefron), 

šafran. 
SAIL (sejl), plachta, 

loď, plaviť sa. 
SAILOR (sepor), pla- 

''.-ec. námorník. 
.SAINT {sejut). svätý. SAKE {šejk), 

pohnútka. 
SALAD (seled), šalát. 
SALARY {seleri), 

pláca. 
SÁLE {sejl), predaj. 
SALIVA {selajz'ä), 

slina. 
SALLOW {seló), 

bladv. 
SALMON {semn), 

losos (rvba). 
SALOON (^í'/2/;0, 

krčma. 
SALT (sólt), soľ, soliť. 
SALTED {sól fed), so- 

lenv. 
SALUTE {sehít), 

pozdrav, úctu vzdať. 
SALVATION 

(sah'ejsii), spása. 
SALA'E {sáz-), masť. 
SAľ^IE {sejm), samý, 

ten, ten istv. 
SA^IPLE {sempl), 

vzorka. 
SAND {send), piesok. 
SANDWICH 

{sendvič), zákuska. 
SANE {sejn), zdravý 

na rozume. 
SANITARY 

{sänyteri), zdravotný. Sarcastic l6: Scarlet SARCASTIC 

{sárkhestyk ) , vysmie • 
vacnv. 

SARDÍXE (sárdýn), 
sardinka (ryba). 

SATAN iscftn), satan.. 

SATCHEL (seel), 
paktaška. vak. 

SATIX {setu), atlas. 

SATISFACTION 

( setysfekhi ) , zadosť- 
učinenie. 

SATISFACTORY 
( setysfektori ) , uspo- 
kojivý. 

SATISFY (setysfáj), 
uspokojiť. 

SATURATE 

(scfiirejt), nasiaknuť. 

SATURDAY 
(sefrdej), sobota. 

Sauce (sas), omá:ka. | 

SAUCER (sásr), tanier 
pod šálku. i 

SAUCY (säsi), drzí, 
nehanebnv. 

SAUSAGE (sasidš), 
klbása, vuršla. 

SA\^AGE (sez'edz), di- 
voch, divý. 

SA\"E (sejr), zachrá- 
niť, sporiť, kreni, spa- 
siť. SAVING {sejzing), 

spasitelný, spása, ú- 

spor, okrem. 
SAW (sá), pila, piliť, 

príslovie. 
S AXON {seksn), 

sask}'. 
SAY (sej), povedať. 
SCAB (skeb), svrab, 

kompanickv pätolizač. 
SCAFFOLD 

(skefold), popravište, 

lešenie. 
SCALD {skáld), opariť. 
SCALE {skejl), váha, 

stupňovka. 
SCALP (skelp), koža 

na hlave. 
SCANDAL iskendl), 

škandál, pohoršenie. 
SCANT (skent), skúpy, 

chatrný. 
scape' iskejp), špat- 
ný, chatrný. 
SCAR (škár), miesto 

ranv, šev. 
SCARCE (skérs), 

zriedkavý. 
SCARE (skér), postra- 
šiť, strach. 
SCARF (skárf), šerpa. 
SCARLET (skárJef), 

šarlach. .scatter 

SCATTER (sketr), 
rozohnať, rozprášiť. 

SCEXE (^/;0. výjav. 

SCENERY (sineri), 
kraj, pohľad. 

SCEXT (sent), zápach. 

SCEPTIC {skeptyk), 
pochybovač. 

SCHEDULE 

{skcdjul), soznam, ta- 
bula. 

SCHE:\IE (ským), 
plán, zámer. 

SCHISM iskm). roz- 
kol. 

SCHOLAR {skalr), 
žiak. 

SCHOOL (skúl). škola. 

SCHOONER {skúnr), 
koráb. 

SCIEX^CE {sa j ens), 
veda. 

SCIENTIFIC 

(sajcuŕxňk), vedecký. 

SCISSORS (skrs), 
nožnice. 

SCOFF (skaf), posmie- 
vať sa. 

SCOLD (skôld), vadiť 
sa. 

SCORE (skóľ), účet, 
vvhra, rováš. t66 ScuU 

SCOTCH (skáč), 
škótsky. 

SCOUNDREL 

(skaitudľcl), darebák. 

SCOUT (skaut), vy- 
zvedač, špión. 

scra:\íble 

(skrcinhl), škriabať 
lebo tlačiť sa niekam. 

SCRAP (skrep), dro- 
bok. 

SCRAPE (skrč j p), 
škriabať. 

SCRAPER (skrcjpr), 
škrabáč. 

SCRATCÍÍ (JÄ'W), po- 
škriabať. 

SCREAM (skrini), 
vreštenie, kričať. 

SCREEN (skríu), tie- 
niť, kryť. 

SCREW (škrú), šrob, 
šrobovať. 

SCROFULA 

(skrafjulä), krtice. 

SCRUB (skrab), drh- 
núť, tupá metla. 

SCRUPULOUS 

(skrúpjulcs), statoč- 
r\ý. 

SCÚLL (skál), lebka. Sculpture ^167 

SCULPTURE 

(skalpčor), rezbár- 
stvo, sochárstvo. 

SCUTTLE (skaŕl), 
oblok na streche, ple- 
chov v kôš. 

SCYTHE (sajdh), 
kosa. 

SEA (si), more. 

SEAL (si!), pečať, pe- 
čatiť, tuleň. 

SEA]\Í (siiu), šev. 

SEAMSTRESS 
(síjiifrcs) švadlena. 

SEARCH (sôrč), hľa- 
dať, stopovať. 

SEASON (shn), doba. 

SEAT (sír), sedadlo, 
usadiť. 

SECOXD (seknd), 
druh}'-, vetrina (se- 
kunda). 

SECOXD-HAXD 

(sckndhcnd), npotre- 
bovaný, z druhej 
ruky. 

SECRET (síkreť), taj- 
nosť, tajný. 

SECRETARY 

(sckreteri), tajomník. 

SECTION (sckšn), 
časť, oddiel Senator bezpeč- usadlina, 
navští- SECURE (sikjiir), za- 
dovážiť, získať, bez- 
pečný. 

SECURITY 
{sekjiirity) , 
nosť, záruka. 

SEDIMENT 
(sedyjjient), 

SEE (si), videť 
viť, pečovať. 

SEED (sid), semeno. 

SEEK (sík), hľadať. 

SEEľM (síiu), zdať sa. 

SEEMING (simifíg), 
zdanlivý, videnie. 

SEETHE (sid h), vreť 
variť. 

SEIZE (sic), lapiť, 
zmocniť sa. 

SELDOM (seidm), 
zriedka. 

SELECT (selekt), vy- 
brať, vyvolený. 

SELF (self), sám. 

SELFISH (scim, 
sobecký. 

SELL (sel), predať. 

SEMINARY 

(semiiicri), seminár. 

SENATE (sonet), vyš- 
ná snemovňa. 

SENATOR (senetr), 
senátor. Send 1 68 Seventeen SEND (send), poslať. 
SENDER (sendr), 

zasielateľ. 
SEXSATIOX 

(sensejšn), dojem. 

rozčiilenie. pocit. 
SEXSE (sens), rozum. 
SENSIBLE (sensibl). 

rozumný. 
SEXSITÍVE 

(sensifxz'), citlivý. 
SEXTEXCE 

(senŕens). výrok, roz- 
sudok, veta. 
SEXTOIEXT 

(sentymcnť), mienka, 

pocit. 
SEXTIXEL. SEXTRY 

(sentynel, sentri), 

stráž. 
SEPARATE 

(seperejt), oddeliť, 

rozsobášiť. 
SEPARATE (seperet), 

oddelenv. 
SEPAR.\TIOX 

(seperejšn), oddele- 
nie, odlúčenie. 
SEPTEMBER 

(septenihr), semptem- 

ber. 
SERE (sír), zvädlý. SEREXE (sirín), jas- 
ný, pokojný. 

SERF (sórf), otrok. 

SERGE (sórdž), tenká 
vlnená látka. 

SERGEAXT 

(sárdznt i sórdčnt), 

strážmajster. 

SERIOUS (síries), 
vážnv. 

SERMOX (sornion), 

SERPEXT (sórpent), 
had. 

SERLAI (síram), ried- 
ka časť krve. 

SERA'AXT (sôrvent), 
sluha, slúžka. 

SER\'E isóí-z'), slúžiť. 

SERVICE (sorz'is), 
služba. 

SET (set), posadiť, sá- 
dzať, určiť, súbor, na- 
staviť. 

SETTLE (setl), vyrov- 
nať, usadiť, ustáliť. 

SETTLEMEXT 

(sethnent), vyrovna- 
nie, osada. 

SE\'EX" (sez'n^, sedem. 

SEA'EXTEEX 

(seziiiýn), sedemnásť. Seventieth log Shears SEX'EXTIETH 

{sevntycth), sedem- 
desiaty. 

SE\'ENTY {sevnty), 
sedemdesiat. 

SE\"ERAL {severl), 
niekoľko, rozliční. 

SE\'ERE {shir), prís- 
ny, prudký. 

SEW {so), šiť. 

SEWER (súer), stok, 
kanál. 

SEX (seks), rod, po- 
hlavie. 

SEXTOX (sekstn), 
kostolník. 

SEXUAL {sekšuel) , 
pohlavný. 

SHABBY išehi), otr- 
haný, podlý. 

SHADE {sej d), tieň, 
zacloniť. záclona. 

SHADOW {šejdy), to- 
nistý, temný. 

SHAFT {šäf't), šachta,, 
stĺp, valec. 

SHAKE {šejk), triasť, 
trhnutie. 

SHALL (šel), museť, 
mať. 

SHALLOW išeló), 
slabý, nehlboký, plit- 

ký. SHAAI {sem), faloš, 
podvod, klam. 

SHAME išejm), han- 
ba, hanbiť sa. 

SHAMPOO {šempú), 
umvť hlavu, treť údy. 

SHAMROCK 

{šemrak), biela ďate- 
lina. 

SHAXTY išenty), 
búda. 

SHAPE {sej p), podo- 
ba, utvárať. 

SHARE {sér), dieľ, ú- 
častina, deliť. 

SHARK {šárk), žralok, 
klamár. 

SHARP (šarp), ostrý. 

SHARPEX {šárpn), 
ostriť. 

SHATTER {šetr), roz- 
biť. 

SHA\^E (šejv), holiť, 
orezať. 

SHA\'1XG {:sej7ňng), 
holenie, trieska. 

SHAWL {šál), šál. 

SHE (ši), ona, samica. 

SHEAF {šíf), snop. 

SHEAR {sir), strihať. 

SHEAR.^ {šírz), nož- 
nice. Shed 170 

SHED (šcd), cediť, pre- 
lievať, búda. 
SHEEP (šíp), ovca. 
SHEER {sír), či-^tý. 
SHEET (sít), hárok, 

prosteradlo, plocha, 

platňa. 
SHELL (šel), náboj, 

škrupina, lúpiť. 
SHELTER (šeltr), 

úkrvt, útulok, chrániť. 
SHEPHERD (šeprd), 

pastier. 
SHERD (šcrd), črep. 
SHERIF (šerif), šerif, 

prevádzateľ zákona. 
SHERRY (šeri), špa- 
nielske vino. 
SHIELD (šíid), 

štít, brániť. 
SHIFT (šiff), meniť. 

zmena, lesť. 
SHILLING {šiling), 

12 a pol centa. 
SHIXE (šajn), svietiť, 

blvšťať, lesk. 
SHIXGLE (šin-l), šin- 

del. 
SHIXY (šajny), lesklý. 
SHIP (šit)AÔd. 
SHIPMENT 

(šipnient), zaslanie. Shovel j SHIPPER (šipr), za- 

I sielatcľ. 

I SHIRT (sort), košela- 

j SHI\'ER (šivr), mráz 

I v tele, triasť sa. 

I SHOCK (šak), náraz, 

; otras, hrúzou naplniť. 

; SHOE (šú), topánka, 

j boganča. podkova. 

I SHOEMAKER 

! (šitniejkr), obuvník. 

SHOOT {šút), streliť, 
I hodiť. 

i SHOP (šap), dielna. 
SHOPPING (šaping), 

prezeranie tovaru. 
SHORE (šór), pobre- 
žie. 
SHORT (šórt), krátky. 
SHORTHAND 

(šórihend), tesnopis, 
krátkopis. 
SHOT (šat), výstrel, 

brok. 
SHOULDER (šóldr)^ 

pleco, lopatka. 
SHOUT {šauť), výskot, 

kričať. 
SHOVE (šav), potisk- 

núť, strkanie. 
SHO\'EL (šavl), lopa- 
ta, lopatou hádzať. Shor^i' 171 SHOW (ŠÓ), ukázať, 
vvklad, komédia. 

SHOWER (šauer), 
lejak, pršať. 

SHREWD (šnid), 
múdry, prefíkaný. 

SHRIEK (srík), kričať, 
výskať. 

SHRILL (sľil), preni- 
kavý. 

SHRINK (šrink), 
sbehnúť sa, stiahnuť. 

SHUDDER (sad r), 
hrúza, triasť sa. 

SHUFFLE (šaň), 
miešať. 

SHUT (šaf), zavreť, 
v v tvoriť. 

SHUTTER (šaf r), 
okanica. 

SHY (saj), splašený. 

SICK (sik), chorý, 
mrzúty. 

SICKLE (sikl), kosák. 

SIDE (sajd), strana, 
strániť. 

SIEGE (sídz), oblieha- 
nie. 

SIEVE- (^zV). sýto. 

SIGH (saj), vzdychať. 

SIGHT (sajt), pohľad, 
zrak. Singe 

SIGN (šajn), nápis, 
znamenie, podpísať. 

SIGNAL (signcl), zna- 
menie. 

SIGNATURE 

(si^ncčór), podpis. 

SIGNIFY (signyfaj), 
oznámiť, znamenať. 

SILENCE (sajlens), 
ticho, utíšiť. 

SILK (silk), hodbáb. 

SILL (sil), prah. 

SILLY (sily), natrhlý, 
pochabv. 

SILVER (sihr), strie- 
bro. 

SniILAR (similr), 
podobný. 

SIMPLE (simpi), jed- 
noduchv. 

SniPLYf^/;/í^/y), jed- 
noducho, krátko. 

SIN (sin), hriech, hre- 
šiť. 

SINCE (sins), od, po- 
neváč. 

SINCERE (sinsíľ), 
uprimnv. 

SINFUL (sinful), 
hriešny. 

SING (sing), spievať. 

SINGE (s'indc), opáliť, 
ošvrknúť. Singer 172 Slai SIXGER (singr), spe- 
vák. 

SINGLE (singl), jed^ 
noduchy. neženatý, 
svobodný. 

SINK (sink), klesnúť, 
odtok, ponoriť, trati- 
vod. 

SIXXER (sinr), hrieš- 
nik. 

SIR (sor). pán. 

SIREX^ (sajren), svod- 
nica. 

SIRLOIX (sdrlojn), 
sviečkovica (mäso). 

SISTER (sistr). sestra. 

SISTER-IX-LAW 
(sistľinló), švagriná. 

SIT (sit), sedeť. 

SITE (sajf). poloha. 

SITUATION 

(siŕucjšn), stav, polo- 
ha, postavenie. 

SIX (siks), šesť. 

SIXTEEX (siksŕýn), 
šesťnásť. 

SIXTEEXTH 

(siksfýnŕh), šesťnástv. 

SIXTH r ^/^^//2), šiestv. 

SIXTIETH (siksfyfh), 
šesťdesiatv. 

SIXTY (siksty), šesť- 
desiať. SIZE {saje), veľkosť, 
objem. 

SKATE (skejt), kor- 
čule, korčulovať sa. 

SKELETOX (skeletu), 
kostra. 

SKEPTIC (skeptyk), 
pochvbovateľ. 

SKETCH (skee), ná- 
kres, nakresliť. 

SKEW (skj'ú), krivý. 

SKILL (skyl), obrat- 
nosť, cvik. 

SKILLED (skyld), vy- 
učený, obratný. 

SKI]\I (skym), sobrať 
(penu lebo smotanu). 

SKIX"" (skyii), koža, olú- 
pať, klamať. 

SKIP (skip), skákať. 

SKIRMISH (skinniš), 
malá bitka. 

SKIRT (skórt), sukňa, 
(ženský kabát), okraj. 

SKVU.' (skaí), lebka. 

SKUXK (skank), 
tchor, smradoch. 

SKY (skáj), obloha, 
nebo. 

SLACK (slek), volný, 
slabý. 

SLAľM (slem), buchnúť. Slander 

SLAXDER {slcudr), 
pomluva. ohovárať. 

SLAXG {sleng), pou- 
ličná reč. 

SLAP (slop), plasknúť. 
zaucho. 

SLASH (sleš), sekať. 

SLATE (slejf), škrydH- 
ca, tabulka. 

SLAUGHTER 

(sláŕr), porážka, krve- 
prelatie, vraždiť. 

SLA\' (sláv), Slovan 

SLA\'IC (slerik), slo- 
vanský. 

SLAA'E (slcjz-), otrok. 

SLOA'AK (sloz-ek), 
Slovák, slovenskv. 

SLAY (slej), zabiť. 

SLED (sled), sane. 

SLEDGE (sledč), sane, 
kladivo. 

SLEEP (slip), spať, 
spánok. 

ShK^FY (slípi), ospan- 
livý. 

SLEE\"E (sľrť), rukáv. 

SLEIGH (slej), sane, 
sánkovať sa. 

SLEXDER (slendr), 
štihlý, tenký. 

SLICE (slajs), krajec, 
krájať, smitka. 173 SniUe SLIDE {slájd), kĺzať 

sa, šmíkať. 
SLIGHT islajt), nepa- 

trnv. 
SLOi {slim), štihlý, 

tenkv. 
SLIXG {sling), hodiť, 

remeň. 
SLIP (slip), klznúť sa, 

odrezok. 
SLIPPER islipr), pan- 

toíla. 
SLIPPERY (slipeH), 

klzkv. 
SLOPE (slop), svah. 
SLOW (sló), pomalý. 
SLUMBER (slamhr), 

driemať. spánok. 
SLY (slaj), Istivý. 
SMALL (smál i smôl), 

malv. 
S^IAĹLPOX 

( smalpaks) , osýpky 

(pokv). 
SMART (smart), mú- 

drv, boľasť. 
S^íASH (smeš). rozbiť, 

rozdrúzgať. 
S^IEAR (smir), mazať. 
SMELL (smel), voňať, 

páchnuť. vôňa, zápach. 
Sy[l'ĽE(s)najl), úsmev, 

usmievať sa. s mi f h 174 SMITH (^;;/z7/z), kováč. 
SMOKE (smók), dym, 

dvmiť. 
SMOOTH (smúdh), 

hladký, hladiť. 
SMUGGLE (smagl), 

pašovať. 
SMUT (sinaf), sadza, 

sneť. 
SNAIL (snejl), slimák. 
SXAKE (snejkQ, had. 
SNAP (sne p), puknúť. 
SXATCH (sncč), po- 
padať. 
SNEAK (snýk), plaziť 

sa. pätolizač. 
SNEER (snýr), 

posmešky robiť, nos 

krčiť. 
SNEEZE (sny::), 

kýchať. 
SNIPE (snajp), šnep, 

slnka. 
SNORE (snor), chrá- 

pať. 
SNOW (snô), sňah, 

snažiť. 
SNUFF (snaf), 

šnupák, šnupať. 
SO (só), tak, teda, veT- 

m.i 
SOAK (sók), namočiť, 

premoknúť. Somebody 

SOAP (sóp), mydlo, 

mvdliť. 
SOB (sab), vzdychať, 

stonať. 
SOBER (sôbr), triez- 

livý. 
SOCIAL (sóšl), spolo- 
čenský. 
SOCIALIST (sósclist), 

socialista. 
SOCIETY (sosajety), 

spolok. 
SOCK (sak), f usekla, 

punčocha. 
SODA (sóda), soda. 
SOFA (sofa), kanapa. 
SOFT (soft), mäkký. 
SOIL (sójl), pôda, zem. 
SOLDER (saldr), 

letovať. 
SOLDIER (sóldžr), 

vojak. 
SOLE (sól), podošva. 
SOLID (saíid), rýdzi, 

celistvý. 
SOLUTION (solúsn), 

rozpustenie, roztok. 
SOLVE (sálv), riešiť. 
SOME (sam), nejaký, 

niekoľko, trochu. 
SOMEBODY 

(sambady), niekto. Smuchozv 

SOMEHOW 

(saDihaii), nejako. 

SO.AIETHIXG 

(sa-iiitJixng), niečo. 

SOMETLME 

{sa})ifaj])i), niekedv. 

SOAIEWHERE 
(sanihzrr), niekde. 

SOX (sail), syn. 

SOXG (song), pieseň. 

SOOX {sihi), skoro. 

SOOT (sitf), sadza. 

SOOTH (súfh), prav- 
da, skutočnosť. 

SORE (sór), boľavý, 
boľák. 

SORROW {soró), žiaľ, 

rútiť. 

SORRY (soľi), smutnv, 
ľútosť; BE SORRY 
(bi sori), bvť ľúto. 

SORT (sort), druh, 
trieda. 

SOUL (sól), duša. 

SOUXD (saund), 
zvuk, zdravv, silnv. 

SOUP (súp), polievka. 

SOUR (saur), kvslv. 

SOUTH (saiith), juh. 

SOUTHERX 

(saufheni), južný. 

SOVEREIGX ^ 
(^saverín), vládar. /D Speli SOU (sa u), sviňa. 

SOW (só), siať. 

SPACE (spejs), prie- 
stor, miesto. 

SPAIN (spejn), Špa- 
nielsko. 

SPAX (spen), piaď. 

SPAXISH (í/'nn'ij, 
španielskv. 

SPARE (spcr), suchý, 
šetriť. 

SPARK (spárk), iskra. 

SPARROW (speró), 
vrabec. 

SPASľvI (spesm), krč. 

SPEAK (spík), hovo- 
riť, hutoriť, vraviť, 
mluviť. 

SPEAKER (spíkr), 
rečník, predseda. 

SPEAR (spíľ), kopia. 

SPECIAL (spešl), 
zvláštnv. 

SPECIE ^ (í/>/iO,. raze- 
né peniaze. 

SPECIES (spíšis), 
druh, 

SPEECH (spíc), reč. 

SPEED (spíd). rých- 
losť, náhliť. 

SPELL (spel), hlásko- 
vať, kúzlo, chvíľka, 
nápad. spend 

SPEND (spend), tro- 
viť, márniť. 
SPERM {sporni), zve- 

racie semeno. 
SPEW {spjii), dáviť, 

vracať. 
SPHERE (sfír), g-iíľa, 

vrstva. 
SPICE {spajs), korenie. 
SPIDER (spajdr), 

pavúk. 
SPIGOT (spigot), 

špunt. 
SPIKE (spajk), klas, 

klinec, hrebík. 
SPILE (spajl), klin. 
SPILL (spil), rozliať, 

rozsypať. 
spin' (spin), priasť. 
SPINAGE (spinxdč), 

špinát. 
SPINDLE (spindl), 

vreteno, osa. 
SPINE (spajn), chrb- 
tová kosť. 
SPINNER (spinr), 

prádelník. 
SPIRIT (spirit), duch, 

liehovina. 
SPIT (spit), pľuť, slina, 

ražeň. 
SPITE (spa j t), hnev, 

vzdor. 176 Spmug 

SPITTLE (spití), snna. 

SPITTOON (spitún), 
pľuvák. 

SPLEEN (splín), sla- 
zina. 

SPLENDID 

(splcndvd), skvostný. 

SPLINTER isplintv), 
trieska, štelina. 

SPLIT (split), štiepať. 

SPOIL (spójl), kaziť, 
korisť. 

SPONGE (spand^::), 
huba, špondia. 

SPOOK (spúk), stra- 
šidlo. 

SPOOL (spúl), súkať, 
špulka. 

SPOON (spun), lyžica. 

SPORT (sport), zába- 
va, šport 

SPOT (spat), škvrna, 
bod, miesto. 

SPOUT (spaut), prie- 
trž mračien, triibka. 

SPREAD (spred), roz- 
tiahnuť, šírenie. 

SPREE (sprí), pijatika, 
lumpačka. 

SPRING (spring), ská- 
kať, jaro, pero, pru- 
žina. sprinkle I 

SPRINKLE {sprinkl), 
kropiť, kropáč. 

SPROUT {spraut), pu- 
čať, výhonok. 

SPUR {spór), ostroha, 
bodať. 

SPY (spa j), vyzvedač, 
špehúň, shediť. 

SOUAD (skrád), čata. 

SQUARE (skvér), 
štvorhranný, námestie, 
poctivv, vvrovnať sa. 

SQUASH {skzášl tek- 
vica, rozmhaždiť. 

SQUEEZE (^^y^TÍ^), tla- 
čiť, tiskať. 

SQUIRE U/^z'flyV), sud- 
ca pokoja. 

SQUIRREL {skz'órl), 
veverica. 

STAB (sŕcb), bodať, 
pichnutie. 

STABLE (sfejbl), ma- 
štal, stál v. 

STAFF i'sfäf), štáb, 
kôl. 

STAG (sŕeg), jeleň. 

STAGE (ste jdč), 
javište. 

STAGGER (sfegr), po- 
tácať sa. 

STAIX (sfejii), škvrna. 

STAIR (stér), schod. 7 Statement 

STAKE {stcjk), kôl, 

stávka, upálenie. 
STALE {stejl), starý. 
STALL {stál), chliev. 
STAMP istemp), 

známka, štempl, raziť. 
STAMPEDE 

{stenipíd), splašenie, 

tlačenica. 
STAND {stend), stáť, 

postavenie. 
STANDARD 

(stendrd), vzor, vzor- 

nv, merítko. 
STANDING 

( stend y ug ) , postave- 
nie, hodnosť. 
STAPLE {ste j pi), 

hlavnv. 
STAR '{star), hviezda. 
STARCH {stárč), 

škrob. 
START {start), začať, 

pohnúť, rušať. 
STAR\'E istárz'), bie- 

diť, hladom mreť. 
STATE {stejt), štát, 

pomer, stav. 
STATED (stcjted), 

ustanovený. 
STATE^IENT 

(stejtnient), rozpočet, 

ivlanie. Station 178 Stiuk STATION (stejšn), 
stanica, postavenie. 

STATIONARY 

(stcjšonen), pevný, 
stálv. 

STATISTICS 

( stctystyks) , štatisti- 
ka, sbierka udaní. 

STATUE (stéču), 
socha. 

STATUTE (steč jut), 
zákon. 

STAY {stej), zostať, 
zadržať. 

STEAD (sted), miesto. 

STEADY (stedy), pev- 
ný, stály. 

STÉ AK '{ste j k), smit- 
ka mäsa. 

STEAL (štýl), kradnúť. 

STEAM (stým), para. 

STEEL {štýl), oceľ. 

STEEP {stý p), prikry. 

STEAI {stej]i), peň, 
stopka, kmeň. 

STENCH {stene), 
smrad. 

STEP (^/í'/'), krok, kro- 
čiť. 

STEP-BROTHER 
{stephradhr), nevlast- 
ný brat. STEP-CHILD 

{stepcajld), nevlastné 
dieťa. 

STEP-FATHER 
(stepfadhr), otčim. 

STEP-SON (stepsan), 
nevlastný svn. 

STEREOSCOPE 

(stýľioskóp), stereo- 
skop (panoráma). 

STERILE (steril), ne- 
plodný, jalovv. 

STERLING {starling), 
rýdzosť. 

STEW (stú), pariť (na 
ohni ) . 

STICK (^0'^), poleno, 
tyčka, držať, lepiť, bod- 
núť. 

STIFF (styf), tuhý, ne- 
ohvbný. 

STILL (styl), utíšiť, 
tichý, predsa, dosial 
ešte. 

STBÍULANT 

(stynijulent) , dráždi- 
á\o. 

STING (styng), pich- 
núť, žihadlo. 

STINGY (styndči), 
skúpy. 

STINK (stynk), smrad, 
smrdeť. Stir 170 Strike STIR (stor), miešať, 
pohnúť, ruch. 

STOCK (stak), peň, 
kmeň, zásoba, istina. 

STOCKING (stakyng), 
punčocha, štrim/ľa. 

STOIC (stóik), chlad- 
ný. 

STOMACH (stomck), 
žakidok. 

STOXE (ston), kameň. 

STOOL (stúl), stoHca. 

STOP (sta p), zastaviť, 
bvdliť, prestať. 

STOPPER (stapr), 
špunt, zátka. 

STORE (stór), obchod, 
krám, zásoba, zásobiť. 

STORK (stórk), 
bocian. 

STOR.AI (stórm), búr- 
ka, útočiť. 

STORY (stori), roz- 
právka, poschodie. 

STOUT (staiit), hrubý, 
silný. 

STOVE (stóz'), pec. 

STRAIGHT (strejt), 
rovný. 

STRAIN (strej n), na- 
pnutie, namáhanie. 

STRAIT (strejt), rov- 
ný, úzky. STRAND (streud), 

breh. 
STRANGE (sfrejndč), 

cudzý, divnv. 

stranger' 

(sfrejndčr), cudzinec, 

hosť. 
STRANGLE (streugl), 

zaškrtiť. 
STRAP (strep), opa- 
sok, remeň. 
STRATEGY 

(stret e d či), umenie 

válečné. 
STRAW (strá), slama, 

steblo. 
STRAWBERRY 

(stráberi), jahoda. 
STREAK (strík), 

pruh, čiara. 
STREAM (strím), 

prúd, rieka, vtekať. 
STREET (strít), ulica. 
STRENGTH (strenth), 

sila. 
STRESS (stres), dôraz. 
STRETCH (streč), 

vvstreť, prestreť. 
STRICT (strikt), 

prísnv. 
STRIKE (štrajk), stkY- 

ka, zastaviť robotu, 

udreť. Sfrikin^í^ 1 80 Substance STRIKING 

(sfrajkyjig), nápadný, 

násilný. 
STRING (string), 

struna, navliecť, žinka, 

špagát. 
STRIP (strip), stiah- 
nuť, svliecť. 
STRIPE i St raj p), 

pruh, pásmo, 
STROKE (strók), úder, 

útok, škrtnúť. 
STRONG (strong), 

silnv. 
STRUCTURE 

(strakčiir) , stavba,. 

budova. 
STRUGGLE (stragl), 

zápasiť, bieda, boj. 
STUBBLE (stabl), 

strnisko. 
STUBBORN (stabrn), 

tvrdý, nepoddajný. 
STUD (stád), zponka,, 

gombík. 
STUDY (stád y), uče- 

nv, učiť sa. 
STUFF (staf), látka, 

miešanina, napchať. 
STUMBLE (stambl), 

potknúť sa. 
STUMP (stamp), peň, 

parez. STUN (stan), omráčiť. 
STUPID (stupid), 

hlúpv. 
STURDY (stordy), 

statný. 
STYLE (stajl). móda. 
SUBDUE (sabdjú), 

podrobiť. 
SUBJECT (sabdčekt), 

poddaný, predmet, 

podrobiť. 
SUBMARINE 
I (sabmerín), podmor- 
i skv. 

SUBMERGE 
\ (sabmórdž), ponoriť. 
i SUBMIT (sabmit), 

predložiť, podrobiť. 
SUBPOENA (sapína), 

predvolanie (k súdu). 
SUBSCRIBE 

(sabskrajb), upísať, 

predplatiť. 
SUBSCRIPTION 

(,s'ai'^'^n/'i;ľ) .predplat- 
né, podpísaný obnos. 
SUBSIDY (sabsidy), 

podpora. 
SUBSTANCE 

(sabstns), podstata, 

obsah. Substitute i8i Sunrise SUBSTITUTE 

{sab St y tut ) , náhrada, 

nahradiť. 
SUBTRACT 

(sabtrekt), odtiahnuť. 
SUBURB {saborb), 

predmestie. 
SUCCEED (saksid), 

nasledovať, úspech 

mať. 
SUCCESS (sakses), 

úspech, zdar. 
SUCCUMB {sakhamb), 

podľahnúť. 
SUCH {sac), taky. 
SUCK {sak), cicať, ssať. 
SUCKER {sakr), 

ssavec. 
SUCKLE {sakl), ple- 

kať. 
SUDDEX {sadn), 

náhly. 
SUE {sú), prosiť, žalo- 
vať. 
SUFFER isafr), trpeť. 
SUFFICIENT 

(saňšut), dostatočnv. 
SUFFOCATE 

{safokejt), zadusiť sa. 
SUFFRAGE {safridš), 

hlasováce právo. 
SUGAR {šugr), cukor. SUGGEST {sadčcst), 

navrhovať. 
SUICIDE {súisajd), 

samovražda. 
SUIT {s jut), pravota, 

uspokojiť, žiadosť, 

oblek. 
SUITOR {sjútr), 

uchádzač. 
SULLEX {sal n), 

trudný. 
SULPHUR {sal f r), 

sirka. 
SU^I {sain), obnos, sčí- 
tať. 
SUľ^niER (samr), leto. 
SUMMIT (samít), 

vrchol. 
SUMMOX {samen), 

predvolať. 
SUM:\I0XS {samenz), 

predvolanie. 
S U X' (san), slnko. 
SUNBURXT 

(sanbonit), opálenv. 
SUXDAY {sandcj), 

nedela. 
SUXFLO\A'ER 

(sanflau}'), slnečník. 
SUXXY {sany), 

slnečný. 
SUXRIŠE {sanrajz), 

východ slnka. Stíuscf 1 82 Szvathe SUXSET (sansct), 
západ slnka. 

SUNSHINE (saušajn), 
žiara slnečná. 

SUNSTROKE 

(saiisfrók) , úpäľ sln- 
ka. 

SUP (sap), večerať. 

SUPERINTENDENT 
{suprintcndent), do- 
zorca. 

SUPERVISE 

(súprvajz), dohliadať. 

SUPPER {sapr), ve- 
čera. 

SUPPLEMENT 

(saplciiieiiŕ), dodatok. 

SUPPLY {sa pla j), 
zásobiť, zásoba. 

SUPPORT (supórf), 
podporiť, živiť, podpo- 
ra. 

SUPPOSE (sapóz), 
predpokladať. 

SUPPRESS (saprcs), 
potlačiť. 

SUPREME (saprím), 
najvyšší. 

SURE'(i//r), istý. 

SURFACE (sorfejs), 
povrch. 

SURGEON (sordšn), 
ránhojič. SURMISE {surma jz), 
podozrenie, domnie- 
vať sa. 
SURPASS {sôrpäs), 
prekonať. 
! SURPRISE (sôrprajz), 
I prekvapiť, prekvape- 
I nie. 

j SURRENDER 
j (surendr), poddať sa. 
I SURROUND 
! {siiraiind), obkľúčiť. 
: SURMAX {survajv), 
prečkať, prežiť. 
SUSPECT {saspekt), 

podozrievať. 
SUSPEND (saspend), 
zavesiť, prerušiť, sus- 
pendovať. 
SUSPICION {saspišn), 

podozrenie. 
SUSTAIN (sasŕejn), 
podporovať, snášať. 
SWALLOW {s':'aló), 

lastovička, hltať. 
SWAľ^IP {sz'amp), mo- 
čiar, bahno. 
SWAN {sz'án), labuď. 
SWAR:\I {sz'ánn), roj, 

hemžiť sa. 
SWATHE {sz'ejdh), 
poviják. Sica\' SWAY {sz'cj), kolísať, 

kloniť. 
SWEAR (si'éľ), prisa- 
hať, kliať. 
SWEAT (^.'^0. pot. 

potiť sa. 
SW'EEP (szíp), zame- 
tať. 
SWEET (sríf), sladký. 
SWEETBREAD 

(sz'ítbrcd), okružná 

illáza. 
SW^EETHEART 

(sz'ífháľt), milenec, 

milenka. 
SWELL (sz'cl), puch- 

núť. napínať sa, pa- 

rádnv. 
SWELLING (sz-cHug), 

opuchlina. 
SWIFT (srift), rýchly. 
SWDI (sz-im), plávať. 
SWINDLE (svindl), 

podvod. 
SWIXE (szvjn), sviňa. 
SW^ING (sz-hig), koHs- 

ka. kolísať. 
SWITCH {sz'ič), vý- 

hvbka. 
S^^Ť)RD (sz'ord), meč. 
r^YMBOL {simboľ), 
'.nak. 183 TaJl 

' SY^íPATHIZE 

(simpetJiajz), súcitiť. 

SYMPTOM 

{si}}ipŕO})i), príznak. 

SYNAGOGUE 

(siuegag), sinagoga, 
bužna. 

SYPHILIS (siHIis), 
sifilis (tajná choroba). 

SYRINGE (siriudč), 
striekačka, kristýr, vy- 
strekovať. 

SYSTEM (si ste m), sú- 
stava. 

SYSTEMATIC 

(sisteniefyk), sústav- 
ný. TABERNACLE 

(febniekl), schránka 
posvätná, stánok. 

TABLE (tcjbl), stôl, 
tabula. 

TABLET (feblcf), ta- 
bu Ika. 

T AC K (fek), pribiť, 
klínčok. 

TACT (fckt), rozvaha. 

TAIL (fejl), chvost, za- 
dok. Tailor 184 Temperance TAILOR {tcjlr), kraj- 
čír. 

TAIXT {tcjnt), naka- 
ziť. 

TAKE {^tejk), vziať, 
brať. 

TAKER {tejkr), oclbe- 
ráč. 

TALE {tcjl), poviedka. 

TALENT {telent), 
schopnosť. 

TALK {ták i ŕók), ho- 
voriť, rozprávka. 

TALL {fál i ŕ ó ľ), vyso- 
ký, veľký. 

TAME {f e j m), krotký, 
krotiť. 

TAXGLE (tengl), za- 
pHesť, uzol. 

TAXK (tenk), kaďa. 

TAXXER {ŕenr), kože- 
kih, garbiar. 

TAP (tep), klepnúť, 
podraziť. 

TAR (fár), smola, pla- 
vec. 

TARGET (ŕárgeŕ), 
terč. 

TARIFF (ŕcrif), colná 
stupnica. 

TASK {tcsk), úkol. 

TASSEL {tesl), stra- 
pec. TASTE (ŕejst), vkus, 
chutnať, chuť. 

TAVERX (fezrn), 
krčma. 

TAX (teks), daň, oda- 
niť. 

TEA (ŕý), čáj. 

TEACH (týč), učiť. 

TEACHER (ŕýčr), 
učiteľ, učiteľka. 

TEAľ\I {tým), záprah. 

TEAR {týr), slza. 

TEAR (ŕ^r), trhať. 

TEASE {týz), dráždiť, 
sužovať. 

TELEGRAM 

( ŕele'^reiu ) , telegram. 

TELEGRAPH 

{telegref), ďalekopis. 

TELEPHONE 

{telefón), daleko- 

mluv. 

TELESCOPE 

(teleskop), ďaleko- 
hľad. 

TELL {tel), povedať, 
účinok mať. 

TE^IPER {tempr), po- 
vaha. 

TEMPERAXCE 

{temperens), stried- 
mosť. Temperature i8s Theatre TEAIPERATURE 


TERROR (teror), 


{tempcreciir), teplosi 


hrúza. 


TEMPLE (^templ), 


TEST (test), zkúška, 


chrám, spánok, slvch. 


zkúmať. 


TE.MPORARY 


TESTAMEXT 


{temporeri), dočasný. 


(testement), záveť, 


TEMPTATION 


zákon. 


{tempt c j hi ) , pokuše- 


TESTIFY (testy f aj), 


nie. 


svedčiť. 


TEX {ten), desať. 


TESTIMONY 


TEXAXT (tenent), 


(t est y many), svedoc- 


obyvateľ, nájomník. 


tvo. 


TEX'd {tend), opatro- 


TEXT (tekst), znenie. 


vať. 


TEXTILE (tekstyl), 


TEXDER (tendr), než- 


tkanv. 


ný, nábidka, voz na 


THAX (dhen), než, 


uhlie pri parostroju. 


ako. 


TEXEMEXT 


THAXK (thenk), ďa- 


{tenement), nájom. 


kovať, vcľaka. 


TEXT {tent), stan, šia- 


THAXKFUL 


tor. 


(thenkfid) , povďačný. 


TEXTH (tenth), de- 


THAXKLESS 


siaty. 


(thenkless), nevďač- 


TEPlb (tepid), vlažný. 


ný. 


TERľM {form), medza, 


THAT (dhet). oný. 


doba, vvraz, nazvať. 


ktorý. abv. že. 


TERRIBLE (teribl), 


THaVv {tiiá), topiť. 


strašný. 


THE {dh\), ten, tá, to. 


TERRIFIC (teriňk). 


THEE (dhv), teba. 


hrozný. 


tebe. 


TERRITORY 


THEATRE (thyetr), 


[teritori), územie. 


divadlo. Theft Throat THEFT {theft), krá- 
dež. 

THEIR {dhér), ich. 

THEIRS {dhérz), ich. 

THEM (í//2(ľm),ich, im. 

THEN (dhen), potom. 

THEXXE {dhens), od- 
tiaľ. 

THEORY (thýoľi), 
domnienka, zásada. 

THERE (dhéľ), tam. 

THERMOMETER 
(thónnametr) , teplo- 
mer. 

THEY idhcj), oni. 

THICK {thyk), hustý, 
h rub v. 

THIEF {thxf), zlodej. 

THIGH {tháj), stehno. 

THIN {thy n), tenký, 
riedkv. 

THING {thyng), vec. 

THINK (//owzA-), my- 
slcť. 

THIRD (thord), tretí. 

THIRST {thórst), 
smäd. 

THIRSTY {thorsty), 
smädnv. 

THIRTEEN {thortýn), 
trinásť. 

THIRTEENTH 

{thdrtýnth ) , trinásty. THIRTIETH 

{tJiôrt\eth), tridsiaty. 

THIRTY {thdrty), 
tridsať. 

THIS {dhýs), tento. 

THORN {thóni), trň, 
bodliak. 

THOROUGH 

{tharó), úplný, naskr- 
ze. 

THOSE {dhÓĽ), oní. 
i tamtí. 
I THOU {daii), tv. 

THOUGH {dhó), ač- 
j práve, predsa, bár. 
i THOUGHT {thát), 
í myšlienka, pojem. 

THOUSAND 
{thauznd), tisíc. 

THOUSANDTH 
{thaiiziidth), tisíci. 

THRASH {thres), 
mlátiť. 

THREAD {thred)^, nit 
cverna, navliekať. 

THREAT {thret), 
hrozba. 

THREE {thrí), tri. 

THRESH {threš). mlá- 
tiť. 

THROAT {thrót), 
hrtan, hrdlo. ľllľvIlC iBt Title THRONE (ŕhrón), 
trón. 

THRONG {thmng), 
tlačenica. 

THROUGH (thru), 
cez, skrz. 

THROW {tJiró), hr}d:J, 
pád. 

THRUSH (.7/rai), 
dro7d. 

TrtRUST (thrast), 
vraziť, sotiť, bodnutie. 

THUMB (fJiam), palec. 

THUNDER {fhandr), 
hrom, hrmeť. 

THURvSDAY 

( th'órzdej) , štvrtok. 

THUS {tha^), takto. 

TICK {fyk), tiikot, po- 
vlak, úver. 

TICKET {t\k€t), lís- 
tok. 

TICKLE itykl), štekliť, 
laskotiť. 

TICKLISH itykliš), 
šteklivv, laskotnv. 

TIDE [ta j d), morský 
príliv a odliv. 

TIE (taj), viazať, ma- 
sla, jednaký počet. 

TIGER (fajgr), tv^er. 

TIGHT (ŕajf), úzky. 
tuhý, napnut3^ TIGHTEN (raj f u), 
upevniť, zatiahnuť. 

TILL (/v/), až. do. 

TIMBER (tyinbr), 
drevo, les, trám. 

TIME i taj}}!), čas, vek. 

TIMEKEEPER 

(tajiiikhýpr), hodiny, 
zapisovač času. 

TLMELY (tajmli), 
včasnv. 

TLMEPIECE 

( tajili pís) , hodiny. 

TIMID (t\'inid), bojaz- 
livý. 

TIN {t\n), plech, cín. 

TINNER (tynr), 
plechár. 

TINY (tajný), maluč- 
ký. 

TIP (typ), koniec, špic, 
priepitné. 

TIPTOP (fyptap), naj- 
vyšší. 

TIŔE (tajr), obruč, 
unaviť, rad. 

TIRED (tajrd), una- 
venv. 

TISSUE (tyšú), tka- 
nivo. 

TITLE (fajti), titul. 
názov. To 1 88 Tour TO {til), kii, až, do, 
abv. 

TOAST {tost), prípi- 
tok, opálený chlieb. 

TOBACCO {tiibeko), 
dohán, tabak. 

TO-DAY {tudcj), 
dnes. 

TOE {to), veľký palec 
na nohe. 

TOGETHER 

{tu^edhr), spolu, do- 
vjedna. 

TOIL {tojl), ťažko pra- 
covať. 

TOILET {tójlct), zá- 
chod, oblekáreň. 

TOKEN {tókn), zna- 
menie. 

TOLERATE {takrejt), 
znášať, trpeť. 

TOMATO {tomcjto), 
paradajka, rajské ja- 
blko. 

TOMB {tiím), hrob. 

TO]\IORRO^^ 
(tumaró), zajtra. 

TON {tan), tonna. 

TONE {tón), zvuk, 
duch. 

TONGS {tangs), 
kliešte. TONGUE {tang), ja- 
zyk. 

TONIC {tanyk), sihteT. 

TONIGHT {tunaji), 
dnes večer, tej noci. 

TOO {tú), veľmi, tiež, 
pri. 

TOOL {túl), nástroj. 

TOOTH {túth), zub. 

TOOTHACHE 

{túthejk), bolenie zu- 
bov. 

TOP {tap), vrchol, te- 
meno. 
\ TORCH {tore), fakla. 
I TORNADO 
i {t ornej d o), víchor. 
I TORPID {torpid), ztr- 
nulv. 

TORRENT {tarent), 
prúd. 

TORT {tort), krivda. 

TORTOISE {tórtys i 
tórtojs) . korytnačka. 

TORTURE {tórciir), 
múka, trýzniť. 

TOSS {tas), hodiť. 

TOTAL {tótl), celý, 
úplný, úhrn. 

TOUCH {tač), hmatať, 
dotknúť sa, stvk. 

TOUGH (/a/),' tuhý. 

TOUR {túr), cesta. Tourist i8g Treacher TOURIST (7;/mr). ces- 
tovateľ. 

TOW {to), vliecť, kú- 
del. 

TOWARD (tÓ7'ard), 
ku, smerom ku, schop- 
ný. 

TOWEL (taul), uterák 

TOWER (taiir), veža 
hrad. 

TOWIXG (tóznng), 
vlečenie. 

TOWN (taiin), mes- 
tečko, osada. j 

TOWNSHIP I 

(taiiiišip), mestečko. I 

TOY (tój), hračka. ^ 

TRACE (frejs), stopa, j 
stopovať. I 

TRACK (trek), koraj, 
stopa, chodník. 

TRADE (trejd). ob- : 
chod, obchodovať, re- 
meslo. 

TRAFFIC (treňk), ob- j 
chod. premávka. ! 

TRAGEDY (tredšedy), 
smutnohra. : 

TRAIL (frejl), stopa 
šlep, vliecť. 

TRAIX (trejn), vlak 
tiahnuť. TRAIXER ifrejnr), 
cvičiteľ. 

TRAITOR {trejtr), . 
zradca. 

TRAMP (trém p), tu- 
lák, túlať sa. 

TRA:MPLE (trempl), 
šliapať. 

TRANSACTION 

( trcnsekhi ) , j ednanie. 

TRANSCRIPTION 
(trenskripšn). prepis. 

TRANSFER (trensfr), 
prenos, presadnutie. 

TRANSFOR^IATION 
(treusfórniejšu), pre- 
tvorenie. 

TRANSLATE 

( trensícjt) , preložiť. 

TRANSLATION 

( trenslejhi ) , preklad. 

TRANSPORT 

(trenspórt). dopraviť, 
doprava. 

TRAP (trep), pase, sln- 
ka. 

TRASH (treš), smeti. 

TRAVEL (trez'I), 
cestovať. 

TRAVELER (trez-lr), 
cestovateľ. 

TREACHERY 
(treceri), zrada. Tread I 

TREAD {trcd), šliapať. 
TREASON {trizn), 

zracia 
TREASURE {trcžur), 

poklad. 
TREAT {tnt^, jednať, 

častovať, zachádzať. 

pohostenie. 
TREATY {tríty), 

smliiva. 
TREE (M), strom. 
TREMBLE (trembl), 

triasť sa. 
TRENCH (trcnč), 

priekopa, šánc, kopať. 
TRESPASS (ŕrcspes), 

prestúpiť, prechmat. 
TRESTLE (fresl), le- 
šenie. 
TRL\L (frajl), zkúžka, 

súd. 
TRIBE (ŕrajb), kmeň, 

plemeno. 
TRIBUNAL 

{frihjúní), súdna sto- 
lica. 
TRIBUNE (fľibjun), 

rečnište. 
TRIBUTE {trihjút), 

poplatok, úcta. 
TRICK {trik), klamať, 

lesť, fígel. (y : Truly 

TRIFLE {trajň), ma- 
ličkosť, pohrávať sa. 

TRIGGER {trigr), ko- 
hútik. 

TRDI {trim), ozdobiť, 
ostrihať, pekný. 

TRINITY {trinyty), 
trojica. 

TRIP {trip), cesta, ces- 
tovať, potknúť sa. 

TRIPE {t raj p), dršky. 

TRIUMPH {trajamf), 
víťazosláva. 

TROOP {trup), tlupa, 
čata. 

TROUBLE {trahl), ob- 
ťažovať, trud, balamú- 
ta. 

TROUGH {traf), ko- 
rvto. 

TROUSERS 

{traucrs), nohavice. 

TROUT {traut), 
pstruh. 

TRUCE {trus), príme- 
rie. 

TRUCK {trak), vozík, 
koleso, vymenovať. 

TRUE {trú), pravý, 
pravdivý, pravda. 

TRULY {tridi), verne, 
úprimne. Trunk 191 Two TRUNK {trank), peň, 
kufor, trup. 

TRUST {f rast), úver, 
na úver dať, dôvero- 
vať, vyderačná kom- 
pania, 

TRUSTEE (trastý), 
dôverník. 

TRUTH {ŕnifh), 
pravda, vernosť. 

TRY {traj), zkúšať, sú- 
diť. 

TUB (rab), kaďa, dieš- 
ka. škopok. 

TUBE itjúb), rúra, 
cieva. 

TUESDAY (fúcdej), 
utorok. 

TUG (tag), ťahať, vleč- 
nv parník. 

TULIP {t j III i p), tuli- 
pán. 

TU.MBLE (fambl), 
padnúť. 

TUMBLER (tamblr), 
nádoba, pohár. 

TU.MOR {fjihnr), be- 
lák, vred. 

TUMULT (tjumalt), 
krik, hrmot. 

TUN (tan), tonna. 

TUXXEL (taHl),tund, 
podkop. TURKEY {tôrky), mo- 
riak, Turecko. 
TURN (tom), točiť, 

obrátiť, rad. 
TURNER (tórnr), sú- 
stružník (dreksler). 
TURNIP (tornyp), 

biela repa. 
TURPENTINE 

(ťórpntajn), terpen- 

tvn. 
TURTLE (t drtí), ko- 

rvtnačka. 
T\VAIN (tvejn), dva, 

oba. 
j TWELFTH (tľclfth), 
I dvanástv. 
T\VEL\'É (/^rč'/:'), dva- 
násť. 
TWENTIETH 

(trentyeth), dvadsia- 

tv. 
TWENTY (tz-enty), 

dvadsať. 
TWICE (t-ajs), dva 

razv. 
TWIN (/-c/;0, blizniak, 

dvojča. 
TWINE (frajn), stočiť, 

dratva, špaí^át. 
TWIST (tz-ist), točiť, 

pliesť, povrázok. 
TWO (tú), dva. il [92 Undertake TYPE {,tajp), vzor, ráz, 


UNASKED {aneskd), 


litery. 


nežiadaný. 


TYPHOID {ŕajfojd), 


UXBEARABLE 


horúčková zimnica. 


{aiibércbl ), neznesi- 


TYPHUS {tajfas), tý- 


telný. 


fus (horúčka). 


UXBRED (aiibred), 


TYPICAL {typikl), 


nevzdelaný. 


vzornv. 


uxcalle'd 


TYPOGRAPHY 


{ankhóld), nevolaný. 


(tajpogľcň), tlačiar- 


UNCERTAIN 


stvo. 


{ansórin), neistv. 


TYRAXIZE 


UNCLE {ankl), strýko, 


( ŕxreuajc } . utiskovať. 


u j CO. 


TYŔAXXY (tyreny), 


UNCONSCIOUS 


krutovláda. 


{ankhonscz), bezve- 


TYRAXT (tajnit), 


domý. 


iitiskovateľ. 


UNDECIDED 
(andesajded), neroz- 


U 


hodný. 
UXDER (audr), pod, 


UDDER (adr), 


niže. 


vemeno. 


UXDERAGE 


UGLY (agli), škaredv. 


iandrejdž), maloletý. 


ULCER (alsr), vred, 


UXDERGO (andrgó), 


boľák. 


podstúpiť, vvstáť. 


ULTIMATE 


UNDERGROUXD 


{altymejt). konečný. 


(aiidrgraund ), pod- 


U:^IBŔELLA 


zemný. 


(anibrclä), dáždnik. 


UXDERSTAXD 


U3.IPIRE (ampajr), 


(aiidrsfeud), rozumeť. 


rozsudzovatef. 


UXDERTAKE 


UXABLE (auejbl), 


(andľtejk), podnik- 


neschopný, nemožný. 


núť. Undertaker 193 Upset UXDERTAKER 

{andrtcjkr), podnika- 
teľ, pohräbnik. 

UNDRESS panares), 
vyzliecť šaty. 

UNEQUAL 

{anýki'ol), nerovný. 

UNE\'EX {anýrn), 
nerovný. 

UNEXPECTED 

(anekspekted), neoča- 
kávaný. 

UNFAIR {anfcr), ne- 
spravodlivý, nepekný. 

UNFINISHED 

{anfinyšd), nedohoto- 
vený. 

UNFIT {anňt), nesluš- 
ný. 

UNFURNISHED 
(ajifóniyšd), nezaria- 
dený. 

UNHEALTHY 

(aiihelthx) , nezdravý. 

UNIFORÄI 

{jiinyfórm), jednaký, 
rovnošata. 

UNION {jún j en), jed- 
nota. 

UNITED (junajted), 
sjednotený, spojený. 

UNR'ERS" ijúnyrers), 
vesmír. UNRERSITY 

{junyzóľsity), vysoká 

škola. 
UNJUST (andčast), 

nespravodlivý. 
UNLESS {antes), lež, 

vvjmúc, kým. 
UNLOCK {anlak), 

odomknúť. 
UNPLEASANT 

{anpícznt) , nepríjem- 
ný. 
UNSETTLED 

{ansetld), nestály. 
UX'TIL (antyľ), až, až 

do, až ku. 
UXTURXED 

{antornd), neobráte- 

ný. 
UP (ap), na, hore. 
UPHOLD {aphóld), 

hore držať, udržať. 
UPOX' {a pán), na, po, 

pri. 
UPPER (apr), horný, 

vvšný. 
UPRIGHT (aprajt), 

priamv. 
UPROAR {aprór), 

hluk, krik. 
UPSET (apset), preho- 
diť. upside 194 Vandal UPSIDE {apsajd), 


VACCINATE 


vrchná strana. 


(veksiucjt), štepiť 


URGE (ordč), pobádať, 


osýpky. 


poháňať. 


VACCINATION 


URIXE ijúrin), moč. 


{vcksinejsn), štepenie 


US {as), nás, nám. 


osýpok. 


USE {jú^), potreba, po- 


VAGUE {z'ejg), neur- 


trebovať, úžitok. 


čitý. 


USEFUL (jugful), po- 


VAIL {vcjl), závoj. 


trebný. 


VAIN (z'cjn), marný. 


USELESS (júdes), 


VALENTINE 


nepotrebný. 


{valcntajn), milenec, 


USHER (asľ), vrátnik. 


posmešný list v deň 


USUAL {júziiel), oby- 


Sv. \'alentina. 


čajný. 


A^ALET {vcict). lokaj, 


USURER ijúzurcr), 


sluha. 


úžerník. 


VALIANT (vcljcnt), 


UTMOST (aŕmóst), 


neohrožený. 


najvvšší, najkrajnejší. 


\\\LID {vclid), platný. 


UTTER (atľ), úphiý. 


\^\LISE {velís), pak- 


vvsloviť. 


taška. 


UTTERLY (atrli), do- 


A'ALLEY {veli), 


konale. 


dolina. 
\'ALOR {velr), udat- 


V 


nosť. 
\\'\LUABLE 


VACANCY {vejknsi), 


{rdjncbl), cenný. 


prázdnota, uprázdne- 


VALUE_ {vclju), cena, 


nie. 


vážiť si. 


VACANT (z'ejknt), 


VAN {vcn), voz, pred- 


prázdnv. 


voj. 


VACATE (zekcjt), 


VANDAL {vcndl), ka- 


uprázdniť. 


ziteL Vanish IQ Victor VAXISH (z-enys). 

zmiznúť. 
WWITY (renyty), 

márnivosť. 
VAPOR {rcjpr), para, 

dvm. 
\ ARIATION 

( Tcricjhi ^ ^ priemena, 

rôznosť. 
\ARXISH {z'árnyš), 

lakovať, lak. 
\'ARIOUS {vejňcs), 

rozličný. 
X'AST (Tj'j-/), ohromm''. 
\ AT (rrO. kada. 
\'AULT {z'ált), sklepe- 

nie. 
\"HAL {:•//), teľacina. 
VEGETABLE 

{zedccfebl), zelenina, 

bvlina. 
\'E'HICLE (z^íhykl), 

povoz. 
\'EIL {z'cjl), závoj. 
\'EIN {vej n), žila. roz- 
mar. 
\ELOCITY (z'ilasify), 

rvchlosť. 
A'EU'ET (z'ehet), ak- 

samiet. 
\'EXGEAXCE 

{z-cndčens), pomsta. \'EXTILATE 

(reiifylejt), prevetro- 

vať. 
VEXTURE (z-etičór), 

odvážiť sa. podnik. 
^■ERDICT {z'ordykt), 

výrok. 
VERGE ivórdč), kraj. 

medza. . 
\'ERIFY (z-erifaj), po- 
tvrdiť. 
VERSE (z-ors), verš. 
VERSIOX {z-oršn), 

W'klad. 
\'ERY (trn), veľmi, 

samý, skutočnv. 
VESSEL (zTsl), nádo- 
ba, lod. 
\'EST iz'csŕ), vesta. 
^'ETERAX {zefcľcn), 

vyslúžilec. 
VETO {z'íto), úradná 

zápoved. 
MADUCT (zajedakf), 

cestovod. 
MCLXITY (z-isinyty), 

susedstvo. 
VICIOUS (z'išes), zlý, 

nepravv. 
; VICTDI (z'ikŕym), 
! obeť. 
, VICTOR (ziktr), víťaz. v id or v 196 J^ouchcr VICTORY {c'iktori), 
víťr <ítvo. 

VIEW (rjú), pohľad, 
prehliadať. 

VIGILAXT 

(z'idčileiit) , bdelý. 

VIGOR (z'i^r), sila. 

VILE (raji), biedny, 
podiv. 

VILLA (c77ä), letohrá- 
dok. 

MLLAGE (zilidč), de- 
dina, valal. 

VILLAIN (z'ilen), 
oplan. 

\'IXE (za j n), vinič. 

VIXEGAR (zinegr), 
ocot. 

VI XE YARD 

(z'ifijáľd), vinica. 

VIOLATE (zajolejt), 
prestúpiť, znásilniť, 
zrušiť. 

VIOLEXCE 

(z'GJohvis) , násilie. 

VIOLEXT (ra7o/£';?0, 

prndkv, násilníckv. 
VIOLIX izvjoUn), 

hnsle. 
VIPER (z'újpr), zmija, 

vipera. 
VIRGIX (rordšn), 

panna, čistý. VIRTUE (z'drai), 
cnosť, sila. 

VISIBLE (zňcibl), 
viditelnv. 

VISIOX (z-íčn), zjave- 
nie. 

VISIT (z'hit), návšte- 
va, navštíviť. 

VITAL (7'a;7/), životný 
hlavnv. 

VIVID (z'irid), jarv. 

VOCABULARY 

(z-okcbjuleri), slov- 
ník. 

VOCAL (rókl), hlasný. 

VOICE (z'ójs), hlas. 

VOID (z'ójd), prázdny, 
neplatnv. 

VOLCAXO 

(z'olkejiw), sopka. 

VOLLEY (valy), hro- 
madnv vvstreľ. 

VOLUME (valjúm), 
sväzok knihv. 

VOLUXTEER 

(z-alantýr), dobrovoľ- 
ník. 

VOMIT (z'amit), vra- 
cať, vrhať. 

VOTE (z'ót), hlas, voľ- 
ba, hlasovať. 

VOUCHER (z'aiicr), 
ručiteľ, dôkaz, príloha. Voyaa^e iqy 

VOYAGE {vóídž), 

cesta po vode. 

VULGAR {valgr), 

sprostý, ordinárny. IVarth w 

WAD {vad), vecheť, 

zitkŕi 
WADE {vejd), brodiť 

sa. 
WAFER {vej f r), 

oplátok, hostia. 
WAGE (vejdč), staviť 

sa, odvážiť sa. 
WAGES {vejdzes), 

mzda. pláca. 
\\^\GGON i WAGON 

{vegn), vozeň. 
WAIST {vejst), pás, 

driek. 
WAIT {vejt), čakať, 

obsluhovať. 
WAITER (vcjtr), po- 

slnhovač (kelner). 
WAITING {vejtyng), 

čakanie. 
WAKE (vcjk), 

bdeť (nespať). 
WALK {vák i vók), 

chodiť, prechádzka. 
WALKING ivákyng i 

vókyng), prechádza : I nie sa, chôdza. 
WALL (z'ál i z'ól), 

stena. 
WALLET {válet), pu- 

dilár, mešec. 
WALNUT {válnat i 

L-óImif), orech (vlaš- 
ský). 
WANDER (z'ándr), 

putovať. 
WANT (c'fl«n, chceť, 

núdza, potreba, potre- 
bovať. 
WAR (vár i vór), 

válka. 
WARD {várd i z'órd), 

štvrť mesta, ochrana, 

chrániť. 
WARDEN (i'árdn i 

z'ôrd}i), strážnik. 
WARDROBE 

(z'árdróh i zvrdrob), 

šatnica. 
WARE (zŕr), nosiť, to- 
var. 
WARFARE (z'árfér i 

z'órfcr), válčenie. 
WARLIKE (zárlajk i 

r orla j k), bojovný. 
WARM (z-ônu ivárm), 

teplý, hriať. 
WARTH (vármth), 

teplota. IV am 198 

WARN (z'órn i iárn), 

varovať, vvstríhať. 
WARNING^(rón2v;za i 

z'ánixng), vj^straha. 
WARRANT {z-árcnf i 

vornt), zaručiť, záru- 
ka, zatvkáč. 
WARRIOR {zóricr i 

vár j e r), bojovník. 
\Y ART (várt i vórt), 

bradavica. 
WASH {váš i vóš), 

omývať, prať. prádlo. 
WASHING (vošing i 

vašin^) , m\ijie, pranie. 
WASTE ivejst), mariť, 

odpadok, m.árnv, púšť. 
WATCH frač),'hodm- 

ka, pozorovať, strážiť, 

stráž. 

WATCHFUL (rac////).. 
pozornv. 

WATCHMAN 

(vacinen), strážnik. 

W^-\TER {z'ófr i vátr), 
voda. močiť. 

WATERING 

(váfcring i vôtering), 
polievanie, močenie, 
branie vody, napája- 
nie. 

WA\;E (vejv), vlna, 
vlniť sa. Wednesday 

WAVER (zc/ir), klá- 

tiť sa. 
WAX {veks), vosk. 
WAY {vej), 

cesta, smer, spôsob. 
W^WLAY {vejlej), 

číhať. 
WE {vi), my. 
WEAK {vík), slabý. 
WEAKEN (z'íy^;/), slab- 
núť. 
WEALTH {velth), bo- 

hatstvo. 
WEAPON {vepn), 

zbraň. 
WEAR (7w), nosiť, 

odev. 
W^EARY {víri), mdlý, 

unavenv. 
WEATHER {vedln), 

počasie. 
WEA\^E {viv), tkat. 
WEAVER {vivr), tkáč, 

kadlec. 
WEB (vch), tkanica, 

pavučina. 
WED (ved), oženiť lebo 

vvdať sa. 
WEDDING {vedyng), 

svatba. 
WEDGE (vedz), klí;.. 
WEDNESDAY 

{vencdej), streda. JVccd 199 í ľ hi p WEED {z'íd), plet\ pie- WHEAT {hrít), pšeni- 
ca, žito. 
WHEEL ihz'íi), koleso, 

točiť sa. 
WHEX (hrcn), kedv, 
kecľ. va. 
WEEDER {zídr), 

plevák. 
WEEK (rík), týždeň. 
WEEKLY {z-íkli), 

tvždennv týždenník. 
WÉEP (z'íp), plakať. 
WEIGH (vej), vážiť. 
WEIGHT (z'cjt), váha, 

dôležitosť. 
WELCOME 

(velkham), vítaný, u- 

vítať. 
WELFARE {relfcr), 

blaho, zdar. 
WELL (z'el), dobre, 

studňa, zdravý, pra- 
meň, nuž. 
WEN {z'cn), vole. 
W^EST (z'est), západ. 
WESTERN (vestni), 

západný. 
WET (vet), mokrý, vlh- 
ko, namokrit. 
WHALE ihz'ejl), vel- 

rvba. 
WHAT (Jwát i hz'ot), 

čo, ktorý, jaký. 
\VHATE\'ER 

{Jiz'áfezr i hvótezr), 

čokoľvek. WHENCE {hz'ens), 
odkiaľ, odtiaľ. 

WHENEA'ER 

(Jiz-encz'ľ), kedykoľ- 
vek. 

WHERE (Jivcr), kde, 
kam. 

WHEREAS {hzŕrec), 
kdežto. 

WHERE\^ER 

( hz'Cľczr) , kdekoľvek. 

WHEREFORE 
(hz'Cľfór), prečo. 

WHETHER ihz'cdhr), 
ktorý, či. 

WHETSTONE 
(hvetstón), brús. 

WHICH {hvič), ktorý. 

WHICHEVER 

(hz'icevr), bár ktorý. 

WHILE (Jwájl), chví- 
ľa, kdežto, kým. 

WHINE (hz'GJn), na- 
riekať. 

WHIP (Jiz'it^), bič, bi- 
čovať, biť. Whipping 200 

WHIPPIXG 

{hl i pin g), bitka, bi- 
čovanie. 
WHIRL {hvórl), vír 

(točenie). 
WHISKERS 

{hz'iskrs\, fúzy. 
WHISKEY {hz'isky), 

pálenka. 
WHISPER {hvispr), 

šeptať, šuškať, šepot. 
WHISTLE (hz'isl), 

hvízdať, píštelka. 
W^HITE (hrajt), bielv. 
WHITEWASH 

{hvajtvóš), bieliť váp- 
nom. 
WHITER {hzidhr), 

kam. 
WHO (hú), kto. 
WHOEVER (húevr), 

ktokoľvek. 
WHOLE ihól), celý. 
WHOLESALE 

( h ólscji ) , predaj vo 

veľkom. 
WHOLESOAIE 

( hólsani ) , prospešný, 

zdravý. 
WHOM ihúm), koho, 

ktorého. 
WHOOP {hú p), kričať. Willing 

WHOOPIXG COUGH 
(húpingkáf), modrý 
kašel. 

WHOSE (/ní:;),čí, kto- 
rého. 

WHY (Jizvj), prečo, 
nuž. 

WICK (z^ik), knot. 

WICKED {zňked), 
planý, podlý. 

WIDE [z-ajd), široký. 

WIDEX {vajdn), 
rozšíriť. 

WIDOW {zidó), 
vdova. 

WIDOWER iz'idóer), 
vdovec. 

WIDTH {z-idth), šírka. 

WIFE (z'ajf), manžel- 
ka. 

WIG (z'ig), parochňa. 

WILD (rajld), divý. 

WILDERNESS 

iz'ildnies) , divočina. 

WILDFIRE 

(vajldfajcľ), neuha- 
siteľný oheň. 

WILL (z'il). vôľa. zá- 
veť, poručiť, chceť. 

WILLFUL (z-ilfuľ), 
tvrdohlavý. 

WILLIXG (z'iling), 
ochotný. IVillozv 201 JVord WILLOW yciló), vŕba. 
WIX {rin), vyhrať. 
WLXD {-c-ind), vietor, 

vetriť, dych. 
WIND {rajmi), vinúť, 

točiť sa. 
WIXDOW (z'indó), 

oblok. 
WLXDOW-BLIXD 

(z'indóblajnd), záclo- 
na, okanica. 
WIX^E {vajn), vino. 
WIXG {z'ing), krvdlo, | 

let, I 

WIXK {zink), pokyn, 

kynúť. 
WIXXER (zinr), 

vvhravateT. 
WIXTER {zintr), 

zima. 
WIPE {z'ajp), utierať. 
WIRE (vajr), drôt. 

drotovať, telegrafovať. ' 
WISDO:\I ivizdom), 

múdrosť. 
WISE (vajz), múdry. 
WISH (z'iš), žiadať,^ 

žiadosť. 
W^IT (z'it), vtip, rozum. 
WITCH (z'íc), čarovať, 

bosorka. 
WITH (z'idh), s, so. WITHAL {z'idhál), zá- 
roveň. 
WITHDRAW 

(z'idhdrá), odvolať, 

odisť. 
WITHIX {vidJiyn), 

vnútri, dnu. 
WITHOUT 

{z'idhaiit) , bez krom, 

zvonku. 
WITHSTAXD 

(z'idhsfend), vvdržať. 
WITXESS {z-ífíies), 

svedok, dosvedčiť, vi- 

deť. 
WOE iz'ó), žiaľ, beda, 

bôľ. 
WOLF (z-ulf), vlk. 
WOľ^íAX (riimcn), 

žena. 
WOMB (cúní), mater- 

ník. 
WOXDER (záudr), 

div, diviť sa, byť zve- 
davým. 
WOXDERFUL 

(z'á)idľfiíľ), podivnv. 
WOOD (z'Hd), drevo, 

les. 
WOODEX (vúdu), 

drevenv. 
WOOL (z'ul), vlna. 
WORD (z'órd), slovo. IVork 202 JVrithc WORK (voľk), práca, 


WRATH (rát), hnev. 


robiť, dielo. 


WREATH (r it h). 


WORKMAN 


venec. 


{z'órknicn), robotník. 


WRECK (rck), ztros- 


WORKMANSHIP 


kotať, ztroskotanie, 


{vorkineiisip), reme- 


trosky. 


slo, zručnosť v práci. 


WRENCH (reuč), 


WORLD {roľld), svet. 


zašrobovať, vymknúť, 


WORM (z'drm), 


francúzskv kľúč. 


červík, hlísta. 


WREST (i'cst), vykrú- 


W0R:\1Y (z'dľmí), čer- 


tiť, odobrať. 


vivv. 


WRESTLE (rcsl), pa- 


WORRY (vari), trápiť 


sovať sa. 


sa. súženie. 


WRESTLER (reslr), 


WORSE (z'ôrs), horší. 


zápasník. 


WORSHIP (roršip), 


W^RESTLING 


bohoslužba, klaňať sa. 


(rcsľnig), zápas, pa- 


^^'ORST (z'orst), naj- 


sovanie. 


horší. 


WRETCH (;tč), bedár, 


WORSTED (z'usted), 


úbožiak. 


vinen v. 


WRING (ring), vykrú- 


WORTH (z'drtJi), hod- 


cať, zalamovať ruka- 


nota, cena. 


ma. 


WORTHLESS 


W^RINGER (ringr), 


(z'ôľŕhics) , bezcennv. 


vvkrucovač. 


WORTHY (zýrthy), 


WRINKLE (riiikl). 


cennv, hodnv. 


vrás, rásiť. 


W^OUND (z'iind i 


WRIST (rist), zápästie. 


z 'G una), rana, raniť. 


WRIT (rif), písmo. 


WRAP (rep), ^ 


podpis. 


baliť (pakovať). 


WRITE (rajt), písať. 


WRAPPER (repr), 


WRITHE (rajdh), svi- 


obal, vrchná šata. 


jať sa. Writing 203 

WRITING (rajtyng), 
písanie, list. 

WRITTEN {litn), pí- 
saný. 

WRONG {rang), kriv- 
da, zlo, chvbný. 

WRY {raj)', krivý, kri- 
viť. Zealless YACHT (jat), zábavná 
loď. 

YACHTING (jaŕyug), 
zábavné výlety na lodi. 

YANKEE ijcnký), ro- 
dený Severo-Ameri- 
kán. 

YARD ijard), rýf, jard, 
dvor. 

YARN {jám), šnóra, 
povedačka. 

YEAR (;;;-), rok. 

YEARLY (j Ír//), ročný. 

YEARN ijórn), túžiť. 

YEAST (jíst aj íst), 
kvasnice. 

YELK U elk), žltok. 

YELE (;>/), kričať, vý- 
skanie. 

YELLOW {j el ó), žltý. YERK ijork), šklbnúť. 

YES ijes), áno, hej. 

YESTERDAY 
ijcstrdej), včera. 

YET {jet), ešte, predsa, 
ba. 

YIELD (jíld), ustúpiť, 
výnos. 

YOKE ijók), jarmo, 
spriahať. 

YOLK {jólk), žltok. 

YOU {jú), vy. 

YOUNG {jang), mla- 
dý, mláďa. 

YOUNGLING 

{jangling), mladík. 

YOUNGSTER 
{jangsfr), chlapec. 

YOUR {jiir), váš. 

YOUTH {jiUh), mla- 
dosť, mládež. 

YOUTHFUL 

{júthfiil), mladistvý. 
YULE (;'»/), Vianoce. Z AN Y {zejny), šašok. 
ZEAL {síl), horlivosť. 
ZEALLESS {žile s), 
lenivý. Zealous 

ZEALOUS i^eles), 

horliv}'. 
ZERO (ciro), nulla^ 

nicka. 
ZEST (ccsf), chuť. 
ZIGZAG (zigzeg), 

semtam, cikcak. 4- Zynnotič 

ZIXC izink), cink. 
ZONE (ró;/) pásmo. 
ZOOLOGY [zólodži), 

živočichozpyt. 
ZYMOTIC (cajmatyk), 

kvasivý. >u -p <D ä fcu) o (D •ti 

<D I 

O 

H H 
CO CO §^«'&'á 


^-díí 


o 

•H 


OJ -P 


-P 


^-^ 


O 

ctí 


•^ ^ 


^ 


'ä ^ 


Q, 


n^ 


o; 


cd 


^ 


^ 


H 


U U 
O Oí 
• CD 
W H 
03 H 
h-5 taá 

University of Toronto 
Library DO NOT 

REMOVE 

THE 

CARD 

FROM 

THIS 

POCKET 
Acme Library Card Pocket 
LOWE-MARTIN CO. UMITED český Nový Tluinač Americký, k\i snadnému i 

::''hleniu naučení sa jazyku anglickému ..... 
:.-:.^esm Slovník anglickej i českej reči s úpln. 

výslovnosťou a prízvukmi $2.00 

Šlabikár 40 

čítanka pre U. triedu ľudových škôl 50 

Gratulant a ľú"bostný listár SO 

Samopočtáx 50 

Kŕmenie hospodárskych zvierat 65 

Spracovanie mlieka v domácnosti 50 

Kniha prírody, alebo tajnosti mužského a žen- 
ského pohlavia $5.00 

Domáci lekár i Eadca, veľká kniha, viazaná . . .$12.00 

DIVADELNÉ HRY: 

ženské slzy — veselohra v 1. dejstve . .z 35 

Dohrá bolesť — veselohra v 1. dejstve . = ....... .35 

Slovenská sirota — obraz zo života v 4. dej. . . .35 

Zajac — fraška v 3. dejstTá«:-h , 35 

ľ^.ľáme veľký sklami huslí, harmoník, kytár, gramofó- 
nov i rekordov. Píšte pre Katalóg. Peniaze zašli- 
te doraz s objednávkou po Money Order alebo v ite- 
gistrovanom li^íe na adressu: F. DOJAČEK, 

660 Main Street, Winnipeg, Can.